Beslutningsprotokol

mandag den 12. november 2012 kl. 16:00

Mødested: Lokale N7, Kallemosen
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Poul Solberg Hansen, Ejler Schütt, Hans Henrik Philippsen, Dorte Soll, Jan Toft Jensen, Bent Sørensen, Frede Rahr Petersen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 10/3632, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Orientering fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og/eller administrationen, herunder bl.a. om indkomne henvendelser, indbydelser m.m.

  · Studietur for udvalget januar/februar.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12-11-2012

  • Studietur for udvalget januar/februar.
   Der planlægges en tur til det midtjyske i starten af det nye år.
  • Orientering om henvendelse fra Ejler Schütt om aktivering af kontanthjælpsmodtagere. Der udarbejdes en statussag til næste udvalgsmøde om straksaktivering, herunder samspil med kultur- og fritidsområdet.
  • Orientering om akutjob.
  • Opfølgning på konkrete avisartikler om aktivering i forbindelse med julehjerte-indsatsen.
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/42301, Sagsinitialer: bvr

  Sagsfremstilling

  Monitoreringsprojektet, der har løbet i perioden fra 1. oktober 2011 – 31. marts 2012, er nu afsluttet af Morten Rambøl Analyse.

  Hovedformålet for projektet har været delt i to:

  1. Dels for at monitorere/kontrollere om et reduceret sagstal for myndighedssagsbehandlerne, har betydet, at borgerne er kortere tid på deres ydelse.

  2. Dels for at sammenligne det gennemsnitlige sagstal og sagsomsætningen for myndighedssagsbehandlerne imellem Jobcenter Aabenraa og Jobcenter Haderslev.

  Der er med andre ord udført en undersøgelse af, om den økonomiske tillægsbevilling til ekstra personale har betydet færre udgifter til ydelsen til borgerne. Den bagvedliggende tanke er, om Jobcentret, ved at investere i ekstra personale, kan høste gevinsten ved at udbetale færre ydelser til borgerne (investeringsstrategi).

  I forbindelse med vedtagelse af budget 2011-2014 blev der bevilget en tillægsbevilling i 2011 på 3,360 mio. kr. til Jobcentret (konto 6), til en særlig indsats på områderne ledighedsydelse, sygedagpenge og kontanthjælp. Tillægsbevillingen på 3,360 mio. kr. blev bevilget til aflønning af 6 medarbejdere i en periode på 14 måneder. Denne bevilling løb indtil den 31. december 2011. På Byrådsmødet den 26. oktober 2011 blev det besluttet, at lønrammen på Jobcentret udvides med 2,880 mio. kr. i de efterfølgende år.

  Tillægsbevillingen svarer til 6 fuldtidsnormeringer ekstra i driften af Jobcentret. På grund af at sygefraværet i 2011 har været højere end i 2010, har dette indvirket på antallet af den reelle ekstra fuldtidsnormering i 2011. Så i stedet for, at der er tale om 6 ekstra fuldtidsnormeringer, er det reelle tal i 2011; 3,87 i ekstra fuldtidsnormering sammenholdt med 2010. Dette tal fremkommer ved at trække forskellen fra i sygefraværet fra 2010 og 2011 og fratrække dette tal med de 6 ekstra fuldtidsnormeringer.

  I opgørelsen af medarbejderbestanden er inkluderet projektstillinger, da disse stillinger ligeledes udfører myndighedssagsbehandling. I monitoreringsprojektet er desuden ikke udarbejdet en økonomisk cost-benefit-analyse

  Forvaltningen påpeger, at der i efterfølgende konklusion er tale om en overordnet konklusion, som ikke er gældende for alle projektets detaljer, eftersom der forekommer modsatrettet tendenser på enkelte områder. Der henvises derfor til bilag 1 (udarbejdet af forvaltningen) og 2, hvori monitoreringsprojektets konklusioner mere nøjagtig er oplistet i skemaer for de forskellige ydelsesområder samt i et overordnet skema. Ønskes dybdegående informationen om projektets analyse, metode, beregninger og dokumentation henvises til bilag 3, 4.

  Morten Rambøl Analyses samlet resultat for alle de undersøgte områder (bilag 2, side 3: Hovedpunkter i monitoreringsprojektet):

  1.Monitorering af effekt af reduceret sagstal for myndighedssagsbehandlerne i Jobcenter Aaben­raa i 2011 i forhold til 2010

  Der har været færre sager pr. fuldtids myndighedssagsbehandler i samlet gennemsnit for de undersøgte områder i Jobcenter Aabenraa i 2011 i forhold til 2010 – dog har der været en lille stigning på integrations­området.

  Samtidig har der været en mindre stigning i den gennemsnitlige sagsomsætning blandt sagsbehandlerne i Jobcenter Aabenraa fra 2010 til 2011 på kontanthjælps-, sygedagpenge- og integrationsområderne – herun­der mest på sygedagpengeområdet – mens sagsomsætningen har været uændret på fleksjobområdet og er faldet noget på ledighedsydelsesområdet og området for de forsikrede ledige. Jo større sagsomsætning, jo relativt flere forløb vil være afsluttede, og alt andet lige betyder det beskrevne resultat, at forsørgelsesperioden er blevet forkortet målbart på kontanthjælps-, sygedagpenge- og integra­tionsområderne i Jobcenter Aabenraa fra 2010 til 2011.

  2. Sammenlignende analyse af sagstal og effekt for myndighedssagsbehandlerne mellem Jobcenter Haderslev og Jobcenter Aabenraa i 2011

  Der har været væsentligt færre sager pr. fuldtids myndighedssagsbehandler på kontanthjælpsområdet, ledighedsydelsesområdet og området for forsikrede ledige i Jobcenter Haderslev i 2011 i forhold til Jobcen­ter Aabenraa – samt et mindre fald i sager på sygedagpengeområdet – mens det ikke har været muligt at sammenligne de gennemsnitlige sagstal pr. sagsbehandler i de to jobcentre på fleksjobområdet og integrati­onsområdet.

  Samtidigt har den gennemsnitlige sagsomsætning blandt sagsbehandlerne været nogenlunde ens på alle seks undersøgte områder i de to jobcentre i 2011 bortset fra integrationsområdet, hvor sagsomsætningen i Jobcenter Haderslev har været væsentligt højere end i Jobcenter Aabenraa. Alt andet lige betyder dette resultat, at sagsbehandlerne i Jobcenter Haderslev har haft færre sager på kon­tanthjælps-, sygedagpenge- og ledighedsydelsesområdet samt området for forsikrede ledige i 2011 end sagsbehandlerne i Jobcenter Aabenraa – uden at deres sagsomsætning har været højere.

  Forvaltningens konklusion på baggrund af Monitoreringsprojektet:

  · Investeringen på konto 6 på 3,360 mio. kr. samlet set har haft markant positiv effekt på konto 5, da borgerne samlet set har været kortere tid på deres respektive ydelser i 2011 end i 2010.

  · Det vurderes derfor, at Monitoreringsprojektet angiver tydelige indikationer på, at normeringen i 2011 er tættere på ”breakeven” med hensyn til normering og effekt end i 2010. Derfor vurderes det også, at Monitoreringsprojektet kan lægges til grund for et simpelt investeringsværktøj, der kan beregne den optimale normering i forhold til antal sager og effekter.

  Morten Rambøll fra Morten Rambøl Analyse og Bjarke Bruhn-Rasmussen fra Jobcentret deltager under dette punkt.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at sagen drøftes og tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12-11-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/31769, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelsesregionen Syddanmark fremsender hvert kvartal en opfølgningsrapport på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR.

  På sidste møde blev rapporten for 3. kvartal fremlagt, og det blev besluttet, at administrationen skulle gennemgå rapporten på næste møde. Siden har Beskæftigelsesregionen udarbejdet rapporten for 4. kvartal og administrationen gennemgår derfor begge rapporter på mødet.

  I rapporterne er der en kort gennemgang af vigtige udviklingstendenser på beskæftigelsesområdet i Aabenraa Kommune. Derudover er der i hver rapport to temaer.

  I rapporten for 3. kvartal er langtidsledigheden og borgere på ledighedsydelse belyst, mens temaerne for 4. kvartal er tilgangen til førtidspension og ledige, der er i risiko for at opbruge dagpengeretten. Samtidig er der en kort status for ministermålene.

  Det fremgår af rapporterne, at beskæftigelsen i Aabenraa fortsat er faldende dog med formindsket styrke det seneste år. Samtidig er der en svag stigning i antallet af langtidsledige. En udløber af den svage arbejdsmarkedsudvikling er stigningen i arbejdskraftreserven. Regionen peger bl.a. på, at den tidlige indsats kan forebygge tilgangen til reserven. Jobcenteret har igangsat ”Hurtig i gang”, hvor fokus netop er rettet mod hyppige kontaktsamtaler med borgerne.

  En aktuel udfordring er at sikre, at så få borgere som muligt mister retten til dagpenge. Via Akutpakken bliver alle borgere i målgruppen tilbudt en målrettet indsats.

  En ny tendens er faldet i tilgangen til de permanente ydelser, hvilket bl.a. skyldes udviklingen på ledighedsydelse og fleksjob. ”Brug for alle” er et af de initiativer, som Regionen peger på for at forebygge tilgangen. Jobcenteret deltager i dette projekt. Midlet er, at gruppen af midlertidigt passive borgere (omkring 300) på kontanthjælp får en tværfaglig indsats med fokus på borgerens progression.

  Endelig peger opfølgningen på, at Aabenraa har relativt mange unge på offentlig forsørgelse og et stigende antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse.

  Karsten Troelsgaard, Administrationsenheden, deltager under dette punkt.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at opfølgningsrapporterne drøftes og tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12-11-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/4391, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Det er besluttet, at der månedligt skal foretages en økonomisk rapportering til Aabenraa Kommunes direktion og fagudvalg.

  Den økonomiske rapportering pr. 31. oktober 2012 for Arbejdsmarkedsudvalget består af en økonomisk oversigt samt tilhørende bemærkninger.

  I forhold til den ekstraordinære budgetkontrol viser den økonomiske rapportering pr. 31. oktober 2012 på nogle områder, afvigelser mellem skønnet fra budgetkontrollen og de faktiske tal.

  Afvigelserne skønnes at kunne betyde et merforbrug i en størrelsesorden på ca. 3,483 mio. kr., hvoraf 0,813 mio. kr. vedr. overførselsudgifter og 2,670 mio. kr. vedr. forsikrede ledige.

  Det forventede merforbrug på overførselsudgifterne kan hovedsageligt henføres til flere helårspersoner. På forsikrede ledige kan merforbruget henføres til flere helårspersoner samt manglende rettidighed.

  Ledelsesinformationen pr. 31. oktober 2012 er vedlagt sagen.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at den økonomiske rapportering pr. 31. oktober tages til efterretning, og

  at ledelsesinformationen pr. 31. oktober tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12-11-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/14878, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  I henhold til kommunens økonomiske strategi/årshjul, udarbejdes den anden detaljerede budgetkontrol i 2012 pr. 30. september 2012.

  På Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 13. august 2012 blev der truffet beslutning om udarbejdelse af en ekstraordinær budgetkontrol pr. 31. august 2012. På udvalgets møde den 8. oktober 2012 er den ekstraordinære budgetkontrol behandlet. Forvaltningen har anbefalet, at Arbejdsmarkedsudvalget ikke deltager i den ordinære budgetkontrol pr. 30. september 2012 jf. kommunens økonomiske årshjul.

  Nærværende sag vedrører Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0)/omplaceringer mellem udvalg, er en konsekvens af, at andre udvalg gennemfører den ordinære budgetkontrol pr. 30. september 2012.

  Som bilag er vedhæftet oversigt over udvalgets ansøgte tillægsbevillinger, finansieret af andre udvalg, som netto giver 0, samt de hertil hørende noter.

  Økonomi og afledt drift

  Budgetkontrollen pr. 30. september 2012 udviser følgende ønsker om tillægsbevillinger og rammekorrektioner finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (beløb i 1.000 kr.):

  Ønsker/ finansierende udvalg

  TB 2012

  RK 2013

  RK 2014

  RK 2015

  RK 2016

  Notenr.

  Ønsker:

  -

  Projektcenter Sønderjylland

  264

  0

  0

  0

  0

  1

  Indkøbseffektiviseringer v/Udbudsenheden

  -19

  -46

  -51

  -52

  -52

  2

  Ønsker Arbejdsmarkedsudvalget i alt

  245

  -46

  -51

  -52

  -52

  -

  Finansierende udvalg:

  -

  Økonomiudvalg, Projektc. Sønderj.

  -264

  0

  0

  0

  0

  -

  Økonomiudvalg, pulje vedr. indkøbseffektiviseringer

  19

  46

  51

  52

  52

  -

  Finansierende udvalg i alt

  -245

  46

  51

  52

  52

  -

  Balance

  0

  0

  0

  0

  0

  -

  Der vil være tale om budgetomplaceringer mellem Arbejdsmarkedsudvalgets overførselsudgifter og Økonomiudvalgets serviceudgifter.

  De enkelte punkter er uddybet nærmere i vedhæftede bilag (se notenr. i tabellen).

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at ansøgningerne om tillægsbevillinger i 2012 (netto 0), samt rammekorrektioner i 2013 – 2016 (netto 0), finansieret af andre udvalg, jf. foranstående og vedhæftede bilag, godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12-11-2012

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/20449, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Som en del af budgetforliget for 2013-2016 er der indgået aftale om, at Arbejdsmarkedsudvalget skal finde besparelser på 5 mio. kr. i 2013 og 2014 på overførselsudgifterne.

  Til denne ekstra indsats afsættes 1,5 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 på Økonomiudvalgets område.

  Arbejdsmarkedsudvalget skal udmønte besparelsen inden 1. januar 2013.

  Forvaltningen har udarbejdet et oplæg til besparelsesforslag, som er vedlagt som bilag til sagen.

  Økonomi og afledt drift

  Af nedenstående oversigt ses en kort opsummering af forvaltningens besparelsesforslag for 2013 og 2014.

  Beskrivelse af indsats
  (1.000 kr.)

  Investering på konto 6

  Afkast på konto 5/6

  Note

  Job og Helbred

  Ledighedsydelsesområdet, ledige fleksjobvisiterede match 2 + 3

  450

  -1.441

  Mindreudgift 3,599 mio.kr. på Arb.udvalg, merudgift på 2,158 mio. kr. på Soc.udvalg

  Sygedagpenge

  450

  -2.282

  Køb af afklarende samtaler hos psykiater (tidlig indsats)

  150

  -360

  Besparelsen vil være på Arbejdsmarkedsudvalgets serviceudgifter

  I alt

  1.050

  -4.083

  Job og Afklaring

  Kontanthjælp - Forløb hos aktør

  0

  -45

  0

  -45

  Job og Virksomhed

  Kontanthjælp - Håndholdt indsats for match 1 på kontanthjælp, som ikke kan gives uddannelsespåbud

  450

  -924

  I alt

  450

  -924

  Ydelseskontor

  Sikring af at der ved bevilling af kontanthjælp er sket en vurdering af "en social begivenhed"

  0

  -145

  I alt

  0

  -145

  Total

  1.500

  -5.197

  Budgetforlig:

  Besparelse på konto 5

  -5.000

  Investering på konto 6

  1.500

  Afvigelse

  0

  -197

  Som det fremgår af ovenstående udgør besparelsesforslagene samlet 5,197 mio. kr. set i forhold til besparelsespuljen på 5,000 mio. kr.

  Det anbefales, at merbesparelsen på 0,197 mio. kr. placeres på besparelsespuljen til imødegåelse af evt. ændringer i aktivitetsforudsætningerne.

  Der gøres opmærksom på, at besparelsesforslaget på ledighedsydelse får konsekvenser i forhold til Socialudvalgets budget, hvorfor sagen ligeledes skal behandles i Socialudvalget.

  I forhold til besparelsesforslaget vedr. køb af afklarende samtaler hos psykiater, gøres der opmærksom på, at besparelsen er på Arbejdsmarkedsudvalgets serviceudgifter og ikke Arbejdsmarkedsudvalgets overførselsudgifter.

  Høring/udtalelse

  Sagen skal snarest drøftes i Sektor MED.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at besparelsespuljen på 5 mio. kr. udmøntes i henhold til ovenstående,

  at der i 2013 budgetomplaceres 2,158 mio. kr. til Socialudvalgets overførelsesudgifter finansieret af Arbejdsmarkedsudvalgets overførselsudgifter,

  at der i 2014 gives en rammekorrektion på 2,158 mio. til Socialudvalgets overførselsudgifter, finansieret af Arbejdsmarkedsudvalgets overførselsudgifter,

  at der i 2013 budgetomplaceres 0,360 mio. kr. fra Arbejdsmarkedsudvalget serviceudgifter til Arbejdsmarkedsudvalgets overførselsudgifter, og

  at der i 2014 gives en negativ rammekorrektion på 0,360 mio. kr. til Arbejdsmarkedsudvalget serviceudgifter, og en rammekorrektion på 0,360 mio. kr. til Arbejdsmarkedsudvalgets overførselsudgifter.

  Beslutning Socialudvalget den 08-11-2012

  2. og 3. at: Anbefales godkendt.

  Afbud: Dorte Soll

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12-11-2012

  Udvalget ønsker en yderligere indsats til straksaktivering og tidlig indsats på sygedagpengeområdet,  bl.a. via en sorteringsmekanisme.

  Det er forventningen, at indsatsen opnås via det eksisterende personale.

  Genoptages på næste udvalgsmøde.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/35350, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

  Den 27. september 2012 afholdt Det lokale Beskæftigelsesråd temadrøftelse vedr. rådets virksomhedsplan for 2013. Arbejdsmarkedsudvalget var inviteret med til drøftelsen.

  Ud fra Input på temadrøftelsen har administrationen udarbejdet et endeligt forslag til virksomhedsplanen som, jf. Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, skal høres i kommunen forinden den endelige godkendelse i Det lokale Beskæftigelsesråd den 22. november 2012.

  Der er vedlagt udkast til høringssvar, hvis hovedindhold er en opbakning til virksomhedsplan for 2013

  Lovgrundlag

  Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, § 47, stk. 2.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at høringsforslaget godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12-11-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/50588, Sagsinitialer: ekc

  Sagsfremstilling

  Formålet med reformen er at fastholde flest mulige på arbejdsmarkedet. Hovedindholdet er, at borgere under 40 år som udgangspunkt ikke skal have førtidspension, medmindre de har svær nedsat funktionsevne, alvorlige lidelser og lidelser, hvor behandling er udsigtsløs.

  Etablering af et Rehabiliteringsteam:

  Som følge af reformen ændres sagsbehandlingen for alle borgere, hvor det skal afklares, om borgeren skal tilkendes førtidspension eller fleksjob.

  Der skal i Kommunen oprettes et Rehabiliteringsteam. I dette team skal der være repræsentanter fra flere sektorer. Det vil sige fra kommunens beskæftigelses-, sundheds-, social-, socialpsykiatri- og undervisningsområde.

  Der skal i Rehabiliteringsteamet etableres et samarbejde med sundhedskoordinatorfunktionen i Regionen og sundhedskoordinatoren skal også være repræsenteret i Rehabiliteringsteamet.

  Rehabiliteringsteamet giver anbefalinger om tiltag i borgerens sag, men afgørelse i sager træffes fortsat i den kommunale forvaltning.

  Rehabiliteringsplan:

  I Rehabiliteringsteamet udarbejdes rehabiliteringsplan i 2 planer i alle sager:

  1. plan er en forberedende del, som udarbejdes sammen med borgeren

  2. plan er en udførende del, som udarbejdes på teamets møder.

  Herefter tildeles borgeren en koordinerende sagsbehandler, som er ansvarlig for koordinering af indsatsen.

  Ressourceforløb:

  Med baggrund i rehabiliteringsplanen vil borgeren skulle deltage i et særligt tilrettelagt ressourceforløb, som sammensættes på tværs af sektorerne. Ressourceforløbet kan vare fra

  1 – 5 år med det formål at udvikle arbejdsevnen. Borgere under 40 år kan deltage i flere ressourceforløb, og borgere over 40 skal som udgangspunkt også have deltaget i 1 ressourceforløb.

  Rehabiliteringsteamet vurderer, hvornår arbejdsevnen ikke længere kan udvikles. Herefter kan der i henholdsvis Jobcenter og kommunens Førtidspensionsnævn tages stilling til, om borgeren er berettiget til fleksjob eller førtidspension.

  I ressourceforløbet bevarer borgeren den ydelse han havde, da han påbegyndte forløbet. Hvis borgeren modtog sygedagpenge, bevares denne indtil 52 uger, hvorefter borgeren vil få ydelse på kontanthjælpsniveau. Som noget nyt sker sidstnævnte uafhængig af ægtefælles indtægt eller andre formueforhold.

  Lægelige akter.

  Det er også aftalt, at egen læge skal medinddrages i sagen og informeres om forløbet.

  Kommunen vil kunne rekvirere speciallægeerklæringer via sundhedskoordinatoren og klinisk funktion i Regionen. Hvis klinisk funktion ikke kan vurdere sagen, kan funktionen rekvirere speciallægeerklæringer.

  Vedr. fleksjob.

  Det første fleksjob bevilges i en 5-årig periode. Herefter foretages en ny udredning, herunder afklaring af, om borgeren nu kan omskoles til ustøttet ansættelse eller f.eks. kan revalideres med henblik på et andet fleksjob. Borgere under 40 år bevilliges herefter nyt 5-årigt fleksjob.

  Ved fremtidige fleksjob skal arbejdsgiver betale løn til borgeren ud fra de arbejdstimer, der er aftalt og udføres. Borgeren modtager herudover supplerende ydelse fra kommunen med baggrund i en beregnet arbejdsindtægt. De lavestlønnede vil få det største tilskud, mens højtlønnede vil få det mindste tilskud fra kommunen.

  Ledighedsydelse:

  I fremtiden afhænger størrelsen af ledighedsydelse af, om borgeren er medlem af en a-kasse eller ikke. Der sker nedtrapning af ledighedsydelse efter 6 måneders forløb til kontanthjælpsniveau.

  Reformen forventes at træde i kraft den 1. januar 2013.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12-11-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/49561, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune vedtog 21. september 2011 indkøbs- og udbudspolitikken. I politikken er der indskrevet principper for valg af leverandør, der foreskriver følgende:

  ”Som offentlig myndighed har Aabenraa Kommune en særlig aktiveringsforpligtelse over for de ledige”. Derfor skal der i de tilfælde, hvor det er muligt og formålstjenligt, ved udbud af kontrakter med eksterne leverandører om tjenesteydelser samt ved større bygge- og anlægsarbejder anvendes sociale klausuler. Det skal dog iagttages, at visse områder er reguleret af lovgivningen på en sådan måde, at der ikke lovligt kan stilles sociale krav om specifikke ordninger til leverandørerne.

  Ved brug af sociale klausuler skal det fremgå af udbudsmaterialet, at den der vinder udbuddet, påtager sig en nærmere angivet social forpligtigelse. Målet er dels at fastholde personer på arbejdsmarkedet og forebygge nedslidning, og dels at integrere personer, der er uden for arbejdsmarkedet.

  Sociale klausuler skal opfattes bredt, og kan eksempelvis indebære krav om tilgængelighed for ældre og handicappede mv. Ved udbud af entrepriser med en kontraktsum på min. 3 mio. kr. skal leverandører skriftligt redegøre for, hvordan den sociale ansvarlighed varetages.”

  Da Aabenraa Kommune ikke har ansættelsesretten hos den enkelte leverandør, kan principperne om ansættelse af borgere på kanten af arbejdsmarkedet ikke altid indskrives som et krav. Ofte vil kravet være mere formuleret som en henstilling. Arbejdsmarked og Social har ved indgåelse af kontrakterne eksempelvis indskrevet følgende i kontrakterne:

  ”Leverandøren skal endvidere bestræbe sig på, at deltage i integrationen af udsatte grupper som for eksempel længerevarende ledige, personer med anden etnisk baggrund end dansk og personer med nedsat arbejdsevne.”

  En rundringning til nogle af de øvrige forvaltninger i kommunen viser, at de sociale klausuler typisk ikke indskrives i udbudsmaterialet eller i kontrakterne.

  De sociale klausuler anvendes primært ved udbud, der vedrører tjenesteydelser, som udbydes efter tilbudsloven, som typisk er nationale udbud. Udbud, der vedr. bygge- og anlægsprojekter samt indkøb af varer og tjenesteydelser, hvor volumen overstiger tærskelværdierne i EU’s udbudsdirektiv, kan det endvidere være problematisk at anvende de sociale klausuler. De øvrige europæiske landes arbejdsmarkeder har ikke de samme regler som Danmark, eks. findes reglerne om fleksjob kun i Danmark. Det betyder, at det vil kunne stride mod ligebehandlingsprincipperne i EU-direktivet, hvis det indskrives i et udbudsmateriale.

  Det kan i nogle sager imidlertid lade sig gøre at indskrive de sociale klausuler, viser vedhæftede eksempel fra Vej og Park, der i forbindelse med udbud af et større anlægsarbejde har indskrevet, at de sociale klausuler skal indeholdes i de bydendes pris. De sociale klausuler er nærmere defineret i vedlagte bilag.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12-11-2012

  Videresendes til Økonomiudvalget med opfordring til eksempelvis en skærpelse af ordlyden i udbudspolitikken om sociale klausuler.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/3657, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Ifølge mødeplanen afholdes næste møde mandag den 10. december 2012 kl. 16.00.