Beslutningsprotokol

mandag den 10. december 2012 kl. 16:00

Mødested: Lokale N7, Kallemosen
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Poul Solberg Hansen, Ejler Schütt, Hans Henrik Philippsen, Dorte Soll, Jan Toft Jensen, Bent Sørensen, Frede Rahr Petersen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 10/3632, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Orientering fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og/eller administrationen, herunder bl.a. om indkomne henvendelser, indbydelser m.m.

  · Orientering om økonomi på konto 6

  · Orientering om organisationsændring

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-12-2012

  · Orientering om økonomi på konto 6.

  · Orientering om organisationsændring.

  · Studietur for Arbejdsmarkedsudvalget drøftet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/4391, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Det er besluttet, at der månedligt skal foretages en økonomisk rapportering til Aabenraa Kommunes direktion og fagudvalg.

  Den økonomiske rapportering pr. 30. november 2012 for Arbejdsmarkedsudvalget består af en økonomisk oversigt samt tilhørende bemærkninger.

  I forhold til den ekstraordinære budgetkontrol viser den økonomiske rapportering pr. 30. november 2012 på nogle områder, afvigelser mellem skønnet fra budgetkontrollen og de faktiske tal.

  Afvigelserne skønnes at kunne betyde et merforbrug i en størrelsesorden på ca. 5,246 mio. kr., hvoraf 2,897 mio. kr. vedr. overførselsudgifter og 2,349 mio. kr. vedr. forsikrede ledige.

  Det forventede merforbrug på overførselsudgifterne kan hovedsageligt henføres til flere helårspersoner. På forsikrede ledige kan merforbruget henføres til flere helårspersoner samt manglende rettidighed.

  På overførselsudgifterne er det forventede merforbrug, siden sidste økonomiske rapportering, steget med ca. 2 mio. kr., hvilket kan henføres til sygedagpengeområdet.

  Der er iværksat flere tiltag på sygedagpengeområdet, og forvaltningen står foran at iværksætte yderligere tiltag på området. Betydningen af disse ændringer er usikre, hvorfor forvaltningen anbefaler, at der ikke søges en tillægsbevilling.

  Ledelsesinformationen pr. 30. november 2012 er vedlagt sagen.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at den økonomiske rapportering pr. 30. november tages til efterretning, og

  at ledelsesinformationen pr. 30. november tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-12-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/20449, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Som en del af budgetforliget for 2013-2016 er der indgået aftale om, at Arbejdsmarkedsudvalget skal finde besparelser på 5 mio. kr. i 2013 og 2014 på overførselsudgifterne.

  Til denne ekstra indsats afsættes 1,5 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 på Økonomiudvalgets område.

  Arbejdsmarkedsudvalget har på møde den 12. november 2012 behandlet forvaltningens forslag til udmøntning af besparelsespuljen, og udvalget traf følgende beslutning:

  ”Udvalget ønsker en yderligere indsats til straksaktivering og tidlig indsats på sygedagpengeområdet, bl.a. via en sorteringsmekanisme.

  Det er forventningen, at indsatsen opnås via det eksisterende personale.

  Genoptages på næste udvalgsmøde.”

  Forvaltningen foreslår, at udmøntningen af hovedparten af besparelsespuljen afventer Arbejdsmarkedsudvalgets inspirationstur til midtjyske kommuner i starten af 2013.

  Dette betyder ligeledes, at forvaltningen ønsker at reservere en del af de 1,500 mio. kr. på Økonomiudvalgets område, og dermed først udarbejder forslag til, hvorledes disse ønskes anvendt efter Arbejdsmarkedsudvalgets inspirationstur.

  Forvaltningen har udarbejdet et oplæg til ét enkelt besparelsesforslag, som ønskes iværksat hurtigst muligt.

  Besparelsesforslaget vedrører sygedagpenge, hvor der ønskes foretaget en gennemgang af arbejdsgange og iværksættelse af lean-analyser på området. Formålet er at sætte ind tidligere i forhold til borgere, der er i risikogruppen for at blive langtidssygemeldte. Ligeledes skal investeringen anvendes til en ekstraordinær indsats på sygedagpengesager mellem 4. og 8. uge.

  Økonomi og afledt drift

  Forvaltningen anbefaler, at 0,200 mio. kr. øremærkes til sygedagpengeområdet til gennemgang af arbejdsgange samt iværksættelse af lean-analyser mellem Ydelseskontor og Jobcenter.

  Beskrivelse af indsats
  (1.000 kr.)

  Investering på konto 6

  Afkast på konto 5

  Note

  Job og Helbred/Ydelseskontor

  2013

  2014

  2013

  2014

  Sygedagpenge:
  Gennemgang af arbejdsgange på området og iværksættelse af lean-analyser på området

  200

  0

  -420

  -420

  Forventet nedbringelse af sagsbehandlingstid på 1 uge for 150 sygedagpengesager

  I alt

  200

  0

  -420

  -420

  Total

  200

  0

  -420

  -420

  Budgetforlig:

  Besparelse på konto 5

  -5.000

  -5.000

  Investering på konto 6

  1.500

  1.500

  Afvigelse

  -1.300

  -1.500

  4.580

  4.580

  Som ovenstående oversigt viser, mangler der at blive udmøntet 4,580 mio. kr. af besparelsespuljen på 5,000 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets område. Til brug for dette resterer 1,300 mio. kr. i 2013 og 1,500 mio. kr. i 2014 på Økonomiudvalgets område.

  Høring/udtalelse

  Sagen er drøftet i Sektor MED for Arbejdsmarked og Social den 29. november 2012. Udvalget har ikke yderligere bemærkninger.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at besparelsesforslaget udmøntes i henhold til ovenstående, og

  at udmøntning af den resterende besparelsespulje sker efter udvalgets inspirationstur i starten af 2013.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-12-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/55004, Sagsinitialer: bvr

  Sagsfremstilling

  På arbejdsmarkedsudvalgsmødet den 12. november 2012, blev der fremsat politisk ønske om, at få udarbejdet en politisk handlingsplan.

  Den politiske handlingsplan skal være medvirkende til at sikre gennemsigtighed og overblik over Arbejdsmarkedsudvalgets område. Derudover skal handlingsplanen sikre, at udvalget har indflydelse på de strategier, der skal gælde for den lokale beskæftigelsesindsats. Handlingsplanen bliver således en rød tråd for udvalgets arbejde, og understøtter beskæftigelses- og virksomhedsplanen.

  Som en del af budgetforliget for 2013-2016 er der indgået aftale om, at Arbejdsmarkedsudvalget skal finde besparelser på 5 mio. kr. i 2013 og 2014 på overførselsudgifterne. Den politiske handlingsplan skal bl.a. også medvirke til at opnå denne budgetudmøntning.

  Udvalget har desuden udtrykt ønske om, at Jobcentret skal have særligt fokus på den virksomhedsvendte del, hvilket er i tråd med ministermål 4 i beskæftigelsesplanen. Udvalget ønsker at prioritere virksomhedernes behov for arbejdskraft, hvorfor der i første omgang fokuseres på de arbejdsmarkedsparate ledige.

  Det er aftalt, at Arbejdsmarkedsudvalget skal på studietur i februar 2013 for at få nye input til strategier på beskæftigelsesområdet. Disse nye input skal tilføres oversigten, hvorfor den indtil videre er gældende for 1. halvår af 2013.

  Skemaet i bilaget er opbygget efter følgende principper:

  · Skemaet er en oversigt over kommende politiske beslutninger, og orienteringer om aktuelle emner, som har indvirkning på beskæftigelsesområdet. I oversigten er undladt det som arbejdsmarkedsudvalget standardmæssigt behandler hen over året.

  · Skemaet er et dynamisk redskab – dels for at kunne indarbejde nye ting, dels for at kunne tilpasse de fremadrettet ændringer, der måtte ske i oversigten. Af samme grund er bilaget benævnt som version 1.0

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at Arbejdsmarkedsudvalget godkender den politiske handlingsplan.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-12-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/56481, Sagsinitialer: NLJ

  Sagsfremstilling

  I løbet af 2012 har der været ændringer i varighed og hyppighed af ret og pligt tilbud til kontanthjælpsmodtagere, der har betydet, at krav og hyppighed af tilbud er reduceret væsentligt.

  Den 3. september 2012 er der yderligere sket en reduktion af mulighederne for at tilbyde jobsøgningskurser efter kap. 10, således at dette kun kan tilbydes hver 24. mdr. Alle andre tilbud af denne karakter skal være individuelle og af overvejende coachende karakter.

  Jobcenteret har som følge af lovændringerne fremlagt midlertidig strategi for aktivering af de ledige i 2012 på Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 26. marts 2012.

  Modtagelse:

  Modtagelsen i jobbutikken er omdrejningspunktet i Jobcentrets arbejde med at ”vende borgeren i døren”. Er det unge under 25 år søges der så vidt muligt at få dem til at påbegynde et studieafklarende forløb via IBC på SU. Ellers visiteres de til samme forløb via et uddannelsespålæg.

  Aktivering:

  Med udgangspunkt i erfaringerne fra ”Hurtigt i gang 2” og ”På rette vej i job” forløbene visiteres alle nye borgere til et ”Hurtigt i gang” forløb i regi af Jobcenteret. De hidtidige ”Hurtigt i gang” forløb har vist, at det er muligt ved en tidlig indsats at forkorte ledighedsperioden og øge graden af selvforsørgelse. Efterfølgende vurderer sagsbehandler, hvilken aktivitet der skal tilbydes.

  Omfang af aktiveringer på match 1:

  Ultimo oktober 2012 var der i alt 465 forløb. Der var i oktober en tilgang af 100 forløb og 63 afsluttede forløb. Der var 61 løntilskud og 65 aktiveringer. 39 var sygemeldte og 22 var friholdte af div. årsager. I alt var der 115 borger, der skulle udplaceres.

  Sanktioner på match 1:

  Der blev i 1. kvartal 2012 foretaget i alt 288 sanktioner og i 2. kvartal 2012 184 sanktioner. Der foreligger endnu ikke tal for sanktioner for 3. kvartal. Det forventes dog, at antallet af sanktioner stiger, da faldet i 2. kvartal skyldes kapacitetsproblemer.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-12-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/55793, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

  Arbejdsdirektoratet har hidtil ført tilsyn med, hvorvidt kommunerne har foretaget de sagsbehandlingsskridt og overholdt rettidigheden i forbindelse med jobsamtalerne. Tilsynet skulle medvirke til at sikre, at sagsbehandlingen i det individuelle kontaktforløb forløb professionelt og med en høj kvalitet, samt at kommunerne havde en ensartet praksis ved gennemførsel af jobsamtale med den enkelte ledige.

  Arbejdsmarkedsstyrelsen har i orienteringsbrev af 4. oktober 2012 meddelt, at visitationstilsynet ophører med virkning fra den 4. oktober 2012, idet det er vurderet, at der ikke længere er behov for et særligt statsligt tilsyn på det område.

  Arbejdsmarkedsstyrelsen vil fortsat følge udviklingen via jobindsats.dk. Endvidere indgår jobcentrenes afholdelse af samtaler med de ledige i Beskæftigelsesregionernes opfølgning på resultaterne af jobcentrenes indsats.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse nr. 972 af 2. oktober 2012

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-12-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/3657, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Ifølge mødeplanen afholdes næste møde mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00.