Beslutningsprotokol

mandag den 14. januar 2013 kl. 16:00

Mødested: Lokale N7, Kallemosen
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Poul Solberg Hansen, Ejler Schütt, Hans Henrik Philippsen, Dorte Soll, Jan Toft Jensen, Bent Sørensen, Frede Rahr Petersen
Bemærkninger: Afbud: Ejler Schütt
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 10/3632, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Orientering fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og/eller administrationen, herunder bl.a. om indkomne henvendelser, indbydelser m.m.

  • Orientering om 4 kontrakter med leverandører, som udløber pr. 31. marts 2013.
  • Henvendelse fra Ejler Schütt vedr. samarbejde med Profilen/Meritten og Era Syd.
  • JobCamp 2013 – ny dato: 29. og 30 oktober 2013.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 14-01-2013

  • Orientering om 4 kontrakter med leverandører, som udløber pr. 31. marts 2013. Udleveret ”Liste over kontraktudløb for andre aktører og leverandører, som Jobcenter Aabenraa anvender i indsatsen for forsikrede ledige, borgere på kontanthjælp og sygedagpenge, samt ledighedsydelse”.
  • Orientering vedr. henvendelse fra Ejler Schütt vedr. samarbejde med Profilen/Meritten og Era Syd.
  • JobCamp 2013 – ny dato: 29. og 30 oktober 2013.
  • Program vedr. studietur 5. marts 2012 udleveret.

  Afbud: Ejler Schütt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/4391, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Det er besluttet, at der månedligt skal foretages en økonomisk rapportering til Aabenraa Kommunes direktion og fagudvalg.

  Til Arbejdsmarkedsudvalgets orientering vil der ikke blive forelagt en økonomisk rapportering pr. 31. december 2012, som følge af regnskabsafslutningen for 2012. Bogføringsperioden for 2012 lukker 24. januar 2013, hvorefter et endeligt regnskabsresultat vil kunne foreligge.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 14-01-2013

  Godkendt.

  Afbud: Ejler Schütt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/42819, Sagsinitialer: ekc

  Sagsfremstilling

  På Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 9. november 2009 blev det besluttet at indgå en partnerskabsaftale mellem Aabenraa Kommune og LO a-kasserne. Aftalen er gældende i en 4 årig periode fra den 28. januar 2010 til den 1. december 2013. Kernen i aftalen er 5 basisydelser for den ledige, som LO a-kassernes gennemfører vederlagsfrit.

  Efter ca. 1 år behandlede Arbejdsmarkedsudvalget på mødet den 13. december 2010 en midtvejsevaluering af Partnerskabsaftalen. Midtvejsevalueringen blev taget til efterretning.

  Den 11. juni 2012 drøftede udvalget en evaluering af Partnerskabsaftalen. Udvalget pegede på, at de udfordringer, der var anført i evalueringen, skulle finde sin løsning i samarbejde mellem a-kasserne og kommunen.

  I perioden frem til d.d., har der været afholdt møder mellem forvaltningen og repræsentanter fra LO a-kasseafdelingerne. Endvidere har følgegruppe og sekretariat løbende været i dialog om tilretninger i samarbejdet. Både møder og dialog er sket med henblik på at løse de udfordringer, som evalueringen fra juni 2012 påpegede. I bilaget ”Beslutningsoplæg om Partnerskabsaftalen” fremgår disse udfordringer og der er givet status herpå pr. december 2012.

  Konklusionen er, at der stadig er udfordringer, og der arbejdes videre med at få disse løst. Oplægget peger på, at der er sket markante forbedringer. Eksempelvis kan en større andel af jobplanforslagene godkendes af Jobcenteret, og samtidig er rettidigheden forbedret. Oplægget peger på, at de små a-kasseafdelinger løbende har udfordringer med at løse opgaven, fordi de har få ledige under aftalen. Denne udfordring er løst ved, at man i enighed har besluttet midlertidigt at suspendere visitationen til disse a-kasser. Disse kontaktforløb gennemføres indtil videre i Jobcenteret. Det er også aftalt, at den enkelte a-kasse senere kan vælge at genoptage samarbejdet.

  I 2012 har omkring 400 ledige været omfattet af aftalen, så der er en betydelig volumen i aftalen. Langt de fleste forløb knytter sig dog til a-kasserne FOA og 3F Aabenraa.

  Der er nu 2 forhold, der gør sig gældende i forhold til Partnerskabsaftalens videre forløb:

  1) Aftalens periode afsluttes ifølge kontrakten den 1. december 2013 og

  2) Visiteringen af de ledige a-kassemedlemmer sker med henblik på, at kontaktforløbet varetages af A-kasserne i op til 9 måneder efter visitering. Disse 9 måneder skal ligge i aftaleperioden. Derfor stopper visitationen i marts 2013.

  Aabenraa Kommunes Jobcenter har derfor behov for hurtigst muligt, at få afklaret om LO Partnerskabsaftalen skal fortsætte. En sådan afklaring er en forudsætning for, at målgruppen også efter marts 2013 kan visiteres til a-kasserne og her få det kontaktforløb, der er ret og pligt til.

  Forvaltningen ønsker derfor udvalgets stillingtagen til, om der skal arbejdes på en videreførelse eller en afvikling af Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune. Det er forvaltningens anbefaling, at der arbejdes på en videreførelse af aftalen i en ny 4-årig periode og på, at en sådan aftale forhandles på plads i styregruppen til behandling på udvalgets møde i februar 2013.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at forvaltningen indleder forhandlinger om en videreførelse af Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune,

  at forhandlingerne sigter på en ny 4 årig periode, og

  at der fremlægges et forslag til aftale til beslutning på arbejdsmarkedsudvalgets møde i februar 2013.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 14-01-2013

  Godkendt.

  Jan Toft Jensen deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet.

  Afbud: Ejler Schütt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/39, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

  Ved udarbejdelsen af Beskæftigelsesplanen for 2013 og 2014 manglede der at blive fastsat to mål. For ministermål 1 vedrørende ”flere unge skal have en uddannelse” manglede datagrundlaget fra Arbejdsmarkedsstyrelsen.

  Datagrundlaget for uddannelsesgraden er nu tilgængeligt på jobindsats. Uddannelsesgraden opgør andelen af perioden efter påbegyndt a-dagpenge- eller kontanthjælpsforløb, hvor de 15 til 29 årige uden en erhvervskompetencegivende uddannelse samlet set har deltaget i ordinær uddannelse i løbet af året.

  Opgørelsen af målet for 2011 viser, at Jobcenter Aabenraa ligger som nummer 11 af 93 jobcentre, og dermed har en fin uddannelsesgrad. Nedenstående skema viser uddannelsesgraden for januar til august for 2011 og 2012, samt for hele 2011

  Antal ydelsesmodtagere under 30 år uden erhvervskompetence­givende uddannelse

  Uddannelsesgrad (ministermål)

  Aabenraa

  Jan-aug 11

  687

  20,6

  Jan-dec 11

  743

  25,0

  Jan-aug 12

  670

  14,7

  Da uddannelsesgraden i perioden januar til august 2012 er faldet i forhold til samme periode i 2011, vurderer Jobcenter Aabenraa, at det vil være urealistisk at forvente, at uddannelsesgraden i 2013 vil være højere end 2011. Ministermålet er derfor på baggrund af målingerne fastsat som følgende:

  ”Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcenteret skal i december 2013 (år til dato) være på 25 pct. svarende til samme niveau som 2011”.

  For det lokale mål B vedrørende ”arbejdskraftudbuddet skal styrkes og udvides”, afventede Jobcentret det politiske udspil på området.

  Jobcentret har igangsat et projekt, der er støttet af LBR. Projektet skal udvikle en overordnet plan for, hvordan der skabes en systematisk vidensindsamling om virksomhedernes behov og forventninger til fremtiden. Projektet skal tillige anvise, hvordan denne viden skal anvendes, således at den giver et væsentligt bidrag til at optimere jobcenterets operative tiltag i forhold til formidling, vejledning og opkvalificering og alle øvrige tiltag, der kan skaffe job, opkvalificering, praktik, løntilskud etc. til de ledige, herunder fleksjob, sygemeldte osv.

  Gennem denne indsats er målet, at jobcentret kan sikre, at udbuddet af arbejdskraft imødekommer de behov, virksomhederne efterspørger til kvalificeret arbejdskraft. Det er ikke muligt at tilvejebringe målinger, der kun vedrører Jobcenter Aabenraa for det lokale mål B. Derimod kan der måles på de indsatser, der på sigt kan bidrage til, at udbuddet af arbejdskraft imødekommer de behov, virksomhederne efterspørger til kvalificeret arbejdskraft.

  Indsatserne vedrører:

  • Kontaktgraden med virksomhederne
  • Besøgsgraden
  • Samarbejdsgraden
  • Antallet af virksomheder, der skal indgå i den løbende arbejdsmarkedsovervågning.

  1. Kontaktgraden med virksomheder skal mindst være 40 %.

  a. Målet er fastsat på baggrund af en status med udgangen af 2012, der viser, at Jobcentret har været i kontakt med 565 virksomheder ud af i alt 1.603 virksomheder, der har 2 eller flere ansatte (opgjort på p-nummer). Kontakten kan enten være via besøg, telefon eller digitalt. Kontaktgraden udgør dermed 35 % i 2012. Det skal bemærkes, at der først er blevet registreret fra maj 2012 og frem og er baseret på udtræk fra CRM-systemet.

  2. Besøgsgraden skal være mindst på 30 %

  a. Målet er fastsat som ovenfor, men omfatter kun de virksomheder, hvor der er gennemført et besøg. Antallet er opgjort til 399 i 2012 svarende til 25 %.

  For mål 1 og 2 er det vigtigt at understrege, at der er kontakt med mange virksomheder, der har færre end 2 ansatte og også med virksomheder uden for kommunegrænsen. Målene opgøres dog alene med udgangspunkt i kontakten til virksomheder i Aabenraa Kommune, da det ikke vil være retvisende hvis alle virksomheder i de øvrige kommuner også skulle tælles med.

  3. Samarbejdsgraden med virksomheder (Andelen af alle virksomheder med mindst 2 ansatte som har personer i aktivering fordelt på a-dagpenge og kontanthjælp)

  a. For a-dagpenge er målet 26 %.

  I 2011 blev der nået en samarbejdsgrad på 28,4 %. For første halvår 2012 ligger andelen på 20,6 % mod 22,3% året før. Faldet er en naturlig følge af de ændrede aktiveringsregler.

  b. For kontanthjælp er målet 14 %.

  I 2011 blev der nået en samarbejdsgrad på 16,1 %. For første halvår 2012 ligger andelen på 11,3 % mod 14,4 % året før. Faldet er en naturlig følge af de ændrede aktiveringsregler.

  Målingen opgøres på baggrund af udtræk fra Jobindsats og omfatter antal arbejdssteder med mindst 2 ansatte samt antal og andel arbejdssteder med en virksomhedsrettet indsats.

  4. Antallet af virksomheder der skal indgå i den løbende arbejdsmarkedsovervågning (hvor der er fokus på virksomhedernes rekrutteringsbehov og beskæftigelsesudvikling) skal mindst være 100.

  Måltallene vil under forudsætning af Arbejdsmarkedsudvalgets godkendelse blive indarbejdet i beskæftigelsesplanen forud for offentliggørelsen senest 31. januar 2013.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at måltallet for ministermål 1 godkendes, og

  at måltallene for de fire indsatser for det lokale mål B godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 14-01-2013

  Godkendt.

  Sendes til orientering i Økonomiudvalget.

  Afbud: Ejler Schütt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/1103, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Det bevillingsmæssige ansvar for førtidspensioner er hos Socialudvalget.

  Der er stor sammenhæng mellem førtidspensioner og de indsatser, som er udføres på beskæftigelsesområdet. Det bevillingsmæssige ansvar for beskæftigelsesområdet er hos Arbejdsmarkedsudvalget.

  Årsagen til at det bevillingsmæssige ansvar for førtidspensioner er hos Socialudvalget kan henføres til Lov om ansvar for styring af den aktive beskæftigelsesindsats. Loven angiver regler for, hvilke opgaver de enkelte udvalg kan varetage.

  Forvaltningen finder det hensigtsmæssigt, at det bevillingsmæssige ansvar for førtidspensioner placeres hos Arbejdsmarkedsudvalget.

  Aabenraa Kommune ønsker derfor, at gøre brug af udfordringsretten, og har ansøgt Økonomi- og Indenrigsministeriet om dispensation fra § 14 stk. 3 i lov om ansvar for styring af den aktive beskæftigelsesindsats, som angiver, at udvalget der varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på beskæftigelsesområdet ikke kan varetage andre opgaver.

  Ansøgningen er indsendt 19. november 2012, og Økonomi- og Indenrigsministeriet har en frist på 8 uger til behandling af ansøgningen, svarende til den 14. januar 2013. Der er således risiko for, at svaret fra ministeriet ikke foreligger til udvalgsmødet.

  En dispensation vil betyde, at der vil være sammenhæng mellem de opgaver der løses af forvaltningen og det bevillingsmæssige ansvar Arbejdsmarkedsudvalget har.

  Forvaltningen ser flere fordele ved at det bevillingsmæssige ansvar for førtidspensioner er placeret i Arbejdsmarkedsudvalget, herunder at undgå at der er incitamenter i et udvalg til at reducere i eget udvalgs udgifter på bekostning af andre udvalgs udgifter samt en administrativ forenkling, hvor der fremadrettet dermed kun vil være en forvaltning, der servicerer socialudvalget.

  Der er ansøgt om en dispensation i en forsøgsperiode for budget 2013-2015.

  Såfremt Økonomi- og Indenrigsministeriet godkender ansøgningen, vil styrelsesvedtægten skulle tilrettes som følge af ændringen. Dette vil kunne ske med virkning fra 1. januar 2014.

  Sagen behandles i Arbejdsmarkedsudvalget den 14. januar 2013 og i Socialudvalget den 17. januar 2013.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at det bevillingsmæssige ansvar for førtidspensioner flyttes fra Socialudvalget til Arbejdsmarkedsudvalget, gældende fra 1. januar 2013, og

  at styrelsesvedtægten tilrettes som følge af ændringen.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 14-01-2013

  Anbefales godkendt under forudsætning af godkendelse fra ministeriet.

  Afbud: Ejler Schütt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/3657, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Ifølge mødeplanen afholdes næste møde mandag den 4. februar 2013 kl. 16.00.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 14-01-2013

  -

  Afbud: Ejler Schütt.