Beslutningsprotokol

mandag den 4. februar 2013 kl. 16:00

Mødested: Lokale N7, Kallemosen 20
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Poul Solberg Hansen, Ejler Schütt, Hans Henrik Philippsen, Dorte Soll, Jan Toft Jensen, Bent Sørensen, Frede Rahr Petersen
Bemærkninger: Afbud: Dorte Soll
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 10/3632, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Orientering fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og/eller administrationen, herunder bl.a. om indkomne henvendelser, indbydelser m.m.

  • Status vedr. akutjob.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-02-2013

  Orientering om status vedr. akutjob.

  Afbud: Dorte Soll.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/4391, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Regnskabet for 2012 på Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et merforbrug på 5,972 mio. kr., hvoraf 1,153 mio. kr. forventes overført til 2013 som garantioverførsler, puljer og projekter samt øvrige overførsler. Merforbruget udgør herefter 4,819 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 0,92% af det korrigerede budget.

  Merforbruget kan hovedsageligt henføres til Arbejdsmarkedsudvalgets overførselsudgifter på områderne kontanthjælp, sygedagpenge, revalidering og fleksjob, hvor antallet af helårspersoner har været større end budgetlagt.

  I nedenstående tabel ses mer-/mindreforbrug opdelt på Arbejdsmarkedsudvalgets bevillingsniveauer.

  Oprindeligt budget 2012

  Korrigeret budget 2012

  Bogført forbrug 2012

  %

  Afvigelse

  Forv. overfør-sel til 2013

  Afvigelse

  Serviceudgifter

  25.926

  5.823

  5.084

  87%

  -739

  -710

  -29

  Overførselsudgifter

  310.861

  347.473

  354.541

  102%

  7.068

  1.579

  5.489

  Forsikrede ledige

  159.236

  173.823

  173.466

  100%

  -357

  284

  -641

  I alt

  496.023

  527.119

  533.091

  101%

  5.972

  1.153

  4.819

  Til sagen er vedlagt en mere detaljeret økonomisk oversigt, som viser regnskabsresultatet på politikområder.

  Ligeledes er ledelsesinformationen pr. 31. december 2012 vedlagt.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at regnskabsresultatet for 2012 tages til orientering, og

  at ledelsesinformationen pr. 31. december 2012 tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-02-2013

  Godkendt.

  Udvalget overvejer at bede Økonomiudvalget om, at budgettet for seniorjob overgår til Økonomiudvalget. Emnet medtages ved første budgetkontrol.

  Afbud: Dorte Soll.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/1808, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  Det Regionale Beskæftigelsesråd retter i det vedlagte brev henvendelse til politiske udvalg i Syddanmark herunder Aabenraa for at indgå i en dialog omkring udviklingen i rekrutteringssituationen indenfor bygge- og anlægsbranchen.

  Rådet peger i brevet på, at en ny analyse af branchen viser, at der vil blive mangel på arbejdskraft i de kommende år. Dette omfatter elektrikere, ingeniører og teknikere. Udover efterspørgslen på personer med kompetencegivende uddannelse viser analysen også, at der er stort behov for ikke faglært arbejdskraft.

  I den 125-sider lange analyse, hvor indledning og sammenfatning er vedlagt dagsordenen, gennemgås udviklingen og rekrutteringsbehovene i branchen de kommende 10 år. Den fulde analyse kan læses på Beskæftigelsesregionens hjemmeside: http://www.brsyddanmark.dk/.

  Det Regionale Beskæftigelsesråd opfordrer de politiske udvalg til at drøfte de beskæftigelsespolitiske udfordringer, som analysen peger på. Rådet stiller følgende 6 spørgsmål:

  • Hvordan imødekommer vi virksomhedernes efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft?
  • Hvordan skabes gode muligheder for at borgere på offentlig forsørgelse i kommunen får del i jobåbningerne?
  • Bygge- og anlægsbranchen er ikke svaret på alle beskæftigelsespolitiske spørgsmål. For hvilke ledige er det et godt tilbud?
  • Hvordan tilrettelægges indsatsen, så den passer med det tidsmæssige flow i jobåbningerne?
  • Hvordan kan projekterne blive en vej til flere praktikpladser for såvel unge som voksne?
  • Kan vi gøre jobrotation til et vigtigt bidrag i virksomhedernes oprustning af medarbejdernes kompetencer, så de er godt forberedt til de kommende bygge- og anlægsprojekter?

  Det Regionale Beskæftigelsesråd afslutter brevet med et ønske om at indgå i dialog med de politiske udvalg om mulige svar på spørgsmålene på det kommende års temadage.

  Det kan oplyses, at LBR på forrige LBR-møde bevilgede midler til en særlig virksomhedsvendt service med fokus på bedre afdækning af lokale arbejdskraftbehov og samarbejde med virksomhederne. Dermed er der taget skridt til at opruste indsatsen i Aabenraa.

  På sit møde den 24. januar behandlede LBR henvendelsen. LBR pegede på, at der er områder, hvor man umiddelbart kan opkvalificere medarbejdere til at dække behovet. Det kan i den forbindelse oplyses, at Jobcenter Aabenraa har et igangværende samarbejde med 3F omkring opkvalificering af arbejdskraft til betonområdet.

  LBR anbefaler, at det Regionale Beskæftigelsesråd orienterer virksomhederne inden for branchen om analysen.

  LBR opfordrer til, at der sker en målrettet vejledningsindsats af de unge. Dette kræver, at der er jobåbninger og praktikpladser til de unge. Der er fagområder, hvor det er svært for de unge at finde praktikpladser, men der er samtidig områder som f.eks. automatik- og maskinområdet, hvor det at vanskeligt at få unge til at søge.

  Der bør være fokus på at arbejdsgiverne etablerer det nødvendige antal praktikpladser. Dermed kan virksomhederne selv aktivt bidrag til i tide at få uddannet arbejdskraften.

  Endelig blev sociale klausuler drøftet som en mulighed for aktivt at få sikret at lokale borgere bliver opkvalificeret i forbindelse med projekter i kommunen.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at anbefalinger og opfordringer fra LBR til analysen tages til orientering, og

  at Arbejdsmarkedsudvalget drøfter analysen.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-02-2013

  Godkendt.

  Afbud: Dorte Soll.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/42819, Sagsinitialer: ekc

  Sagsfremstilling

  På Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 9. november 2009 blev det besluttet at indgå en partnerskabsaftale mellem Aabenraa Kommune og LO a-kasserne. Aftalen er gældende i en 4 årig periode fra den 28. januar 2010 til den 1. december 2013. Kernen i aftalen er 5 basisydelser for den ledige, som LO a-kasserne gennemfører vederlagsfrit.

  På Arbejdsmarkedsudvalgets møde i januar 2013 blev det besluttet,

  • at forvaltningen indleder forhandlinger om en videreførelse af Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune.
  • at forhandlingerne sigter på en ny 4 års periode.
  • at der fremlægges et aftale forslag til beslutning på Arbejdsmarkedsudvalgets møde i februar 2013.

  Der har siden været afholdt møde i den styregruppe som jf. aftalen er etableret og det er her aftalt, at alle parter ønsker en aftale i endnu en 4 års periode og at aftalen justeres i forhold til de erfaringer, der indtil nu er gjort. Dvs. som de fremgår af evalueringer og beslutningsoplæg, der undervejs i den første aftaleperiode er udarbejdet.

  Forvaltningen har med baggrund i udvalgsbeslutningen og før nævnte møde nu udarbejdet et forslag til ny aftale. Denne aftale er endnu ikke underskrevet af parterne, men fremlægges hermed for Arbejdsmarkedsudvalget med henblik på efterfølgende fremlæggelse i LO Partnerskabsaftalens styregruppe.

  De væsentligste ændringer i den ny aftale ift. den nuværende er følgende:

  1. Indførsel af standby periode for A-kasser/afdelinger, der har mindre end 20 ledige.
  2. Indførsel af effektmål som erstatning for tidligere mål omkring udvikling af arbejdskraftreserven.
  3. Der laves opfølgning på aftalen, minimum 1 gang årligt.
  4. Afsnit vedr. Kommunikationsstrategi udgår.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at forvaltningen bemyndiges til at indgå aftale med LO på det foreliggende grundlag med mulighed for mindre justeringer.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-02-2013

  Godkendt.

  Jan Toft Jensen deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet.

  Afbud: Dorte Soll.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/25555, Sagsinitialer: TKJE

  Sagsfremstilling

  Gennem de seneste år, har der været en stigende fokus på den fremtidige mangel på kvalificeret arbejdskraft. I den forbindelse blev jobrotationsordningen indført permanent i 2007som en del af beskæftigelsesindsatsen.

  I forbindelse med Finansloven 2012 blev målgruppen for hvem der kan indgå i jobrotationsordninger udvidet til også at omfatte medarbejdere med længere videregående uddannelser, for derved at skabe rotationsjob til nogle af de mange ledige, der har en kort eller mellemlang videregående uddannelse. I Aabenraa Kommune er der i dag ca. 1.800 ledige på dagpenge.

  I marts 2012 har regeringen og KL endvidere indgået en aftale om at øge antallet af jobrotationspladser i kommunerne med 40 %.

  Formålet med jobrotationsordningen er 2 strenget:

  • At øge kompetenceniveauet hos de medarbejdere der

  allerede er i job, samt

  • at øge kompetenceniveauet og tilknytningen til arbejdsmarked, for jobsøgende borgere samt forhindre brugen af eller udskyde dagpengeperioden.

  Jobcenteret i Aabenraa Kommune, benytter jobrotation som et redskab i det løbende arbejde med at øge lediges tilknytning til arbejdsmarked. Jobcenteret har således samlet koordineringen og kompetencerne omkring jobrotation hos et mindre team.

  I forbindelse med regeringens akutpakke 1, er det nu muligt at retænke anvendelsen af jobrotationsordningen, så der er større fokus på de udfaldstruede ledige. Samtidig er målgruppen øget til også at omfatte ansatte med korte eller mellemlange videregående uddannelser. Det betyder, at kommunerne nu kan sende medarbejdere på kortere kompetencegivende kurser, og samle vikartimer for flere medarbejdere til én rotationsvikar

  Som arbejdsgiver har Aabenraa Kommune kun mindre erfaringer med at bruge jobrotationsordninger, og kan med fordel benytte jobrotation mere målrettet og strategisk i forhold til et generelt kompetenceløft af medarbejderne i Aabenraa Kommune.

  En succesfuld og målrette anvendelse af jobrotations-ordningen, forudsætter at der sker en vidensopsamling og vidensdeling på tværs i organisationen.

  Det kan ske ved, at ansvaret for og koordineringen af jobrotationsprojekter, hvor Aabenraa Kommune er arbejdsgiver, placeres ét sted i kommunen. Koordineringsansvaret omfatter koordinering og understøttelse af kompetenceudviklingstiltag, i form af jobrotationsordninger, på tværs i Aabenraa kommune.

  Vedlagt notat beskriver generelle erfaringer med jobrotationsordninger, samt hvilke muligheder der er for ordningen i Aabenraa Kommune.

  Det er stabens vurdering, at den første akutpakke øger Aabenraa Kommunes muligheder for at benytte jobrotationsordningen målrette og strategisk, både som en del af beskæftigelsesindsatsen og som et generelt kompetenceløft af medarbejderne i Aabenraa Kommune.

  Ved at koordinere jobrotationsprojekterne på tværs i Aabenraa Kommune, vil det samtidig øge muligheden for at tilrettelægge rotationsforløb, hvor vikarjobs er målrettet kompetenceniveauet, hos de største grupper af udfaldstruede ledige. I den forbindelse er det afgørende, at vikarstillingen sammensættes på en sådan måde, at den ledige ikke skal have supplerende dagpenge, da det betyder at dagpengeperioden ikke udskydes.

  Staben vurderer samtidig, at der er tale om en ordning, der øger Aabenraa Kommunes mulighed for at prioritere kompetenceudvikling i højere grad end de økonomiske rammer tillader.

  Sagen har været behandlet i direktionen den 16. januar 2013. Sagen sendes til Arbejdsmarkedsudvalget til høring inden forelæggelse for Økonomiudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Aabenraa kommune vil i forbindelse med det enkelte jobrotationsforløb modtage jobrotationsydelse, svarende til højeste dagpengesats + 60 %.

  I 2013 er denne takst ca. 173,09 kr./time. Beløbet skal dække den samlede udgift, som Aabenraa Kommune har ved ansættelse af en rotationsvikar.

  Da jobrotationsforløb sammensættes ud fra den enkelte medarbejders individuelle kompetencer, vil de økonomiske forudsætninger være forskellige fra medarbejder til medarbejder.

  Afhængig af hvilke jobrotationsforløb der er tale om, og hvilke kompetencer vikaren har, vil der kunne opnås en merindtægt. Indtægten er dog at betragte som en engangsindtægt i forbindelse med det konkrete forløb.

  I andre forløb må der kalkuleres en mindre merudgift

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at Arbejdsmarkedsudvalget drøfter sagen med henblik på at afgive et evt. høringssvar.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-02-2013

  Der er opbakning til at fokusere på jobrotation, hvor udfaldstruede får førsteprioritet.

  Afbud: Dorte Soll.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/4204, Sagsinitialer: hhoc

  Sagsfremstilling

  Forslag til etablering af et forsøg indenfor budgetrammen i fleksjobpuljen, som ansætter langtidsledige fleksjobvisiterede til udstationering til private klubber / foreninger / frivillige organisationer / institutioner m.v. med kulturelle eller almennyttige og velgørende formål.

  Jobcenter Aabenraa har en stor udfordring i indsatsen for langtidsledige fleksjobvisiterede. Derfor er der udarbejdet en målrettet strategi med skærpet fokus på at finde fleksjob til – især langtidsledige fleksjobvisiterede. Aabenraa kommune har etableret en permanent fleksjob-pulje, hvor kommunen tilbyder fuld finansiering af fleksjob i 9 måneder til 47,5 plads hvert år indenfor kommunens forskellige forvaltningsområder.

  Den særlige fleksjobpulje er for borgere som har været ledige i 78 uger, og hvor det er svært, for ikke at sige umuligt, at finde et fleksjob på ordinære vilkår.

  Lovgivningen i den nye Førtids- og Fleksjobreform, som trådte i kraft den 1. januar 2013 ændrer finansieringsmodellen for ansættelse i fleksjob. Hvor arbejdsgiverandelen før 1. januar 2013 var 50 % eller 1/3 af lønudgiften, er arbejdsgiverandelen nu lønudgiften for det arbejde, der bliver udført. Lønnen suppleres af et fleksløntilskud, der udbetales af kommunen direkte til medarbejderen.

  Fleksløntilskuddet kan maksimalt udgøre 98 % af den maksimale dagpengesats, p.t. kr. 16.732,00. Tilskuddet udregnes som det maksimale tilskud fratrukket et beløb svarende til 30 % af lønnen, der modtages i fleksjobbet. Hvis lønnen udgør mere end 13.000 kr. pr. måned, incl. pension, skal der ske en modregning på 55 % af den del af lønnen, som overstiger 13.000 kr.

  Efter 1. januar 2013 kan arbejdsgiveren få en fleksjob-bonus på kr. 25.000 ved ansættelse af en fleksjobansat, der arbejder 10 timer eller derunder om ugen og er beskæftiget i mindst 6 måneder. Fleksjobbonus er en engangsydelse, hvor arbejdsgiveren skal ansøge om fleksjobbonus hos Forebyggelsesfonden

  Forvaltningen Arbejdsmarked og Social vil, inspireret af en afprøvet model i Ringkøbing-Skjern kommune i 2008 / 2009 foreslå, at der indenfor den budgetmæssige ramme af fleksjobpuljen, forsøges etableret en mindre projektenhed i tæt samarbejde med forvaltningen Kultur og Fritid.

  Væsentlige kriterier for, at de nævnte klubber og foreninger kan få anvist en person til et fleksjob er:

  • At personen gentagne gange er forsøgt udplaceret i fleksjob, enten i form af konkret arbejdsoptræning, virksomhedspraktik og konkrete fleksjob på det private eller offentlige arbejdsmarked

  Øvrige kriterier, herunder ansættelsesforhold i projektenhed og ved udstationering, forventes aftalt med forvaltningen Kultur og Fritid.

  Finansiering af arbejdsgiverandelen:

  Aabenraa kommune vil blive påført en lønudgift for det antal timer, som personen kan arbejde i fleksjobbet. Målgruppen vil være personer, hvor den reelle arbejdstid vil være mellem 4 og 10 timer pr. uge. Lønudgiften (arbejdsgiverudgiften) vil blive finansieret af fleksjobpuljen, således, at den er udgiftsneutral i 9 måneder.

  Visitation og anvisning af de pågældende personer til projektenheden i Kultur og Fritid skal ske via Jobcentret.

  Økonomi og afledt drift

  Det ønskede forsøg er som led i overholdelse af budget 2013 på ledighedsydelsesområdet. I nedenstående ses antal helårspersoner på ledighedsydelse uden refusion for regnskab 2012 samt budget 2013.

  Antal helårspersoner

  Regnskab 2012

  Budget 2013

  Ledighedsydelse uden refusion

  124

  80

  Forsøget skal finansieres inden for de eksisterende budgetrammer herunder den afsatte budgetramme på den særlige fleksjobpulje.

  (1.000 kr.)

  Særlig fleksjobpulje

  Budget 2013

  3.665

  Forventet forbrug (overløb fra 2012)

  -1.300

  Forventet restbudget 2013

  2.365

  Nedenstående viser de beregnede udgifter ved at etablere forsøget.

  Forudsætninger:

  Gns. antal timer pr. uge

  7

  Forv. timeløn inkl. pension (pædagog)

  171

  Forventet antal pladser

  10

  (1.000 kr.)

  Serviceudgifter

  Pr. plads

  10 pladser

  Arbejdsgiverudgift i 9 måneder

  47

  468

  Tilskud fra den særlige fleksjobpulje

  47

  468

  Nettoudgift for arbejdsgiver

  0

  0

  Overførselsudgifter

  Forventet fleksløntilskud i 9 måneder

  139

  1.390

  - refusion (65%)

  -90

  -904

  Netto fleksløntilskud

  49

  487

  Samlet nettoudgifter

  95

  954

  Beregningen viser, at nettoudgiften ved at etablere 10 pladser udgør 0,954 mio. kr., hvoraf 0,468 mio. kr. vedr. serviceudgifter og 0,487 mio. kr. vedr. overførselsudgifter.

  Det er muligt at finansiere forsøget inden for den afsatte budgetramme til den særlige fleksjobpulje, idet den forventede udgift er 0,468 mio. kr. set i forhold til forventet restbudget på 2,365 mio. kr.

  I forhold til overførselsudgifterne er der som led i etableringen af den særlige fleksjobpulje afsat budget til det lovpligtige løntilskud til arbejdsgiveren. Som følge af førtids- og fleksjobreformen udbetales der ikke længere et løntilskud til arbejdsgiver, men et fleksløntilskud til den ansatte. Det er muligt, at afholde fleksløntilskuddet inden for det afsatte budget på løntilskud til arbejdsgiver. Dog vil der blive tale om at flytte budget mellem de to konti.

  Det kan oplyses, at den kommunale udgift til ledighedsydelse uden refusion i 9 måneder udgør 0,142 mio. kr. (0,189 mio. kr. pr. helårsperson), og samlet for 10 personer i 9 måneder udgør 1,420 mio. kr.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at det tages til orientering, at der er indledt et samarbejde med Kultur- og Borgerserviceforvaltning om etablering af en projektenhed, som ansætter langtidsledige fleksjobvisiterede, og

  at forsøget finansieres indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets eksisterende budgetrammer.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-02-2013

  Godkendt.

  Afbud: Dorte Soll.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/3657, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Ifølge mødeplanen afholdes næste møde mandag den 11. marts 2013 kl. 16.00.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-02-2013

  -