Beslutningsprotokol

mandag den 10. september 2012 kl. 16:00

Mødested: Lokale N7, Kallemosen
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Poul Solberg Hansen, Ejler Schütt, Hans Henrik Philippsen, Dorte Soll, Jan Toft Jensen, Bent Sørensen, Frede Rahr Petersen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 10/3632, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Orientering fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og/eller administrationen, herunder bl.a. om indkomne henvendelser, indbydelser m.m.

  P.t. er der følgende:

  • HUSK: Virksomhedsbesøg hos Arla i forbindelse med udvalgsmødet den 8. oktober. Besøget starter kl. 14.00 med efterfølgende udvalgsmøde
  • JobCamp 2012 i Ålborg i dagene 1.-2. november.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-09-2012

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/39, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelsesplanen for 2013 og 2014 har i perioden fra den 29.06.12 til den 31.08.12 været fremsendt til bemærkninger i LBR. Beskæftigelsesregionen har ligeledes haft mulighed for at komme med bemærkninger til Beskæftigelsesplanen.

  Der er indkommet vedlagte bemærkninger fra Beskæftigelsesregionen og fra LO/FTF.

  Planen skal efter behandling i LBR godkendes politisk (Arbejdsmarkedsudvalget den 10.09.12, Økonomiudvalget den 18.09.12 og Byrådet den 10.10.12).

  Iflg. tidsplanen skal den godkendte beskæftigelsesplan sendes til det Regionale Beskæftigelsesråd senest den 31.10.12. Den endelige Beskæftigelsesplan med budget og virksomhedsplan for 2013 skal offentliggøres senest d. 31.01.13.

  Jf. lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal der i Beskæftigelsesplanen indgå LBR’s virksomhedsplan, samt budget. I den forbindelse vil der på septembermødet i LBR blive afholdt en temadrøftelse vedr. virksomhedsplanen for 2013, hvor Arbejdsmarkedsudvalget er inviteret.

  Administrationen udarbejder et udkast til virksomhedsplanen og et oplæg til debat.

  Lovgrundlag

  Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats §§ 23 og 46.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at Beskæftigelsesplanen for 2013 og 2014 godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-09-2012

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/40530, Sagsinitialer: ekc

  Sagsfremstilling

  Baggrund:

  REVA er en institution, der er organiseret under forvaltningen Arbejdsmarked & Social. REVA blev ved sammenlægningen i 2007, overdraget fra den daværende amtskommune til Aabenraa Kommune. Institutionen er bestående af et træværksted, et metalværksted, et pakkeri og en administration (kontor). REVA har 31 ansatte, heraf 17 på særlige vilkår.

  REVA ”leverer” beskyttet beskæftigelse efter Servicelovens § 103, og med visitation og finansiering Sundhed & Omsorg. Sundhed & Omsorg har 7 borgere i beskyttet beskæftigelse ved REVA. REVA driver endvidere en indtægtsdækket virksomhed med leverancer til offentlige og private virksomheder. Sidst, men ikke mindst, varetager REVA udførsel af arbejdsevneundersøgelser (Arbejdsprøvninger) for Jobcentre. Primært for Aabenraa Jobcenter, men også for Jobcentrene i Tønder og Haderslev. De to sidste dog i meget begrænset omfang. Udførsel af disse undersøgelser udgør langt størstedelen af REVAs opgaver og indtægt. Aabenraa Jobcenter har primært anvendt REVA til afklaring af arbejdsevne hos personer fra Jobcenterets målgrupper, særligt fra borgere, der modtager enten sygedagpenge eller kontanthjælp.

  Ny vision for beskyttet beskæftigelse:

  Der er igennem de seneste to år arbejdet målrettet ud fra en vision om en omlægning af den beskyttede beskæftigelse under overskriften ”Fra beskyttet til støttet beskæftigelse”. Omlægningen indebærer, at borgerne i langt højere grad søges tilknyttet det almindelige arbejdsmarked gennem løntilskudsjob (skånejob), arbejdsprojekter og praktikker, således at de egentlige værkstedstilbud er forbeholdt de svageste i målgruppen for beskyttet beskæftigelse.

  Sundhed & Omsorg har konstateret en mærkbar tilgang af borgere og nye målgrupper, til støttet eller beskyttet beskæftigelse. (Se bilag 4) For alle disse grupper gælder det, at tilknytningen til arbejdsmarkedet kræver en håndholdt indsats med afklaring af arbejdsevne/ressourcer, praktikker, udplaceringer og tæt opfølgning herpå. Denne håndholdte indsats tilbydes og udvikles af afdelingen Job & Uddannelse i forvaltningen.

  Indsatsen vil med fordel kunne spredes på flere lokaliteter end det er tilfældet i dag. Ved REVA`s afvikling vil der ved Sundhed & Omsorg både være behov – og interesse for, at overtage værkstedet på Næstmark. Med tilførsel af disse bygningsmæssige rammer vil før nævnte tilbud ved Job & Uddannelse kunne kvalificeres yderligere.

  Sundhed & Omsorg vurderer, at de borgere der har et tilbud om beskyttet beskæftigelse ved REVA, med forholdsvis kort varsel, kan tilbydes beskæftigelse under Job & Uddannelse.

  Ny vision for arbejdsevneundersøgelser:

  Jobcenteret har i mindre og mindre grad brug for ”in-house” afprøvning som leveres af REVA, og ser i højere grad perspektiver ved at bruge private og offentlige virksomheder beliggende i kommunen, kombineret med tilknytning af mentorer for at belyse borgernes arbejdsevne i et reelt og virkeligt arbejdsmiljø. En sådan fremgangsmåde vil, når man ser på det samlede virksomhedstilbud, være langt mere mangfoldig og differentieret end det ”in-house” afprøvninger kan præstere. Jobcenteret vil derfor igennem denne omlægning fra anvendelse af REVA til anvendelse af virksomheder, kunne byde på forløb, der i langt større udstrækning er målrettet den enkelte borger, såvel i indhold som i varighed.

  Den primære opgave med arbejdsevneundersøgelse og opgaven med arbejdsoptræning af kontanthjælpsmodtagere ses altså i stedet løst via køb af fortløb ved virksomheder. Opgaven tænkes varetaget i et samarbejde mellem anden leverandør og Jobcenteret, der i den forbindelse påtænker ansættelse af to virksomhedskonsulenter, der kan varetage etablering og arbejdsevnebeskrivelser af arbejdsprøvninger i de private og offentlige virksomheder. Ved længerevarende arbejdsprøvninger og – optræninger tilknyttes mentorer. I en sådan konstruktion vurderer Jobcenteret, at der også vil være god sammenhæng til kommende ny lovgivning, pensionsreform m.v.

  Konsekvenser:

  Omlægningen af indsatsen som omtalt ovenfor, vil betyde en nedlæggelse af REVA, hvis leverancer, der ikke længere vil være behov for.

  En nedlæggelse af REVA må forventes at strække sig over en periode på 10-11 måneder fra det tidspunkt, hvor beslutningen tages. Dette skyldes en lang række forhold, ikke mindst afskedigelsesprocedure, opsigelse af diverse aftaler. Eksempelvis lejeaftaler på bygninger samt aftaler om leverancer.

  De 7 borgere i beskyttet beskæftigelse flyttes til beskæftigelsestilbuddet under Job & Uddannelse. For disse borgere vil der hurtigst muligt (1 – 3 dage) blive afholdt orienterende møde. Borgerne orienteres om beslutningen, konsekvenserne heraf og den proces, der iværksættes frem til flytningen.

  Økonomi og afledt drift

  Reva
  (1.000 kr.)

  Overført underskud 2011 inkl. rentetillæg

  Forventet regnskab 2012

  Forventet regnskab 2013

  Forventet merfor-brug i alt

  Indtægt arbejdsprøvning

  -5.947

  -1.003

  Indtægt beskyttet beskæftigelse

  -1.293

  -437

  Værkstedssalg

  -820

  -262

  Salg af inventar m.v.

  ??

  Indtægter i alt

  -8.060

  -1.702

  Lønninger

  6.623

  2.318

  Øvrige driftsudgifter

  1.727

  691

  "Tomgangsdrift" bygning, Lavgade

  0

  100

  Udgifter i alt

  8.350

  3.109

  Årets resultat

  290

  1.408

  Budget

  47

  -9

  Merforbrug

  1.338

  243

  1.417

  2.998

  For yderligere uddybning af de økonomiske konsekvenser henvises til bilag 3.

  Forslag til finansiering

  Forvaltningerne Sundhed & Omsorg og Arbejdsmarked & Social angiver følgende forslag til finansiering af det forventede merforbrug.

  Forvaltningerne anbefaler, at det forventede merforbrug finansieres både af Arbejdsmarkedsudvalget og Socialudvalget.

  Ligeledes anbefaler forvaltningerne, at underskuddet fra tidligere år på 1,338 mio. kr. finansieres af Arbejdsmarkedsudvalget, og at merforbruget i 2012 og 2013, i alt 1,660 mio. kr. fordeles mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Socialudvalget. Det foreslås, at fordelingen af merforbruget i 2012 og 2013 sker ud fra, hvor stor en andel af budgettet den beskyttede beskæftigelse samt arbejdsprøvningen udgør af det samlede budget på Reva.

  I nedenstående ses forslag til fordeling af det forventede merforbrug.

  Reva
  (1.000 kr.)

  Overført underskud (finansieres kun af Arbejdsmarkedsudvalget)

  1.338

  Samlet merforbrug 2012/2013 (finansieres af begge udvalg)

  1.660

  Forventet merforbrug

  2.998

  Beregnet fordeling af merforbrug 2012/2013:

  Socialudvalget

  16%

  268

  Arbejdsmarkedsudvalget

  84%

  1.391

  I alt

  100%

  1.660

  Opsummering af fordeling af merforbrug:

  Socialudvalg

  268

  Arbejdsmarkedsudvalget (1.338+1.391)

  2.729

  I alt

  2.998

  Forvaltningen Sundhed & Omsorg angiver følgende forslag til finansiering af merforbruget på Socialudvalgets område;

  1. At merforbruget finansieres i 2013 af de budgetlagte udgifter til køb af beskyttet beskæftigelse på Reva.

  Forvaltningen Arbejdsmarked & Social angiver følgende alternative forslag til finansiering af merforbruget på Arbejdsmarkedsudvalgets område;

  1. At budgetrammen på Arbejdsmarkedsudvalget overførselsudgifter på køb af aktivering/arbejdsprøvning reduceres med 0,910 mio. kr. i årene 2013-2015, svarende til en ligelig fordeling i 3 år

  2. At budgetrammen på Arbejdsmarkedsudvalget overførselsudgifter på køb af aktivering/arbejdsprøvning reduceres med merforbruget på 2,729 mio. kr. i år 2013

  Forvaltningen har beskrevet konsekvenserne af finansieringsforslagene.

  Finansieringsforslag 1 og 2 betyder, at kapaciteten ift udførsel af arbejdsprøvninger må forventes reduceret i et omfang, der vil gøre afklaring af sager til fleksjob og førtidspension, betydelig langsommere. Det betyder, at de pågældende borgere må oppebære overførselsindkomst (Kontanthjælp eller sygedagpenge) i længere tid. Finansieringsforslag 1 og 2, vil således påføre kommunen øget udgifter på overførselsområderne i de berørte år.

  Forslag 1 vil medføre denne situation over en 3 årige periode, men med en årlig kapacitetsafvigelse, der er mindre markant end finansieringsforslag 2. Øgede udgifter på overførselsområderne vil ligeledes være mindre markant i de enkelte år, end tilfældet vil være ved forslag 2.

  Forslag 2 vil medføre denne situation i kun et år (2013), dog med en kapacitetsafvigelse, der er markant større end finansieringsforslag 1 i det enkelte år. Øgede udgifter på overførselsområderne vil ligeledes være markant højere i 2013, end tilfældet vil være ved forslag 2.

  Høring/udtalelse

  Sagen har været til høring i Handicaprådet den 23.8.2012. Rådet anbefaler forvaltningens indstilling.

  Sagen har været til høring i Sektor MED for Arbejdsmarked & Social den 23.8.2012. Medarbejdersiden fra Sektor MED og de ansatte på Reva har fremsendt vedlagte høringssvar.

  Bestyrelsen for Reva er orienteret om sagen på et bestyrelsesmøde den 29.8.2012.

  Efter en grundig drøftelse tog bestyrelsen orienteringen til efterretning.

  Indstilling

  Arbejdsmarked & Social og Sundhed & Omsorg indstiller,

  at Arbejdsmarkedsudvalget godkender, at nedlæggelsen af Reva påbegyndes i 2. halvår af 2012,

  at Socialudvalget godkender, at den nuværende beskyttede beskæftigelse på Reva hjemtages, således at Job & Uddannelse fremover selv varetager opgaven,

  at Arbejdsmarkedsudvalget og Socialudvalget tager stilling til valg af finansieringsforslag inden for eget budget,

  at Arbejdsmarkedsudvalget og Socialudvalget godkender, at bygningen på Næstmark 17, Aabenraa, overgår til Socialudvalget i 2013,

  at Arbejdsmarkedsudvalget godkender, at bygningen på Lavgade 52, Aabenraa overgår til Økonomiudvalget i 2013, og

  at Arbejdsmarkedsudvalget og Socialudvalget godkender, at konsekvenser af nedlæggelsen samt underskud ved nedlæggelsen håndteres ved budgetopfølgning og regnskabsaflæggelse i 2013.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-09-2012

  1. at: Anbefales godkendt. Frede Rahr Petersen undlod at stemme.

  3. at: Finansieringsforslag 2 anbefales godkendt.

  4.-6. at: Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/42301, Sagsinitialer: bvr

  Sagsfremstilling

  Monitoreringsprojektet, der har løbet i perioden fra 1. oktober 2011 – 31. marts 2012, er nu afsluttet af Morten Rambøl Analyse.

  Hovedformålet for projektet har været delt i to.

  1. Dels for at monitorere/kontrollere om et reduceret sagstal for myndighedssagsbehandlerne, har betydet, at borgerne er kortere tid på deres ydelse.

  2. Dels for at sammenligne det gennemsnitlige sagstal og sagsomsætning for myndighedssagsbehandlerne imellem Jobcenter Aabenraa og Jobcenter Haderslev.

  Der er, med andre ord udført en kontrol over, om den økonomiske tillægsbevilling til ekstra personale, har betydet færre udgifter til ydelsen til borgerne. Den bagvedliggende tanke er, om jobcentret, ved at investere i ekstra personale, kan høste gevinsten ved at udbetale færre ydelser til borgerne (investeringsstrategi).

  I forbindelse med vedtagelse af budget 2011-2014 blev der bevilget en tillægsbevilling i 2011 på 3,360 mio. kr. til Jobcentret (konto 6), til en særlig indsats på områderne ledighedsydelse, sygedagpenge og kontanthjælp. Tillægsbevillingen på 3,360 mio. kr. blev bevilget til 6 medarbejdere i en periode på 14 måneder, denne bevilling løb indtil 31. december 2011. På økonomiudvalgsmødet d. 11.10.11 blev det besluttet, at lønrammen på jobcentret udvides med 2,880 mio. kr. i de efterfølgende år.

  Tillægsbevillingen svarer til 6 fuldtidsnormeringer, men fordi sygefraværet i 2011 har været højere end i 2010, er der i stedet tale om 3,87 fuldtidsnormering. I opgørelsen af medarbejderbestanden er inkluderet projektstillinger, da disse stillinger ligeledes udfører myndighedssagsbehandling. I monitoreringsprojektet er desuden ikke udarbejdet en økonomisk cost-benefit-analyse

  Morten Rambøl Analyses samlet resultat for alle de undersøgte områder (bilag 2, side 3 : Hovedpunkter i monitoreringsprojektet):

  1.Monitorering af effekt af reduceret sagstal for myndighedssagsbehandlerne i Jobcenter Aaben­raa i 2011 i forhold til 2010

  Der har været færre sager pr. fuldtids myndighedssagsbehandler i samlet gennemsnit for de undersøgte områder i Jobcenter Aabenraa i 2011 i forhold til 2010 – dog har der været en lille stigning på integrations­området.

  Samtidigt har der været en mindre stigning i den gennemsnitlige sagsomsætning blandt sagsbehandlerne i Jobcenter Aabenraa fra 2010 til 2011 på kontanthjælps-, sygedagpenge- og integrationsområderne – herun­der mest på sygedagpengeområdet – mens sagsomsætningen har været uændret på fleksjobområdet og er faldet noget på ledighedsydelsesområdet og området for de forsikrede ledige. Jo større sagsomsætning, jo relativt flere forløb vil være afsluttede, og alt andet lige betyder det beskrevne resultat, at forsørgelsesperioden er blevet forkortet målbart på kontanthjælps-, sygedagpenge- og integra­tionsområderne i Jobcenter Aabenraa fra 2010 til 2011.

  2. Sammenlignende analyse af sagstal og effekt for myndighedssagsbehandlerne mellem Jobcenter Haderslev og Jobcenter Aabenraa i 2011

  Der har været væsentligt færre sager pr. fuldtids myndighedssagsbehandler på kontanthjælpsområdet, ledighedsydelsesområdet og området for forsikrede ledige i Jobcenter Haderslev i 2011 i forhold til Jobcen­ter Aabenraa– samt et mindre fald i sager på sygedagpengeområdet – mens det ikke har været muligt at sammenligne de gennemsnitlige sagstal pr sagsbehandler i de to jobcentre på fleksjobområdet og integrati­onsområdet.

  Samtidigt har den gennemsnitlige sagsomsætning blandt sagsbehandlerne været nogenlunde ens på alle seks undersøgte områder i de to jobcentre i 2011 bortset fra integrationsområdet, hvor sagsomsætningen i Jobcenter Haderslev har været væsentligt højere end i Jobcenter Aabenraa.

  Alt andet lige betyder dette resultat, at sagsbehandlerne i Jobcenter Haderslev har haft færre sager på kon­tanthjælps-, sygedagpenge- og ledighedsydelsesområdet samt området for forsikrede ledige i 2011 end sagsbehandlerne i Jobcenter Aabenraa – uden at deres sagsomsætning har været højere.

  Forvaltningen påpeger, at der er tale om en overordnet konklusion, som ikke er gældende for alle projektets detaljer, eftersom der forekommer modsatrettet tendenser på enkelte områder. Der henvises derfor til bilag 1 og 2 hvori monitoreringsprojektet konklusioner, mere nøjagtig er oplistet i skemaer for de forskellige ydelsesområder samt i et overordnet skema. Ønskes dybdegående informationen om projektet analyse, metode, beregninger og dokumentation henvises til bilag 3, 4.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at orienteringen drøftes og tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-09-2012

  Udgår.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/31977, Sagsinitialer: bvr

  Sagsfremstilling

  Der har været afholdt møde den 5. marts 2012 med deltagelse af tre politiske udvalgsformænd: Jan Toft Jensen, Karsten Meyer Olesen og Svend Hansen Tarp samt diverse medarbejdere fra de respektive forvaltninger. Den 12. april 2012 blev der afholdt et møde, hvor direktører og ledelse fra Sundhed og Omsorg samt Arbejdsmarked og Social drøftede den fremadrettede proces i samarbejdet, bl.a. med udgangspunkt i KLK-rapporten.

  Det aftaltes på møderne, at der skulle udarbejdes et kommissorium omhandlende et tværfagligt samarbejde. Derfor har repræsentanter fra Arbejdsmarked og Social og Sundhed og Omsorg afholdt møde i maj - samt i august måned med ny chef for Social og Forebyggelse.

  På baggrund af disse møder, er der i fællesskab blevet udarbejdet vedlagte kommissorium og beskrivelse af business case vedrørende projektsamarbejde om lænderyglidelse. Dette projekt er tænkt både som startskud for samarbejdet mellem Sundhed og Omsorg og Arbejdsmarked og Social samt som en konkretisering af kommissoriet.  Det forventes, at andre former for samarbejde mellem forvaltningerne kan iværksættes efterfølgende/sideløbende med nærværende projektsamarbejde.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social og Sundhed og Omsorg indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-09-2012

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/3657, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Ifølge mødeplanen afholdes næste møde mandag den 08. oktober kl. 14.00 på Arla.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-09-2012

  Taget til efterretning.