Beslutningsprotokol

mandag den 11. marts 2013 kl. 16:00

Mødested: Lokale N7, Kallemosen 20
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Poul Solberg Hansen, Ejler Schütt, Hans Henrik Philippsen, Dorte Soll, Jan Toft Jensen, Bent Sørensen, Frede Rahr Petersen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 10/3632, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Orientering fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og/eller administrationen, herunder bl.a. om indkomne henvendelser, indbydelser m.m.

  • Ny partnerskabsaftale mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11-03-2013

  Orientering vedr.:

  • Ny partnerskabsaftale mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune.
  • Henvendelse fra DA af 1. marts 2013 vedr. akutjob.
  • Indsats på sygedagpengeområdet.
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/4052, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Det er besluttet, at der månedligt skal foretages en økonomisk rapportering til Aabenraa Kommunes direktion og fagudvalg.

  Den økonomiske rapportering pr. 28. februar 2013 for Arbejdsmarkedsudvalget består af en økonomisk oversigt samt tilhørende bemærkninger.

  Som følge af, at der på nuværende tidspunkt ses afvigelser mellem forventet forbrug og det faktiske forbrug kan der være udfordringer i forhold til overholdelse af budgettet.

  Ved denne rapportering er der ikke angivet størrelsen på en evt. udfordring, idet der vil være behov for en mere detaljeret gennemgang af områderne. Konklusionerne heraf vil foreligge til budgetkontrollen pr. 31. marts 2013.

  Ledelsesinformationen pr. 28. februar 2013 er vedlagt sagen.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at den økonomiske rapportering pr. 28. februar tages til efterretning, og

  at ledelsesinformationen pr. 28. februar tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11-03-2013

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/7123, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Til udvalgets orientering og behandling forelægges oversigt vedr. overførsel af driftsbevillinger for 2012 til 2013.

  Overførsler kan opdeles i 3 kategorier – henholdsvis Institutioner og områder omfattet af dialogbaseret aftalestyring (kategori 1), Puljer og Projekter m.v. (kategori 2) og Øvrige overførsler (kategori 3).

  Vedlagte sag vedrører overførsel af mer-/mindreforbrug på

  • Institutioner og områder omfattet af dialogbaseret aftalestyring (kategori 1)

  Såfremt institutionerne har et merforbrug på ud over 4% skal der udarbejdes afviklingsplan/redegørelse, som beskriver, hvorledes merforbruget er opstået og ligeledes hvordan merforbruget afvikles.

  På Arbejdsmarkedsudvalgets område, er der en institution, Reva, hvor der er merforbrug på ud over 4 %. Merforbruget er opstået i regnskab 2011, hvor der er udarbejdet en afviklingsplan.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at orienteringen vedr. driftsoverførsler (kategori 1) fra 2012 til 2013 tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11-03-2013

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/7123, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Til udvalgets orientering forelægges oversigter vedr. overførsel af driftsbevillinger for 2012 til 2013.

  Overførsler kan opdeles i 3 kategorier – henholdsvis Institutioner og områder omfattet af dialogbaseret aftalestyring (kategori 1), Puljer og Projekter m.v. (kategori 2) og Øvrige overførsler (kategori 3).

  Vedlagte sag vedrører overførsel af mer-/mindreforbrug på

  • Puljer og Projekter (kategori 2 - garantioverførsel)
  • Øvrige overførsler (kategori 3)

  Økonomi og afledt drift

  Puljer og projekter (kategori 2) omfatter følgende områder:

  • LBR midler
  • Brug for alle
  • Fleks Fokus
  • PUS – projekt udfaldstruet i Sønderjylland

  Der søges i alt overført et merforbrug på 0,169 mio. kr.

  Øvrige overførsler (kategori 3) omfatter følgende områder:

  • Den særlige fleksjobpulje

  Der søges overført et mindreforbrug på 0,434 mio. kr.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at orienteringen vedr. driftsoverførsler vedr. kategori 2 og 3 fra 2012 til 2013 tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11-03-2013

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/7123, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Til orientering forelægges sektorbeskrivelse (bidrag til årsberetning for 2012) på Arbejdsmarkedsudvalgets område.

  Sektorbeskrivelsen skal ikke politisk behandles i de enkelte udvalg, men behandles direkte i Økonomiudvalg og Byråd.

  Sektorbeskrivelsen for Arbejdsmarkedsudvalget vil blive indarbejdet i Aabenraa Kommunes årsberetning for 2012.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sektorbeskrivelsen for Arbejdsmarkedsudvalget for 2012 tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11-03-2013

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/55055, Sagsinitialer: bvr

  Sagsfremstilling

  Som en del af budgetforliget for 2013-2016 er der indgået aftale om, at Arbejdsmarkedsudvalget skal finde besparelser på 5 mio. kr. i 2013 og 2014 på overførselsudgifterne. Til denne ekstra indsats afsættes 1,5 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 på Økonomiudvalgets område.

  Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet d. 10. december 2012, atudmøntningen af besparelsespuljen, skulle ske efter at udvalget havde været på en inspirationstur til andre jobcentre. Inspirationsturen har været afholdt d. 5. marts 2013, med besøg i Jobcentrene: Skanderborg, Favrskov samt Hedensted.

  Der mangler på nuværende tidspunkt at blive udmøntet 4,580 mio. kr. af besparelsespuljen på 5,000 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets område. Til brug for dette resterer 1,300 mio. kr. i 2013 og 1,500 mio. kr. i 2014 på Økonomiudvalgets område.

  Inspirationen fra de tre andre Jobcentre skal skabe grobund for forslag til, hvordan Arbejdsmarkedsudvalget ønsker at prioritere de resterende 1,300 mio. kr. i 2013 og 1,500 i 2014. Forvaltningen vil herefter udarbejde en sagsfremstilling for hvert af de politiske forslag, der ønskes iværksat.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at Arbejdsmarkedsudvalget på baggrund af studieturen drøfter, hvilke indsatsområder der skal udarbejdes forslag for ift. udmøntning af den resterende besparelsespulje.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11-03-2013

  Udleveret opsamling af 11.3.2013 på mødet.

  Der udarbejdes forslag vedr. straksaktivering.

  Der kigges på, i hvilket omfang der i større grad skal laves in-house produktion, fx. flexjobber og seniorjobber.

  Der kigges på sanktionering.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/8923, Sagsinitialer: KJOER

  Sagsfremstilling

  Den 25. februar 2013 præsenterede regeringen et udspil til en kontanthjælpsreform, ”Alle kan gøre nytte”.

  Hovedpunkterne i reformen er som følgende:

  • Matchsystem bliver afskaffet og erstattet af en individuel indsats med udgangspunkt i den enkeltes kompetencer og konkrete udfordringer.
  • Enlige forsørgere og unge mødre skal have særlig støtte og økonomisk hjælp til at komme i uddannelse.
  • Samlevende får gensidig forsørgerpligt, så kontanthjælpssystemet afspejler de moderne samlivsformer og familiemønstre. I dag gælder forsørgerpligten kun, hvis man er gift.
  • For at få folk i arbejde eller uddannelse vil regeringen reducere ydelserne til de 25-29-årige. Regeringen vil afskaffe kontanthjælpen for unge under 30 år uden uddannelse og i stedet indføre en ny ydelse, uddannelseshjælp, på niveau med SU.
  • Jobparate kontanthjælpsmodtagere bliver efter seks måneder mødt med et krav om at arbejde for kontanthjælpen, for eksempel i virksomhedspraktik, i et arbejde med løntilskud eller et nyttejob, hvor man kan lave kommunalt arbejde som snerydning eller havearbejde.
  • Kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 og 3 skal have én sagsbehandler frem for en hel række kontakter, når de møder op hos kommunerne. Det skal styrke samarbejdet om kontanthjælpsmodtagerne mellem for eksempel jobcenter, læger og psykiatere. Borgere som har været indlagt med psykiske problemer skal have tilknyttet en koordinator, når de bliver udskrevet.
  • Unge kontanthjælpsmodtagere under 30 år skal lære at læse, skrive og regne via forberedende voksen undervisning. Forslaget kommer, efter at en rapport har vist, at mindre end 10 procent af de 108.000 bogligt svage kontanthjælpsmodtagere får tilbud om undervisning.
  • Regeringen vil halvere perioden med løntilskud i offentlige virksomheder fra 12 måneder til 6 måneder. Det giver en besparelse på 65 millioner kroner om året, som i stedet skal sikre en mere aktiv indsats over for kontanthjælpsmodtagerne med særligt fokus på uddannelse.
  • Øget brug af mentorer ift. de borgere som ikke kan deltage i en aktiv indsats.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11-03-2013

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/9073, Sagsinitialer: bvr

  Sagsfremstilling

  Jobcenter Aabenraa har fået en henvendelse fra Aabenraa Ugeavis & BovBladet. Ugeavisen er interesseret i, at gennemføre en kampagne omkring ledige under akutpakken for at hjælpe dem i job. Ugeavisen oplyser, at de vil kopiere en kampagne, der blev gennemført med succes af Randers Amtsavis, hvor i alt 28 af 30 ledige i akutpakken blev formidlet i job. I bilagene er vist eksempler på artikler om ledige.

  Afdelingsleder I Jobcenter Randers oplyser, at jobcenteret præsenterede de ledige for muligheden for at deltage i kampagnen ved samtalerne på jobcenteret, eller via opringning fra administrativt medarbejder. De ledige blev præsenteret for konceptet, og gav derefter mundtligt tilsagn om deltagelse. Jobcenteret sendte herefter oplysninger om navn og telefonnummer videre til avisen. Herefter er det avisen, som har taget kontakten til de ledige, hvorefter jobcenteret ikke har foretaget yderligere.

  Jobcenter Aabenraa har tilkendegivet over for ugeavisen, at de gerne vil deltage i projektet ved at finde frem til interesserede borgere. Aabenraa Ugeavis har derefter meddelt, at de vil tage kontakt til os, da de meddeler at de søger eksterne midler til at gennemføre kampagnen.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11-03-2013

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/42252, Sagsinitialer: NLJ

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune er den kommune i landet, der har den største indpendling af arbejdskraft fra Tyskland. I den seneste opgørelse fra 2012 var der 3200 personer, der pendlede fra Tyskland til arbejdspladser i Aabenraa kommune. Udpendlingen af arbejdskraft til Tyskland er væsentligt lavere, idet der anslås at være i alt 1200 borgere, der pendler fra Danmark til Tyskland. Heraf udgør, forsigtigt skønnet, ca. 400 – 600 borgere fra Aabenraa Kommune. Tilsammen har de fire sønderjyske kommuner ca. 65% af indpendlingen fra Tyskland. Der er således en stor skævhed i det grænseoverskridende arbejdsmarked. I en periode med høj ledighed og modsvarende lav ledighed i Schleswig - Holstein ligger der en udfordring i fra dansk side, at udnytte de gunstige konjunkturer, og søge at finde beskæftigelse til kommunens ledige syd for grænsen.

  Det hidtidige arbejde omkring den grænseoverskridende arbejdskraft foregår i regi af Crossborder samarbejdet. Det er en videreførelse af et tidligere Eures samarbejde. Det finansieres via Euresmidler indtil 31. juni 2013. Samarbejdet er bygget op således at der modtages 40.000 € i projektmidler på den danske side til en koordinatorstilling. Midlerne administreres på dansk side administreres af AMS via Workindenmark South På tysk side modtages tilsvarende som administreres af Bundesagentur für Arbeit i Schleswig Holstein. Crossborder projektet har været fokuseret på afholdelse af jobmesser, drift af hjemmeside osv. Projektet har manglet konkrete målsætninger for aktiviteterne og samtidig med at der har manglet en fælles ledelse af projektet.

  I oktober 2012 samledes jobcentercheferne i region Sønderjylland Schleswig for første gang. På mødet blev der enighed om at få udarbejdet en samarbejdsaftale mellem parterne.

  Formålet med samarbejdsaftalen er at skabe et samarbejdsforum for jobcentrene, og skabe fælles initiativer, der har til formål at fremme arbejdskraftpendlingen på tværs af grænsen i region Sønderjylland Schleswig.

  Følgende indsatsområder vil have særligt fokus i samarbejdsaftalen

  1. Fremskaffe og formidle jobåbninger
  2. Afdække de brancher hvor, der er arbejdskraftmangel, og søge at udligne dette via målrettet rekruttering
  3. Skabe muligheder for at bruge opkvalificering med henblik på at skaffe egne ledige job i nabolandet
  4. Virksomheds og borgervente arrangementer, der har til formål at øge den grænseoverskridende rekruttering.
  5. Udarbejdelse af en arbejdsmarkedsredegørelse for det grænseoverskridende arbejdsmarked.

  I rammerne af samarbejdsaftalen er der indsendt en fælles ansøgning til Styrelsen for fastholdelse og rekruttering på vegne af parterne, Sønderborg Kommune, Haderslev Kommune, Tønder Kommune, Aabenraa Kommune, Region Sønderjylland – Schleswig Regionskontor & Infocenter ansøgning om midler fra Cross Border 6. 3 Providing service to jobseekers, job changers and unemployed, til at gennemføre projektet Danish-german job cooperation (Dansk - Tysk Jobsamarbejde). Jobcenter Aabenraa står som koordinator for at gennemføre projektet.

  Projektet har til formål at skabe en større mobilitet på arbejdsmarkedet på tværs af den dansk-tyske grænse. Projektet ønskes gennemført i perioden 1. juni 2013 – 31. maj 2014. Hver af parterne søger 10.000 Euro, i alt 50.000 Euro til gennemførelse af projektet.

  Projektet får til opgave i projektperioden, at fremskaffe mindst 200 jobåbninger i Tyskland. Regionskontor & Infocenter har til opgave at sikre udarbejdelse af arbejdsmarkedsredegørelsen, samt være tovholder på relevante aktiviteter omkring fremme af et grænseoverskridende arbejdsmarked.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at Initiativet til at skabe større mobilitet på arbejdsmarkedet i region Sønderjylland – Schleswig tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11-03-2013

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/9003, Sagsinitialer: ekc

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelsesregion Sjælland samarbejder med Erhvervsskolerne og Jobcentrene i et projekt med navnet ”Nye veje - Nye Job”. I artiklen, der er vedlagt (bilag 1), kan man læse om, hvordan Erhverveskoler via VEU center gennemfører Individuel Kompetenceafklaring (IKA/IKV - se bilag 2). På den baggrund afdækkes den enkelte ufaglærte borgers muligheder for at få merit for de praktiske erfaringer, kurser, mv. vedkommende har tilegnet sig tidligere i arbejdslivet. Disse erfaringer kan tælle som kompetencegivende i et uddannelsesforløb, der kan føre til et svendebrev (en uddannelse som faglært) betydelig hurtigere, end hvis borgeren ikke på den måde har fået godskrevet sin hidtidige erfaring og uddannelse.

  Ved Vækstforums mellemkomst er der på Sjælland tilgået EU midler til projektet på 18 mio. kr. Projektets samlede budget er ca. 37 mio. kr. og forløbet strækker sig over 2,5 år.

  I Region Syddanmark er der ikke et lignende projekt. Erhverveskolerne i regionen og i Aabenraa kommune gennemfører dog også IKA. Det sker primært på arbejdspladserne ift. de ansatte og den efteruddannelsesaktivitet, som disse indgår i ved den enkelte virksomhed. IKA forløbene efterfølges typisk af Grundlæggende Voksenerhvervs Udannelse (GVU) eller andre kurser.

  IKA for ledige Jobsøgende, får Jobcenter Aabenraa udført ved Erhvervsskoler. I det nye år, tager skolerne sig taxameter-betalt for tilbuddet og det så intenst, at Jobcenteret må afstå fra, at anvende redskabet i et betydeligt omfang, idet tilbuddet vurderes til at være for dyrt. Jobcenteret afgrænser således anvendelsen til de tilfælde, hvor der er sikkerhed for, at resultatet indgår som en klar forudsætning for gennemførsel af en Jobplan.

  EUC syd nævner overfor forvaltningen, at man herfra har en ansøgning på vej til Vækstforum til et lignende projekt i Syddanmark, Projekt Samvirk (bilag 3) . Her målrettes indsatsen mod det velfærdsteknologiske område. Der ansøges om 5 mio. kr. i EU støtte, hvilket udgør 50% af det samlede projektbudget på 10 mio. kr. Ansøgningen forventes behandlet i løbet af marts/april 2013.

  Om projektet på Sjælland står der i artiklen, citat; ...."der er store forhåbninger om, at projektet kan give resultater på nytænkning af uddannelse og opkvalificering af arbejdsstyrken". Et Spørgsmål kan være, om Arbejdsmarkedsudvalget deler disse forhåbninger, herunder:

  · om IKA er et tilbud, som appellerer til ufaglærte borgere i Aabenraa kommune?

  · om det er en motivationsfaktor hos den enkelte ledige at få godskrevet erfaringer og gennemførte kurser, når en uddannelse til faglært, overvejes som en mulighed?

  Der lægges med disse spørgsmål op til en drøftelse i udvalget med henblik på en udvalgsbeslutning om, at bede Jobcenteret tage kontakt til EUC Syd og tilkendegive sin interesse for at deltage i et samarbejde om det projekt EUC Syd har en ansøgning på vej til Vækstforum om.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at Jobcentret tager kontakt til EUC Syd og tilkendegiver sin interesse i at deltage i Projekt Samvirk.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11-03-2013

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/31769, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelsesregionen Syddanmark fremsender hvert kvartal en opfølgningsrapport for beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR.

  I rapporten for 1. kvartal 2013 er temaerne de unge og virksomhedssamarbejdet. Derudover gennemgås status for ministermålene.

  Det fremgår af opfølgningsrapporten, at beskæftigelsen i Aabenraa fortsat er faldende dog med formindsket styrke det seneste år. Samtidig er der en svag stigning i antallet af langtidsledige. En udløber af den svage udvikling er at over 600 borgere har indgået i indsatsen under akutpakken. Der henvises til punktet om akutpakken for uddybning.

  Ministermålene

  På to af de fire ministermål klarer Aabenraa sig bedre end regionsgennemsnittet. Dette vedrører uddannelsesgraden blandt de unge og samarbejdet med virksomhederne.

  På de to øvrige mål ligger Aabenraa dårligere end regionsgennemsnittet. Dette vedrører tilgangen til førtidspension og udviklingen i langtidsledigheden.

  Ungetema

  Beskæftigelsesregionen peger på, at unge uden uddannelse rammes hårdere af ledighed end øvrige grupper også i et fremadrettet perspektiv. Rapporten viser, at der har været  et stort fald i antallet af ufaglærte job over en årrække. Der er dermed et stigende uddannelsesbehov, og i det lys er det en udfordring, at 3 ud af 4 unge på dagpenge eller kontanthjælp ingen uddannelse har. Der er et stort uddannelsespotentiale for ungegruppen, hvor tal fra Regionen viser, at ca. 40% er uddannelsesegnede.

  For gruppen under 25 år peger Beskæftigelsesregionen på muligheden for at styrke brugen af uddannelsespålæg og uddannelsesmentorer. For gruppen mellem 25 og 30 år peger regionen på vejledning, voksenlærlinge og aktivering som vigtige redskaber.

  Regionen peger på en række fokusområder herunder styrkelse af samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne, øget brug af uddannelsesmentorer og uddannelsespålæg samt vejledning.

  Samarbejdet med virksomhederne

  Beskæftigelsesregionen peger på, at samarbejdet med virksomhederne er afgørende for en succesfuld beskæftigelsesindsats. En af udfordringerne er, at mange job ikke er synlige på arbejdsmarkedet f.eks. opslås under 20 % af jobbene på Jobnet.

  Aabenraa har et større samarbejde med virksomhederne end gennemsnittet i Syddanmark, men Beskæftigelsesregionen peger på, at der er et potentiale for øget samarbejdet. I den forbindelse peger Regionen på den intensiverede brug af jobrotation det seneste år i Aabenraa.

  Regionen opfordrer til øget samarbejde med virksomhederne bl.a. med henblik på at øge gennemsigtigheden på arbejdsmarkedet.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at opfølgningsrapporten tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11-03-2013

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/7319, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

  Annonceringspligten er blevet ophævet, hvilket har direkte indflydelse på Jobcentrets håndtering af udbud ved indhentelse af tilbud fra andre aktører og leverandører.

  Tilbudslovens regler om national annonceringspligt er pr. 1. januar 2013 ophævet, dog undtaget, hvis opgaven har en grænseoverskridende interesse jf. EU-direktivet. Det betyder, at offentlige ordregivere ikke længere skal følge tilbudslovens regler om annoncering af de tjenesteydelser, der henhører under bilag II B i EU’s udbudsdirektiv.

  Målet med lovændringen er at gøre det administrativt lettere at indgå aftaler om en række kommunale tjenesteydelser inden for bl.a. social- og sundhedsområdet, undervisning og juridisk bistand.

  Ophævelsen af annonceringspligten fritager ikke kommunerne fra kommunalfuldmagtens krav om at administrere de offentlige midler så effektivt som muligt. Men ophævelsen giver kommunerne bedre mulighed for at vurdere, hvordan den bedste opgaveløsning til den bedste pris sikres mest hensigtsmæssigt.

  Det betyder, at jobcentret fortsat skal sikre, at en kontrakt først indgås, når markedet er blevet afdækket i forhold til den givne opgave. Forvaltningen har udarbejdet vedlagte forretningsgang, der beskriver, hvordan jobcentret fortsat kan sikre, at de aftaler, der indgås med aktører og leverandører er de økonomisk mest fordelagtige.

  En række af de aftaler Jobcentret indgår, har en væsentlig betydning for de personalemæssige og driftsmæssige dispositioner og omkostninger. Disse aftaler overstiger i kontraktperioden EU’s tærskelværdi på 1,5 mio. kr. Forud for indgåelse af den type aftaler orienteres Arbejdsmarkedsudvalget.

  For at sikre den daglige drift, vil der uden forudgående orientering i udvalget, fortsat kunne indgås aftaler, der kun vedrører en mindre målgruppe, og hvor kontraktværdien i løbeperioden ikke overstiger tærskelværdien på 1,5 mio. kr.

  Lovgrundlag

  Direktiv nr. 2004/18/EF

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at forvaltningens forslag til forretningsgang i forbindelse med indgåelse af aftaler godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11-03-2013

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/58210, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

  På nuværende tidspunkt benytter Jobcentret sig af en række rammeaftaler på serviceudbudet 2011. Disse aftaler udløber den 30. april 2014, med sidste henvisningsdag den 30. april 2013. Beskæftigelsesregionen har i vedlagte mail af 4. februar meddelt, at serviceudbuddet ikke bliver forlænget.

  Det drejer sig om følgende aftaler:

  Navn:

  Målgruppe:

  Dato for

  Kontraktudløb:

  Dato for stop af visitation:

  AS3

  Under 30 år

  med uddannelse

  30.04.2014

  30.04.2013

  Jobdk

  Under 30 år

  med uddannelse

  30.04.2014

  30.04.2013

  Jobdk

  30 - 54 årige

  uden uddannelse

  30.04.2014 (Anvendes ikke pt.)

  30.04.2013

  Jobdk

  30 – 54 årige

  med uddannelse

  30.04.2014

  30.04.2013

  Job4 Gruppen

  30 – 54 årige

  med uddannelse

  30.04.2014

  30.04.2013

  AS3

  55 årige og ældre

  30.04.2014

  30.04.2013

  Ramsdal

  55 årige og ældre

  30.04.2014

  30.04.2013

  Jobcentret ønsker at videreføre ovenstående aftaler i eget regi, frem til 30. april 2015, med sidste visitationsdato 30. april 2014. Aftalerne vil således blive forlænget med et år med de samme rammevilkår, som er gældende i de nuværende aftaler. Idet alle aftaler har været konkurrenceudsat via udbud under Arbejdsmarkedsstyrelsen, vurderes det, at der ikke vil kunne opnås en mere fordelagtig pris på aftalerne.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at jobcentret viderefører de eksisterende aftaler under serviceudbuddet i eget regi.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11-03-2013

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/3657, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Ifølge mødeplanen afholdes næste møde mandag den 15. april 2013. Mødet starter kl. 12.00 med fællesmøde mellem udvalget og LBR.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11-03-2013

  -