Beslutningsprotokol

mandag den 10. juni 2013 kl. 16:00

Mødested: Gasværksvej 20
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Poul Solberg Hansen, Ejler Schütt, Hans Henrik Philippsen, Dorte Soll, Jan Toft Jensen, Bent Sørensen, Frede Rahr Petersen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 10/3632, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Orientering fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og/eller administrationen, herunder bl.a. om indkomne henvendelser, indbydelser m.m.:

  • Beskæftigelsesstrategiseminar for Arbejdsmarkedsudvalg og LBR i de 4 sønderjyske kommuner afholdes torsdag den 20. juni 2013 kl. 12-16 på Lyren.
  • Jobcamp 13 afholdes tirsdag den 29. - onsdag den 30. oktober 2013 i Forum Horsens.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-06-2013

  Orientering om:

  • Beskæftigelsesstrategiseminar for Arbejdsmarkedsudvalg og LBR i de 4 sønderjyske kommuner afholdes torsdag den 20. juni 2013 kl. 12-16 på Lyren.
  • Jobcamp 13 afholdes tirsdag den 29. - onsdag den 30. oktober 2013 i Forum Horsens.
  • Møde med lokale virksomheder den 19. august 2013.

  Afbud: Hans Henrik Philippsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/16550, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  Arbejdsmarkedsudvalget besluttede den 15. april 2013, at udvalget ønsker en månedlig status på KIS.

  Status per 1. juni 2013:

  Der er oprettet information om KIS på Kommunens hjemmeside, og der er en blanket, der kan udfyldes til opgavebestilling i KIS. Der er på nuværende tidspunkt modtaget 4 bestillinger via blanketten.

  KIS er af flere gange omtalt i den lokale presse, og flere andre kommuner har henvendt sig for at høre mere om KIS, da disse kommuner har overvejelse om opstart af lignende tiltag.

  Personale

  Status på ansættelse i KIS per. 1. juni

  Seniorjob

  Fleksjob

  I alt

  Mål for ansættelse

  14

  23

  37

  45

  Derudover kan det oplyses, at 6 visiterede personer er opstartet i andet fleksjob, 1 person i andet seniorjob og 2 personer, som er tilkendt fleksjob, blev sygemeldt i længere tid, og ansættelse er derfor udsat. Målet om 45 personer ansat i fleks- og seniorjob i KIS, eller i anden virksomhed/institution, per 1. juni, er dermed opfyldt. Det forventes, at yderligere 45 personer henvises inden 1. juli.

  Arbejdsopgaver

  De arbejdsopgaver, der er udført i maj måned, omhandler primært istandsættelse af lokaler på Gasværksvej 20, indretning, flytning af inventar fra REVA og oprydning af udenoms arealer.

  Derudover er der opgaver med samtaler og de deraf følgende administrative opgaver samt opfølgning på indgåede arbejdsopgaver til KIS.

  Der arbejdes på at starte landsbypedel i Ravsted og Felsted med start primo juni, opgaver for veteranbanen, Brand og redning, Intern IT og rengøring af Jobcenterets biler.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-06-2013

  Godkendt.

  Afbud: Hans Henrik Philippsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/4052, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Det er besluttet, at der månedligt skal foretages en økonomisk rapportering til Aabenraa Kommunes direktion og fagudvalg.

  Som følge af at dagsordenen til udvalgets møde udsendes tidligere på grund af helligdag vil den økonomiske rapportering kun indeholde en overordnet opfølgning på udvalgte områder.

  Den økonomiske rapportering vil omfatte nedenstående udvalgte områder;

  • Kontanthjælp
  • Sygedagpenge
  • Ledighedsydelse
  • Fleks- og skånejob
  • Uddannelsesordning
  • Seniorjob

  De nævnte områder indgik i Arbejdsmarkedsudvalgets budgetkontrol pr. 31. marts 2013, og viste udfordringer i forhold til overholdelse af budgettet.

  Opfølgningen viser, at der på nuværende tidspunkt ikke er væsentlige afvigelser i forhold til skønnet fra budgetkontrollen. Dog viser opfølgningen, at på sygedagpengeområdet er det forventede merforbrug  reduceret med ca. 1 mio. kr.

  Ledelsesinformationen pr. 31. maj 2013 er vedlagt sagen.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at den økonomiske rapportering pr. 31. maj tages til efterretning, og

  at ledelsesinformationen pr. 31. maj tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-06-2013

  Godkendt.

  Afbud: Hans Henrik Philippsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/16528, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget behandlede på mødet den 16. april 2013 forslag til rammeudmelding for budget 2014-2017.

  Det blev bl.a. besluttet, at der ikke udmeldes en ramme til overførselsudgifter før end regeringsaftalen i juni 2013 er kendt.

  For Arbejdsmarkedsudvalget betyder dette, at rammen til overførselsområdet er uændret, og at der først udmeldes en ramme, når regeringsaftalen foreligger i juni måned 2013.

  Dette betyder, at Arbejdsmarkedsudvalget i juni måned 2013, modsat de andre stående udvalg, ikke skal aflevere et budgetbidrag samt afholde dialogmøde mellem formandskabet og økonomiudvalget.

  Arbejdsmarkedsudvalget skal aflevere budgetbidrag i august måned 2013, og ligeledes afholdes dialogmødet mellem formandskabet og økonomiudvalget også i august måned.

  Hovedparten af Arbejdsmarkedsudvalgets budget hører under overførselsområdet. Dog har udvalget også områder under servicerammen. Da der er sammenhæng mellem servicerammen og overførselsrammen afleveres hele budgetbidraget først i august måned 2013.

  For servicerammen godkendte økonomiudvalget på mødet den 12. marts 2013, at udvalgene som en del af deres budgetbidrag, skal komme med besparelsesforslag på henholdsvis 1% (forslag 1) og yderligere 0,5% (forslag 2).

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at orienteringen omkring budgetprocessen tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-06-2013

  Taget til orientering.

  Afbud: Hans Henrik Philippsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/16528, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  På Økonomiudvalgets møde den 12. marts 2013 blev det besluttet, at udmønte en samlet besparelse på ca. 21,6 mio. kr. på servicerammen. De enkelte udvalg skal som led i deres budgetbidrag komme med besparelsesforslag på henholdsvis 1% (forslag 1) samt yderligere 0,5% (forslag 2).

  For Arbejdsmarkedsudvalget vil dette betyde en besparelse på 0,205 mio. kr. ved forslag 1 og 0,103 mio. kr. ved forslag 2.

  Udvalget skal prioritere forslagene som hørende under forslag 1 eller forslag 2.

  Forvaltningen har udpeget nedenstående område, som et foreløbigt oplæg til besparelsesforslag på servicerammen;

  • Den særlige fleksjobpulje (både forslag 1 og 2)

  Til udvalgets møde den 12. august 2013 vil der foreligge et endeligt oplæg til besparelsesforslag.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at det foreløbige besparelsesforslag drøftes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-06-2013

  Godkendt.

  Afbud: Hans Henrik Philippsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/18087, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommunes eksterne revision KPMG har fremsendt revisionsberetning nr. 4 om revision af sociale områder, der er omfattet af statsrefusion m.v. vedr. regnskabsåret 2012. (afsluttende beretning for året 2012.)

  Revisionsberetningen behandles i de berørte fagudvalg, hvorefter Staben forelægger revisionsberetningen med fagudvalgenes bemærkninger for økonomiudvalget.

  For forvaltningen Jobcenter og Borgerservice giver beretningen indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område anledning til bemærkninger:

  ”3. Konklusion på den udførte revision

  Revisionen af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion, har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i vores revisionspåtegning af kommunens endelige restafregning af statsrefusion for regnskabsåret 2012.

  Gennemgangen har givet anledning til følgende revisionsbemærkninger, som efter vores opfattelse er væsentlige fejl eller systematiske fejl og mangler.”

  ”3.1.1 Opfølgning og journalisering i personsager

  Der blev i 2011 givet bemærkninger om manglende opfølgning og journalisering af bevillinger på en lang række sagsområder.

  Kommunen har iværksat en lang række tiltag for at forbedre sagsbehandlingen. Resultaterne af de iværksatte handlinger og initiativer har vi kunnet konstatere ved et generelt faldende fejlniveau på sagerne, samt at kvaliteten i sagsbehandlingen ses højnet på flere sagsområder. Der er også områder, hvor den ønskede effekt ikke er opnået på det tidspunkt, sagsrevisionen blev foretaget, hvilket udmønter sig i, at vi fortsat giver bemærkninger på opfølgning og journalføring inden for nedenstående sagsområder.

  Opfølgning

  Der foreligger ikke i tilstrækkelig grad dokumentation for, at der foretages økonomisk opfølgning hver 3. måned på kontanthjælpsområdet i henhold til lov om aktiv socialpolitik § 10.


  Journalføring

  Vi vurderer at administrationens faglige vurderinger og overvejelser stadig ikke i tilstrækkeligt omfang kan dokumenteres af journalen ved bevillinger på følgende områder:

  • Bevilling af kontanthjælp, ledigheds- og revalideringsydelse
  • Bevilling af hjælp i særlige tilfælde efter IL 34-36 og LAS § 81-85
  • Bevilling af godtgørelse til udgifter i forbindelse med borgerens deltagelse i aktiverings/integrationsprogram, jf. LAB § 83 og IL § 35
  • Bevilling af dagpenge ved Barsel”

  ”3.1.2 Opfølgning på bevilling af mentorstøtte i virksomhedscentre

  Der blev i 2011 givet bemærkninger om at der generelt ikke foretages opfølgning på den løbende bevilling af mentorstøtte i forbindelse med mentorstøtte i virksomhedscenter. Samme forhold er konstateret ved revisionen i 2012.

  Kommunen var ikke enig i revisionens opfattelse af, at der i forbindelse med placering i virksomhedscentre løbende skal følges op på og særskilt vurderes i forhold til borgerens behov for mentorstøtte.

  Det fremgår af Beskæftigelsesministeriets decisionsskrivelse for revision af2011, at der løbende skal følges op i forhold til borgerens behov.

  Det er på den baggrund vores vurdering, at der er grundlag for at videreføre bemærkningen fra 2011 om manglende opfølgning på bevilling af mentorstøtte i forbindelse med mentorstøtte i virksomhedscentre.

  Lovgivningen på området er pr. 1. januar 2013 skærpet, og forvaltningen har oplyst, at de vil ændre praksis, så lovgivningen følges fremover.”

  Forvaltningens redegørelse vedr. revisionsberetning nr. 4 er vedlagt.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at forvaltningens redegørelse godkendes, og

  at revisionsberetning nr. 4, hvad angår Arbejdsmarkedsudvalgets områder, tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-06-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Hans Henrik Philippsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/9969, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

  Resultatrevisionen er et styringsredskab, der giver kommunerne overblik over og understøtter beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Arbejdsmarkedsstyrelsen stiller data til rådighed for udarbejdelsen af resultatrevisionen på jobindsats.dk, der skal kommenteres og reflekteres på.

  Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen i jobcentrets beskæftigelsesindsats. Resultatrevisionen viser resultater for forskellige forsørgelsesgrupper (modtagere af kontanthjælp, a-dagpenge, sygedagpenge etc.) og viser udviklingen for antal af fuldtidspersoner og berørte personer, aktiveringsgrad, rettighed, besparelsespotentialer mv.

  Udover at give et overblik over indsatsen, giver resultatrevisionen også jobcentret mulighed for at sammenligne sig med gennemsnittet for de sammenlignelige jobcentre. Ved at vise udviklingen i indsatsen sammenlignet med gennemsnittet for de sammenlignelige jobcentre, gør resultatrevisionen kommunen opmærksom på eventuelle faresignaler i beskæftigelsesindsatsen i jobcentret.

  Resultatrevisionen udgør en del af beslutningsgrundlaget for de prioriteringer, der anvises i beskæftigelsesplanen. Jobcentrets forslag til forbedringer af indsatsen indgår i den politiske behandling og diskussion af resultatrevisionen, men den konkrete indsats fastlægges først i forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen.

  Som det ses af vedlagte resultatrevision har Jobcenter Aabenraa et stort besparelsespotentiale. Hovedparten af besparelsen er på de permanente ydelser, førtidspension, ledighedsydelse og fleksjob, der er lovreguleret og dermed ikke kan fratages borgerne. Jobcenter Aabenraa har iværksat et projekt, KIS, der fremadrettet skal reducere tilgangen til de permanente ydelser.

  Scorecardet viser, at Jobcenter Aabenraa ligger som nr. 2 i klyngen. Det skyldes, at jobcentret har haft en god udvikling i forhold til ministermålene vedr. arbejdskraftreserven, tilgangen til permanente ydelser og unge under 30 år. Den velfungerende ungeindsats afspejles direkte i det faldende antal unge på offentlig forsørgelse.

  Udkast til resultatrevisionen er drøftet på et temamøde mellem LBR og Arbejdsmarkedsudvalget den 15. april 2013. Resultatrevisionen har været fremsendt til Beskæftigelsesregionen og til LBR til bemærkninger i perioden 1. – 21. maj 2013.

  Der er indkommet bemærkninger fra Beskæftigelsesregionen. Da LBR’s rådsmøde den 23. maj 2013 blev aflyst, blev fristen for indsendelse af bemærkninger forlænget til den 24. maj 2013. LBR har ikke indsendt bemærkninger.

  Tidsplanen for behandling af Resultatrevisionen er således:

  • Resultatrevision og indkomne bemærkninger behandles i LBR den 23. maj 2013
  • Behandles i Arbejdsmarkedsudvalget den 10. juni 2013
  • Behandles Økonomiudvalget den 18. juni 2013
  • Behandles i Byrådet den 26. juni 2013
  • Resultatrevisionen offentliggøres senest den 1. juli 2013

  Lovgrundlag

  Lov om ansvaret for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats.

  Høring/udtalelse

  Jf. lov om ansvaret for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats har resultatrevisionen 2012 været fremsendt til LBR og Beskæftigelsesregionen i perioden 1. maj – 21. maj 2013.

  Der er indkommet bemærkninger fra Beskæftigelsesregionen.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at Resultatrevision 2012 godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-06-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Hans Henrik Philippsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/54767, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  Reformen af førtidspension og fleksjob indebærer et helt nyt struktureret samarbejde mellem kommuner og sundhedsvæsenet. Det skal sikre en tidlig og hurtig afklaring af mulighederne for at arbejde, hvis borgeren har problemer med helbredet.

  Den nye samarbejdsmodel skal sikre, at kommunens sagsbehandlere, praktiserende læger og det øvrige sundhedsvæsen altid samarbejder optimalt. Borgerne skal ikke føle, at de kommer i klemme mellem forskellige fagpersoner med forskellige holdninger til helbred og job.

  Der har pågået forhandlinger mellem de syddanske kommuner og Region Syddanmark om førtidspensions- og fleksjobreformen, hvor regionen skal stille en sundhedskoordinator og klinisk funktion til rådighed for kommunernes rehabiliteringsteams. Det forventes at samarbejdet kan føre til kortere udredningstid og mere effektiv indhentning af lægeerklæringer.

  Der henvises i øvrigt til bilag vedr. evaluering af rehabiliteringsteam i Fleks- og Førtidspensionsreform og beskrivelsen af sundhedskoordinator og klinisk funktion.

  Kommunerne og regionen er enige om hensigterne med reformen og har haft en god dialog om en fælles samarbejdsaftale til at lægge til grund for den enkelte kommunes aftale med regionen, man er bl.a. enedes om:

  • Regionen organiserer sundhedskoordinatorerne og klinisk funktion fra Friklinikken i Give i Vejle kommune
  • Da der er en række ubekendte om, hvor mange personer kommunerne sender i rehabiliteringsteams, opbygger regionen sin forventede kapacitet igennem en indkøringsfase
  • Samarbejdsaftalen sigter på en fleksibel model, bl.a. hvor kommunernes forventede, årlige træk på sundhedskoordinatorerne justeres hver tredje måned. I løbet af et par år forventes der igen en nedgang i antallet af behandlede sager i forbindelse med kontanthjælps- og sygedagpengereformer begynder at blive effektueret. Det er dog på nuværende tidspunkt ikke muligt at give et klart estimat af omfanget
  • Sundhedskoordinatorerne skal være behjælpelig i de løbende sager, når der er behov for helbredsmæssig sparring og indhentelse af helbredsoplysninger.
  • Kommunerne og regionen ønsker dertil en differentieret tilgang til ydelserne fra klinisk funktion, som leverer rådgivning og vurdering til en gennemsnitspris på op til 14.000,- kr. pr. sag. Det vil sige inklusiv alle nødvendige vurderinger og eventuelle speciallægeattester vedrørende den enkelte borger
  • Ud fra en dialog med alle kommuner laver regionen en samlet plan for sundhedskoordinatorernes deltagelse i kommunerne med henblik på en effektiv udnyttelse af tid og ressourcer
  • EG Mediconnect er valgt til at levere en hensigtsmæssig IT-løsning til kommunikation mellem alle relevante parter. EG forventer at kunne gå i test medio juni og være klar til drift 1. juli 2013. Udvikling og drift for kommunernes del finansieres af eksisterende licensbetalinger til Mediconnect
  • EG Mediconnect kontakter alle 22 kommuner og regionen for den konkrete integration
  • Der følges op på aftalen i Syddanmark, herunder om økonomi, ressourceforbrug og kapacite

  En afslutning af forhandlingerne om det endelige standardkontraktforslag fra Arbejdsmarkedsstyrelsen er planlagt til at finde sted den 4. juni, hvor aftalen færdiggøres og efterfølgende sendes ud til alle 22 kommuner umiddelbart efter mødet. Aftalen skal godkendes i alle kommuner senest 1. juli 2013.

  Samarbejdsaftalen sendes til høring i Arbejdsmarkedsudvalget 10. juni, Sundhedsudvalget 11. juni og Børne- og Familieudvalget 12. juni forud for behandling i Økonomiudvalget den 18. juni.

  De tre nævnte fagudvalg vil på et senere tidspunkt blive orienteret om samarbejdet om både ressourceforløb og opfølgning på det udviklingsarbejde, som foregår i KL.

  Økonomi og afledt drift

  Der pågår forhandlinger mellem Staten og KL om lovforslagets DUT-konsekvenser, Aabenraa Kommune afventer resultatet af forhandlingerne da det endnu er uvist om kommunen bliver kompenseret, fordi der reelt er nettomerudgifter eller om loven forudsætter, at kommunen kan spare på andre områder.

  Staten forudsætter, at udgifterne til rehabiliteringsteamene kan dækkes ved at omprioritere eksisterende udgifter til målgruppen. Det er efter KL’s vurdering på ingen måde en realistisk forudsætning.

  Et af de væsentligste opmærksomhedspunkter er, at den regionale sundhedskoordinator og klinisk funktion kan blive væsentligt dyrere end forudsat af staten. Klinisk funktion får monopol på at bestille sundhedsfaglig bistand, herunder lægeerklæringer, til rehabiliteringsteamet. Regionerne har derfor ingen incitamenter til at sikre lave udgifter til lægeerklæringer. Kommunerne bør derfor følge udviklingen meget tæt og indgå i en meget tæt dialog med regionerne om opgaveløsningen i klinisk funktion.

  Kommunerne i Region Syddanmark har den 30. maj fået oplyst region Syddanmarks takster for den kommunale medfinansiering af Sundhedskoordinatoren og klinisk funktion. Aabenraa Kommunes årlige udgift til Sundhedskoordinatoren forventes at blive mellem 310.000 - 350.000 kr. Den årlige udgift til den kliniske funktion, som leverer rådgivning og vurderinger, forventes at blive mellem 150.000 - 200.000 kr.

  Aabenraa Kommune har ikke i budgettet for 2013 og frem afsat finansiering til sundhedskoordinator og til klinisk funktion fra Friklinikken i Give. Endvidere er der i forbindelse med etableringen af det tværkommunale rehabiliteringsteam i Aabenraa Kommune ikke truffet beslutning om, hvorvidt sundhedskoordinatoren og klinisk funktion fra Friklinikken i Give skal finansieres af Arbejdsmarkesudvalget eller af Sundhedsudvalget, eller om finansieringen skal deles mellem de to udvalg.

  Jobcenter og Borgerservice anbefaler, at området og dermed også finansieringer ligger i Arbejdsmarkedsudvalget.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at samarbejdsaftalen godkendes,

  at finansiering af sundhedskoordinator og klinisk funktion fra Friklinikken i Give i 2013 afventer DUT-forhandlingerne, og

  at budgetansvaret placeres i Arbejdsmarkedsudvalget.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-06-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Hans Henrik Philippsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/16132, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  Socialudvalget har den 6. maj 2013 besluttet at rette henvendelse til Arbejdsmarkedsudvalget vedr. medfinansiering af Mamma Mia projektet med 50 % i 2014-2017.

  Mamma Mia blev etableret i 1995, finansieret af puljemidler fra Socialministeriet som en del af den boligsociale indsats. Mama Mia har gennem årene udviklet sig fra et mor/barn projekt til et kvindehus med 3 til 4 generationer, hvor der bl.a. varetages aktivering samt sikres målgrupperne den bedst mulige integration i samfundet for herigennem at reducere det fremtidige behov for diverse offentlige hjælpeforanstaltninger.

  Jf. Sundhed og Omsorgs sagsfremstilling til socialudvalgets behandling af sagen den 6. maj 2013 er antallet af brugere/indskrevne i Mamma Mia relativt konstant set over de seneste år med en tendens til, at der er et stigende antal henviste traumatiserede kvinder fra jobcenteret. Derudover er antallet af brugere begrænset i praksis af de fysiske rammer samt antallet af ansatte, som udgør i alt 3 medarbejdere, herunder en leder, alle ansat 30 timer ugentligt.

  I foråret 2013 er der således i henhold til opgørelse fra Sundhed og Omsorg:

  · 13 kvinder med børn

  · 5 kvinder henvist fra jobcenteret

  · 8-9 kvinder på tirsdage samt som løse brugere

  · 16 piger i Hjerteklubben.

  Lederen af Mamma Mia og lederen af Handicap & Psykiatri har i den forbindelse vurderet den brugerrettede tid til:

  · Socialudvalgets målgrupper ca. 30%

  · Arbejdsmarkedsudvalgets målgrupper ca. 50%

  · Børne & Familieudvalgets målgrupper ca. 20%.

  I Sundhed og Omsorgs model vil Arbejdsmarkedsudvalget skulle finansiere 600.000 kr. årligt fra 2014. Socialudvalget skal finansiere 360.000 kr. årligt fra 2014 og Børne & Familieudvalget 240.000 kr. årligt fra 2014.

  Jobcentret er ikke enig i ovenstående opgørelse, idet den ikke ses at være i overensstemmelse med Jobcenterets egen opgørelse over den anvendte brugerrettede tid på Mamma Mia. Jobcenteret vurderer, at Mamma Mias tilbud alene anvendes til 2-3 kvinder løbende svarende til mellem 25 – 30 % af den af samlede opgjorte brugerrettede tid, hvorfor en medfinansiering på 600.000 kr. årligt vurderes at være for høj.

  Opgaven er overvejende af social karakter for traumatiserede kvinder. Såfremt tilbuddet lukkes, er der pt. ikke andet tilbud til denne gruppe af kvinder.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at Arbejdsmarkedsudvalget meddeler Socialudvalget, at jobcentrets fremtidige anvendelse af Mamma Mia forudsætter, at finansieringen sker via takstfinansiering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-06-2013

  Godkendt.

  Afbud: Hans Henrik Philippsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/19538, Sagsinitialer: hhoc

  Sagsfremstilling

  Som opfølgning på drøftelsen i AM-udvalget i maj 2012, afholdt forvaltningen i september 2012 et møde med psykiatridirektøren fra Region Syddanmark. På mødet drøftede forvaltningen samarbejdet med Lokalpsykiatrien, og især de lange ventetider på rekvirerede lægelige oplysninger, herunder statusattester, journal oplysninger og speciallægeerklæringer. Lægelig dokumentation er meget vigtig for en progressiv sagsbehandling for borgere på offentlig forsørgelse.

  På sygedagpengeområdet er der brug for en klar prognose / diagnose, sammenholdt med, hvordan sygdommen påvirker arbejdsevnen. Mødet indeholdt også en drøftelse af, hvordan beskæftigelsesperspektivet kan integreres i behandlingsplanen i psykiatrien. De psykisk syge er ofte dem, som mister deres arbejde i løbet af sygeperioden, hvis kommunen ikke formår at igangsætte en tidlig indsats.

  Økonomien er ligeledes et vigtigt parameter, både samfundsøkonomisk, men også for den enkelte borger. Efter 52 uger kan sygemeldte uden egentlig afklaring og uden perspektiv / prognose, miste retten til sygedagpenge og fremtidig forsørgelse er afhængig af familiens situation (formue m.m.). I det somatiske behandlingssystem oplever forvaltningen ingen ventelister på rekvirering af lægelige dokumenter, journaler m.m.

  Psykiatridirektøren oplyste på mødet, at Region Syddanmark arbejder med nye strategier på psykiatriområdet, bl.a. med udgangspunkt i centralisering af indsatsen i det nye, kommende sønderjyske psykiatriske sygehus i Aabenraa. Mangel på – og forsøg på rekruttering af psykiatriske overlæger, er ligeledes en stor udfordring for, ikke alene Region Syddanmark, men i hele landet.

  Siden mødet i september har forvaltningen løbende afholdt møder om udfordringer i samarbejdet med psykiatrien. Både i psykiatrisk samarbejdsforum i Region Syddanmark, med praktiserende læger, dialogmøde med socialpsykiatri og lokalpsykiatri samt erfamøder med de 3 nabojobcentre.

  Der har senest været afholdt møde med Lokalpsykiatrien den 22. maj 2013. Her oplyste Lokalpsykiatrien, at arbejdet med behandlingspakker nu er startet op. Eet af behandlingspakkens fokusområder er, at en borger, visiteret til Lokalpsykiatrien skal ”ses og vurderes” af en speciallæge, senest 30 dage efter første ambulante besøg. Men på grund af ressourcemangel på psykiatriske overlæger og reservelæger, blev det oplyst, at det mest sandsynlige var, at det var en sygeplejerske, som skulle indfri denne tidsfrist. Men målet var, at borgeren, senest efter 30 dage, skulle vurderes af en speciallæge.

  Der er p.t. en ventetid på 21 dage til Lokalpsykiatrien i Aabenraa. Den 1. maj 2013 er der etableret en central visitation, hvor 2 overlæger i psykiatri (som fysisk sidder i Haderslev eller Augustenborg) fordeler alle visitationer til de 4 Lokalpsykiatriske afdelinger.

  På mødet oplyste Lokalpsykiatrien, at de har en meget stor ”pukkel” af uskrevne patientjournaler, som p.t. ligger og venter på at blive skrevet af lægesekretærer, fra diktafoner. Lokalpsykiatrien er endnu ikke blevet koblet på elektronisk journal, de forventer det sker i 2014.

  Forvaltningen oplever stadig store udfordringer med ventetider på rekvirering af journaler og statusattester. Oplysningen om de mange uskrevne patientjournaler er sandsynligvis hovedforklaringen på dette.

  Forvaltningens udfordring er derfor fortsat, hvordan, især sygedagpengesager (som er en korttidsydelse) håndteres, når vi ikke kan få opdaterede journaler, statusattester og speciallægeerklæringer. Når patientjournalerne ikke er skrevet, kan forvaltningen heller ikke bede borgeren om at medbringe Nem id, til de elektroniske patientjournaler.

  Jobcentret har skærpet fokus på borgere, som sygemelder sig på grund af psykiske / psykosomatiske lidelser, da denne målgruppe udgør en stor del af borgere på sygedagpenge. I den tidlige indsats, etableres der hurtigt kontakt til, både borgeren og borgerens egen læge, og det kan være nødvendigt at indhente lægelig dokumentation, inden ansøgning om sygedagpenge og berettigelsen til sygedagpenge, kan afgøres. Alle erfaringer viser, at eks. en let depression i løbet af højst 3 måneder, kan udvikle sig til en moderat til svær depression.

  Forvaltningen vil derfor, i tæt samarbejde med forvaltningen Sundhed og Omsorg, fortsætte med dialog og møder med Lokalpsykiatrien, for at optimere samarbejdet og løbende følge udviklingen i ventetider på lægelige dokumenter, journaler m.m.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at der foretages en formel politisk henvendelse til Region Syddanmark, hvor problemstillingen påpeges med anmodning om at reagere på den uholdbare situation, og

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-06-2013

  Godkendt.

  Afbud: Hans Henrik Philippsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/17886, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  Regeringen har indgået forlig på kontanthjælpsområdet og det centrale i aftalen er, at kontanthjælpen afskaffes for alle unge under 30 år uden uddannelse, og erstattes af en ny ydelse - uddannelseshjælp, der ligger på niveau med SU. Unge, der ikke umiddelbart kan gå i gang med en uddannelse, vil dog kunne få et aktivitetstillæg, så de får samme ydelse som i dag. Samtidig bliver der med aftalen skabt et nyt kontanthjælpssystem for voksne samt unge med en uddannelse, som bygger på, at de, der kan arbejde, skal i arbejde, og de, der har behov for hjælp, skal have en bedre indsats end den, de får i dag.

  Hovedelementer i aftalen er:

  Uddannelseshjælp til unge under 30 år, der ikke har en uddannelse
  Kontanthjælp bliver afskaffet og erstattet af uddannelseshjælp til alle unge under 30 år uden uddannelse. Uddannelseshjælpen er på niveau med SU.

  Tillæg til udsatte unge
  Unge, der ikke umiddelbart er klar til at gå i gang med en uddannelse, får efter tre måneder ret til et aktivitetstillæg, når de deltager i aktive tilbud, der kan bringe dem tættere på målet om uddannelse. Dermed opretholder de samme ydelse som i dag. De mest udsatte unge vil kunne få tillægget med det samme.

  Alle unge uden uddannelse får et uddannelsespålæg
  Alle unge under 30 år uden uddannelse får et uddannelsespålæg. For unge, der kan starte på en uddannelse, betyder det, at de skal gå i gang med en uddannelse hurtigst muligt. Unge skal i videst mulig omfang arbejde og forsørge sig selv indtil uddannelsesstart. Alternativt skal de arbejde for deres ydelse i en nytteindsats. For unge, der ikke umiddelbart har forudsætningerne for at starte på en uddannelse, betyder uddannelsespålægget, at de skal stå til rådighed for en indsats, der er rettet mod uddannelse.

  Særlig uddannelsesrettet hjælp til unge enlige forsørgere
  Enlige forsørgere og unge mødre får særlig støtte og økonomisk hjælp til at komme i uddannelse.

  Krav om intensiv jobsøgning de første tre måneder
  Personer over 30 år, der kan arbejde, skal i arbejde, og de bliver mødt med klare krav og forventninger. Det samme gælder for unge med en uddannelse. De første tre måneder er der fokus på intensiv jobsøgning – også i indsatsen og opfølgningen fra jobcentret. Kommune skal holde samtaler med den enkelte i løbet af de tre måneder. Formålet med samtalerne er at understøtte jobsøgningen.

  Krav om at arbejde for kontanthjælpen
  Senest efter tre måneder bliver personer, der kan arbejde, mødt med et krav om at arbejde for kontanthjælpen fx i en nytteindsats i op til 13 uger ad gangen. Nytteindsatsen foregår på kommunale arbejdspladser, hvor den enkelte kan gå til hånde og gøre nytte.

  Helhedsorienteret indsats til personer med komplekse problemer
  Kontanthjælpsmodtagere med komplekse problemer skal hurtigst muligt - og senest efter seks måneder – have en helhedsorienteret og jobrettet indsats. Indsatsen skal afspejle den enkeltes behov og tage hånd om hans eller hendes sociale eller sundhedsmæssige problemer. Den enkelte får ret til en koordinerende sagsbehandler, der skal sikre, at indsatsen er tværfaglig og koordineret på tværs af offentlige myndigheder.

  Særligt udsatte skal også have en indsats
  Der er en gruppe borgere på kontanthjælp, som er så udsatte, at de ikke kan tage imod en jobrettet indsats. De får ret til en mentor, som skal hjælpe dem med at få stabiliseret deres liv så meget, at de med tiden kan deltage i en jobrettet indsats.

  Effektivt sanktionssystem
  Personer, der godt kan arbejde, får fremover en sanktion, hvis de ikke lever op til kravene om at søge job. Hvis en person flere gange ikke lever op til de krav, jobcentret stiller, eller ikke møder op til de aktiviteter, som pågældende bliver bedt om, kan kontanthjælpsmodtageren sættes under skærpet rådighed med dagligt fremmøde. Samtidig skal sanktionssystemet tage højde for, at personer med komplekse problemer ikke altid har mulighed for at leve op til de krav, der bliver stillet til dem.

  Samlevende par, hvor begge er fyldt 25 år, får gensidig forsørgerpligt
  Samlevende par, hvor begge er fyldt 25 år, får gensidig forsørgerpligt, så kontanthjælpssystemet afspejler de moderne samlivsformer og familiemønstre. I dag gælder forsørgerpligten kun, hvis man er gift.

  Kontanthjælpsreformen forventes at medføre, at færre personer fremover vil være på kontanthjælp, fordi flere kommer i uddannelse eller arbejde. I 2014 forventes det, at det for Aabenraa betyder, at ca. 10 personer går i uddannelse og 31 kommer i job.

  Jobcentret anbefaler, at der etableres et nyt straksaktiveringsprojekt i tilknytning til kontoret Job og Afklaring. Projektet skal løse nogle af de nye udfordringer, blandt andet i forhold til de nye ”nyttejob”, hvor KL anslår behovet på landsplan til at være ca. 5000. For Aabenraa Kommune vil det svare til forventet 55 ”Nyttejob”. Det indgår som en del af projektet, at udnytte af de fysiske rammer i og omkring KIS, Gasværksvej 20, Aabenraa.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at etablering af et nyt straksaktiveringsprojekt godkendes, og

  at ovenstående beskrivelse tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-06-2013

  Godkendt.

  Afbud: Hans Henrik Philippsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/19526, Sagsinitialer: ekc

  Sagsfremstilling

  I det følgende skal der kort redegøres for udviklingen i anvendelse af sanktioner overfor målgruppen

  kontanthjælpsmodtagere i perioden 2007 til 2012 med fokus på 2012.

  Der er 4 sanktionstyper, der kan bringes i anvendelse overfor målgruppen kontanthjælpsmodtagere. De 4 sanktionstyper er som følger:

  1. Periodesanktion (der trækkes i hjælpen for det antal dage, hvor den ledige eksempelvis er udeblevet fra et tilbud. (§ 36, 37 og 38).
  2. Punktsanktion (sanktioner der trækkes som et beløb i hjælpen for eksempelvis at have ophørt i sit arbejde.( § 39).
  3. Ophør af ydelse (hjælpen ophører, hvis eksempelvis vedkommende afviser et tilbud.(§ 41).
  4. Tilbagebetalingssanktion (hjælpen tilbagebetales, hvis vedkommende, to eller flere gange indenfor 12 måneder, eksempelvis ophører sit arbejde.( § 93 a).

  Aabenraa kommune anvender generelt sanktioner overfor kontanthjælpsmodtagere i et omfang svarende til landsgennemsnittet i 2012. Andelen af rådighedssanktionerede kontanthjælpsmodtagere i 2012 lå på 24,4 procent i Aabenraa mod et landsgennemsnit på 22,2 procent. I forhold til nabokommunerne ligger Aabenraa også her på niveau, bortset fra Sønderborg, som har en andel af sanktioner på hele 31,8 procent i 2012. Blandt alle kommuner har Lemvig i 2012 den største andel og Samsø den mindste.

  I perioden fra 2007 til 2012, har der været en stigning i anvendelse af sanktioner overfor kontanthjælpsmodtagere om end denne har varieret fra kvartal til kvartal og år til år. Således blev en vedvarende stigning i anvendelsen fra 2007 frem til og med 2010 erstattet af et fald igennem 2011. I 2012 er stigningen så genindtrådt således, at der ved udgangen af 2012 var et sanktionsniveau næsten på linje med resultatet tilbage i 2010.

  Ikke mindst periodesanktioner anvendes i stigende omfang i Aabenraa, hvilket også er tilfældet i nabokommunerne. Således er der i Aabenraa tildelt 85 periodesanktioner i 1. kvartal 2007 stigende til 314 i samme kvartal 2012. De to andre sanktionstyper, punktsanktioner og ophør af ydelse, har ligget noget mere stabilt. Sanktionstypen punktsanktioner med et gennemsnit på 17 pr. kvartal i perioden 2007 til 2012 og typen ophør af ydelse med et gennemsnit på 12,5 pr. kvartal i samme periode. Sanktionstypen tilbagebetalingssanktion har i perioden ikke været anvendt, hverken af Aabenraa eller nabo kommuner.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-06-2013

  Godkendt.

  Afbud: Hans Henrik Philippsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/16301, Sagsinitialer: NLJ

  Sagsfremstilling

  Jobcenter Aabenraa bevilliger løbende opkvalificeringsforløb for at understøtte, at ledige kommer tættere på beskæftigelse. Opkvalificering af ledige foregår enten via bevilling af et forløb på en jobplan eller ved hjælp af 6 ugers selvvalgt uddannelse. Ud over denne ordning er der mulighed for opkvalificeringsjob, hvor jobcenteret dækker omkostninger til uddannelse efter ordinær ansættelse.

  Der er i øjeblikket ca. 80 borgere på kompetencegivende uddannelser og kurser. I 2. kvartal er der bevilliget ca. 100 forløb under 6 ugers selvvalgt uddannelse. Opkvalificeringsjob benyttes meget lidt af virksomhederne, og der er pt. ingen igangværende forløb.

  Jobcenterets praksis på området er, at der bevilliges kompetencegivende uddannelse eller kurser, når der foreligger en arbejdsgivererklæring om et konkret job og/eller uddannelsen figurerer på arbejdsmarkedsbalancen, der udarbejdes af Beskæftigelsesregionen.

  I forhold til at bevillige kompetencegivende uddannelse uden, at der er konkrete job efterfølgende, er der bevilliget få forløb. Dog har jobcenteret i efteråret 2012 og foråret 2013 deltaget i et projekt i samarbejde med 3F, hvor der bevilliges bestemte typer uddannelse inden for byggeriet i forbindelse med sygehusbyggeriet. Ligeledes bevilliges uddannelse i forbindelse med uddannelse af vikarer til rotationsprojekter. I maj måned har Jobcenteret afholdt et større arrangement om on- og offshore, hvor det ligeledes er forventningen, at der bevilliges uddannelse uden at der er et konkret job efterfølgende. Rekrutteringen på dette område foregår via vikarbureauer.

  I forbindelse med kommunens vækstplan 2018 har arbejdsmarkedsudvalget peget på, at jobcentret understøtter opkvalificering af arbejdskraften inden for områderne sundhed, fødevarer og transport.

  For at efterkomme så præcist som muligt de lokale virksomheders ønsker til arbejdskraftens kompetencer,  ønsker jobcentret fremover, at gøre brug af virksomhedsbarometerets halvårlige afrapportering, som indikator for hvilke typer af kompetencer der efterspørges af virksomhederne. Sammen med vækstplanens mål ønsker jobcenteret, at supplere dette med virksomhedsbarometerets indikationer af, hvilke typer af uddannelse der bevilliges til arbejdsmarkedsparate ledige.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-06-2013

  Godkendt.

  Afbud: Hans Henrik Philippsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/18134, Sagsinitialer: NLJ

  Sagsfremstilling

  Regeringen lægger op til en ”Ny og bedre indfasning af dagpengereformen”. Det indebærer, at den særlige uddannelsesydelse forlænges frem til udgangen af 2013, og at der i forlængelse heraf indføres en midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse udfases gradvist i 2. halvår 2016.

  1. Den særlige uddannelsesordning forlænges med 6 mdr. for forsikrede ledige, som har ret til uddannelsesordningen i 1. halvår af 2013 samt forsikrede ledige, som opbruger dagpengeretten i 2. halvår 2013. Den forlængede uddannelsesydelse kan opretholdes i 6 måneder inden for 12 måneder.
  2. Der indføres en ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse til personer, som har opbrugt retten til den særlige uddannelsesordning i 1. halvår 2014 eller dagpengeretten frem til udgangen af 1. halvår 2016.
  3. Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse udgør 60% af maksimale dagpengeniveau for ikke forsørgere og 80% for forsørgere. A-kassen udbetaler arbejdsmarkedsydelsen.
  4. Den samlede periode, hvor man kan modtage dagpenge, særlig uddannelsesydelse og den ny arbejdsmarkedsydelse kan ikke overstige 4 år.
  5. Personer, der opbruger dagpengeretten i 1. halvår 2014 har ret til arbejdsmarkedsydelsen i op til 1¼ år. Herefter udfases ydelsen med et kvartal pr. halvår personer, der opbruger den 2-årige dagpengeret i 2. halvår 2016 eller derefter, kan ikke længere modtage den midlertidige arbejdsmarkedsydelse.
  6. For personer med ret til efterløn, der opbruger dagpengeretten, og som maksimalt har fem år til efterlønsalderen, indtræder retten til seniorjob tidligst, når retten til arbejdsmarkedsydelse ophører. Personer, der er overgået kan ikke indtræde i arbejdsmarkedsydelsen.
  7. Alle modtagere af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse har ret og pligt til et virksomhedsrettet tilbud efter senest en måned på den midlertidige ydelse. Den virksomhedsrettede indsats skal have en varighed af mindst 13 uger af mindst 20 timer om ugen. Virksomhedsrettede tilbud omfatter privat løntilskud, offentligt løntilskud (der fastsættes maksimal varighed på 13 uger), virksomhedspraktik (af højst 4 ugers varighed), nyttejob (fastsættes til 20 timer om ugen) og jobrotation
  8. Ledige ufaglærte og faglærte med en forældet uddannelse på arbejdsmarkedsydelsen får ret til 8 ugers uddannelse efter afslutningen af ret og pligt indsatsen. Valget af uddannelse aftales med jobcentret.

  Vurdering af konsekvenserne:

  Jf. Finansministeriet udmelding forventes der i 2013, at i alt 340 personer vil falde for dagpengeretten i Aabenraa Kommune. Med Jobcenterets erfaringer fra akutpakken og den forholdsvis større andel af langtidsledige i kommunen vurderes antallet dog at ligge ca. 30 % højere dvs. 440. Det vurderes, at der i 2014 vil være ca. 400 personer, der falder for dagpengeretten. Disse tal er dog behæftet med en stor usikkerhed jf. ”Ny og bedre indfasning af dagpengereformen”.

  Det fremgår ikke af aftalen, om der tilføres midler til brug for løsning af opgaverne i jobcentret i 2. halvår 2013 og frem. Det nuværende ressourcetræk i form af to medarbejdere er i 1 halvår 2013 for denne målgruppe dækket af midlerne fra akutpakken og det vurderes at behovet i form af to medarbejdere vil være uændret i 2. halvår 2013 og i 2014, hvorefter det vil aftage.

  Det fremgår af aftalen, at ledige ufaglærte og faglærte med en forældet uddannelse på arbejdsmarkedsydelsen får ret til 8 ugers uddannelse efter afslutningen af ret og pligt indsatsen, hvilket kan betyde en meromkostning på området.

  Det fremgår af aftalen, at borgere, der er omfattet af retten til seniorjob først har ret til seniorjob, når retten til arbejdsmarkedsydelse ophører. Personer, der allerede er overgået til efterløn eller er omfattet af seniorjobordningen, kan ikke modtage arbejdsmarkedsydelse. Der forventes derfor en kraftig reduktion i tilgangen af borgere i seniorjob i resten af 2014. Efterhånden som forlængelsesperioden udløber forventes antallet af ansøgning om seniorjob igen at stige.

  Det øgede krav om aktivering vurderes ligeledes at betyde et øget ressourcetræk på virksomhedskonsulentområdet.

  I forbindelse med finansiering af akutpakken er der følgende elementer der har direkte indflydelse på forvaltningens område:

  1. Der gennemføres en justering af tilbuddet om danskuddannelse for voksne udlændinge ved at fokusere undervisningen til arbejdstagere, studerende og au pairs, øge længden af uddannelsesretten for flygtninge og familiesammenførte og styrke udgiftsstyringen på området.
  2. Ordningen med 6 ugers selvvalgt uddannelse målrettes ledige med 4 måneders forudgående ledighed. Dette kan betyde et merforbrug på vejledning og opkvalificering, idet omkostningerne ikke kan afholdes på 6 ugers selvvalgt uddannelse.

  Implementering:

  Overgangsordningen, som beskrevet, forventes igangsat før sommerferien.

  Så snart der foreligger et lovforslag indledes forberedelser med implementering i kontoret.

  Økonomi og afledt drift

  De økonomiske konsekvenser af aftalen vil først kunne beregnes, når der foreligger et lovforslag, som er godkendt.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-06-2013

  Godkendt.

  Afbud: Hans Henrik Philippsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/16199, Sagsinitialer: NLJ

  Sagsfremstilling

  Jobcenteret har i samarbejde med Staben udarbejdet et virksomhedsbarometer, der har til formål at skabe en systematisk vidensindsamling om virksomhedernes behov og forventninger til fremtiden. Barometret skal skabe grundlag for at koordinere jobcenterets indsats i forhold til virksomhederne samt i forhold til brugen af vejledning og opkvalificering.

  Virksomhedsbarometeret er en del af et projekt om særlig virksomhedsvendt indsats, som blev igangsat i Jobcenteret i januar 2013 finansieret af LBR.

  Virksomhedsbarometeret bidrager til målopfyldelse af ministermål 4. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder og beskæftigelsesplanens lokale mål B: ”jobcentret skal sikre, at udbuddet af arbejdskraft svarer til det behov, virksomhederne har til kvalificeret arbejdskraft”. Barometeret sikre målopfyldelse ved at indsamle information på et overordnet strategisk niveau.

  For at sikre kvaliteten i indsamlingen af information har det været en præmis for Jobcenteret, at indhentning af data til virksomhedsbarometeret foretages af virksomhedskonsulenterne, når de besøger virksomhederne.

  Det har været vigtigt for jobcenteret, at så mange virksomheder som muligt i kommunen bliver spurgt frem for at have et fast panel af virksomheder, der spørges. Det er vigtigt at være opmærksom på, at barometeret har karakter af at være en indikator. Data gøres gennemsigtige, så det er muligt at se, hvor stor en andel af virksomhederne inden for hver branche, der indgår i barometeret.

  For at sikre at der kan opnås et stort antal svar har jobcenteret valgt at afgrænse barometret til så få spørgsmål som muligt (oversigt over spørgsmål og svarmuligheder fremgår af bilaget). I Virksomhedsbarometerets spørgeramme indgår en række spørgsmål på følgende områder:

  • Forventninger til fremtiden for virksomheden
  • Forventninger til fremtidige rekrutteringsbehov eller jobreduktion i virksomheden
  • Ønskede kompetencer blandt de kommende medarbejdere
  • Ansættelse af lærlinge
  • Ansættelse af medarbejdere på særlige vilkår
  • Rekruttering af arbejdskraft fra udlandet

  Herudover er der et evalueringsspørgsmål om ydelser fra Erhvervenes Hus, der er udarbejdet i samarbejde med kommunens erhvervsafdeling.

  Den første udgave af virksomhedsbarometeret foreligger i august og dækker 2. kvartal 2013. Der udarbejdes derefter et virksomhedsbarometer for hvert halvår, der foreligges arbejdsmarkedsudvalget til orientering. I forhold til driften udarbejdes et barometer for hvert kvartal.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-06-2013

  Godkendt.

  Afbud: Hans Henrik Philippsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/19649, Sagsinitialer: bvr

  Sagsfremstilling

  Sundhed & Omsorg og Jobcentret har opstartet samarbejde på 4 forskellige indsatser til borgere, der går på tværs af forvaltningen. Fælles for det tværgående samarbejde er, at de skal være til gavn for borgerne, og målet er, at indsatsen er medvirkende til, at borgeren kommer hurtigere tilbage til arbejdet. Det tværgående samarbejde skal ligeledes bibringe en øget faglig kulturforståelse på tværs af forvaltningerne og dermed styrke det tværgående samarbejde.

  Indsatserne er en del af kommunens Sundhedstilbud, og det er derfor frivilligt for borgerne om de ønsker at deltage i projekterne.

  Beskrivelse og status på indsatserne:

  1. Tilbud til borgere med cancer

  Beskrivelse

  Tilbud og arbejdsgang er udviklet i et tværgående samarbejde med deltagelse af medarbejdere fra Sundhed & Omsorg og Jobcentrets Sygedagpengeafdeling.

  Indsatsen var i første omgang målrettet borgere med en sag i sygedagpengeafdelingen, og som enten er opereret for brystkræft, prostatakræft, livmoderhalskræft eller livmoderkræft. Målgruppen er senere udvidet til at omfatte alle borgere, der har en cancerlidelse.

  Beskrivelse af indsatsen: Forløbet er individuelt og kan indeholde:

  - Fysisk træning

  - Hverdag med kræft

  - Diætvejledning

  - Madværksted

  - Vægtstoprådgivning

  - Mindfullness

  - Rygestoprådgivning

  - Individuel rådgivning

  Status

  Opstart 1. april 2013, og der er pt. 3 forløb igangsat i maj måned, det er forventningen, at udvidelsen af målgruppen vil medføre flere borgere på forløbet. Jobcentret kan henvise i alt ca. 50 borgere.

  Der arbejdes med at designe en evalueringsmodel for projektet, så det kan afklares, om den indsats borgerne modtager i sundhedscentret afkorter deres sygedagpengeforløb.

  2. Tilbud til borgere med lænderyg- eller skulderlidelser

  Beskrivelse

  Projektets formål er primært at udvikle et tættere og koordineret samarbejde ift. indsatsen for borgere med en sag i Sygedagpengeafdelingen, og som enten har en lænderyg- eller skulderlidelse, og som bliver behandlet i Træning & Forebyggelse efter at have fået en genoptræningsplan fra sygehuset.

  Projektets formål er at medvirke til en øget faglig kulturforståelse på tværs af forvaltningerne Træning & Forebyggelse og Jobcentrets Sygedagpengeafdeling. Det sker gennem en øget dialog mellem medarbejdere fra de afdelinger både i formaliserede samarbejder og uformelle drøftelser. Bl.a. vil medarbejderne i øget grad gøre brug af fælles dialogmøder med borgerne, så der kommer en fælles forståelse for og mål med det forløb, borgeren skal igennem i kommunen.

  Status

  Projektet er opstartet januar 2013, og der har været afholdt flere faglige møder mellem medarbejderne. Derudover har der været afholdt en faglig temadag i maj måned mellem medarbejdere fra Sygedagpengeafdelingen og Træning & Forebyggelse.

  Samarbejdet evalueres bl.a. gennem spørgeskema til medarbejderne, der skal afdække, hvorvidt de oplever et styrket samarbejde i de konkrete borgersager.

  3. Tilbud til borgere med en senhjerneskade

  Beskrivelse

  Borgere og deres pårørende tilbydes råd, vejledning og koordinering af tilbud. Borgerne tilbydes at få tilknyttet en hjerneskadekoordinator, som fungerer som tovholder på borgens forløb og sikre sammenhæng i den hjælp, der tilbydes. Flere borgere på Sygedagpenge er borgere med en hjerneskade, og der samarbejdes derfor med hjerneskadekoordinatoren omkring borgeren.

  Status

  Sygedagpengeafdelingen har et godt og udbytterigt samarbejde med hjerneskadekoordinatoren i Sundhed & Omsorg. Efter at senhjerneskade afdelingen ”Prins Henriks gård” under Sygehus Sønderjylland blev nedlagt, har sygedagpengeafdelingen haft brug for faglig sparring og rådgivning til borgere med senhjerneskade. Det gælder både sygemeldte borgere med hjerneskade efter eks. trafikulykker eller sygemeldte med hjerneskader efter eks. hjerneblødning.

  Samarbejdet med koordinatoren består af rådgivning og vejledning til sagsbehandlere, besøg i hjemmet, overvejelser omkring hjælpemidler på arbejdspladsen / praktikstedet samt rundbordssamtaler.

  4. Tilbud til svært overvægtige

  Beskrivelse

  Tilbud og arbejdsgang er udviklet i et tværgående samarbejde med deltagelse af medarbejdere fra Sundhedscentret og Jobcentrets Kontanthjælpsafdeling.

  Indsatsen er målrettet borgere, der er svært overvægtige i matchgruppe III med en sag i kontanthjælpsafdelingen samt Sundhedscentret

  Beskrivelse af indsatsen:

  - Ideer til sund og nem hverdagsmad

  - Sæt mål for dit vægttab og hold det

  - Lav lækkert mad sammen

  - Mere aktivitet i hverdagen

  - Myter og fakta om sundhed

  - Introduktion til intervaltræning

  - Hvordan holder du fast i den gode livsstil?

  - Hvad kan du spise til måltiderne og hvor meget

  - Indkøbstur i supermarked

  Status

  Opstart i april med mulighed for, at Jobcentret kan henvise i alt ca. 20 borgere

  Orienteringen om samarbejdet mellem Sundhed og Forebyggelse og Jobcentret sendes til orientering i Arbejdsmarkedsudvalget den 10. juni, og Sundhedsudvalget den 11. juni.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice samt  Sundhed og Omsorg indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-06-2013

  Godkendt.

  Afbud: Hans Henrik Philippsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/3657, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Ifølge mødeplanen afholdes næste møde mandag den 12. august 2013 kl. 16.00.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-06-2013

  -

  Afbud: Hans Henrik Philippsen.