Beslutningsprotokol

mandag den 11. juni 2012 kl. 16:00

Mødested: Lokale N7, Kallemosen
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Poul Solberg Hansen, Ejler Schütt, Hans Henrik Philippsen, Dorte Soll, Jan Toft Jensen, Bent Sørensen, Frede Rahr Petersen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 10/3632, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Orientering fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og/eller administrationen, herunder bl.a. om indkomne henvendelser, indbydelser m.m.

  · Brev fra Det Regionale Beskæftigelsesråd i Syddanmark vedr. beskæftigelsesplan 2013

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11-06-2012

  Taget til efterretning.

  Afbud: Hans Henrik Philippsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/4391, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Det er besluttet, at der månedligt skal ske en økonomisk rapportering til Aabenraa Kommunes direktion og fagudvalg.

  Den økonomiske rapportering pr. 31. maj 2012 for Arbejdsmarkedsudvalget består af en økonomisk oversigt samt tilhørende bemærkninger.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at den økonomiske rapportering tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11-06-2012

  Taget til efterretning.

  Afbud: Hans Henrik Philippsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/4392, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med justeringen af målene i ”Direktionens Strategi 2009-2011” den 21. maj 2010 blev det besluttet, at:

  ”Inden udgangen af 2010 er der på alle politikområder etableret ledelsesinformation med relevant styringsdata, herunder aktivitets- og økonomidata.”

  Udvikling og Kommunikation har i samarbejde med de enkelte direktører udarbejdet en skabelon til ledelsesinformation på alle forvaltningsområder.

  Der er pr. 31. maj 2012 udarbejdet ledelsesinformation i henhold til skabelonen for Arbejdsmarkedsudvalgets politikområder;

  · Serviceudgifter

  · Sygedagpenge

  · Ydelse/forsørgelse

  · Indsats/aktivering

  · Udlændinge

  · Forsikrede ledige

  Ledelsesinformationen vil også indeholde førtidspensioner, som henhører under Socialudvalget.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at ledelsesinformationen tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11-06-2012

  Taget til efterretning.

  Afbud: Hans Henrik Philippsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/20449, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  På Økonomiudvalgets møde den 24. april 2012 blev det besluttet, at udmønte en samlet reduktion på 45,069 mio. kr. på servicerammen ligeligt fordelt på de enkelte udvalg, svarende til en reduktion på 1,93% af budgetrammen.

  For Arbejdsmarkedsudvalget betyder det en reduktion på 0,178 mio. kr.

  I henhold til den vedtagne procedure skal udvalget udarbejde 2 besparelseskataloger, der er prioriteret. Dette svarer til at udvalget laver besparelsesforslag svarende til det dobbelte af den besparelse der er udmeldt – svarende til 0,356 mio. kr.

  Udvalget skal prioritere forslagene som hørende under forslag 1 eller forslag 2. Begge forslag skal udgøre den udmeldte reduktionsramme.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at besparelsesforslag drøftes og prioriteres.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11-06-2012

  Drøftet. Forslag 1 fremsendes med første prioritering.

  Afbud: Hans Henrik Philippsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/18087, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommunes eksterne revision KPMG har fremsendt revisionsberetning nr. 2 om revision af sociale områder, der er omfattet af statsrefusion m.v. vedr. regnskabsåret 2011. (afsluttende beretning for året 2011).

  Revisionsberetningen behandles i de berørte fagudvalg, hvorefter Staben forelægger revisionsberetningen med fagudvalgenes bemærkninger for Økonomiudvalget.

  For forvaltningen Arbejdsmarked og Social giver beretningen indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område anledning til bemærkninger:

  ”3 Konklusion på den udførte revision

  Revisionen af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion, har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i vores revisionspåtegning på kommunens endelige restafregninger af statsrefusion for regnskabsåret 2011.

  Gennemgangen har givet anledning til følgende revisionsbemærkninger, som efter vores opfattelse er væsentlige fejl eller systematiske fejl og mangler.

  3.1 Revisionens bemærkninger

  Revisionsbemærkninger skal behandles af byrådet og fremsendes til tilsynsmyndigheden.

  Gennemgangen har givet anledning til følgende:

  3.1.1 Opfølgning og journalisering i personsager

  I forbindelse med revision af personsager konstaterede vi, at der på en række områder ikke forelå tilstrækkelig dokumentation for opfølgning og journalføring i sagerne.

  Opfølgning

  Generelt manglende der opfølgning på følgende områder:

  • Der foreligger ikke dokumentation for økonomisk opfølgning efter LAS § 10 hver 3. måned på områderne kontanthjælp/starthjælp og aktivering
  • Der indhentes ikke årligt erklæring om oplysningspligt på områderne kontanthjælp/starthjælp og aktivering
  • Forsinkelser af væsentligt omfang i kontaktforløbene på kontanthjælp/starthjælp, aktivering, ledighedsydelse og længerevarende sygedagpenge
  • Manglende opfølgning på den løbende bevilling af mentorstøtte i forbindelse med mentorstøtte i virksomhedscentre.

  Journalføring

  Af den enkelte sag skal bl.a. fremgå grundlaget for tildeling af ydelsen eller tilskuddet, for at kommunen kan opnå statsrefusion.

  Vi vurderer, at administrationens faglige vurderinger og overvejelser ikke i tilstrækkeligt omfang dokumenteres af journalerne på følgende områder:

  • Dagpenge ved barsel
  • Hjælp i særlige tilfælde, jf. aktivlovens §§ 81-85 og integrationslovens §§ 34-36
  • Servicelovens § 100 Merudgifter voksne
  • Servicelovens § 41 Merudgiftsydelse

  Konklusion

  Efter vores revision af sager har kommunen ultimo 2011 beskrevet og iværksat helt konkrete tiltag og målbare handlinger, der kan understøtte en gunstig faglig udvikling på områderne. Såfremt kommunen fuldt ud efterlever disse tiltag, vurderer vi, at sagsbehandlingen fremadrettet vil leve op til gældende lovgivning og retningslinjer for opfølgning og journalføring i de sociale sager.”

  Forvaltningens redegørelse vedr. revisionsberetning nr. 2 er vedlagt.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at forvaltningens redegørelse godkendes, og

  at revisionsberetning nr. 2, hvad angår Arbejdsmarkedsudvalgets områder, tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11-06-2012

  1. at godkendt. Ejler Schütt undlod at stemme.
  2. at taget til efterretning. Ejler Schütt undlod at stemme.

  Afbud: Hans Henrik Philippsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/6187, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

  Jf. Tilbudsloven skal Aabenraa Kommune udbyde beskæftigelsesindsatsen for job- og indsatsklare med tilbudsfrist den 24. juli. 2012 kl. 12.00. Grundet lovændringer har det været nødvendigt at fremrykke udbuddet fra 2013 til indeværende år.

  Tidsplanen for udbuddet er følgende:

  11. juni 2012

  Politisk behandlingaf tildelingskriterier i arb.udv.

  20. juni 2012

  Annoncere efter tilbud

  21. juni – 10. juli 2012

  Spørgsmål og svar

  24. juli 2012

  Tilbudsfristen udløber

  13. august 2012

  Politisk behandling af scoring

  14. august 2012

  Svar til tilbudsgivere.

  15. – 26. august

  Stand-still periode.

  27. august - 2012.

  Indgåelse af kontrakter med virkning

  1. oktober 2012

  Ifølge Aabenraa kommunes indkøbs- og udbudspolitik skal fagudvalget beslutte, hvis der er ændringer i serviceniveauet eller der er et ønske om at afvige fra strategierne i form af atypiske tildelingskriterier.

  Beskæftigelsesindsatsen vil blive tilbudt til den tilbudsgiver, der afgiver det for Aabenraa Kommunes økonomisk mest fordelagtige tilbud. Følgende delkriterier vil blive lagt til grund for tilbudsvurderingen på baggrund af vurderingsgrundlaget:

  Delkriterium

  Vægtning

  Vurderingsgrundlag

  1. Kvalitet, jobfokus og tilrettelæggelse

  Samlet vægt:

  30 %

  Tilrettelæggelse af indsatsen

  Sikring af progression

  Sikring af rettidighed (gælder kun forløb c)

  2. Fleksibilitet og samarbejde

  Samlet vægt

  10 %

  Håndtering af ledige (IT understøtning etc.)

  Administration og egenkontrol

  Lokaler

  3. Dokumenteret erfaring

  Samlet vægt

  10 %

  Begrundelse for at tilbudsgiver kan gennemføre forløbet.

  4. Succeskriterier

  Samlet vægt

  10 %

  Redegørelse for at tilbudsgiver kan opnå de opstillede mål

  5. Tilbudt pris

  Samlet vægt:

  40 %

  Pris

  I forbindelse med lovændringerne har det været nødvendigt at indgå midlertidige aftaler med en række af de nuværende leverandører.

  Lovgrundlag

  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Nr. 2004/18/EF

  af 31. marts 2004

  Tilbudsloven, LBK nr. 1410 af 07/12/2007, Økonomi og Erhvervsministeriet.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at tildelingskriterierne for valg af leverandør/anden aktør godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11-06-2012

  Godkendt.

  Afbud: Hans Henrik Philippsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/13575, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

  Resultatrevisionen er et styringsredskab, der giver kommunerne overblik over og understøtter beskæftigelsesindsatsen i Jobcentret. Arbejdsmarkedsstyrelsen stiller data til rådighed for udarbejdelsen af resultatrevisionen på jobindsats.dk, der skal kommenteres og reflekteres på.

  Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen i Jobcentrets beskæftigelsesindsats. Resultatrevisionen viser resultater for forskellige forsørgelsesgrupper (modtagere af kontanthjælp, a-dagpenge, sygedagpenge etc.) og viser udviklingen for antal af fuldtidspersoner og berørte personer, aktiveringsgrad, rettighed, besparelsespotentialer mv.

  Udover at give et overblik over indsatsen, giver resultatrevisionen også Jobcentret mulighed for at sammenligne sig med gennemsnittet for de sammenlignelige Jobcentre. Ved at vise udviklingen i indsatsen sammenlignet med gennemsnittet for de sammenlignelige Jobcentre, gør resultatrevisionen kommunen opmærksom på eventuelle faresignaler i beskæftigelsesindsatsen i Jobcentret.

  Resultatrevisionen udgør en del af beslutningsgrundlaget for de prioriteringer, der anvises i beskæftigelsesplanen. Jobcentrets forslag til forbedringer af indsatsen indgår i den politiske behandling og diskussion af resultatrevisionen, men den konkrete indsats fastlægges først i forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen.

  Udkast til resultatrevision er drøftet på et temamøde mellem LBR og Arbejdsmarkedsudvalget den 16. april 2012. Resultatrevisionen er fremsendt til beskæftigelsesregionen og til LBR til bemærkninger. Den videre tidsplan er således:

  • Bemærkninger modtages senest 21. maj 2012
  • Resultatrevision og indkomne bemærkninger behandles i LBR d. 31. maj 2012
  • Behandles i Arbejdsmarkedsudvalget d. 11. juni 2012
  • Behandles Økonomiudvalget d. 19. juni 2012
  • Behandles i Byrådet d. 27. juni 2012
  • Resultatrevisionen offentliggøres senest 1. juli 2012 (m. LBRs og beskæftigelsesregionens bemærkninger)

  Beslutning fra Det lokale Beskæftigelsesråd d. 31-05-2012:

  Resultatrevisionen med bemærkninger taget til efterretning.

  Lovgrundlag

  Lov om ansvaret for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats.

  Høring/udtalelse

  Jf. lov om ansvaret for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats har resultatrevisionen 2011 været fremsendt til LBR og Beskæftigelsesregionen i perioden 1. maj – 21. maj 2012.

  Der er indkommet bemærkninger fra LO/FTF og fra Beskæftigelsesregionen.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at resultatrevisionen med bemærkninger godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11-06-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Hans Henrik Philippsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/42819, Sagsinitialer: ekc

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune og a-kasserne under LO indgik i slutningen af januar 2010 en partnerskabsaftale med henblik på at sikre ledige medlemmer af a-kasserne en jobrettet beskæftigelsesindsats. Indsatsen er blevet gennemført af a-kasserne for nyledige eller ledige, der genoptjent dagpengeretten.

  Det konkrete indsats består i, at a-kasserne varetager al formidlingsarbejde og gennemførte kontaktforløbet for ledige frem til aktivering med udgangspunkt i nedenstående basisydelser:

  • CV- og jobsamtaler frem til den ledige påbegynder aktivering herunder med hurtig afklaring af, om der er behov for et intensivt rådgivningsforløb.
  • Hjælp til den ledige ved oprettelse og udvikling af CV’er.
  • Intensiv jobformidling til den ledige baseret på a-kassernes faglige udgangspunkt og branchekendskab.
  • Rådighedsvurdering i hele forløbet.
  • Match indplacering.
  • Input til jobplaner skulle foreligge, når de ledige blev visiteret tilbage til jobcentret

  I den vedlagte evalueringsrapport præsenteres resultaterne og den gennemførte indsats vurderes bl.a. i forhold til volumen, samarbejde og IT-understøtning og der gives anbefalinger.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at evalueringen drøftes

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11-06-2012

  Drøftet.

  Afbud: Hans Henrik Philippsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/3657, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Ifølge mødeplanen afholdes næste møde mandag den 13. august kl. 16.00.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11-06-2012

  Taget til efterretning.

  Afbud: Hans Henrik Philippsen.