Beslutningsprotokol

mandag den 26. marts 2012 kl. 16:00

Mødested: Lokale N7, Kallemosen
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Poul Solberg Hansen, Ejler Schütt, Hans Henrik Philippsen, Dorte Soll, Jan Toft Jensen, Bent Sørensen, Frede Rahr Petersen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 10/3632, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Orientering fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og/eller administrationen, herunder bl.a. om indkomne henvendelser, indbydelser m.m.

  • Drøftelse af det planlagte virksomhedsbesøg hos Arla den 21. maj, herunder evt. ændring, idet udvalgsmødet den 21. maj er flyttet til den 29. maj kl. 13.30.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 26-03-2012

  Taget til efterretning.

  Frede Rahr Petersen deltog ikke i behandling af dette punkt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/14878, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Arbejdsmarkedsudvalget har på møde den 6. februar 2012 truffet beslutning om, at der ønskes udarbejdet en ekstraordinær budgetkontrol pr. 29. februar 2012.

  Forvaltningen har, i samarbejde med budgetafdelingen, foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 29. februar 2012 i forhold til driftsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af evt. tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

  Jf. Økonomiudvalgets beslutning, den 17.1.2012, opdeles budgetkontrolsagerne i 4 sager:

  • 1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)
  • 2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering
  • 3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0)
  • 4. Tillægsbevillinger anlæg

  For Arbejdsmarkedsudvalgets vedkommende omfatter den ekstraordinære budgetkontrol pr. 29. februar 2 budgetkontrolsager – Omplaceringer indenfor eget udvalg samt tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering.

  Nærværende sag vedrører Omplaceringer indenfor eget udvalg, hvilket udvalget selv er bemyndiget til at foretage.

  Som bilag er vedhæftet oversigt over udvalgets interne budgetomplaceringer, samt de hertil hørende noter.

  Endvidere er vedhæftet et bilag, der viser udvalgets samlede ansøgninger opdelt på de 4 budgetkontrolsager.

  Herudover indgår en økonomisk oversigt med udvalgets resultat pr. 29. februar 2012.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at nærværende sag tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 26-03-2012

  Taget til efterretning.

  Frede Rahr Petersen deltog ikke i behandling af dette punkt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/14878, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  På Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 6. februar 2012 er der truffet beslutning om, at der ønskes udarbejdet en ekstraordinær budgetkontrol pr. 29. februar 2012.

  I regnskab 2011 blev der givet kassefinansierede tillægsbevillinger på i alt 12,609 mio. kr., som var sammensat af 1,156 mio. kr. til serviceudgifter, 34,081 mio. kr. til overførselsudgifter samt en negativ tillægsbevilling på 22,628 mio. kr. vedr. forsikrede ledige.

  Allerede nu vurderes der at være risikoområder, og dermed udfordringer i forhold til overholdelse af budgettet for 2012.

  Forvaltningen Arbejdsmarked og Social har i forbindelse med den ekstraordinære budgetkontrol foretaget en vurdering af forventet regnskab for 2012.

  Der er ikke foretaget beregninger i forhold til evt. økonomiske konsekvenser for budget 2013-2016.

  Der gøres opmærksom på, at der foreligger flere lovforslag, som vedrører Arbejdsmarkedsudvalgets område, men som på nuværende tidspunkt ikke er vedtaget. Ligeledes er der enkelte lovforslag, som for nylig er blevet vedtaget, hvorfor de økonomiske konsekvenser heraf endnu ikke er beregnet, og dermed ikke indgår i budgetkontrollen.

  I denne budgetopfølgning er der indarbejdet forventede resultater ved implementering af KLK´s anbefalinger. Da KLK ikke i deres rapport er kommet med egentlig effektvurderinger på deres anbefalinger, er det forvaltningens vurderinger der her ligger til grund i denne budgetopfølgning.

  På sygedagpengeområdet anbefales det, at der udover KLK’s anbefalinger yderligere gøres en ekstra indsats. Det anbefales at der ansættes en konsulent i fire måneder, med formål at nedsætte antallet af sygedagpenge sager over 52 uger. Det vil samtidig i de fire måneder være muligt at lave en ekstra indsats på sager under 52 uger.

  Økonomi og afledt drift

  I tabellen herunder ses en oversigt over de forventede udfordringer i forhold til overholdelse af budget 2012. Ligeledes er angivet forvaltningens løsningsforslag.

  Ud for de enkelte udfordringer er der angivet om, der er tale om områder, som hører under henholdsvis budgetgaranterede områder (*), øvrige overførsler (**) eller beskæftigelsestilskuddet (***).

  Arbejdsmarkedsudvalget
  (1.000 kr.)

  Forventet
  mer/mindrefor-brug
  2012

  Note

  Udfordringer:

  Serviceudgifter

  Øvrige sociale udgifter

  636

  1

  I alt serviceudgifter

  636

  Overførselsudgifter:

  Ydelse/forsørgelse *

  4.635

  2

  Sygedagpenge **

  3.279

  3

  Indsats/aktivering:

    Revalidering *

  370

  4

    Ledighedsydelse *

  10.975

  4

    Fleks- og skånejob **

  1.304

  4

    Berigtigelse særlig fleksjobrevision for 2010 */**

  1.129

  4

    Beskæftigelsesordninger/driftsudgifter *

  1.501

  4

  Udlændinge *

  4.467

  5

  I alt overførselsudgifter

  27.660

  Forsikrede ledige

  Forsikrede ledige ***

  7.654

  6

  Forsikrede ledige *

  297

  6

  I alt forsikrede ledige

  7.951

  Udfordringer i alt

  36.247

  Løsningsforslag:

  Serviceudgifter

  Ingen løsningsforslag

  0

  I alt serviceudgifter

  0

  7

  Overførselsudgifter

  Budgetgaranti (forventet efterregulering for 2011 i 2012)

  8.000

  Budgetgaranti (forventet midtvejsregulering)

  0

  Budgetgaranti (forventet midtvejsregulering) - lovændringer udlændinge

  4.107

  I alt overførselsudgifter

  12.107

  8

  Forsikrede ledige

  Budgetværn

  3.156

  Forventet efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2011 i 2012

  -15.400

  Beskæftigelsestilskud (forventet midtvejsregulering) 2012

  19.898

  Budgetgaranti (forventet midtvejsregulering) 2012

  0

  I alt forsikrede ledige

  7.654

  9

  Løsningsforslag i alt

  19.761

  Afvigelse

  16.486

  Konklusion

  Der forventes et samlet merforbrug på 36,247 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets bevillingsområder, hvoraf 0,636 mio. kr. vedr. Arbejdsmarkedsudvalgets serviceudgifter, 27,660 mio. kr. vedr. Arbejdsmarkedsudvalgets overførselsudgifter og 7,951 mio. kr. vedr. Arbejdsmarkedsudvalgets forsikrede ledige. 

  Forvaltningen kan p.t. kun anvise finansiering til en del af det forventede merforbrug. På de forsikrede ledige kan den overvejende del af finansieringen anvises.

  Efter angivelse af løsningsforslag forventes der et samlet merforbrug på 16,486 mio. kr., som p.t. ikke kan finansieres. Det er fordelt med 0,636 mio. kr. på serviceudgifter, 15,553 mio. kr. på overførselsudgifter samt 0,297 mio. kr. på forsikrede ledige.

  Direktøren for Arbejdsmarked og Social anbefaler, at der på nuværende tidspunkt ikke søges en tillægsbevilling, idet der afventes en evt. midtvejsregulering af de budgetgaranterede områder herunder midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2012.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at der på nuværende tidspunkt ikke søges en tillægsbevilling på 16,486 mio. kr., idet der afventes resultatet af endelige midtvejsreguleringer og efterreguleringer af budgetgaranterede områder samt midtvejsregulering og efterregulering af beskæftigelsestilskuddet, og

  at der budgetomplaceres 3,156 mio. kr. fra bevillingsniveauet Arbejdsmarkedsudvalgets serviceudgifter til bevillingsniveauet Arbejdsmarkedsudvalget Forsikrede ledige.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 26-03-2012

  1. at: med hensyn til områderne ”forsikrede ledige” og ”udlændinge” søges der ikke tillægsbevilling. Til området overførelsesudgifter søges der om en tillægsbevilling på 23,553 mio. kr. (27,660-4,107).

  2. at: anbefales godkendt.

  Frede Rahr Petersen deltog ikke i behandling af dette punkt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/4392, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med justeringen af målene i ”Direktionens Strategi 2009-2011” den 21. maj 2010 blev det besluttet, at:

  ”Inden udgangen af 2010 er der på alle politikområder etableret ledelsesinformation med relevant styringsdata, herunder aktivitets- og økonomidata.”

  Udvikling og Kommunikation har i samarbejde med de enkelte direktører udarbejdet en skabelon til ledelsesinformation på alle forvaltningsområder.

  Der er pr. 29. februar 2012 udarbejdet ledelsesinformation i henhold til skabelonen for Arbejdsmarkedsudvalgets politikområder;

  · Serviceudgifter

  · Sygedagpenge

  · Ydelse/forsørgelse

  · Indsats/aktivering

  · Udlændinge

  · Forsikrede ledige

  Ledelsesinformationen vil også indeholde førtidspensioner, som henhører under Socialudvalget.

  Ledelsesinformationen eftersendes pr. mail hurtigst muligt efter udvalgsmødet.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at ledelsesinformationen tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 26-03-2012

  Taget til efterretning.

  Frede Rahr Petersen deltog ikke i behandling af dette punkt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/4181, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Til udvalgets orientering fremlægges A2- rapporten for regnskab 2011 for institutioner, som er omfattet af dialogbaseret aftalestyring.

  A2-rapporten er udarbejdet af forvaltningen i forbindelse med regnskabsafslutningen. A2-rapporten har til formål at strukturere og samle mål og resultatopfyldelse for alle institutioner i ét samlet dokument.

  A2- rapporten vil indgå som en del af kommunens årsberetning for 2011.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at A2-rapporten for regnskab 2011 tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 26-03-2012

  Taget til efterretning.

  Frede Rahr Petersen deltog ikke i behandling af dette punkt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/12693, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  Medlem af Arbejdsmarkedsudvalget Ejler Schütt (DF) har henvendt sig til formanden for Arbejdsmarkedsudvalget med følgende forespørgsel:

  ”Goddag Jan.

  Så er sneen væk, og en masse skidt og affald kommer til syne, og mange gader - og vejskilte trænger i den grad til at blive shinet op, både vasket og malet op.

  Øldåser, papiraffald, kartoner og alt muligt andet som hører hjemme på miljøstationerne flyder overalt i kommunen.

  Jeg har gentagne gange slået til lyd for, at disse opgaver må kunne løses ekstraordinært ved hjælp af et korps af kontanthjælpsmodtagere, som til gengæld for kontanthjælpen udfører disse opgaver i det antal timer, der modsvarer kontanthjælpen.

  Om det skal være et korps på 50 eller 100 kontanthjælpsmodtagere, eller andet antal, kan jeg naturligvis ikke bedømme, men jeg kan kun opfordre dig til at tage initiativ til at kontakte Teknik - og miljø og, at der bliver sat fut i ekstraordinær oprydningen med hjælp fra et passende antal kontanthjælpsmodtagere.

  Et sådant initiativ vil flugte fint med socialminister Mette Frederiksens udmeldinger nemlig, at alt er bedre end blot passivt at modtage kontanthjælp.”

  Orientering fra forvaltningen

  Arbejdsmarkedsudvalget har på tidligere møder hhv. 12. april 2010 samt 06. juni 2011 drøftet dette emne.

  Forvaltningen har på den baggrund henvendt sig til Teknik og Miljø forvaltningen med det opdrag, at kunne indgå en aftale om aktivering af et antal primært kontanthjælpsmodtagere.

  Forvaltningen har herefter indgået aftale med Teknik og Miljø om 9 faste forløb som afvikles årligt i perioden 1. april til 30. september. Antallet af faste pladser skal ses i lyset af, at kommunen har udliciteret den alt overvejende del af opgaven omkring vedligeholdelse af de grønne områder i kommunen. Der har derfor været en større personaletilpasning med afskedigelser til følge i Teknik og Miljø, netop nu er 9 personer varslet afskediget, hvorfor der er et konkurrencehensyn at tage samt hensynet til merbeskæftigelseskravet ved ansættelse af personer i virksomhedspraktik mv.

  Teknik og Miljø har på den baggrund anmodet forvaltningen om at aktivering ift. den indgåede aftale, tidligst sker fra juni måned af.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at sagen drøftes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 26-03-2012

  Drøftet. Arbejdsmarkedsudvalget ønsker et oplæg fra administrationen vedr. nye former for aktivering af personer der modtager kontanthjælp. Sagen medtages på mødet i maj 2012.

  Frede Rahr Petersen deltog ikke i behandling af dette punkt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/1944, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  Arbejdsmarked & Social gennemfører løbende en række evalueringer for at vurdere borgernes tilfredshed med forskellige tilbud hos de samarbejdspartnere Jobcenter har indgået en aftale med.

  Arbejdsmarked & Social har i 2011 gennemført 3 forskellige typer undersøgelser:

  • En gang årligt en brugerevaluering af lediges tilfredshed med forløbet hos andre aktører med myndighed. Resultaterne af denne undersøgelsen er sammenfattet i en rapport, der er omtalt herunder.
  • Løbende brugerevaluering af ledige tilknyttet leverandører af vejledning og opkvalificering.
  • Ledige der har været omfattet af LO-partnerskabsaftalen.

  Sidstnævnte har kun givet meget få svar og er derfor ikke anvendelig. Evalueringer har været gennemført hos flere leverandører og er indgået i dialogen med dem.

  Undersøgelsen af andre aktører indeholder svar fra ledige, der er visiteret til et kontaktforløb hos på 52 uger. I denne periode har aktøren det fulde ansvar for indsatsen og skal i lighed med Jobcenteret træffe afgørelser i samarbejde med ledige med henblik på at sikre den hurtigst mulige tilbagevenden til det ordinære arbejdsmarked.

  Denne type indsats har stort set udelukkende været brugt for forsikrede ledige, hvor omkring 40% af alle ledige har været hos aktørerne i 2011, hvor brugerundersøgelsen blev afviklet i fjerde kvartal.

  Brugerundersøgelsen for 2011 er kendetegnet ved, at der fra respondenternes side er stor tilfredshed med at være tilknyttet andre aktører.

  I det omfang undersøgelserne peger på områder, hvor der er behov for yderligere redegørelser går Jobcenteret i dialog med aktøren.

  Jobrådgivernes Brancheforening, som bl.a. har alle aktører som Jobcenter Aabenraa har samarbejdet med de sidste 5 år som medlemmer, har også i efteråret 2011 gennemført en evaluering, hvor ledige har besvaret spørgsmål om deres tilfredshed med forløbene hos aktørerne. Brancheforeningens undersøgelse omfatter alle typer forløb og det er foreningens forsigtige skøn at svarene fordeler sig med 50% på aktørforløb med myndighed og 50% på leverandørforløb.

  Brancheforeningens undersøgelse viser i lighed med Arbejdsmarked & Socials undersøgelse en stor grad af tilfredshed med forløbene.

  Indstilling

  Arbejdsmarked & Social indstiller,

  at brugerundersøgelsen hos andre aktører for 2011 drøftes og tages til efterretning

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 26-03-2012

  Taget til efterretning.

  Frede Rahr Petersen deltog ikke i behandling af dette punkt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/8724, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  På baggrund af Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelses indsats nr. 17 af 15. januar 2012 sker der en række ændringer. Kravet om 26 ugers sammenhængende aktivering af unge under 30 år bortfalder. Herefter har ledige ret og pligt til aktivering af mindst 4 ugers sammenhængende varighed. Samtidig bortfalder kravet om intensiv aktivering.

  Det vurderes, at det er lovens intention, at gøre op med det der i pressen er blevet omtalt som ”meningsløse aktiveringer”. Det bevirker at der reduceres kraftigt i muligheden for brug af kapitel 10 tilbud.

  Det fremgår af forarbejdet til L 76, at udgifterne til aktivering og løntilskud på kontanthjælp forventes at falde. Det vil sige at det bliver incitamentsstrukturen styret af refusioner, der fortsat er retningsgivende for jobcentrets aktiveringsstrategi. Høj refusion ved virksomhedsvendte aktiveringer og lav refusion ved passive aktiveringer via kap. 10 forløb, eller ingen aktivitet.

  Strategisk har Jobcenteret derfor på områderne forsikrede ledige og kontanthjælp valgt at revurdere aktiveringsstrategien. Strategierne er alene udarbejdet på baggrund af de nuværende lovændringer. Det forventes, at der i løbet af foråret 2012 kommer yderligere ændringer i forhold til minimum antal timer i tilbud og forventeligt også ændringer i finansieringen.

  Det betyder på det praktiske plan at aktiveringsaktiviteterne forventes at finde sted i jobcenterets regi primært via virksomhedsvendt aktivering, frem for hos leverandører som fremover kun forventes brugt i begrænset omfang.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 26-03-2012

  Taget til efterretning.

  Frede Rahr Petersen deltog ikke i behandling af dette punkt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/3657, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Ifølge mødeplanen afholdes næste møde mandag den 16. april. Mødet starter kl. 12.00 med fællesmøde mellem udvalget og LBR.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 26-03-2012

  Taget til efterretning.

  Frede Rahr Petersen deltog ikke i behandling af dette punkt.