Beslutningsprotokol

mandag den 14. maj 2012 kl. 16:00

Mødested: Lokale N7, Kallemosen
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Poul Solberg Hansen, Ejler Schütt, Hans Henrik Philippsen, Dorte Soll, Jan Toft Jensen, Bent Sørensen, Frede Rahr Petersen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/22461, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  Af flere omgange har problematikken i forhold til samarbejdet med psykiatrien været nævnt og drøftet.

  Derfor er der udarbejdet et oplæg, som uddyber problematikken, idet Jobcentret oplever store udfordringer i samarbejdet med psykiatrien omkring afklaring og udredning af borgere med psykiske/psykosomatiske lidelser. Dette sammenholdt med en stigning i antallet af borgere med psykiske lidelser, som modtager offentlige ydelser, udgør en stor økonomisk udfordring for Jobcentret.

  Oplægget fra Jobcentret fremlægges på mødet.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 14-05-2012

  Taget til efterretning.

  Poul Solberg Hansen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/3632, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Orientering fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og/eller administrationen, herunder bl.a. om indkomne henvendelser, indbydelser m.m.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 14-05-2012

  Taget til efterretning.

  Poul Solberg Hansen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/14878, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  I henhold til kommunens økonomiske strategi/årshjul, udarbejdes den første detaljerede budgetkontrol i 2012 pr. 31. marts.

  Forvaltningen har, i samarbejde med budgetafdelingen, foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 31. marts 2012 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af evt. tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

  Jf. Økonomiudvalgets beslutning, den 17.1.2012, opdeles budgetkontrolsagerne i 4 sager:

  • 1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)
  • 2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering
  • 3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0)
  • 4. Tillægsbevillinger anlæg

  Sagen vedrører Omplaceringer indenfor eget udvalg, hvilket udvalget selv er bemyndiget til at foretage.

  Som bilag er vedhæftet oversigt over udvalgets interne budgetomplaceringer, samt de hertil hørende noter.

  Herudover er vedhæftet et bilag, der viser udvalgets samlede ansøgninger opdelt på de 4 budgetkontrolsager.

  Herudover indgår en økonomisk oversigt med udvalgets resultat pr. 31. marts 2012.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at sagen tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 14-05-2012

  Taget til efterretning.

  Poul Solberg Hansen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/14878, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  I henhold til kommunens økonomiske strategi/årshjul, udarbejdes den første detaljerede budgetkontrol i 2012 pr. 31. marts.

  Forvaltningen har, i samarbejde med budgetafdelingen, foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 31. marts 2012 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af evt. tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

  Jf. Økonomiudvalgets beslutning, den 17.1.2012, opdeles budgetkontrolsagerne i 4 sager:

  • 1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)
  • 2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering
  • 3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0)
  • 4. Tillægsbevillinger anlæg

  Nærværende sag vedrører Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke selv kan finde finansiering.

  Som bilag er vedhæftet oversigt over udvalgets tillægsbevillingsansøgninger, samt de hertil hørende noter.

  2012:

  I forbindelse med budgetkontrollen pr. 31. marts 2012 ansøges der ikke om tillægsbevillinger vedrørende driften i 2012.

  Økonomi og afledt drift

  I tabellen herunder ses en oversigt over de forventede udfordringer i forhold til overholdelse af budget 2012. Ligeledes er angivet forvaltningens løsningsforslag.

  Ud for de enkelte udfordringer er der angivet om, der er tale om områder, som hører under henholdsvis budgetgaranterede områder (*), øvrige overførsler (**) eller beskæftigelsestilskuddet (***).

  Arbejdsmarkedsudvalget
  (1.000 kr.)

  Forventet
  mer/mindrefor-brug
  2012

  Note

  Udfordringer:

  Serviceudgifter

  Øvrige sociale udgifter

  636

  1

  I alt serviceudgifter

  636

  Overførselsudgifter:

  Udlændinge *

  4.107

  2

  I alt overførselsudgifter

  4.107

  Forsikrede ledige

  Forsikrede ledige ***

  4.498

  3

  Forsikrede ledige *

  297

  3

  I alt forsikrede ledige

  4.795

  Udfordringer i alt

  9.538

  Løsningsforslag:

  Serviceudgifter

  Ingen løsningsforslag

  0

  I alt serviceudgifter

  0

  4

  Overførselsudgifter

  Budgetgaranti (forventet efterregulering for 2011 i 2012)

  8.000

  Budgetgaranti (forventet efterregulering for 2011 i 2012) til kassebeholdningen

  -8.000

  Budgetgaranti (forventet midtvejsregulering) - lovændringer udlændinge

  4.107

  I alt overførselsudgifter

  4.107

  5

  Forsikrede ledige

  Forventet efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2011 i 2012

  -15.400

  Beskæftigelsestilskud (forventet midtvejsregulering) 2012

  19.898

  Budgetgaranti (forventet midtvejsregulering) 2012

  0

  I alt forsikrede ledige

  4.498

  6

  Løsningsforslag i alt

  8.605

  Afvigelse

  933

  Konklusion

  Der forventes et samlet merforbrug på 9,538 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets bevillingsområder, hvoraf 0,636 mio. kr. vedr. Arbejdsmarkedsudvalgets serviceudgifter, 4,107 mio. kr. vedr. Arbejdsmarkedsudvalgets overførselsudgifter og 4,795 mio. kr. vedr. Arbejdsmarkedsudvalgets forsikrede ledige. 

  Forvaltningen kan p.t. anvise finansiering til hovedparten af det forventede merforbrug.

  Efter angivelse af løsningsforslag forventes der et samlet merforbrug på 0,933 mio. kr., som p.t. ikke kan finansieres. Det er fordelt med 0,636 mio. kr. på serviceudgifter samt 0,297 mio. kr. på forsikrede ledige.

  Direktøren for Arbejdsmarked og Social anbefaler, at der på nuværende tidspunkt ikke søges en tillægsbevilling grundet beløbets størrelse, og at der i forhold til de forsikrede ledige på områder omfattet af budgetgarantien afventes midtvejsreguleringen for 2012.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at der på nuværende tidspunkt ikke søges en tillægsbevilling på 0,933 mio. kr., grundet beløbets størrelse, og at der i forhold til de forsikrede ledige på områder omfattet af budgetgarantien afventes midtvejsreguleringen for 2012.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 14-05-2012

  Anbefales godkendt.

  Poul Solberg Hansen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/4391, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Det er besluttet, at der månedligt skal ske en økonomisk rapportering til Aabenraa Kommunes direktion og fagudvalg.

  Den økonomiske rapportering pr. 30. april 2012 for Arbejdsmarkedsudvalget består af en økonomisk oversigt samt tilhørende bemærkninger.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at den økonomiske rapportering tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 14-05-2012

  Taget til efterretning.

  Poul Solberg Hansen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/4392, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med justeringen af målene i ”Direktionens Strategi 2009-2011” den 21. maj 2010 blev det besluttet, at:

  ”Inden udgangen af 2010 er der på alle politikområder etableret ledelsesinformation med relevant styringsdata, herunder aktivitets- og økonomidata.”

  Udvikling og Kommunikation har i samarbejde med de enkelte direktører udarbejdet en skabelon til ledelsesinformation på alle forvaltningsområder.

  Der er pr. 30. april 2012 udarbejdet ledelsesinformation i henhold til skabelonen for Arbejdsmarkedsudvalgets politikområder;

  · Serviceudgifter

  · Sygedagpenge

  · Ydelse/forsørgelse

  · Indsats/aktivering

  · Udlændinge

  · Forsikrede ledige

  Ledelsesinformationen vil også indeholde førtidspensioner, som henhører under Socialudvalget.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at ledelsesinformationen tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 14-05-2012

  Taget til efterretning.

  Poul Solberg Hansen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/20449, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget behandlede på mødet den 17. april 2012 forslag til budgetproceduren for budget 2013-2016 samt forslag til rammeudmelding.

  I notatet vedr. forslaget til budgetproceduren for budget 2013-2016 indgik bl.a. følgende:

  ”Der udmeldes ikke en ramme til overførselsområdet i april måned. I stedet kvalificeres budgetbidraget ud fra en bottum-up tankegang med afsæt i KLK-analysens påpegning af rationaler samt regeringsaftalens indhold. 2013-rammen foreslås regneteknisk at holdes uændret frem til august 2012.”

  Økonomiudvalget godkendte forslaget til budgetproceduren.

  For Arbejdsmarkedsudvalget betyder dette, at rammen til overførselsområdet er uændret, og at der først udmeldes en ramme, når regeringsaftalen foreligger i juni måned 2012.

  Dette betyder, at Arbejdsmarkedsudvalget i juni måned 2012, modsat de andre stående udvalg, ikke skal aflevere et budgetbidrag samt afholde dialogmøde mellem formandskabet og økonomiudvalget.

  Arbejdsmarkedsudvalget skal aflevere budgetbidrag i august måned 2012, og ligeledes afholdes dialogmødet mellem formandskabet og økonomiudvalget også i august måned.

  Budgetprocessen for Arbejdsmarkedsudvalget er således anderledes end tidligere år og i forhold til de andre stående udvalg.

  Hovedparten af Arbejdsmarkedsudvalgets budget hører under overførselsområdet. Dog har udvalget også områder under servicerammen. Da der er sammenhæng mellem servicerammen og overførselsrammen afleveres hele budgetbidraget først i august måned 2012. For servicerammen godkendte økonomiudvalget på mødet den 24. april 2012, at der skal ske en ligelig procentvis reduktion af servicerammen, og at de enkelte udvalg skal udarbejde besparelsesforslag svarende til det dobbelte af reduktionen.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at orienteringen omkring budgetprocessen tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 14-05-2012

  Taget til efterretning.

  Poul Solberg Hansen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/22484, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Arbejdsmarkedsstyrelsen har fremsendt decisionsskrivelse vedr. revisionsberetning om revision af kommunens sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion.

  Arbejdsmarkedsstyrelsen har gennemgået de dele af revisionsberetningen, som omhandler ydelser og tilskud på Beskæftigelsesministeriets område.

  Resultat af gennemgang af ministeriets område

  Beskæftigelsesministeriet har følgende bemærkninger til revisionsberetningen:

  Revisionen har ikke givet anledning til forbehold eller revisionsbemærkninger på ministeriets område.

  Ministeriet finder det ikke tilfredsstillede, at områderne kontanthjælp, mentor, tilskud til selvstændige samt sygedagpenge ikke har været administreret hensigtsmæssigt og betryggende. Ministeriet har dog noteret sig, at der er sket en reduktion i antallet af fejl efter at administrationsgrundlaget er taget i brug.

  Ministeriet forventer, at kommunen følger revisors anbefalinger, og at kommunen fortsat har ledelsesmæssigt fokus på ovennævnte områder, og at resultatet vil fremgå af næste års beretning.

  Opfølgning på tidligere års beretninger

  2007:

  Ministeriet forventer, at revisor påser, at der er sket refusionsmæssig berigtigelse vedr. den særlige fleksjobrevision for 2007. Det kan oplyses, at der er foretaget refusionsmæssig berigtigelse.

  Ministeriet har i decisionsskrivelsen af 29. marts 2011 anmodet kommunen om, at sørge for at revisor gennemgår alle sager vedr. 2007 vedr. revurderinger på fleksjobområdet. Det kan oplyses, at revisor har gennemgået alle revurderinger i 2007, og at der er foretaget de fornødne refusionsmæssige berigtigelser.

  2009:

  Ministeriet forventer, at revisor påser, at der er sket refusionsmæssig berigtigelse vedr. den særlige fleksjobrevision for 2009. Det kan oplyses, at der er foretaget refusionsmæssig berigtigelse.

  Særlige gennemgange

  Særlig gennemgang af fleksjobområdet:

  Der er konstateret fejl i 21 ud af 64 sager vedr. revurderinger i forbindelse med den særlige fleksjobrevision for 2010.

  Ministeriet skal på den baggrund anmode kommunen om at sørge for at alle kommunens sager for perioden 1. januar 2010 til 31. december 2010 vedr. revurderinger bliver gennemgået af revisor, og at der sker evt. refusionsmæssig berigtigelse. Revisor skal orientere herom i næste års beretning.

  Det kan oplyses, at der er taget kontakt til revisionen, og de forventer, at gennemgå revurderingssagerne i august 2012, hvilket betyder, at resultatet ikke vil kunne fremgå af revisionsberetningen for 2011.

  Jobcenterledelsens besvarelse udleveres på mødet.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at decisionsskrivelsen fra Arbejdsmarkedsstyrelsen vedr. revisionsberetning for 2010 tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 14-05-2012

  Taget til efterretning.

  Poul Solberg Hansen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/22484, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Social- og Integrationsministeriet har den 30. marts 2012 fremsendt decisionsskrivelse vedr. revisionsberetning for regnskabsåret 2010 på områder med statsrefusion.

  Social- og Integrationsministeriet har gennemgået de dele af beretningen, der vedrører ydelser og tilskud på ministeriets område.

  Konklusionen på revisionen er, at Aabenraa Kommunes forvaltning og udbetaling af disse ydelser og tilskud har givet revisionen anledning til revisionsbemærkninger på Social- og Integrationsministeriets område. Bemærkningerne kan henføres til:

  • Økonomisk ledelsestilsyn
  • Tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42

  Ovennævnte områder henhører ikke under Arbejdsmarkedsudvalget.

  Der er ikke bemærkninger til områder, som hører under Arbejdsmarkedsudvalget.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at decisionsskrivelsen fra Social- og Integrationsministeriet vedr. revisionsberetning for regnskabsåret 2010 tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 14-05-2012

  Taget til efterretning, hvad angår Arbejdsmarkedsudvalgets område.

  Poul Solberg Hansen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/39, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelsesministeren har i skrivelse af 12. april udmeldt de beskæftigelsespolitiske indsatsområder og for 2013. De fire beskæftigelsespolitiske mål for 2013 er følgende:

  Ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse.

  ”Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse”.

  Ministermål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre personer på førtidspension.

  ”Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres”.

  Ministermål 3: Langtidsledighed skal bekæmpes.

  ”jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt”.

  Ministermål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder

  ”Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen”.

  I forlængelse af skrivelsen er der et notat, hvor der gives en uddybende forklaring af de beskæftigelsespolitiske mål.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 14-05-2012

  Taget til efterretning.

  Poul Solberg Hansen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/47801, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  Som følge af KLK rapporten blev der iværksat en politisk proces med det formål at formulerer målsætninger på de belyste emner i KLK rapporten. Dette har resulteret i målsætninger, som blev formuleret på arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 16. april 2012.

  Forvaltningen har efterfølgende udarbejdet en række forslag til relevante indsatser, der kan understøtte de af arbejdsmarkedsudvalget formulerede målsætninger.

  Målsætningerne såvel som de foreslåede indsatser fremgår af særskilt notat

  KLK undersøgelsen omfatter ikke det forsikrede område men initiativer for denne målgruppe berører jobcentrets øvrige målgruppe, derfor vil disse også fremgå af bilaget og være en del af den samlede sagsbehandling.

  Lokale mål, målsætninger og indsatser skal herefter indarbejdes i Beskæftigelsesplanen for 2013 -14 sammen med ministermålene, de lokale mål samt Jobcentrets fremadrettede strategi for den samlede indsats.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at oplægget drøftes,

  at forslag til indsatser til at understøtte de politiske målsætninger fastsættes, og

  at administrationen på den baggrund udarbejder konsekvensvurderinger i forhold til de fastsatte indsatser, som herefter drøftes på udvalgets møde den 29. maj 2012

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 14-05-2012

  1. at: Drøftet.

  2. at: De målsætninger, som er præsenteret, støttes

  3. at: Administrationen udarbejder konsekvensvurderinger for de nævnte indsatser. Disse vurderinger medtages på mødet den 11. juni 2012.

  Poul Solberg Hansen og Dorte Soll deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/23819, Sagsinitialer: NLJ

  Sagsfremstilling

  ”Følordningen”

  Der er fra politisk side et ønske om at øge antallet af aktiveringspladser hos arbejdsgiveren Aabenraa Kommune på linje med tilsvarende tiltag i kommuner rundt om i landet. Det har været undersøgt, om det var muligt at lave et hold til grønne områder eller lignende tiltag. Da disse typer af arbejdsopgaver i dag er flyttet ud til Arwos, der har status som privat virksomhed, har det kun i et begrænset omfang været muligt at iværksætte denne type tiltag.

  Målgruppen for denne type aktiveringer er som udgangspunkt kontanthjælpsmodtagere, der ikke umiddelbart er til at formidle til job eller virksomhedspraktik. Det vil sige, det primært vil dreje sig om ikke arbejdsmarkedsparate. Der er i forhold til den arbejdsmarkedsparate del af gruppen, herunder også forsikrede, et behov for nogle afklaringspladser, f.eks. i forhold til brancheskift etc.

  Jobcenteret vil derfor foreslå, at der over for kommunen foreslås, at der oprettes en såkaldt ”følordning”. Ideen med ordningen er, at medarbejderne i forvaltninger eller institutioner, efter aftale med deres leder, kan henvende sig til jobcenteret med det formål at få en praktikant som føl til at hjælpe med at løse en afgrænset opgave. Medarbejderen får hjælp til at løse opgaver og borgeren får mulighed for at gøre sig nogle erfaringer på arbejdsområdet. Varigheden af en følplads kan variere mellem 4 uger til 3 mdr.

  Det foreslås, at ordningen, efter godkendelse i direktion og MED systemet, annonceres som et tilbud til medarbejderne via kommunens intranet og i personalebladet Åbne linjer.

  Ordningen administreres af jobcenteret og tilbydes såvel kontanthjælpsmodtager som forsikrede ledige.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at ovenstående aktiveringsordning godkendes

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 14-05-2012

  Godkendt.

  Poul Solberg Hansen og Dorte Soll deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/43776, Sagsinitialer: cpaa

  Sagsfremstilling

  Skole- og Dagtilbudsudvalget har på udvalgsmødet den 15. november 2011 ønsket at få udarbejdet modeller for løsningen af 10. klasse-opgaven, hvor andre aktører og leverandører indgår. I denne sag fremlægges der to forslag til udviklingsscenarier for 10. klasse i Aabenraa Kommune.

  Den sammenhængende Børne-, Familie- og Ungepolitik, som pt. er i høring, bør indgå i overvejelserne.

  Den nye skolestruktur har resulteret i færre og større overbygningsskoler. Disse øgede muligheder på overbygningsskolerne stiller nye krav til skoletilbuddet i 10. klasse.

  Den seneste evaluering (2011-12) fra EVA (Danmarks Evalueringsinstitut) viser, at den elevgruppe, der vælger at gennemføre en 10. klasse i kommunalt regi er karakteriseret ved følgende:

  • Størstedelen kommer fra hjem, hvor grundskolen eller en erhvervsuddannelse er den længste uddannelse.
  • De beslutter sig sent, for at de vil i 10. klasse, og er usikre på, om de har valgt rigtigt.
  • Deres karaktergennemsnit i dansk og matematik er lavere end gennemsnittet i 9. klasse, de vurderer, at deres faglige kompetencer er forholdsvis begrænsede, de har svært ved at følge med i undervisningen og de deltager ikke aktivt i timerne.
  • De vurderer selv deres sociale kompetencer som rimeligt gode og synes især, at de er gode til at lytte til deres kammerater, hvis de har problemer og til at sige fra over for deres kammerater.
  • En tredjedel kan lide at gå i skole, og 12 % synes at undervisningen er spændende.
  • De oplever generelt set, at de har en god relation til både deres lærere og deres klassekammerater.
  • De vælger kommunal 10. klasse for at blive afklarede i forhold til uddannelse, blive bedre til fagene og samtidig være sammen med venner og familie.
  • De vurderer sig selv mindre uddannelsesparate end elever, der vælger andet efter 9. klasse.
  • 10. klasse på en folkeskole vælges især af unge der kommer fra større byområder.
  • Unge med ikke-vestlig baggrund vælger oftere 10. klasse på en folkeskole end 10. klasse på en efterskole.

  Lokale erfaringer fra Aabenraa Kommune tenderer undersøgelsesresultaterne.

  Skole og Undervisning har udarbejdet følgende to modeller for udvikling af 10. klasse i Aabenraa. Kommissorier for de to modeller er vedlagt som bilag.

  Model 1 - Etablering af et Ungdoms- og Uddannelsescenter, hvor en række kommunale aktører fysisk er samlet

  Denne model inddrager forskellige aktører fra Børn og Skole og fra Arbejdsmarked og Social. Udgangspunktet er de positive erfaringer fra det nuværende tværfaglige samarbejde i Ungeindsatsen.

  Aktører, der vil kunne indgå i centret er;

  • 10. Aabenraa
  • Ungdomsskolen (Heltidsundervisning, SSP, streetworkere)
  • STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse)
  • EGU (Erhvervs Grund Uddannelsen)
  • Ungdommens Uddannelsesvejledning
  • Ungeindsatsen
  • Ungecentret
  • PPR

  Tendensen på landsplan går i retning af større kommunale centre, som varetager den samlede indsats for alle unge efter afsluttet grundskole op til 25 år. Centret skal varetage alle unges interesser i relation til uddannelse dog således, at ressourcerne målrettes de unge, der har størst behov for en sammenhængende og koordineret særlig indsats.

  Model 2 - løsning hvor 10. klasseopgaven løftes af forskellige aktører og leverandører

  Denne model inddrager forskellige aktører på skoleområdet.

  Følgende muligheder skal afdækkes i forhold til et kommende 10. klassetilbud:

  • En kommunal 10. klasse som selvstændig enhed, der inkluderer en 20/20-model
  • 10. klasse på institutioner, der udbyder erhvervsuddannelse - Helårsforløb eller en 20/20-model
  • En kommunal 10. klasse i campus med flere ungdomsuddannelser (Assens, Varde)
  • En kommunal 10. klasse placeret i den kommunale ungdomsskole
  • Åbent udbud af 10. klasse

  For begge modeller gælder, at der skal sikres brobygning til grundskolernes overbygninger (7.-9. årgang) og ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Aabenraa Kommune. Forskningen viser, at overgange er kritiske specielt i relation til den gruppe af unge, der er i fare for ikke at gennemføre en ungdomsuddannelse (5 %). Det stiller store krav til den kommunale indsats i relation til målgruppen, herunder krav til koordination, helhed og sammenhæng samt målrettet anvendelse af ressourcerne.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at de to kommissorier for udviklingsarbejderne drøftes og

  at udvalget anbefaler en model overfor Børne- og Familieudvalg og Arbejdsmarkedsudvalg.

  Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 01-05-2012

  Udvalget anmoder om Børne- og Familieudvalgets og Arbejdsmarkedsudvalgets vurdering af de to kommissorier.

  Herefter genoptages sagen.

  Beslutning Børne- og Familieudvalg den 09-05-2012

  Udvalget ønsker at behandle modellerne i fællesmødet med Skole- og Dagtilbudsudvalget den 20. juni 2012.

  Arbejdsmarkedsudvalget inviteres til at deltage i mødet.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 14-05-2012

  Arbejdsmarkedsudvalget vil gerne deltage i et fællesmøde, hvor mulige modeller drøftes.

  Poul Solberg Hansen og Dorte Soll deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/3657, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Ifølge mødeplanen afholdes næste møde tirsdag den 29. maj kl. 13.30.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 14-05-2012

  Mødet den 29. maj 2012 aflyses. Næste møde er således mandag den 11. juni 2012 kl. 16.00.

  Poul Solberg Hansen og Dorte Soll deltog ikke i sagens behandling.