Beslutningsprotokol

mandag den 8. oktober 2012 kl. 16:00

Mødested: Arla , Aabenraavej 2A, 6340 Kruså
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Poul Solberg Hansen, Ejler Schütt, Hans Henrik Philippsen, Dorte Soll, Jan Toft Jensen, Bent Sørensen, Frede Rahr Petersen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 10/3632, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Orientering fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og/eller administrationen, herunder bl.a. om indkomne henvendelser, indbydelser m.m.

  · Orientering vedr. anvendelse af sociale klausuler

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-10-2012

  Taget til efterretning. Administrationen undersøger, hvordan kommunen udmønter sine sociale klausuler i praksis.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/44651, Sagsinitialer: pb

  Sagsfremstilling

  Udbygningen af akutsygehuset samt etableringen af et nyt psykiatrisk sygehus i Aabenraa betyder, at der kommer 1600 nye arbejdspladser til kommunen. Det giver nye muligheder for Aabenraa Kommune.

  For at udnytte mulighederne vil Aabenraa Kommune være vækstparate frem mod 2018, når de nye sygehuse står færdigbygget. Vækstparat kræver, at vi tænker ambitiøst i forhold til hvilke indsatser, der vil skabe:

  · Vækst i bosætning ved at flere vælger at flytte til kommunen

  · Vækst i handel og oplevelsesmuligheder ved flere besøgende i byen

  · Vækst i erhvervsudviklingen for virksomheder i kommunen.

  De indsatser, der vil gøre Aabenraa Kommune vækstparat, samles i Vækstplan 2018.

  Vækstplan 2018

  Vækstplan 2018 er byrådets plan indeholdende indsatser, som de stående udvalg byder ind med, der kan gennemføres frem mod 2018. Indsatserne i Vækstplan 2018 skal understøtte og udnytte den vækstmotor, som sygehusene bliver i forhold til flere arbejdspladser i kommunen, flere potentielle tilflyttere, flere højtudannede på arbejdsmarkedet og flere besøgende til byen.

  Fælles for indsatserne i Vækstplan 2018 er, at:

  - Indsatserne bidrager hver især til at gøre Aabenraa Kommune vækstparat frem mod 2018

  - Indsatserne er konkrete

  - Indsatserne skal afholdes inden for udvalgets eget budget eller mulighed for fundraising

  - Indsatserne skal være forpligtende for udvalget at gennemføre frem til 2018.

  Indsatserne forventes at have en positiv effekt på kommunens bosætning, erhvervsudvikling og image.

  Udarbejdelse af Vækstplan 2018

  Indsatserne i Vækstplan 2018 tager udgangspunkt i en række forslag til indsatser. Forslag til indsatser drøftes i de stående udvalg fra ultimo september til ultimo oktober 2012. På baggrund af drøftelsen prioriterer hvert stående udvalg 2-4 indsatser, som indgår i Vækstplan 2018.

  Vækstsekretariatet samler de stående udvalgs indsatser i et udkast til Vækstplan 2018. Udkastet drøftes i økonomiudvalget ud fra et helhedsperspektiv den 20. november 2012.

  På baggrund af økonomiudvalgets indstilling kan den enkelte udvalgsformand beslutte, at Vækstplan 2018 sendes i 2. behandling i eget udvalg. Fokus i en eventuel 2. behandling vil være en kvalitetssikring af udvalgets egne indsatser i Vækstplan 2018 i forhold til de øvrige indsatser, der indgår i Vækstplan 2018.

  Vækstplan 2018 indstilles til godkendelse den 19. december 2012 i byrådet.

  Forslag fra Arbejdsmarked og Social til indsatser til drøftelse og prioritering på Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 8. oktober 2012, jfr. vedlagte bilag:

  1. Partner jobgaranti:
  Den nuværende ordning skal forsøges udvidet med om muligt en jobgaranti til ægtefælle (et forsøg med f.eks. 10).

  2. Virksomhedskonsulenter:
  Vores virksomhedskonsulenter bliver i større udstrækning bevidst om det udviklingspotentiale, som små og mellemstore virksomheder kan have ved ansættelse af akademiker.

  3. Virksomhedspanel:
  Oprettelse af et virksomhedspanel, der skal medvirke til afdækning af lokale behov for arbejdskraft (tiltrækning) samt opkvalificering af ledige.

  4. Fastholdelsesteam:
  Kan bruges overfor nuværende virksomheder, men også som et aktiv overfor virksomheder der evt. ønsker at starte i Aabenraa Kommune.

  Vækstsekretariatet deltager under behandlingen af dette punkt.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at udvalget drøfter forslag til indsatser inden for udvalgets egen budgetramme,

  at udvalget prioriterer 2-4 indsatser til Vækstplan 2018 inden for udvalgets egen budgetramme, og

  at udvalget estimerer hvornår de enkelte indsatser ønskes gennemført

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-10-2012

  1. at: Drøftet.
  2 . at: Punkt 1-2 anbefales medtaget i vækstplanen. Samtidig bør punkterne forankres i erhvervspolitikken. Punkt 3-4 anbefales inddraget i vækstplan 2018 med Arbejdsmarkedsudvalget som tovholder.
  3. at: Jobcentret begynder allerede i 2012 at arbejde med disse anbefalinger og fastholder indsatsen.
  Herudover ønsker Arbejdsmarkedsudvalget, at administrationen udarbejder et yderligere forslag, som har fokus på ungdomsledighed i Aabenraa Kommune. Denne indsats bør administrativt forankres i ungeindsatsen. Indsatsen skal indeholde indsatser, der omhandler uddannelse, praktik- og elevpladser.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/43739, Sagsinitialer: NLJ

  Sagsfremstilling

  Orientering om ”akutpakken”. Aftale om en særlig indsats for ledige, som risikerer at opbruge deres ret til dagpenge

  Regeringen, LO, DA, AC, FTF, KL og A-kassernes Samvirke er blevet enige om en aftale om en særlig indsats for ledige, som er i risiko for at opbruge deres dagpengeret efter årsskiftet som følge af afkortningen af dagpengeperioden.

  Aftalen, der omfatter en ekstraordinær hjælp med fokus på jobformidling og jobstøtte, skal sikre, at flest mulige i risikogruppen kommer i arbejde, og at gruppen, der opbruger retten til dagpenge, bliver så lille som mulig.

  Der skal derfor iværksættes en række tiltag, som sikrer, at de ledige får intensiv jobhjælp af de aktører, som er nærmest og bedst til at hjælpe dem i arbejde, og at de får nogle særlige rettigheder, som skal lette deres vej ind på arbejdsmarkedet. Der er aftalt følgende tiltag:

  • Jobberedskab og hurtig kontakt til alle ledige sidst i dagpengeperioden. Der etableres et jobberedskab i a-kasser og jobcentre, bestående af medarbejdere, som dedikeres til indsatsen for de ledige.
  • Jobhjælp og jobsøgningsstøtte. Alle ledige, som henvender sig til jobberedskabet, har ret til jobhjælp i form af jobformidling og jobsøgningsstøtte.
  • Intensivt jobformidlingsforløb. Ledige, der har behov for mere intensiv jobhjælp, får ret til en personlig jobformidler, som aktivt hjælper den enkelte i alle led af jobsøgningen.
  • Supplerende nye instrumenter og tiltag i indsatsen. Ud over den intensive jobhjælp får de ledige bedre muligheder for at komme i arbejde gennem jobrotationsordningen, ret til tilskud til opkvalificering ved ansættelse uden løntilskud (opkvalificeringsjob) og ret til at få et virksomhedsrettet tilbud i form af en virksomhedspraktik eller løntilskudsjob inden for 48 timer ”fast track”.

  Jobcenter Aabenraa udtrak forud for Akutpakkens vedtagelse en lister over borgere med 6 måneder eller mindre tilbage af deres dagpengeret. Denne viste, at der var 388 borgere i gruppen. A-kasserne skal i henhold til aftalen ugentligt indmelde de borgere, der er i risikogruppen. Den 24. september havde a-kasserne samlet indmeldt 318 borgere. Udsøgninger i Opera viser, at 19 er gået i job, 5 er fraflyttet kommunen, 2 er gået i ordinær uddannelse, 7 sygemeldt og 2 er på kontanthjælp.

  Der kan visiteres til forløbet frem til uge 26 2013

  Som led i aftalen afsættes der en pulje til jobcentrene til finansiering af særligt personligt jobformidlingsforløb som beskrevet ovenfor. Jobcenter Aabenraa modtager for 2012 1.020.000,- kr. og 336.000,- for 2013.

  Jobcenter Aabenraa planlægger i akutpakkens periode at ansætte en virksomhedskonsulent og en sagsbehandler til at varetage den særlige jobformidleropgave.

  Samtidig vil jobcenteret supplerer indsatsen med 2 af de forløb, der blev valgt i forbindelse med udbuddet af beskæftigelsesindsatsen op til sommerferien. Der er tale om forløb b), der vedrører individuel tilrettelagt jobcoachingforløb og forløb d), der vedrører 4-13 ugers intensiv forløb for borgere der er ved at miste dagpengeretten. Begge tilbud er frivillige for den ledige at anvende.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller:

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-10-2012

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/14878, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  På Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 13. august 2012 er der truffet beslutning om, at der ønskes udarbejdet en ekstraordinær budgetkontrol pr. 31. august 2012.

  Budgetkontrolsagen omfatter følgende:

  · Omplaceringer indenfor udvalget (netto 0)

  · Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering

  · Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre bevillingsniveauer/udvalg (netto 0)

  Ligeledes indeholder sagen forventet regnskab på aftalestyrende enheder med tilhørende noter.

  Som bilag er vedhæftet oversigt over udvalgtes interne budgetomplaceringer, tillægsbevillingsansøgninger, tillægsbevillingsansøgninger finansieret af andre bevillingsniveauer samt de hertil hørende noter.

  Forvaltningen anbefaler, at Arbejdsmarkedsudvalget ikke deltager i den ordinære budgetkontrol pr. 30. september 2012 jf. kommunens økonomiske årshjul – medmindre de vurderer, at der er væsentlige ændringer i forhold til denne budgetkontrol.

  Økonomi og afledt drift

  I tabellen herunder ses en oversigt over de forventede udfordringer i forhold til overholdelse af budget 2012.

  Ud for de enkelte udfordringer er der angivet om, der er tale om områder, som hører under henholdsvis budgetgaranterede områder (*), øvrige overførsler (**) eller beskæftigelsestilskuddet (***).

  Arbejdsmarkedsudvalget
  (1.000 kr.)

  Forventet
  mer/mindrefor-brug
  2012

  Anbefalede
  omplaceringer
  /finansiering
  2012

  Forventet
  mer-/mindreforbrug 2012
  (kassefinansieret tillægsbevillingsbehov)

  Note

  Udfordringer:

  Serviceudgifter

  Øvrige sociale udgifter

  -207

  207

  0

  1, 8, 12, 13

  I alt serviceudgifter

  -207

  207

  0

  Overførselsudgifter:

  Ydelse/forsørgelse*

  595

  0

  595

  2

  Sygedagpenge**

  3.224

  0

  3.224

  3

  Indsats/aktivering */**

  -2.785

  0

  -2.785

  4

  Udlændinge *

  2.049

  0

  2.049

  5

  I alt overførselsudgifter

  3.083

  -1.618

  1.465

  9, 11

  Forsikrede ledige

  Forsikrede ledige - beskæftigelsestilskud

  Forsikrede ledige - dagpenge ***

  16.027

  0

  16.027

  6

  Forsikrede ledige - beskæftigelsesindsats***

  -3.185

  0

  -3.185

  6

  I alt forsikrede ledige - beskæftigelsestilskud

  12.842

  -9.432

  3.410

  Forsikrede ledige - budgetgaranti

  Forsikrede ledige - driftsudgifter*

  -1.411

  1.411

  0

  7, 10

  I alt forsikrede ledige budgetgaranti

  -1.411

  1.411

  0

  Udfordringer i alt

  14.307

  -9.432

  4.875

  Konklusion

  Der forventes et samlet merforbrug på 14,307 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets bevillingsområder, hvoraf -0,207 mio. kr. vedr. Arbejdsmarkedsudvalgets serviceudgifter, 3,083 mio. kr. vedr. Arbejdsmarkedsudvalgets overførselsudgifter og 11,432 mio. kr. vedr. Arbejdsmarkedsudvalgets forsikrede ledige.

  Forvaltningen kan anvise finansiering på i alt 9,432 mio. kr., svarende til midtsvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2012, hvorefter merforbruget udgør 4,875 mio. kr. Dette er sammensat af et merforbrug på 1,465 mio. kr. vedr. Arbejdsmarkedsudvalgets overførselsudgifter og 3,410 mio. kr. vedr. forsikrede ledige.

  Direktøren for Arbejdsmarked og Social anbefaler, at der til merforbruget søges en kassefinansieret tillægsbevilling på 4,875 mio. kr., og at der søges en tillægsbevilling på 9,432 mio. kr., som er finansieret via midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2012.

  I budgetkontrolsagen er der foreslået forskellige budgetomplaceringer mellem de enkelte bevillingsniveauer under Arbejdsmarkedsudvalget, som ligeledes fremgår af ovenstående oversigt. Direktøren anbefaler, at mindreforbruget på 0,207 mio. kr. på bevillingsniveauet Serviceudgifter (den særlige fleksjobpulje) overføres til bevillingsniveauet Overførselsudgifter, idet puljen ved oprettelse er finansieret af overførselsudgifter. Ligeledes anbefales, at mindreforbruget på 1,411 mio. kr. på de budgetgaranterede områder under bevillingsniveauet Forsikrede ledige overføres til bevillingsniveauet Overførselsudgifter til finansiering af merforbrug på andre budgetgaranterede områder.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at budgetomplaceringerne indenfor eget udvalg tages til efterretning,

  at der søges en tillægsbevilling på 12,842 mio. kr. til bevillingsniveauet Forsikrede ledige, hvoraf 9,432 mio. kr. er finansieret af midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2012, og at det resterende beløb på 3,410 mio. kr. søges som en kassefinansieret tillægsbevilling,

  at der søges en kassefinansieret tillægsbevilling på 1,465 mio. kr. til bevillingsniveauet Overførselsudgifter,

  at ansøgning om tillægsbevillinger (netto 0) finansieret af andre bevillingsniveauer/udvalg jf. oversigt samt bilag, godkendes, og

  at Arbejdsmarkedsudvalget ikke deltager i den ordinære budgetkontrol pr. 30. september 2012 i henhold til kommunens økonomiske årshjul – med mindre forvaltningen vurderer, at der er væsentlige ændringer.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-10-2012

  1. at: Taget til efterretning.
  2.-5. at: Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/4392, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med justeringen af målene i ”Direktionens Strategi 2009-2011” den 21. maj 2010 blev det besluttet, at:

  ”Inden udgangen af 2010 er der på alle politikområder etableret ledelsesinformation med relevant styringsdata, herunder aktivitets- og økonomidata.”

  Udvikling og Kommunikation har i samarbejde med de enkelte direktører udarbejdet en skabelon til ledelsesinformation på alle forvaltningsområder.

  Der er pr. 31. august 2012 udarbejdet ledelsesinformation i henhold til skabelonen for Arbejdsmarkedsudvalgets politikområder;

  • Serviceudgifter
  • Sygedagpenge
  • Ydelse/forsørgelse
  • Indsats/aktivering
  • Udlændinge
  • Forsikrede ledige

  Ledelsesinformationen vil også indeholde førtidspensioner, som henhører under Socialudvalget.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at ledelsesinformationen tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-10-2012

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/31769, Sagsinitialer: ekc

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelsesregionen Syddanmark fremsender rapport vedr. opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR.

  Rapporten indeholder en kort gennemgang af vigtige udviklingstendenser på beskæftigelsesområdet i Aabenraa Kommune. Denne gang belyses langtidsledigheden og borgere på ledighedsydelse. Samtidig er der en kort status for ministermålene.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-10-2012

  Taget til efterretning. Sagen medtages på næste ordinære møde, hvor administrationen gennemgår rapporten.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/52226, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

  Efter retssikkerhedslovens § 3, stk. 2 skal kommunen fastsætte en frist for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse i de tilfælde, hvor en borger har søgt om hjælp.

  Fristen regnes normalt fra det tidspunkt, hvor borgeren har indgivet sin ansøgning.

  Byrådet godkendte i 2008 Arbejdsmarked og Socials sagsbehandlingstider i henhold til lov om aktiv beskæftigelsesindsats, aktivloven, sygedagpengeloven, integrationsloven og retssikkerhedsloven. Samtidig blev det besluttet, at disse skulle revideres årligt.

  Arbejdsmarked og Social har derfor gennemgået de nuværende sagsbehandlingstider i forhold til ændringer.

  Vedr. ret og pligt til første tilbud og gentagne tilbud er der væsentlige ændringer både i forhold til afgivelse af tilbud og varigheden af tilbud.

  Lovgrundlag

  Retssikkerhedslovens § 3, stk.2.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at sagsbehandlingstider godkendes, og

  at sagsbehandlingstiderne revideres årligt

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-10-2012

  1.-2. at: Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/46818, Sagsinitialer: ekc

  Sagsfremstilling

  Kompetencecenteret ved Aabenraa kommune har i perioden fra september 2007 til dags dato fungeret som et såkaldt ”in house” tilbud til jobsøgende -, ledige borgere og borgere på sygedagpenge. I begyndelsen blev der udbudt straks aktivering på hold til kontanthjælpsmodtagere, som bestod af afklarings-, vejlednings- og jobsøgningsforløb.

  I samme periode har udviklingen medført, at der i stigende omfang indgås kontrakter med eksterne leverandører om at udbyde sådanne forløb.

  I 1. halvår 2012 blev lovgivningen ændret således, at behovet for vejlednings- og opkvalificeringsforløb blev væsentlig reduceret. Indsatsen blev derfor omlagt fra holdforløb til hyppigere individuelle kontaktforløb jvf. sag nr. 27 behandlet på Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 26. marts 2012. Disse forløb består nu kun af en kontaktsamtale med borgeren hver anden uge.

  Ændringen af indsatsen medfører, at lokalebehovet ved Kompetencecenteret nu er blevet betydelig mindre. Aktiviteterne ved Kompetencecenteret, vil derfor kunne udføres indenfor de fysiske rammer på Kallemosen 20. Det betyder, at der ikke længere er brug for de lejede lokaler på Møllemærsk 29.

  Det er ledelsens mål, at en sådan placering af indsatsen på Kallemosen 20 kan gennemføres således, at den er på plads i 1. kvartal 2013. Det forudsætter dog en beslutning hurtigst muligt, således at lejemålet ved Møllemærsk 29 kan opsiges.

  Økonomi og afledt drift

  Kompetencecentret har til huse i et privat lejemål på Møllemærsk 29. Ved indgåelse af dette lejemål tilbage til 2009 havde kommunen fået deponeringsfritagelse fra det daværende Velfærdsministeriet fra 1. januar 2009 til 31. december 2011. Efter udløb af deponeringsfritagelsen blev der for år 2012 og frem deponeret 3,550 mio. kr., som var finansieret af kassebeholdningen jf. sag nr. 194 behandlet i Byrådet den 26. oktober 2011.

  Afvikling af lejemålet på Møllemærsk betyder, at der ikke længere skal deponeres i forhold til det pågældende lejemål.

  Forvaltningen forventer, at lejemålet kan opsige med virkning i 1. kvartal 2013.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at Kompetencecentrets aktiviteter integreres i de fysiske rammer på Kallemosen 20,

  at lejemålet på Møllemærsk 29 opsiges, og

  at deponeringen på 3,550 mio. kr. vedr. Møllemærsk 29 frigives og tilføres kassebeholdningen i 2013.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-10-2012

  1.-2. at: Godkendt.
  3. at: Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/45499, Sagsinitialer: acha

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres om evalueringen af projekt Virksomhedspraktikcenter (VPC).

  Evalueringen er udarbejdet af konsulentfirmaet Discus og betalt af Beskæftigelsesregion Syd, som har udtrykt stor interesse for projektet.

  VPC-projektet blev igangsat i august 2011 og afsluttet i juli 2012. Projektet har været støttet af midler fra Den nationale Ungeenhed. Indsatsen fortsætter frem til udgangen af 2012 delvist finansieret af DUT-midler til kommunale tilbud for 15-17-årige.

  VPC-projektet bygger på erfaringerne fra det forsøg med virksomhedspraktik for 15-17-årige, som blev søsat i august 2010. Erfaringerne viste, at der var en målgruppe, der ikke kunne gennemføre en ordinær virksomhedspraktik uden en særlig intensiv støtte.

  I VPC-projektet er de unge i virksomhedspraktik i 4 dage om ugen, men samles hver fredag til fælles aktiviteter, hvor de unge bl.a. præsenterer og forholder sig til deres oplevelser i praktikken, får undervisning i kultur, krav og forventninger på en arbejdsplads og udarbejder en ressourceprofil med basis i egne kompetencer. På fredagsmøderne er der også mulighed for individuelle samtaler og forældresamtaler efter behov.

  De unge modtager på grundlag af beslutning i Børne- og Familieudvalget en arbejdsdusør, der reguleres efter antal praktikarbejdstimer, men som udgangspunkt svarer til produktionsskoleydelsen.

  I VPC-projektet kan virksomhedspraktikken kombineres med parallelindsatser i form af samtaler med psykolog, misbrugsbehandling og psykiatrisk udredning.

  Der er en intensiv støtte til den unge hele vejen igennem praktikforløbet og ved overgangen til uddannelse. VPC-projektet har tilknyttet to projektmedarbejdere (i skikkelse af en UU-vejleder og en sagsbehandler fra Jobcentret) samt en ressourceperson. I praktikken tilknyttes der en virksomhedsmentor til den unge.

  Evalueringen konkluderer, at VPC-projektet har haft gode resultater. Rapporten anbefaler en fortsættelse af indsatsen og dusørordningen, at UU og Jobcentret fortsat er involveret i indsatsen ved at stille medarbejdere til rådighed, og at ressourcepersonordningen evalueres med fokus på de unges overgang til uddannelse.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at evalueringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Familieudvalg den 03-10-2012

  Taget til efterretning.

  Udvalget ønsker at få en sag til novembermødet.

  Afbud: Else Gehrke Hansen

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-10-2012

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/45537, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Forslag til mødeplan for Arbejdsmarkedsudvalget i 2013:

  • 14. januar
  • 04. februar
  • 11. marts
  • 15. april med start kl. 12.00 vedr. temadrøftelse mellem udvalget og LBR om Beskæftigelsesplan 2014 og Resultatrevision 2012. Efterfølgende afholdes udvalgsmødet.
  • 13. maj
  • 10. juni
  • 12. august
  • 09. september
  • 07. oktober
  • 11. november
  • 02. december

  Af vedlagte oversigt fremgår møderne i Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet og Det Lokale Beskæftigelsesråd.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at mødeplanen for 2013 godkendes

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-10-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/3657, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Ifølge mødeplanen afholdes næste møde mandag den 12. november 2012 kl. 16.00.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-10-2012

  Taget til efterretning.