Beslutningsprotokol

mandag den 13. august 2012 kl. 16:00

Mødested: Lokale N7, Kallemosen
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Poul Solberg Hansen, Ejler Schütt, Hans Henrik Philippsen, Dorte Soll, Jan Toft Jensen, Bent Sørensen, Frede Rahr Petersen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 10/3632, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Orientering fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og/eller administrationen, herunder bl.a. om indkomne henvendelser, indbydelser m.m.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 13-08-2012

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/4391, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Det er besluttet, at der månedligt skal ske en økonomisk rapportering til Aabenraa Kommunes direktion og fagudvalg.

  Den økonomiske rapportering pr. 31. juli 2012 for Arbejdsmarkedsudvalget består af en økonomisk oversigt samt tilhørende bemærkninger.

  I forhold til budgetkontrollen pr. 31. marts 2012 viser den økonomiske rapportering pr. 31. juli 2012 afvigelser mellem skønnet fra budgetkontrollen og de faktiske tal.

  Det er på områderne; Ydelse/forsørgelse, Sygedagpenge, Ledighedsydelse, Seniorjob samt Forsikrede ledige.

  Der er således behov for at revurdere flere områder i forhold til en vurdering af, om der er udfordringer i forhold til budgetoverholdelse.

  Forvaltningen vil undersøge, om der skal udarbejdes en ekstraordinær budgetkontrol pr. 31. august 2012 eller om der afventes budgetkontrollen pr. 30. september 2012 i henhold til kommunens økonomiske årshjul.

  Ligeledes har midtvejsreguleringen af budgetgarantien for 2012, midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskud for 2012 samt efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2011 givet anledning til, at forvaltningen skal finde alternative løsningsforslag.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at den økonomiske rapportering tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 13-08-2012

  Taget til efterretning.

  Arbejdsmarkedsudvalget ønsker en budgetkontrol pr. 31. august 2012.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/4392, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med justeringen af målene i ”Direktionens Strategi 2009-2011” den 21. maj 2010 blev det besluttet, at:

  ”Inden udgangen af 2010 er der på alle politikområder etableret ledelsesinformation med relevant styringsdata, herunder aktivitets- og økonomidata.”

  Udvikling og Kommunikation har i samarbejde med de enkelte direktører udarbejdet en skabelon til ledelsesinformation på alle forvaltningsområder.

  Der er pr. 31. juli 2012 udarbejdet ledelsesinformation i henhold til skabelonen for Arbejdsmarkedsudvalgets politikområder;

  • Serviceudgifter
  • Sygedagpenge
  • Ydelse/forsørgelse
  • Indsats/aktivering
  • Udlændinge
  • Forsikrede ledige

  Ledelsesinformationen vil også indeholde førtidspensioner, som henhører under Socialudvalget.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at ledelsesinformationen tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 13-08-2012

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/47801, Sagsinitialer: pb

  Sagsfremstilling

  Med baggrund i KLK-rapporten blev politiske målsætninger, herunder forslag til indsatser, drøftet og støttet i Arbejdsmarkedsudvalgsmødet den 14. maj 2012.

  De politiske målsætninger er indarbejdet i budgetforslaget for 2013-2016, som Arbejdsmarkedsudvalget ligeledes skal behandle på mødet, og endvidere er disse indarbejdet i Beskæftigelsesplanen for 2013.

  De politiske målsætninger og forslag til indsatser indarbejdes i de specielle budgetbemærkninger.

  Administrationen vil senere i 2012 præsentere konkrete beskrivelser af indsatser, der skal iværksættes for at nå målene.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 13-08-2012

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/20449, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget besluttede i forbindelse med behandling af rammeudmeldingen for budget 2013-2016, at der ikke blev udmeldt en ramme til overførselsområdet i april måned, men at budgetbidraget skulle udarbejdes ud fra en bottom-up tankegang med afsæt i KLK analysen samt regeringsaftalens indhold.

  Arbejdsmarkedsudvalgets budgetprocedurer er således ændret for budget 2013, og formandskabet afholder dialogmøde med Økonomiudvalget den 21. august 2012.

  Til brug for Arbejdsmarkedsudvalgets behandling af budget 2013 samt overslagsårene 2014-2016 fremsendes;

  • Budgetnotat
  • Oversigt over udfordringer og løsningsforslag 2013-2016 vedr. overførselsudgifter
  • Bemærkninger til udfordringer og løsningsforslag 2013-2016 vedr. overførselsudgifter
  • Budgetmateriale 2013-2016 vedr. forsikrede ledige
  • Oversigt over reduktionsmuligheder vedr. serviceudgifter (i prioriteret rækkefølge)
  • Bemærkninger til reduktionsmuligheder vedr. serviceudgifter
  • Specielle bemærkninger til budget 2013-2016

  Økonomi og afledt drift

  Serviceudgifter

  På Arbejdsmarkedsudvalgets bevillingsniveau vedr. serviceudgifter, forventes der ikke budgetudfordringer.

  Økonomiudvalget besluttede i forbindelse med rammeudmeldingen for budget 2013-2016 en reduktion på 1,93% til samtlige udvalg. Ligeledes blev det besluttet, at udvalgene skulle angive besparelsesmuligheder på det dobbelte af reduktionen.

  Reduktionen af budgetrammen for Arbejdsmarkedsudvalgets serviceudgifter udgør 0,178 mio. kr. Det dobbelte svarer til 0,356 mio. kr.

  På Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 11. juni 2012 blev det på mødet besluttet følgende prioriteret rækkefølge af reduktionsmulighederne:

  1. Reduktion af budget til den særlige fleksjobpulje
  2. Reduktion af budget til lægeerklæringer/tolkebistand

  Økonomiudvalget træffer beslutning om den endelige reduktion i forbindelse med behandling af budget 2013-2016.

  Overførselsudgifter

  I nedenstående er angivet de beregnede udfordringer i forhold til basisrammen på Arbejdsmarkedsudvalgets bevillingsniveau vedr. overførselsudgifter.

  Budgetudfordring (1.000 kr.)

  2013

  2014

  2015

  2016

  05.46.60

  Introduktionsprogram

  1.788

  1.788

  1.788

  1.788

  05.46.61

  Introduktionsydelse

  2.284

  2.284

  2.284

  2.284

  05.57.71

  Sygedagpenge

  -4.441

  -5.482

  -6.522

  -6.522

  05.57.73

  Kontanthjælp

  12.549

  12.672

  11.665

  10.658

  05.57.75

  Aktiv. kontanthjælpsmodt.

  -8.351

  -8.681

  -8.681

  -8.681

  05.58.80

  Revalidering

  811

  1.340

  1.340

  1.340

  05.58.81

  Ledighedsydelse

  9.694

  8.108

  6.211

  2.091

  05.58.81

  Fleks- og skånejob

  1.461

  1.461

  1.461

  1.461

  05.68.90

  Driftsudgifter

  3.088

  3.126

  3.126

  3.059

  05.68.97

  Seniorjob

  0

  0

  0

  0

  05.68.98

  Beskæftigelsesordninger

  -247

  -247

  -247

  -247

  Budgetudfordring

  18.636

  16.369

  12.425

  7.231

  I forhold til basisrammen forventes der en budgetudfordring på 18,635 mio. kr. i 2013, 16,369 mio. kr. i 2014, 12,424 mio. kr. i 2015, og 7,231 mio. kr. i 2016.

  Forvaltningen Arbejdsmarked og Social anbefaler, at Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme korrigeres med 18,635 mio. kr. i 2013, 16,639 mio. kr. i 2014, 12,424 mio. kr. i 2015 og 7,231 mio. kr. i 2016.

  De angivne områder er budgetgaranterede områder eller øvrige overførsler, som reguleres via aftalen med regeringen.

  Aftalen med regeringen er endelig, og Økonomiudvalget behandler den 7. august 2012 en sag vedr. regeringsaftalen, hvor ovenstående tal indgår.

  Forsikrede ledige

  På Arbejdsmarkedsudvalgets bevillingsniveau vedr. Forsikrede ledige, forventes der ikke budgetudfordringer.

  Budgetudfordring

  2013

  2014

  2015

  2016

  Udg. omfattet af beskæftigelsestilskud

  0

  0

  0

  0

  Udg. omfattet af budgetgaranti

  4.517

  4.517

  4.517

  4.517

  Budgetudfordring

  4.517

  4.517

  4.517

  4.517

  Beløb indgår under overførselsudgifter

  -4.517

  -4.517

  -4.517

  -4.517

  Budgetudfordring

  0

  0

  0

  0

  I det beregnede budgetforslag indgår en forventning om, at der vil kunne forventes en negativ midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet i 2013 på 11,313 mio. kr. Det foreslås, at beløbet overføres til Arbejdsmarkedsudvalgets serviceudgifter, som budgetværn.

  Indstilling

  Arbejdsmarked & Social indstiller,

  at Arbejdsmarkedsudvalgets budgetbidrag herunder budgetnotat, og specielle bemærkninger, godkendes med henblik på den videre behandling i Økonomiudvalg og Byråd,

  at budgetrammen korrigeres med 18,635 mio. kr. i 2013, 16,369 mio. kr. i 2014, 12,424 mio. kr. i 2015 og 7,231 mio. kr. i 2016, og

  at der overføres 11,313 mio. kr. for 2013-2016 fra Arbejdsmarkedsudvalgets bevillingsniveau vedr. forsikrede ledige til Arbejdsmarkedsudvalgets bevillingsniveau vedr. serviceudgifter.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 13-08-2012

  1. at: Godkendt.

  2.-3. at: Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/20449, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  I aftalen med regeringen fra juni 2012 indgik ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet.

  I henhold til Økonomiudvalgets retningslinjer for tekniske korrektioner indarbejdes 95% af værdien af det kompenserende beløb fra regeringen i udvalgets budgetrammer, beløb på +/- 0,050 mio. kr. kompenseres ikke.

  For Arbejdsmarkedsudvalgets bevillingsområde vedrører de kompenserende lovændringer primært:

  - Lov nr. 1365 af 28. december 2011 vedr. forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode m.v.

  - Lov nr. 285 af 25. april 2001 vedr. ændring af lov om social pension m.v. (konsekvenser af indførelsen af førtidspensionsreformen i 2003)

  Økonomi og afledt drift

  Lov- og cirkulæreprogrammet udgør:

  (1.000 kr.)

  2013

  2014

  2015

  2016

  Lovændringer

  0

  642

  2.584

  1.760

  Ændringer vedr. budget 2013-2016 udmøntes bevillingsmæssigt af Økonomiudvalget, som en særskilt sag i august 2012.

  En beskrivelse af de enkelte lovændringer med budgetbeløb samt forslag til placering i budgettet er vedlagt i bilag.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at konsekvensbeskrivelserne godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 13-08-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/39423, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med udmøntningen af effektiviseringsstrategien for 2011-2014 er det forudsat, at der opnås en effektivisering på 1 mio. kr. ved at konkurrenceudsætte kommunale tjenesteydelser.

  Økonomiudvalget behandlede den 24. april 2012, punkt 131, sag vedr. konkurrenceudsættelse, herunder tidsplan for udmøntning af effektiviseringen på 1 mio. kr.

  Økonomiudvalget godkendte følgende at indstillinger:

  at fordelingen af nettokonkurrenceudsættelse danner grundlag for det videre arbejde på de enkelte fagområder med henblik på udarbejdelse af en konkret plan for konkurrenceudsættelse,

  at det enkelte udvalg inden udgangen af juni, har udarbejdet en analyse af de enkelte tjenesteydelser der potentielt kan konkurrenceudsættelse,

  at det enkelte udvalg pr. 1. september har udarbejdet en konkret tidsplan, inklusiv beskrivelse af høringsprocessen, for de tjenesteydelser der skal konkurrenceudsættes, med anvisning af mulig effektiviseringspotentiale, og

  at Økonomiudvalget på oktobermødet 2012 tager stilling til den samlede plan for konkurrenceudsættelse, samt en endelig udmøntning af den forventede effektiviseringsgevinst på 1 mio. kr.

  I sagsfremstillingen til Økonomiudvalget er vedlagt bilag 1 ”Inspirationsliste over mulige emner til konkurrenceudsættelse”, hvor der er identificeret 3 mulige områder til en eventuel konkurrenceudsættelse på Arbejdsmarkedsudvalgets område.

  Disse er:

  · Tolkeservice

  · Udplacering i flexjob

  · Straksaktivering – kompetencecenteret

  Udplacering i flexjob vedrører hovedkonto 6, den administrative organisation og hører dermed under Økonomiudvalget. Punktet indgår dermed ikke i sagsfremstillingen for Arbejdsmarkedsudvalget.

  Tolkeservice

  I forbindelse med udmøntning af effektiviseringsstrategien for 2011-2014 er budgettet for tolkebistand reduceret med netto 0,076 mio. kr. Beløbet er sammensat af henholdsvis 0,110 mio. kr., som vedrører refordeling af budgettet vedr. tolkebistand i hele kommunen samt en reduktion på 0,186 mio. kr.

  Som følge af, at området har været omfattet af effektiviseringsstrategien 2011-2014 og områdets budget er reduceret, anbefaler forvaltningen, at området ikke konkurrenceudsættes.

  Straksaktivering – Kompetencecentret:

  Forvaltningen arbejder p.t. med en udvikling af Kompetencecentret, hvorfor det anbefales, at området ikke konkurrenceudsættes.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at inspirationsemnerne på Arbejdsmarkedsudvalgets område ikke konkurrenceudsættes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 13-08-2012

  Godkendt.

  Ejler Schütt stemte imod.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/6187, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

  Arbejdsmarked og Social udbød d. 20. juni 2012 dele af beskæftigelsesindsatsen for job- og indsatsklare ledige. Der blev udbudt i alt 4 forløb:

  a) 2 – 4 ugers jobsøgningskursus for alle aldre uden efterfølgende jobplan

  b) 4 ugers jobsøgningsforløb for alle aldre med efterfølgende jobplan

  c) Hurtig i Gang forløb på 26 uger for ledige over 24 år uden uddannelse, med aktivering jf. lovgivning med myndighed.

  d) 4 – 13 ugers intensiv forløb for borgere, der er på vej til at miste dagpengeretten.

  Udbudsfristen var den 24. juli 2012. Der indkom i alt 16 tilbud, hvoraf 1 af tilbuddene ikke var konditionsmæssigt. Ikke alle tilbudsgivere har budt på alle 4 forløb.

  De enkelte tilbud er vurderet ud fra udbudsmaterialets krav på følgende kriterier:

  1) Kvalitet, jobfokus og tilrettelæggelse

  2) Fleksibilitet og samarbejde

  3) Dokumenteret erfaring

  4) Succeskriterier

  5) Tilbudt pris.

  Arbejdsmarked og Social har udarbejdet et Scorecard, hvor tilbuddene er blevet scoret i forhold til den i udbudsmaterialet angivet vægtning. Vægtningen blev behandlet på arbejdsmarkedsudvalgsmødet den 11. juni 2012. Scorecardet er blevet anonymiseret.

  På både forløb a) og b)var der i alt 14 tilbudsgivere, der opfyldte de formelle krav, der var angivet i udbudsmaterialet. Som det fremgår af scorecardet ligger den samlede score mellem 8,5 for den højeste score og 2,8 for den laveste score for begge forløb.

  På forløb c) var der 13 tilbudsgivere, der opfyldte de formelle krav, der var angivet i udbudsmaterialet. Som det fremgår af scorecardet ligger den samlet score mellem 8,7 for den højeste score og 2,4 for den laveste score.

  På forløb d) var der ligeledes 13 tilbudsgivere, der opfyldte de formelle krav, der var angivet i udbudsmaterialet. Som det fremgår af scorecardet ligger den samlede score mellem 9,3 for den højeste score og 2,5 for den laveste score.

  Jobcentret har skønnet, at der på de fire forløb kun er behov for en leverandør for hvert af forløbene.

  Alle tilbudsgivere får d. 14. august 2012 besked om udfaldet af udbuddet. Stand-still perioden er derefter fra d. 15. til og med d. 24. august 2012.

  Lovgrundlag

  Lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven), Lov nr. 1410 af 07/12 2007

  Bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011 fra Økonomi- og Erhvervsministeriet om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjeneste­ydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at forløb a) tildeles den tilbudsgiver, som har opnået en score på 8,5

  at forløb b) tildeles den tilbudsgiver, som har opnået en score på 8,5

  at forløb c) tildeles den tilbudsgiver, som har opnået en score på 8,7, og

  at forløb d) tildeles den tilbudsgiver, som har opnået en score på 9,3

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 13-08-2012

  1.-4. at: Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/19249, Sagsinitialer: LNE

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog den 29. februar 2012 Planstrategien ”Sund Vækst”, som var i offentlig høring i perioden 14. marts 2012 – 9. maj 2012.

  Byrådet vedtog samtidig at foretage en fuld revision af kommuneplanen.

  I offentlighedsperioden blev der afholdt cafémøde i Sønderjyllandshallen samt borgermøder på 4 biblioteker. Endvidere var kommunen præsenteret ved motorvejsløbet.

  Resumé af borgerhenvendelser fremgår af vedlagte notat af 5. juli 2012. En lang række af ideerne vil indgå i det videre arbejde med kommuneplanrevisionen, midtbyplanen for Aabenraa samt diverse politikker.

  Lovgrundlag

  Jf. Planlovens §23a skal Byrådet offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen (planstrategi).

  Efter høringsfristens udløb skal byrådet tage stilling til de indkomne bemærkninger. Byrådet kan i den forbindelse vedtage ændringer af den offentliggjorte planstrategi.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at forslag til svar, som fremgår af notat af 5. juli 2012 godkendes, og

  at der ikke foretages ændringer i planstrategien.

  Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 06-08-2012

  Taget til efterretning.

  Afbud: Dorte Soll

  Beslutning Sundhedsudvalget den 07-08-2012

  1.+2. at: Taget til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 08-08-2012

  Taget til efterretning.

  Beslutning Børne- og Familieudvalg den 08-08-2012

  Taget til efterretning.

  Afbud: Folke G. Kryger

  Beslutning Socialudvalget den 09-08-2012

  1.+2. at: Taget til efterretning.

  Afbud: Dorte Soll. Kirsten Nørgård Christensen.

  Gert Larsen forlod mødet kl. 10.20 (sag nr. 66).

  Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 09-08-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 13-08-2012

  Drøftet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/3657, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Ifølge mødeplanen afholdes næste møde mandag den 10. september kl. 16.00.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 13-08-2012

  Taget til efterretning.