Beslutningsprotokol

mandag den 13. maj 2013 kl. 16:00

Mødested: Lokale N7, Kallemosen
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Poul Solberg Hansen, Ejler Schütt, Hans Henrik Philippsen, Dorte Soll, Jan Toft Jensen, Bent Sørensen, Frede Rahr Petersen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 10/3632, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Orientering fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og/eller administrationen, herunder bl.a. om indkomne henvendelser, indbydelser m.m.:

  • Henvendelse til Beskæftigelsesministeren vedr. LBR bevilling.
  • Orientering vedr. Mamma Mia.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 13-05-2013

  • Orientering vedr. henvendelse til Beskæftigelsesministeren vedr. LBR bevilling.
  • Orientering vedr. Mamma Mia.
  • Orientering om 3F klage.
  • Temadag 24. juni 2013 vedr. unge nævnt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/16550, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  Arbejdsmarkedsudvalget besluttede den 15. april 2013, at udvalget ønsker en månedlig status på KIS-projektet i pilotperioden.

  Status pr. 1. maj 2013:

  Personale

  15. april tiltræder 2 fleksjobambassadører, hvoraf den ene får til opgave at igangsætte og udvikle KIS-projektet. Lokalerne der skal danne ramme for KIS ligger på Gasværksvej 20, Aabenraa - den tidligere materialegård.

  Udover fleksjobambassadøren vil KIS bestå af personer ansat i seniorjob og fleksjob. Herudover straksaktiveres personer på kontanthjælp.

  22. april afholdes samtaler med 6 personer med henblik på ansættelse i seniorjob – de første 4 ansættes, og 3 er nu godt i gang - en tiltræder 1. juni grundet afholdelse af ferie 4 uger i maj.

  Der er lagt vægt på, at de første ansatte er personer, der skal være med til at opbygge og udvikle KIS og samtidig kan virke som holdledere for de, der ansættes efterfølgende. Det er vigtigt, at KIS får en god start og dermed hurtigt kan udvikle sig og vokse.

  30. april er der afholdt informationsmøde med alle, der skal have tilbudt et seniorjob, og de har afleveret CV og jobønsker – herefter afholdes individuelle samtaler og ansættelse primo og medio maj måned.

  Der er udvalgt 26 personer på ledighedsydelse, som ligeledes indkaldes til samtaler med henblik på ansættelse i fleksjob – de første i første uge af maj, og løbende herefter.

  Planen og målet for maj måned er ansættelse af 45 personer primært i seniorjob og fleksjob – der vil dog også være mulighed for allerede nu at straksaktivere matchgruppe 1 kontanthjælpsmodtagere.

  Formålet er at få anvendt den enkeltes ressourcer – men samtidig have fokus på de ordinære jobmuligheder, der også er, hvad enten det er til personer i seniorjob eller fleksjob, så der også vil være det, man kan betragte som ”positivt frafald” fra KIS-projektet.

  Arbejdsopgaverne

  I første fase primært etablering i og istandsættelse af bygningerne på Gasværksvej, herunder at få samlet inventar som står ubenyttet bla. på REVA, så der er fokus på at begrænse etableringsudgifterne.

  Herudover er opgaverne:

  • rengøring af kommunale biler
  • afspritning af dørhåndtag på institutioner
  • opstart af landsbypedelordning
  • hjælp til foreninger
  • underleverandøropgaver

  I maj måned arbejdes der videre med indgåelse af aftaler om kommende arbejdsopgaver, hvor det sikres, at opgaverne løses som merbeskæftigelse, og ikke er konkurrence-forvridende.

  Planen og målet for juni måned vil være en tilsvarende ansættelses- og beskæftigelsestilgang. Det er dog vigtigt, at arbejdsopgaverne udvikles i samme takt.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 13-05-2013

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/16320, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  I henhold til kommunens økonomiske strategi/årshjul, udarbejdes den første detaljerede budgetkontrol i 2013 pr. 31. marts.

  Forvaltningen har, i samarbejde med budgetafdelingen, foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 31. marts 2013 i forhold til driftsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af evt. tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

  Jf. Økonomiudvalgets beslutning, den 17.1.2012, opdeles budgetkontrolsagerne i 4 sager:

  • 1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)
  • 2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering
  • 3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsniveauer (netto 0)
  • 4. Tillægsbevillinger anlæg

  For Arbejdsmarkedsudvalgets vedkommende omfatter budgetkontrollen pr. 31. marts 2013 3 budgetkontrolsager – Omplaceringer indenfor eget udvalg, tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering samt tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsniveauer.

  Nærværende sag vedrører Omplaceringer indenfor eget udvalg, hvilket udvalget selv er bemyndiget til at foretage.

  Som bilag er vedhæftet oversigt over udvalgets interne budgetomplaceringer, samt de hertil hørende noter.

  Endvidere er vedhæftet et bilag, der viser udvalgets samlede ansøgninger opdelt på de 4 budgetkontrolsager.

  Herudover indgår en økonomisk oversigt med udvalgets resultat pr. 31. marts 2013.

  I sagen indgår ligeledes en oversigt over udfordringer samt løsningsforslag med tilhørende noter.

  Budgetkontrolsagen for Arbejdsmarkedsudvalget viser samlet et forventet merforbrug på 23,777 mio. kr., som hovedsageligt kan henføres til følgende 4 hovedområder:

  • Kontanthjælpsområdet (2,4 mio. kr.)
  • Uddannelsesordningen (7,4 mio. kr.)
  • Seniorjob (7,9 mio. kr.)
  • Sygedagpenge (3,3 mio. kr.)

  Forvaltningen vurderer, at der vil være en væsentlig midtvejsregulering af budgetgarantien, øvrige overførsler samt beskæftigelsestilskuddet for 2013 i forhold til finansiering af 20,075 mio. kr. af det samlede merforbrug. I forhold til de første 3 nævnte hovedområder anbefaler forvaltningen, at der ikke søges en tillægsbevilling førend midtvejsreguleringens størrelse er kendt.

  Forvaltningen anbefaler, at der til merforbruget på sygedagpenge søges en kassefinansieret tillægsbevilling. Der henvises til særskilt sag vedr. tillægsbevillinger.

  Endvidere gøres der opmærksom på, at budgetkontrollen ikke indeholder konsekvenserne af sagen vedr. pilotprojektet Kommunal In-house Servicekorps (KIS).

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at omplaceringer i vedlagte bilag godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 13-05-2013

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/16320, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Nærværende sag vedrører Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke selv kan finde finansiering.

  Som bilag er vedhæftet oversigt over udvalgtes tillægsbevillingsansøgninger, samt de hertil hørende noter.

  I forbindelse med budgetkontrollen pr. 31. marts 2013 ansøges der om tillægsbevillinger vedrørende driften i 2013 på i alt 3,224 mio. kr., finansieret via de likvide midler.

  Disse ansøgninger vedrører primært sygedagpengeområdet.

  Tillægsbevillingsbehovet skal ses i lyset af, at budgettet til sygedagpenge er på 86 mio. kr. Der forventes at blive brugt 91 mio. kr., hvorfra det foreslås at finansiere ca. 2 mio. kr. fra andre dele af udvalgets budget, jf. forudgående sag.

  Regnskabet for 2011 og 2012 var henholdsvis 107 mio. kr. og 100 mio. kr. Der er således tale om en yderligere reduktion på 9 mio. kr. i 2013. Hovedproblemet er derfor en for optimistisk prognose på budgetlægningstidspunktet, idet området har været inde i en særdeles positiv udvikling.

  Økonomi og afledt drift

  De ansøgte tillægsbevillinger og rammekorrektioner fordeler sig således (beløb i 1.000 kr.):

  Område

  TB 2013

  RK 2014

  RK 2015

  RK 2016

  RK 2017

  Notenr.

  Sygedagpenge

  3.265

  14

  Lægeerklæringer

  -41

  15

  I ALT

  3.224

  -

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at der søges en kassefinansieret tillægsbevilling på 3,265 mio. kr. til bevillingsniveauet Overførselsudgifter, og

  at der søges en negativ tillægsbevilling på 0,041 mio. kr. til bevillingsniveauet Serviceudgifter.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 13-05-2013

  Udvalget blev oplyst om, at på baggrund af april måned er forvaltningens skøn reduceret med 0,7 mio. kr.

  Udvalget ønsker en ekstraordinær opfølgning i juni mhp. evt. bevillingssag i august, når midtvejsreguleringen kendes. Ingen tillægsbevillingsansøgninger på nuværende tidspunkt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/16320, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Nærværende sag vedrører Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0).

  Som bilag er vedhæftet en oversigt over udvalgets ansøgte tillægsbevillinger, finansieret af andre bevillingsniveauer, som netto giver 0, samt de hertil hørende noter.

  Økonomi og afledt drift

  Budgetkontrollen pr. 31. marts 2013 udviser følgende ønsker om tillægsbevillinger finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (beløb i 1.000 kr.):

  Ønsker/ finansierende udvalg

  TB 2013

  RK 2014

  RK 2015

  RK 2016

  RK 2017

  Note

  Ønsker:

  -

  Forsikrede ledige

  11.313

  11.494

  11.494

  11.494

  11.494

  16

  Førtidspension (fra soc.udv.

  til arb.udv.)

  255.994

  264.866

  269.938

  272.094

  272.094

  18

  Kthj., enk.ydelser, regres,

  repat. (fra soc.)

  1.975

  2.113

  2.113

  2.113

  2.113

  19

  Udbud, kontorartikler

  -4

  -4

  -4

  -4

  -4

  20

  KTO-aftalen, nedjustering

  p/l, serviceudg.

  -13

  21

  KTO-aftalen, nedjustering

  p/l, overf.udg.

  -103

  22

  Ønsker Arbejdsmarkeds-

  udvalget i alt

  269.162

  278.469

  283.541

  285.697

  285.697

  -

  Finansierende udvalg:

  -

  Arb.udvalg, serviceudgifter,

  pulje

  -11.313

  -11.494

  -11.494

  -11.494

  -11.494

  17

  Finansierende udvalg i alt

  -11.313

  -11.494

  -11.494

  -11.494

  11.494

  -

  Balance

  257.849

  266.975

  272.047

  274.203

  274.203

  -

  De enkelte punkter er uddybet nærmere i bilag til sagen. (se notenr. i tabellen).

  Den største ændring vedrører omflytning af førtidspension fra Socialudvalget. Det er en opfølgning på den sag, som udvalget anbefalede i januar, og hvor vi nu har fået ministeriets tilladelse hertil.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at ansøgningerne om tillægsbevillinger i 2013 (netto 0), finansieret af andre bevillingsområder, jf. foranstående og vedhæftede bilag, godkendes, og

  at ansøgninger om rammekorrektioner i 2014-2017 godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 13-05-2013

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/16509, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Arbejdsmarkedsstyrelsen har fremsendt decisionsskrivelse vedr. revisionsberetning om revision af kommunens sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion.

  Arbejdsmarkedsstyrelsen har gennemgået de dele af revisionsberetningen, som omhandler ydelser og tilskud på Beskæftigelsesministeriets område.

  Resultat af gennemgang af ministeriets område

  Beskæftigelsesministeriet har følgende bemærkninger til revisionsberetningen:

  Revisionen har ikke givet anledning til forbehold på ministeriets område.

  Ministeriet finder det dog kritisabelt, at der igen er revisionsbemærkninger om manglende opfølgning i sager på kontanthjælp/starthjælp, aktivering, ledighedsydelse, mentorstøtte og længerevarende sygedagpenge. Der er også revisionsbemærkninger om manglende journalisering i dagpengesager ved barsel.

  Ministeriet forventer, at de iværksatte tiltage på områderne vil forbedre sagsbehandlingen, og at forbedringen vil fremgå af næste års beretning.

  Revisor har bemærket, at kommunen generelt ikke foretager opfølgning på den løbende bevilling af mentorstøtte i forbindelse med mentorstøtte i virksomhedscentre. Ministeriet forventer, at kommunen løbende følger op på bevillingerne.

  Opfølgning på tidligere års beretninger

  Opfølgning på 2010:

  Revisor oplyser, at der igen generelt er konstateret mange fejl, men at der er

  udfærdiget konkrete initiativer og handleplaner, og at der er fokus fremadrettet på indsatsen.

  Revisor oplyser også, at det endnu ikke er synligt, at kommunen er overgået til et nyt elektronisk administrationsgrundlag.

  Særlig gennemgang af fleksjobområdet 2010:

  Revisor oplyser i beretning af 8. maj 2012, at styrelsens skrivelse af 26.marts 2012 først er modtaget efter at gennemgangen af personsager er afsluttet, og det derfor ikke har været muligt at gennemgå alle sager vedrørende revurderinger på fleksjobområdet. Sagerne vil blive gennemgået i august 2012. Ministeriet forventer, at revisors opfølgning fremgår af næste års beretning. Ministeriet noterer sig, at der er fulgt op på øvrige områder.

  Særlige gennemgange

  Temarevision 2011 – Fleksydelsesordningen:

  Ministeriet noterer sig, at området generelt set administreres i overensstemmelse med gældende regler. Ministeriet støtter revisors anbefalinger om at udarbejde forretningsgange for

  overgangen mellem Jobcenter og Ydelseskontor og i højere grad at bruge løbende journalnotater.

  Forvaltningens besvarelse er vedlagt.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at forvaltningens besvarelse godkendes, og

  at decisionsskrivelsen fra Arbejdsmarkedsstyrelsen vedr. revisionsberetning for 2011 tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 13-05-2013

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/16509, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Social- og Integrationsministeriet har den 27. marts 2013 fremsendt decisionsskrivelse vedr. revisionsberetning for regnskabsåret 2011 på områder med statsrefusion.

  Social- og Integrationsministeriet har gennemgået de dele af beretningen, der vedrører ydelser og tilskud på ministeriets område.

  Resultat af gennemgang af ministeriets område

  Konklusionen på revisionen er, at Aabenraa Kommunes forvaltning og udbetaling af disse ydelser og tilskud har givet revisionen anledning til revisionsbemærkninger på Social- og Integrationsministeriets område. Bemærkningerne kan henføres til:

  • Journalføring i personsager

  På Arbejdsmarkedsudvalgets område drejer det sig om følgende områder:

  • Hjælp i særlige tilfælde efter LAS § 81-85 og IL § 34-36

  Social og Integrationsministeriet har følgende kommentar:

  ”Ministeriet finder det kritisabelt, at revisionen har ført til en bemærkning på området. Bemærkningen kan henføres til, at administrationens faglige vurderinger og overvejelser ikke i tilstrækkeligt omfang dokumenteres af journalerne på området. Ministeriet finder det positivt, at kommunen har beskrevet og iværksat en række konkrete tiltag og målbare handlinger, der kan understøtte en gunstig faglig udvikling på områderne, og at revisor vurderer, at sagsbehandlingen fremadrettet vil leve op til gældende lovgivning og retningslinjer for opfølgning og journalføring i de sociale sager. Revisor anmodes om en opfølgning på området i beretningen for 2012.”

  De øvrige områder nævnt i decisionsskrivelsen henhører ikke under Arbejdsmarkedsudvalget.

  Opfølgning på tidligere års beretning

  Opfølgning 2010 - Hjælp i særlige tilfælde:

  Social- og Indenrigsministeriet finder det kritisabelt, at revisionen har ledt til bemærkning på området, jf. ministeriet kommentar ovenfor.

  Ministeriet finder det tilfredsstillende, at alle øvrige forhold vedrørende 2010 er afklaret.

  Forvaltningens besvarelse er vedlagt.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at forvaltningens besvarelse godkendes, og

  at decisionsskrivelsen fra Social- og Integrationsministeriet vedr. revisionsberetning for 2011, hvad angår Arbejdsmarkedsudvalget områder, tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 13-05-2013

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/16528, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget har den 16. april 2013 behandlet en sag (punkt 93) vedr. opfølgning på kørselsanalysen udarbejdet af Deloitte.

  I analysen sammenholder Deloitte, Aabenraa Kommune med de kommuner og regioner der indgår i den landsdækkende analyse, og beregner på den baggrund et besparelsespotentiale på 6,4-12,5 mio. kr. Det fremgår af sagen, at det er Stabens vurdering, at en besparelse i den størrelsesorden som Deloitte peger på, kun kan ske ved en omlægning af serviceniveauet. Da Deloittes benchmark er baseret på kommuner, der ikke alle er sammenlignelige med Aabenraa, anbefaler Staben, at der tages udgangspunkt i Deloittes sammenligning med gennemsnittet, svarende til 6,4 mio. kr.

  Fordeling af besparelsen på udvalg fremgår af nedenstående.

  Udvalg

  Potentiale jf. analysen (1.000 kr.)

  Socialudvalget

  652

  Sundhedsudvalget

  957

  Skole- og dagtilbudsudvalget

  2.999

  Børne- og familieudvalget

  224

  Arbejdsmarkedsudvalget

  1.615

  I alt

  6.447

  Økonomiudvalget har truffet beslutning om, at de relevante udvalg beskriver konsekvenserne og tidsperspektivet ved at gennemføre besparelser svarende til Deloittes sammenligning, og at materialet udarbejdes parallelt med udvalgenes budgetbidrag for 2014-2017.

  På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der ingen direkte kørselsudgifter, kun udbetaling af godtgørelser. Hovedparten af godtgørelserne bevilges efter en ”kan” paragraf, og ikke en ”skal” paragraf. Kommunen har derfor mulighed for selv, at påvirke udgiftsniveauet.

  Økonomi og afledt drift

  I Deloittes analyse har der indgået følgende oplysninger:

  Målgruppe

  Udgift i 2011

  % andel

  Paragraf

  Akt. kontanthjælpsmodtagere

  2.326

  71%

  "kan"

  Revalidering

  564

  17%

  "skal"

  Sygedagpenge

  387

  12%

  "skal"

  I alt

  3.277

  100%

  Der gøres opmærksom på, at udgifterne er angivet før refusion.

  Det er vurderingen, at det ikke er muligt at angive besparelser på kørselsgodtgørelser på de områder, hvor der er bevilget efter en ”skal” paragraf. Der vil således i nedenstående kun blive taget udgangspunkt i godtgørelser til aktiverede kontanthjælpsmodtagere, som bevilges efter en ”kan paragraf” (LAB § 83), og hvor det er muligt at påvirke serviceniveauet.

  Af nedenstående ses udviklingen i udgifter til godtgørelser til aktiverede kontanthjælpsmodtagere samt budgetrammen for 2014-2017. Ligeledes er besparelsespotentialet fra analysen angivet.

  (1.000 kr.)

  Regnskab 2011

  Regnskab 2012

  Forventet 2013

  Budget 2014-2017

  Besparel-sespotenti-ale

  Godtgørelser

  2.326

  1.936

  1.474

  2.235

  3.230

  Refusion (50%)

  -1.163

  -968

  -737

  -1.118

  -1.615

  Netto

  1.163

  968

  737

  1.118

  1.615

  Ovenstående viser et fald i udgifterne fra regnskab 2011 til 2012, og der forventes et yderligere fald i 2013. Budgetrammen for 2014-2017 ses at være større end forventet regnskab 2013. Ligeledes ses, at besparelsespotentialet er større end det afsatte budget.

  Besparelsespotentialet, som er angivet i rapporten, er dermed større end det afsatte budget på området. Det vurderes således ikke muligt, at reducere budgettet med det angivne besparelsespotentiale. Som følge af, at der er tale om en ”kan” paragraf ved bevilling af godtgørelser, vil det være muligt, at reducere budgettet med 1,118 mio. kr. svarende til det budget, som er afsat på området.

  Konsekvenserne af dette er beskrevet i et bilag, som er vedlagt sagen. (er under udarbejdelse)

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at de beskrevne konsekvenser af besparelsen fremsendes til Økonomiudvalget.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 13-05-2013

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/15886, Sagsinitialer: bvr

  Sagsfremstilling

  Jobcentret blev i sommeren 2012 kontaktet af Salus Boligadministration i forbindelse med deres kommende renovering af afdeling 15 i Høje Kolstrup. Salus Boligadministration ønsker i forbindelse med renoveringen at fokusere på ”Social ansvarlighed”, herunder at samarbejde med Aabenraa Kommune om de borgere, der er tilknyttet Jobcentret, og som er bosiddende ved Høje Kolstrup. Et fremadrettet samarbejde der bl.a. kan omfatte borgere i fleksjob, aktivering og løntilskud under byggeriet ved Høje Kolstrup, evt. via etablering af et virksomhedscenter i byggeperioden.

  Dette samarbejde har også medført, at Salus Boligadministration har ansøgt og fået bevilget midler fra Arbejdsmarkedsstyrelsen fra puljen til bekæmpelse af ungeledighed. Projektet titel er ”Sociale Partnerskaber i Høje Kolstrup”, hvori både EUC Syd og Jobcentret indgår som samarbejdspartner. For Jobcentret vedkommende betyder det, at der skal samarbejdes om op til 36 snuseforløb/virksomhedspraktikker for unge kontanthjælpsmodtagere under 30 år. Et snuseforløb for den unge skal være medvirkende til at de unge får faglig viden om de fag, som de kommer i berøring med. De unge lærer, hvad det vil sige at indgå på en arbejdsplads og får endvidere kendskab til forskellige håndværk. Det er forventningen, at disse unge kommer tættere på en afklaring mht. job og uddannelse, og at samarbejdet danner grobund for flere lærerpladser.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 13-05-2013

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/40530, Sagsinitialer: ekc

  Sagsfremstilling

  Som følge af fratrædelsesordninger i forbindelse med afvikling af Reva, er der pr. 1. maj 2013 ikke tilstrækkelig bemanding til, at der kan opretholdes aktiviteter på institutionen. Derfor er Reva reelt lukket ved udgangen af april 2013.

  Reva har været drevet fra 2 matrikler, nemlig Næstmark og Lavgade. De 7 borgere der var ansat i beskyttet beskæftigelse på Reva, er overdraget til afdelingen på Næstmark. Afdelingen er pr. 1. april 2013 overgået til forvaltningen Sundhed og Omsorg.

  Af de øvrige 24 ansatte er der pr. 1. maj 3 ansatte tilbage. Den ene er udlånt til Næstmark. De to andre står for den resterende del af Revas afvikling.

  Forud for beslutningen om helt af afvikle Reva, var der besluttet en afviklingsplan for Revas budgetoverskridelser fra årene 2010 og 2011. Denne plan blev iværksat fra foråret 2012 og har resulteret i et bedre økonomisk resultat end tidligere forventet. I beslutningsoplægget blev der oplyst om et forventet merforbrug på ca. 3 mio. kr. I følge den seneste estimering forventes merforbruget reduceret til 2,1 mio. kr.

  Det kan afslutningsvis oplyses, at sagen vedr. udlejning af Lavgade 52 blev udsat på Økonomiudvalgets møde den 16. april 2013, idet den afventer drøftelser med produktionsskolerne.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 13-05-2013

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/16481, Sagsinitialer: KJOER

  Sagsfremstilling

  Byrådet traf i april 2009 beslutning om, at der i Aabenraa Kommune skulle etableres en særlig Ungeindsats, hvor medarbejdere fra de tre forvaltninger, Sundhed og Omsorg, Børn og Skole, samt Arbejdsmarked og Social skulle samles på Aabenraa gamle rådhus.

  I oktober 2009 etablerede Ungdommens Uddannelsesvejledning, Jobcenter og Børn og Familie sig på det gamle rådhus og etablerede et særligt samarbejde omkring unge under 30 år. Sundhed og Omsorg var herefter kun repræsenteret i Ungeindsatsen via lederforum.

  I første omgang var det de 18 årige fra Børn og Familie til Jobcentret, der var i fokus. Inden etableringen af ungeindsatsen, havde der været en del problemer med disse borgers overgang fra Børn og Familie til Jobcentret.

  Der blev ved opstarten af ungeindsatsen udarbejdet nogle klare og skriftlige retningslinjer, som blev fulgt nøje i starten af indsatsen. I løbet af 2010 og 2011 overhalede det tætte samarbejde de skriftlige planer og der, hvor der før blev lavet skriftlige overdragelser mellem Børn og Familie til Jobcentret, foregår overdragelsen nu ved en mundtlig overdragelse, hvor sagerne bliver diskuteret, ofte med borgerne som deltager. De skriftlige retningslinjer tilrettes medio 2013, så de passer til den nuværende virkelighed. Samarbejdet mellem de tre enheder i Ungeindsatsen, Jobcentret, Ungdommens Uddannelsesvejledning og Børn og Familie må i dag stort set betegnes som problemfrit og meget effektivt.

  Der har i perioden været forsøgt forskellige indsatser på primært de helt unge. Da der i Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats er åbnet for, at jobcentrene kan lave en særlig indsats med virksomhedspraktikker for unge 15-17 årige, har Jobcentret i fællesskab med Ungdommens Uddannelsesvejledning arbejdet med denne mulighed. Jobcentret og Ungdommens Uddannelsesvejledning deltager i denne indsats med hver en halv medarbejder, og Ungdommens Uddannelsesvejledning har senest ansat en person i fleksjob som mentor til at støtte borgerne. Jobcentret medarbejderen er derfor gået fra at være fuldtids beskæftigelsessagsbehandler til at være delvis vejleder, beskæftigelsessagsbehandler og virksomhedskonsulent.

  Der er endvidere ændret i den sagsfordeling, der var på match 2 området, så Jobcentret medarbejderen nu får tildelt de borgere, hvor der er en formodning om at en håndholdt og intensiveret indsats kan bringe borgeren i hurtig selvforsørgelse (se bilag vedr. afsluttede kontanthjælp fra august 2012). Dette er lykkedes og er i dag en succes, som andre kommuner forsøger at kopiere. Jobcentret har forsøgt at udvide indsatsen til endnu en beskæftigelsessagsbehandler, men har måttet opgive dette i første omgang, da der er en tilgang af borgere til området, som har betydet, at det ikke har været ressourcemæssigt muligt.

  Målene er:

  • At der er kontakt med den enkelte borger hver anden uge, gerne hyppigere hvis muligt og relevant.
  • At borgeren i løbet af ca. 4-8 uger efter første kontakt er etableret i en virksomhedspraktik, og derefter i uddannelse, enten ordinært eller via en elevplads i en virksomhed. Dette lykkedes i meget stort omfang som kan ses af bilaget.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 13-05-2013

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/2527, Sagsinitialer: AMLU

  Sagsfremstilling

  Socialudvalget har den 6. maj 2013 besluttet at sende udkast til ældre- og handicappolitik for Aabenraa Kommune i høring i de relevante fagudvalg.

  Udkastet til ’Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre’ er udarbejdet på baggrund af input fra dels en fælles workshop den 26. februar 2013 for Socialudvalget og Sundhedsudvalget, dels et kick-off møde den 4. marts 2013 for interessenter og medlemmer af de to udvalg.

  Politikken har ikke en slutdato, idet den skal være langtidsholdbar og omsætningen af politikken til handling vil ske efterfølgende i dialog med borgere og interessenter. Udmøntningen af politikken forventes endvidere at skulle ske med involvering af de relevante fagudvalg.

  Udkastet indeholder en vision for ældre- og handicappolitikken, der er:

  ’Alle ældre borgere og borgere med handicap i Aabenraa Kommune har mulighed for at leve et godt, værdigt og aktivt liv, hvor de

  · deltager i fællesskaber og gøremål, der er meningsfulde

  · tager ansvar for eget liv i den udstrækning de kan

  · har indflydelse på og er med til at skabe egen tilværelse

  · har mulighed for at være noget for andre

  · oplever at blive opfattet som en ressource.’

  Der ud over indeholder det en række målsætninger, der er grupperet i indsatsområder, der igen er grupperet i følgende temaer:

  · ’Den aktive borger og fællesskabet’

  · ’Hjemmet’

  · ’Tilgængelighed’

  · ’Sundhed og rehabilitering’

  · ’Uddannelse og beskæftigelse’

  · ’Dialog og kommunikation’.

  Såvel visionen som politikkens målsætninger har til formål at bidrage til, at Aabenraa Kommune bevæger sig i den rigtige retning, forstået som et samfund, hvor borgerne i høj grad tager ansvar for sig selv og for deres livskvalitet og medansvar for deres nære og dem i nærmiljøet. Det er også et samfund, hvor kommunens vigtigste rolle er at skabe rammer, understøtte og hjælpe på vej, mere end at levere service og ydelser.

  Udkastet sendes i høring i sin helhed, men fagudvalgene kan have større interesse for forskellige temaer og indsatsområder.

  For Arbejdsmarkedsudvalget er det særligt relevant at forholde sig til målsætningerne inden for temaet ’Uddannelse og beskæftigelse’, der sigter på, at det gode og aktive hverdagsliv også skal være et produktivt liv.

  For Skole- og Dagtilbudsudvalget kan det være relevant at overveje, om det indenfor udvalgets område vil være muligt at bidrage til, at målsætningen om at flere, også yngre mennesker, engageres i frivilligt arbejde.

  Opfyldelsen af målsætninger inden for Indsatsområdet ’Fysisk tilgængelighed’ vil være afhængig af handlinger og beslutninger indenfor Teknik- og Miljøudvalgets og Plan- og Trafikudvalgets ressortområder.

  For Børn- og familieudvalget er det særligt relevant at forholde sig til målsætningerne indenfor indsatsområdet ’Uddannelse for borgere med handicap’. Hele politikken er relevant i forhold til Børn- og familieudvalgets ansvar for indsatsen overfor handicappede børn, der senere vil blive en af politikkens målgrupper.

  Målsætningerne indenfor temaet ’Den aktive borger og fællesskabet’ samt indsatsområdet ’Social tilgængelighed’ kan have relevans for Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområde.

  Sundhedsudvalget har en stor og væsentlig aktie i hele ældre- og handicappolitikken, hvilket også er afspejlet i Sundhedsudvalgets rolle i processen indtil nu.

  Det skal bemærkes, at layout, billeder mv. er foreløbigt og vil blive bearbejdet yderligere efter høringsrunden.

  Lovgrundlag

  Serviceloven, §§ 79-122, dvs afsnit V (Voksne) og afsnit VI (Hjælpemidler m.v.)

  Sundhedsloven, bl.a. § 140 om genoptræning

  Lov om hjemmesygeplejerskeordninger

  Høring/udtalelse

  Udkast til ældre- og handicappolitik forelægges til høring i fagudvalg før endelig godkendelse i Socialudvalget og Byrådet.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller,

  at udkastet ’Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommune politik for voksne med handicap og ældre’ drøftes med henbilk på afgivelse af høringssvar til brug for Socialudvalgets færdiggørelse af politikken.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 13-05-2013

  Ingen bemærkninger til forslaget.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/3657, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Ifølge mødeplanen afholdes næste møde mandag  den 10. juni 2013 kl. 16.00. Evt. på Gasværksvej 20.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 13-05-2013

  -