Beslutningsprotokol

mandag den 16. april 2012 kl. 16:00

Mødested: Lokale N7, Kallemosen
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Poul Solberg Hansen, Ejler Schütt, Hans Henrik Philippsen, Dorte Soll, Jan Toft Jensen, Bent Sørensen, Frede Rahr Petersen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 11/47801, Sagsinitialer: pb

  Sagsfremstilling

  KLK er ved at afrunde arbejdet for Jobcenter Aabenraa. I den forbindelse skal der arbejdes med opstillingen af udviklingsmål for 2012 og 2013 samt de økonomisk orienterede mål for 2013 og frem.

  KLK fremlægger på mødet konklusionerne fra projektets første og tredje fase om henholdsvis udviklingsmål og økonomiske mål. Med afsæt deri lægges op til en drøftelse heraf.

  KLK deltager i mødet kl. 16.00.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at oplægget fra KLK drøftes, og

  at mål for 2012 og 2013 for arbejdsmarkedsområdet fastsættes på næste møde

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 16-04-2012

  1. at: drøftet.

  2. at: der er formuleret oplæg til politiske målsætninger, som administrationen arbejder videre med. På udvalgets møde i maj fremlægges disse målsætninger i en sagsfremstilling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/3632, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Orientering fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og/eller administrationen, herunder bl.a. om indkomne henvendelser, indbydelser m.m.

  · Virksomhedsbesøget hos Arla er ændret til mandag den 8. oktober 2012 kl. 14.00 med efterfølgende udvalgsmøde.

  • Orientering vedr. midlertidig forlængelse af dagpengeperioden

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 16-04-2012

  Taget til efterretning.

  Hans Henrik Philippsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/47801, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  KL’s Konsulentvirksomhed (KLK) har for Aabenraa Kommune udarbejdet en vurdering af Jobcenter Aabenraas indsats i forhold til ledighedsydelse, fleksjob, ydelser til aktiverede kontanthjælpsmodtagere samt sygedagpenge. Fokus i vurderingen har været på den konkrete faglige indsats overfor relevante borgere, den anvendte tilkendelsespraksis og områdets styring fagligt, økonomisk og i forhold til resultater.

  I KLK-rapporten vurderes det, at Jobcentret siden 2009 har været inde i en positiv udvikling og dette skyldes nogle af de initiativer, som jobcentret har iværksat. bl.a. via jobcentrets strategiplan fra 2009-2012, hvor det fremgår, at der skal arbejdes med økonomisk styring, faglighed, kvalitet, helhed og sammenhæng i opgavevaretagelsen, den virksomhedsrettede indsats og nedbringelse af antal personer på sygedagpenge og ledighedsydelse.

  KLK vurderer endvidere i deres rapport, at de opnåede resultater skyldes et stort ledelsesmæssigt fokus på disse områder i Jobcentret, dette samtidig med at arbejdsmiljøet er blevet forbedret.

  Helt overordnet er jobcentret godt på vej, om end ikke alle strategiske udfordringer er håndteret endnu. Jobcentret tager fat om problemstillinger, og har igangsat en række initiativer med henblik på at løse dem. Det er ikke de samme problemstillinger, der er i fokus som for 2-3 år siden.

  Oplistning af allerede igangsatte samt kommende initiativer og udviklingspunkter for Jobcentrets drift i 2012:

  · Vedvarende opkvalificering af medarbejderne, bl.a.

  - Implementering og opfølgning på virksomhedskonsulenterne diplom/akademi modul forløb i foråret 2012.

  - Opkvalificering af faglighed generelt – jurakursus (internt), omstilling til ny lovgivning

  - Uddannelsesforløb (på tværs af afdelingerne) vedr. progression i samtalerne, udvikling af spørgeguide (proces opstartet i marts 2012 i samarbejde med KLK), Inddragelse af relevante elementer/metoder i TTA-projektet. Implementering af arbejdet med måltal ift. medarbejderne

  - Sikring af implementering af nyt IT-system OPERA

  - Implementering af CRM-system ved virksomhedskonsulenterne, skal sikre en systematisk tilgang for den virksomhedsvendte indsats

  · Kvalitetsudvikling af sagsforløb og samtaler med borgerne. Proces opstartet i marts 2012 i samarbejde med KLK

  · Opstart af fremtidig strategi for jobcentret for perioden 2013-2014

  · Implementering af ny styringsværktøj OPUS-LIS (ledelsesinformation) – til kvalitetssikring af medarbejdernes arbejde samt målstyring

  · Videreudvikling af Administrationsgrundlaget – herunder ændring af arbejdsgange ift. nyt IT-System. Videreformidelse/læring af det ”gode eksempel” i Job & Afklaring måde at arbejde med Administrationsgrundlaget til de andre afdelinger

  · Forsat udvikling af ledergruppen ift. den proces der er opstartet i 2011

  · Fortsat udvikling af samarbejdet internt i forvaltningen samt samarbejde med øvrige forvaltninger, herunder fokus på snitflader og arbejdsgange mellem Jobcenteret og Ydelseskontoret

  · Kvalitetsudvikling af den kliniske enhed. Sammen med Quick Care nedsættes en screeningsgruppe, som sammen med visitationen skal screene risikosager, og derved sikre en hurtigere og tidligere indsats i match 2 sygedagpengesager. Screeningsgruppen kommer til at bestå af faglig koordinator, lægekonsulent, fysioterapeut og psykolog / psykiater

  · I samarbejde med Quick Care udviklet et koncept for arbejdspladsbesøg med henblik på arbejdspladsfastholdelse af sygemeldte lønmodtagere

  · Opnormering af fastholdelsesteamet med en medarbejder via midler fra Beskæftigelsesministeriet (et årig pulje)

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at udvalget drøfter de igangsatte initiativer og på baggrund heraf fremkommer med ønsker til den fremadrettede proces for medinddragelse af Arbejdsmarkedsudvalget omkring fremtidige strategier, indsatser og mål for arbejdsmarkedsområdet.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 16-04-2012

  Sagen drøftet.

  Fremadrettet skal udbudsmateriale til politisk behandling før egentligt udbud.

  Hans Henrik Philippsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/3442, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

  Arbejdsmarkedsudvalget besluttede den 16. januar 2012, at forvaltningen skulle udarbejde et udkast til en sundhedsplan for Arbejdsmarked og Social. På udvalgsmødet den 6. februar 2012 blev der drøftet konkrete input til forvaltningens sundhedsplan.

  Arbejdsmarked og Social har under temaet: ”Udsatte og syge borgere” valgt 3 indsatsområder:

  Arbejdspladsbesøg/arbejdspladsfastholdelse

  - For borgere, der er sygemeldte, eller skal vende tilbage til arbejdspladsen efter sygemelding er der mulighed for at lave en forebyggende indsats, således at borgeren ikke bliver sygemeldt, eller får en optimal tilbagevenden til arbejdspladsen, således at gentagne sygemeldinger forhindres.

  Trænings-, genoptrænings- og funktionsafklarings forløb

  - For borgere, der er sygemeldt med forskellige lidelser er det muligt at tilbyde forløb, der målretter sig til deres lidelser, eller afklarer deres funktionsniveau.

  Beskæftigelsesrettet rehabiliterings- og ressourceforløb

  - For borgere, der har nedsat eller ubetydelig arbejdsevne er der et lovforslag på vej, der lægger op til, at de skal tilbydes et ressource- eller rehabiliteringsforløb, med henblik på at begrænse, at borgere ender på permanent offentlig forsørgelse. Loven er endnu ikke vedtaget, så de endelige forudsætninger for forløbene kendes endnu ikke.

  I forhold til indsatserne foreslås/anbefales følgende aktiviteter:

  - Der anbefales etablering af en genoptræningsgaranti, så sygemeldte borgere på sygedagpenge indenfor maksimalt en måned efter henvisning, starter i genoptræning.

  - Der skal være særligt fokus på dét der skal til, for at kunne genoptage arbejdet / stå til rådighed for arbejdsmarkedet

  - Sygedagpengesagsbehandlere involveres i status i genoptræningsforløbet, og modtager en beskrivelse af borgerens funktionsevne ved afslutning.

  - Indsatsen i Fastholdelsesteamet koordineres med sundhedsindsatsen – f.eks. ved arbejdspladsbesøg / arbejdspladsfastholdelse.

  - Der skal udvikles ressourceforløb og rehabiliteringsforløb i tæt samarbejde mellem sundhedsindsatsen og beskæftigelsesindsatsen

  - Udvikling af en fælles kommunal indsats for det store antal af borgere med psykiske lidelser i tæt samarbejde med regionen for at nedbringe udgifter til lange, komplicerede sygdomsforløb.

  Indsatserne vedrørende arbejdspladsbesøg og arbejdspladsfastholdelse, samt trænings-, genoptrænings- samt funktionsafklaringsforløb er implementeret i den daglige drift og udvikles og effektiviseres løbende. De holdes inden for budgetrammen. Indsatsen vedr. beskæftigelsesrettet rehabiliterings- og ressourceforløb afventer lovgivningen. Derfor kendes forudsætningerne ikke og dermed heller ikke de økonomiske konsekvenser.

  Elementer fra sundhedsplanen vil indgå i beskæftigelsesplanen for 2013.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller

  at oplægget til sundhedsplanen godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 16-04-2012

  Godkendt.

  Hans Henrik Philippsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 08/14274, Sagsinitialer: DAW

  Sagsfremstilling

  Sundhedsudvalget har truffet beslutning om at sende udkast til Rusmiddelpolitik for Aabenraa Kommune i høring i fagudvalgene og hos samarbejdspartnere. Høringsparterne fremgår af bilag. Fagudvalgene skal derfor i denne sag drøfte høringsudkastet med henblik på afgivelse af høringssvar.

  Rusmiddelpolitikken består af en vision og de fire indsatsområder: forebyggelse, opsporing og tidlig indsats, behandling og sammenhæng i indsatsen. Visionens målsætninger er bygget op om indsatsområderne. Den røde tråd i rusmiddelpolitikken er sammenhæng og åbenhed. For at få sammenhæng i og effekt af indsatserne må der skabes åbenhed omkring rusmiddelproblemer.

  En af de store udfordringer på rusmiddelområdet er de mange aktører (bilag), der efterspørger større kendskab til hinandens indsatser for dermed at skabe bedre sammenhæng og ressourceeffektivitet i indsatsen. Det er indbefattet i denne udfordring at få iværksat et forpligtende samarbejde mellem de aktører, der skal sikre en helhedsorienteret indsats.

  En anden udfordring for Kommunen er, at der ikke foreligger data på omfanget af misbrugsproblemerne og de deraf afledte sociale og sundhedsmæssige konsekvenser.

  Det er derfor en central målsætning, at der bliver oprettet en koordineringsgruppe på tværs af fagområderne bestående af personer med faglig indsigt og beslutningskompetence. Koordineringsgruppen forankres under Styregruppen for Sundhedspolitik, som hermed får det overordnede tværgående koordineringsansvar.

  Koordineringsgruppen skal udarbejde en handlingsplan på baggrund af rusmiddelpolitikken. I handleplanen skal indgå tiltag, der skaber overblik over ressourceforbrug, indsatser og effekten af indsatserne. Mange af aktiviteterne er i gang eller planlagt med tilhørende finansiering. Men der mangler overblik og sammenhæng, ligesom det må vurderes nærmere, i hvilket omfang en forstærket indsats vil kræve prioritering af yderligere ressourcer.

  En bedre tværgående koordinering af rusmiddelindsatsen vil kunne understøtte hovedparten af politikkens målsætninger indenfor respektive fagudvalgs afsatte rammer til misbrugsindsatser, forudsat at disse identificeres nærmere. Den første tværgående handleplan vil danne grundlag for en nærmere vurdering af behovet for at prioritere yderligere ressourcer til området, der så vil indgå i fagudvalgenes budget 2013-2016.

  Aabenraa Kommune har i november 2010 fået satspuljemidler som én af seks kommuner i Danmark. Disse kommuner skal være modelkommuner for kvalitet i alkoholbehandlingen, herunder bl.a. familieorienteret behandling, i et tæt samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Puljemidlerne er øremærket til lønmidler til projektkoordinator og undervisere af medarbejdere, der møder borgerne, herunder børn og unge, i alle kommunens forvaltninger.

  Lovgrundlag

  Sundhedsloven, LBK nr. 913 af 13. juli 2010.

  Lov om social service nr. 904 af 18. august 2011.

  Lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til unge LBK nr. 1020 af 21. oktober 2010.

  Restaurationsloven, LBK nr. 135 af 18. januar 2010.

  Høring/udtalelse

  Rusmiddelpolitikken forelægges til høring i fagudvalg før endelig godkendelse i Sundhedsudvalget og Byrådet.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller,

  at udkast til Rusmiddelpolitik for Aabenraa Kommune drøftes med henblik på afgivelse af høringssvar.

  Beslutning Socialudvalget den 29-03-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Else Gehrke Hansen

  Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 10-04-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Børne- og Familieudvalg den 11-04-2012

  Anbefales godkendt.

  Udvalget finder, at rusmiddelpolitikken er et godt redskab i udmøntningen at den sammenhængende børne-, familie- og ungepolitik.

  Udvalget lægger vægt på, at indsatsen koordineres og samordnes mellem alle aktører, der har til formål at fremme forebyggelse, behandling, rehabilitering, uddannelse, beskæftigelse m.v.

  Udvalget lægger vægt på, at der er fokus på den borgerrettede indsats.

  Afbud: Folke G. Kryger, Gert Nordklitgaard, Signe Bekker

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 16-04-2012

  Anbefales godkendt.

  Hans Henrik Philippsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 16-04-2012

  Anbefales godkendt.

  Kultur- og Fritidsudvalget støtter op om Rusmiddelpolitikken og ønsker at samarbejde omkring forebyggelse og sundhedsfremme i et bredt perspektiv for alle borgere. Udvalgets indsatser på området, lige fra institutioners alkoholpolitik til sundhedsfremmende indsatser for børn og unge på aktivitets- eller informationsniveau, vil medvirke til at minimere misbrug i Aabenraa Kommune.

  Kultur- og Fritidsudvalget foreslår, at samarbejdet foregår sideløbende med Rusmiddelspolitikkens koordineringsgruppe, begrundet i udvalgets periferi arbejde med indholdet i Rusmiddelpolitikken.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/3657, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Ifølge mødeplanen afholdes næste møde mandag den 14. maj kl. 16.00

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 16-04-2012

  Taget til efterretning.

  Hans Henrik Philippsen og Ejler Schütt deltog ikke i behandlingen af dette punkt.