Beslutningsprotokol

mandag den 12. august 2013 kl. 16:00

Mødested: Lokale N7, Kallemosen 20
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Poul Solberg Hansen, Ejler Schütt, Hans Henrik Philippsen, Dorte Soll, Jan Toft Jensen, Bent Sørensen, Frede Rahr Petersen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 10/3632, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Orientering fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og/eller administrationen, herunder bl.a. om indkomne henvendelser, indbydelser m.m.:

  • Jobcamp 13 afholdes tirsdag den 29. - onsdag den 30. oktober 2013 i Forum Horsens. Tilmelding til Kis Æbeløe jf. mail.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12-08-2013

  Orientering om Jobcamp 13 som afholdes den 29.-30. oktober.

  Afbud: Frede Rahr Petersen, Hans Henrik Philippsen og Ejler Schütt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/16550, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  Arbejdsmarkedsudvalget besluttede den 15. april 2013,

  at udvalget ønsker en månedlig status på KIS.

  Status 1. august 2013:

  Jyllandsposten bragte i starten af juni måned en artikel om seniorjobordningen, hvor KIS blev omtalt. Der har også været avisomtale af KIS og landsbypedelordningen i Felsted i Jydske Vestkysten. Endvidere er KIS kommet på Facebook.

  KIS har indgået aftale med henholdsvis FOA og 3F om, at der kan vælges en fælles tillidsrepræsentant for de to områder. På HK området er der aftalt brug af Jobcenterets tillidsrepræsentant, da der kun er få ansatte indenfor dette område. Endvidere er der etableret en arbejdsmiljøgruppe.

  Personale

  Status på ansættelser i KIS 1. august 2013

  Seniorjob

  Fleksjob

  I alt

  Mål

  18

  73

  91

  90 inkl. visiteret

  Herudover er der visiteret 11 personer til KIS, som i stedet har valgt et andet fleksjob, yderligere 10 personer er startet i en anden praktik mhp. andet fleksjob, og 1 person er startet i et andet seniorjob. I alt er der henvist 113 personer til KIS, hvoraf ingen til dato har afslået tilbuddet om et rimeligt fleksjob eller et seniorjob, uden de havde et alternativt jobtilbud.

  Målet om 90 personer ansat i fleksjob og seniorjob i KIS, eller i anden virksomhed/institution inden 1. august, er derved opfyldt. Det forventes, at yderligere 60 fleksjobvisiterede med mere end 18 måneders ledighed og 20 seniorjobberettigede henvises til KIS i løbet af de næste 5 måneder.

  Organisationsdiagram fremgår af vedlagte bilag.

  Arbejdsopgaver

  Der er kommet mange opgaver til i juni måned, og der er lavet aftaler med blandt andet Aabenraa Golfklub, Bolderslev skole, Rådhuset i Aabenraa, Jobcentret og Borgerservice i Tinglev, Mamma Mia, foreningen Billardklubben i Rødekro og Tinglev Rideklub.

  Den første ordre på ompakning af stearinlys blev færdiggjort i uge 27, og i samme uge kom en ny ordre på ompakning af 31.000 stearinlys.

  Der er startet 4 kontanthjælpsmodtagere i et vejlednings- og opkvalificeringsforløb efter kapitel 10.

  I uge 30 startede 3 fleksjobbere med hygiejnekontrol (afspritning m.m.) på Jobcenteret, og i uge 31 opstartes en lignende ordning på Rådhuset på Skelbækvej.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12-08-2013

  Godkendt.

  Afbud: Frede Rahr Petersen, Hans Henrik Philippsen og Ejler Schütt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/4052, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Det er besluttet, at der månedligt skal foretages en økonomisk rapportering til Aabenraa Kommunes direktion og fagudvalg.

  Den økonomiske rapportering omfatter kun nedenstående udvalgte områder;

  · Kontanthjælp

  · Sygedagpenge

  · Ledighedsydelse

  · Fleks- og skånejob

  · Uddannelsesordning

  · Seniorjob

  De nævnte områder indgik i Arbejdsmarkedsudvalgets budgetkontrol pr. 31. marts 2013, og viste udfordringer i forhold til overholdelse af budgettet.

  Den økonomiske rapportering pr. 31. juli 2013 viser, at der på nuværende tidspunkt ikke er væsentlige afvigelser i forhold til skønnet fra budgetkontrollen pr. 31. marts 2013.

  Hovedparten af merforbruget kan finansieres, som angivet i bemærkningerne til den økonomiske rapportering i afsnittet ”Rapportering pr. 31. juli 2013”.

  Derudover henstår umiddelbart en udfordring på førtidspensioner på ca. 7 mio. kr., som der p.t. ikke kan anvises finansiering til.

  Ledelsesinformationen pr. 31. juli 2013 er vedlagt sagen.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at den økonomiske rapportering pr. 31. juli tages til efterretning, og

  at ledelsesinformationen pr. 31. juli tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12-08-2013

  Godkendt.

  Afbud: Frede Rahr Petersen, Hans Henrik Philippsen og Ejler Schütt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/16528, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget besluttede i forbindelse med behandling af rammeudmeldingen for 2014-2017, at der ikke blev udmeldt en ramme til overførselsområdet førend regeringsaftalen var kendt i juni 2013.

  Arbejdsmarkedsudvalget budgetforslag er udarbejdet under følgende forudsætninger:

  • Det er forudsat, at Kommunalt Inhouse Servicekorps (KIS) fortsætter
  • Besparelsen på 5 mio. kr. fra sidste års budgetlægning er udmøntet
  • En ekstra medarbejder til en virksomhedsvendt indsats tilføres Jobcentret
  • En del af mindreudgifterne på budgetgaranterede områder/øvrige overførsler skal finansiere merudgifter på servicerammen samt ekstra medarbejder

  Til brug for Arbejdsmarkedsudvalgets behandling af budget 2014 samt overslagsårene 2015-2017 fremsendes;

  • Budgetnotat
  • Oversigt over udfordringer og løsningsforslag 2014-2017
  • Oversigt samt bemærkninger over besparelsesforslag vedr. serviceudgifter (i prioriteret rækkefølge)
  • Specielle bemærkninger til budget 2014-2017, svarende til budgetforslaget (papirudgave er tilgængelig på Kallemosen 20)

  Økonomi og afledt drift

  Serviceudgifter

  I nedenstående er angivet de beregnede udfordringer i forhold til basisrammen på Arbejdsmarkedsudvalgets bevillingsniveau vedr. serviceudgifter.

  Budgetudfordring - serviceudgifter

  2014

  2015

  2016

  2017

  Budgetudfordring

  -134

  1.117

  1.573

  1.573

  Løsningsforslag (1.000 kr.)

  2014

  2015

  2016

  2017

  Overførsel fra overførselsudgifter

  -134

  1.117

  1.573

  1.573

  Løsningsforslag i alt

  -134

  1.117

  1.573

  1.573

  Afvigelse

  0

  0

  0

  0

  Udfordringerne kan løses inden for udvalgets egen budgetramme.

  Økonomiudvalget besluttede på møde den 12. marts 2013, at udmønte en besparelse på servicerammen. De enkelte udvalg skal som led i deres budgetbidrag komme med besparelsesforslag på henholdsvis 1% og 0,5%. Forvaltningen anbefaler, at besparelserne udmøntes på den særlige fleksjobpulje.

  Økonomiudvalget træffer beslutning om den endelige reduktion i forbindelse med behandling af budget 2014-2017.

  Overførselsudgifter

  I nedenstående er angivet de beregnede udfordringer i forhold til basisrammen på Arbejdsmarkedsudvalgets bevillingsniveau vedr. overførselsudgifter.

  Budgetudfordring - overførselsudgifter

  2014

  2015

  2016

  2017

  Budgetudfordring

  12.971

  14.134

  18.077

  25.234

  Løsningsforslag (1.000 kr.)

  2014

  2015

  2016

  2017

  Regeringsaftalen

  18.622

  23.740

  28.048

  35.020

  Vækst indregnet i ramme

  -4.225

  -7.149

  -3.407

  -3.407

  Overførsel til serviceramme

  133

  -1.117

  -1.573

  -1.573

  Overførsel til ØK, adm. område

  -500

  -500

  -500

  -500

  Løsningsforslag i alt

  14.030

  14.974

  22.568

  29.540

  Afvigelse

  -1.059

  -840

  -4.491

  -4.306

  I forhold til basisrammen forventes der en budgetudfordring på 12,971 mio. kr. i 2014, 14,134 mio. kr. i 2015, 18,077 mio. kr. i 2016 og 25,234 mio. kr. i 2017.

  Løsningsforslag er i alt opgjort til 14,030 mio. kr. i 2014, 14,974 mio. kr. i 2015, 22,568 mio. kr. i 2016 og 29,540 mio. kr. i 2017.

  Udfordringerne kan således finansieres af væksten i regeringsaftalen for 2014, og der er således mulighed for at lægge 1,059 mio. kr. i 2014, 0,840 mio. kr. i 2015, og 4,491 mio. kr. i 2016 og 4,306 mio. kr. i 2017 i kassen.

  Forsikrede ledige

  På Arbejdsmarkedsudvalgets bevillingsniveau vedr. Forsikrede ledige, forventes der ikke budgetudfordringer.

  Forsikrede ledige (1.000 kr.)

  Budgetudfordring

  2014

  2015

  2016

  2017

  Udg. omfattet af beskæftigelsestilskud

  0

  0

  0

  0

  Udg. omfattet af budgetgaranti

  -500

  -500

  -500

  -500

  Budgetudfordring

  -500

  -500

  -500

  -500

  Beløb indgår under overførselsudgifter

  -500

  -500

  -500

  -500

  Budgetudfordring

  0

  0

  0

  0

  Opsummering

  Det anbefales, at budgetrammerne reguleres med følgende:

  Budgetrammen på Arbejdsmarkedsudvalgets overførselsudgifter reguleres med 12,971 mio. kr. i 2014, 14,136 mio. kr. i 2015, 18,078 mio. kr. i 2016 og 25,235 mio. kr. i 2017 jf. budgetforslaget.

  Budgetrammen på Arbejdsmarkedsudvalgets serviceudgifter reguleres med -0,133 mio. kr., 1,117 mio. kr. i 2015, og 1,573 mio. kr. i 2016-2017 jf. budgetforslaget.

  Budgetrammen på Økonomiudvalgets område (administrativt område) reguleres med en rammekorrektion på 0,500 mio. kr. i 2014-2017 jf. budgetforslaget.

  Samlet vil der være tale om en rammekorrektion på 13,338 mio. kr. i 2014, 15,753 mio. kr. i 2015, 20,151 mio. kr. i 2016 og 27,308 mio. kr. i 2017, svarende til Arbejdsmarkedsudvalgets samlede budgetforslag.

  Ovennævnte beløb indgår i sagen omkring regeringsaftalen, som Økonomiudvalget skal behandle i august 2013.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at Arbejdsmarkedsudvalgets budgetbidrag herunder budgetnotat, og specielle bemærkninger, godkendes med henblik på den videre behandling i Økonomiudvalg og Byråd,

  at Arbejdsmarkedsudvalgets budgetrammer for 2014-2017 korrigeres med de nævnte beløb angivet under punktet ”Opsummering”,

  at Økonomiudvalgets budgetramme for 2014-2017 korrigeres med det nævnte beløb angivet under punktet ”Opsummering”, og

  at besparelsesforslagene på serviceudgifter (1%) godkendes og videresendes til behandling i Økonomiudvalg og Byråd.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12-08-2013

  Godkendt.

  Afbud: Frede Rahr Petersen, Hans Henrik Philippsen og Ejler Schütt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/16528, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  I aftalen med regeringen fra juni 2013 indgik ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet.

  I henhold til Økonomiudvalgets retningslinjer for tekniske korrektioner indarbejdes 95% af værdien af det kompenserende beløb fra regeringen i udvalgets budgetrammer, beløb på +/- 0,050 mio. kr. kompenseres ikke.

  For Arbejdsmarkedsudvalgets bevillingsområde vedrører de kompenserende lovændringer primært:

  - Lov nr. 1380 af 23. december 2012 vedr. reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, fleksløntilskud m.v.

  - Lov nr. 1379 af 23. december 2012 vedr. ret til seniorjob (udvidelse af målgruppen)

  Økonomi og afledt drift

  Lov- og cirkulæreprogrammet udgør:

  (1.000 kr.)

  2014

  2015

  2016

  2017

  Lovændringer

  2.010

  1.486

  3.612

  2.788

  Ændringer vedr. budget 2014-2017 udmøntes bevillingsmæssigt af Økonomiudvalget, som en særskilt sag i august 2013.

  En beskrivelse af de enkelte lovændringer med budgetbeløb samt forslag til placering i budgettet er vedlagt i bilag.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12-08-2013

  Godkendt.

  Afbud: Frede Rahr Petersen, Hans Henrik Philippsen og Ejler Schütt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/27723, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 28. juni 2013 udmeldt midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2013.

  For Aabenraa Kommune betyder dette en negativ regulering på 11,292 mio. kr. Derudover skal kommunen bidrage med 0,540 mio. kr. til en særlig tilskudsordning (forsikringsordning) på området. Bidraget på 0,540 mio. kr. vil indgå i budgetkontrollen pr. 30. september 2013.

  Samlet vil der være tale om en negativ regulering på i alt 11,832 mio. kr.

  Afregningen af reguleringen finder sted i 4. kvartal 2013.

  Ved budgetkontrollen pr. 31. marts 2013 forventede forvaltningen et merforbrug på området.

  På nuværende tidspunkt udvikler ledigheden sig markant bedre end forudsat ved budgetkontrollen. Det er forvaltningens vurdering, at den positive udvikling i ledigheden for de forsikrede ledige fortsætter. Ledighedsprocenten udgør pr. 30. juni 5,9% mod 7,4% i januar 2013. Udviklingen i ledigheden har det seneste år været bedre end i landsdelen som helhed med større fald måned for måned end i landsdelen. Det betyder, at Aabenraas andel af landsdelens ledighed er faldet fra 9,6 % til 8,8 %. Samtidig er der også et faldende forbrug til aktivering. For et år siden havde Aabenraa en meget høj aktiveringsgrad (=stort forbrug) i forhold til jobcentre i landsdelen og i hele landet. I juni 2013 ligger vi på niveau med landsdelen.

  I forhold til budgettet for 2013 betyder ovenstående, at det er forvaltningens vurdering, at hvis den gode udvikling fortsætter er der mulighed for, at budgettet overholdes. Det skal dog understreges, at forvaltningen vurderer, at det fortsat er en udfordring, hvilket bl.a. skyldes at det afhænger af udviklingen i de andre jobcentre i landsdelen.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at Arbejdsmarkedsudvalgets bevillingsniveau ”Forsikrede ledige” reguleres med 11,292 mio. kr., og

  at det budgetterede beskæftigelsestilskud på indtægtssiden under Økonomiudvalget reguleres med 11,292 mio. kr.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12-08-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Frede Rahr Petersen, Hans Henrik Philippsen og Ejler Schütt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/16332, Sagsinitialer: ekc

  Sagsfremstilling

  Ankesystemet blev omstruktureret pr. 1. juli 2013. Både beskæftigelsesankenævnet og De Sociale Nævn er nedlagt og centraliseret i Ankestyrelsen. Dette sker samtidig med gennemførelsen af reformer på kontanthjælps-, fleksjob- og førtidspensionsområderne. Reformerne øger blandt andet fokus på borgerens pligt til at modtage indsatser og leve op til rådighedsforpligtigelsen. Reformerne forventes at medføre, at borgere og virksomheder i et stigende omfang henvender sig til myndigheder og politikere med 1: klager over myndighedsafgørelser og 2: klager over sagsbehandling, herunder adfærd fra kommunens medarbejdere.

  Denne forventning giver forvaltningen anledning til, i det følgende, at beskrive, hvorledes de 2 typer klager håndteres også i den nye struktur.

  Fælles for alle klager gælder, at de kan indleveres såvel skriftligt som mundtligt. Det vil sige, at klagen kan indgives med almindelig post, på mail, over telefon eller ved personlig fremmøde. Forvaltningen kvitterer for modtagelsen.

  Der er 3 overordnede variationer imellem de to klagetyper i forhold til 1) hvem der kan indbringe klagen, 2) hvortil den skal indbringes samt 3) hvilke ankeinstanser man som klager kan gå videre til, hvis man ikke er tilfreds med klagesagsbehandlingens udfald.

  Klage over en afgørelse truffet af en myndighed, kan indbringes af den eller dem, der er part i sagen og som klagen vedrører. Det vil typisk sige den borger eller virksomhed, som afgørelsen er rettet til. Hvis klager ønsker det, kan en 3. part involveres. Det kan være alle andre, eksempelvis pårørende, politikere eller bekendte. En sådan involvering af 3. part forudsætter dog, at borgeren eller virksomheden giver denne 3. part et skriftligt samtykke i form af for eksempel en fuldmagt.

  Klagen skal indbringes til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Denne myndighed kvitterer skriftligt for modtagelsen og skal indenfor 4 uger revurdere sagen. Fastholder myndigheden afgørelsen helt eller delvist, videresendes klagen til Ankestyrelsen, som er eneste ankeinstans. Klager og evt. 3. part informeres om udfaldet af kommunens revurdering.

  Klage over selve sagsbehandlingen, herunder adfærd/opførsel, som klager mener sig udsat for, kan indbringes af den som mener sig forulempet. Det kan således være en borger eller virksomhed, der mener at have været udsat for en upassende adfærd. Klager kan, ligesom ved klager over afgørelser, give samtykke eller fuldmagt til 3. part, der herefter kan indgå som klagerens repræsentant i forløbet. Altså på samme måde som det er tilfældet med de før nævnte klager over afgørelser.

  Klager over sagsbehandling og evt. adfærd indbringes til lederen, chefen eller for direktøren for den del af forvaltningen, som er pågældende medarbejders direkte arbejdsgiver. Alternativt kan man indlevere klagen til borgmesteren i dennes egenskab af kommunens øverste chef for administrationen. Som klager kan man herefter forvente, at sagen vil blive undersøgt nærmere, og at det – såfremt ledelsen finder det korrekt – vil få konsekvenser i form af påtaler, nye funktioner, afskedigelse, mv. Klager kan forvente en tilbagemelding, men ikke at blive orienteret om, hvilke personalemæssige konsekvenser klagen eventuelt har fået.

  Er man som klager stadig ikke tilfreds, kan man indbringe klagen for ombudsmanden, der så vælger, om klagen skal behandles yderligere her eller ej.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12-08-2013

  Godkendt.

  Afbud: Frede Rahr Petersen, Hans Henrik Philippsen og Ejler Schütt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/35350, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

  Omprioritering af de beskæftigelsesrettede puljer indebærer, at bevillingen til de lokale Beskæftigelsesråd ekstraordinært falder bort i 2014. LBR vil dermed ikke få midler til at iværksætte initiativer for i 2014.

  Arbejdsmarkedsstyrelsen oplyser i vedlagte skrivelse, at de forøgede udgifter til finansiering af aftalen om midlertidig arbejdsmarkedsydelse bevirker, at bevillingen til LBR i 2014 bortfalder og bevillingerne i de efterfølgende år fra 2015 – 2017 reduceres.

  Med hensyn den resterende del af bevillingen, der blev tilbageholdt i forbindelse med fordeling af midlerne til LBR for 2013, vil Arbejdsmarkedsstyrelsen melde nærmere ud umiddelbart efter halvårsstatus.

  Bortfald af bevillingen for 2014 har indflydelse på virksomhedsplanen, som LBR udarbejder en gang årligt. Virksomhedsplanen er LBR’s plan for, hvilke initiativer der påtænkes gennemført i det kommende år med henblik på at styrke den virksomhedsrettede indsats. Beskæftigelsesregionen har ved en telefonisk henvendelse oplyst, at det i forbindelse med bortfald af LBR-midlerne ikke er et lovkrav, at virksomhedsplanen udarbejdes, idet den er bundet op på bevillingen. LBR vil på deres kommende møde d. 29. august blive bedt om at tage stilling til, hvorvidt de ønsker en virksomhedsplan for 2014.

  Lovgrundlag

  Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats § 47.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at meddelelsen om bortfald af midlerne til LBR i 2014 tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12-08-2013

  Godkendt.

  Afbud: Frede Rahr Petersen, Hans Henrik Philippsen og Ejler Schütt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/21687, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen lægger op til, at udvalget drøfter nedenstående tre eksempler på indkomne opgaver til KIS, som i udgangspunktet kan ses som værende i en ’gråzone’, og hvor der har været overvejelser om eller hvordan KIS må eller kan udføre opgaverne.

  Eksempel 1.

  Henvendelse fra Kultur, Miljø og Erhverv om rengøring/vask af vej- og byskilte i Aabenraa. Der er imidlertid indgået kontrakt med en driftsentreprenør om vask af kommunens skilte en gang årligt. På et møde med Drift og Vedligehold blev det drøftet om vask og rengøring af skiltene evt. kunne ske oftere end én gang årligt – udført af KIS.

  Det viser sig dog ikke muligt, da der i kontrakten med driftsentreprenøren er aftalt, at alle sammenhængende opgaver til en pris under 50.000 kr. skal laves af driftsentreprenøren, og fra 50.000 til 300.000 kr. skal driftsentreprenøren afgive tilbud på opgaven. Opgaver over 300.000 kr. skal udbydes i licitation.

  Et medlem af Arbejdsmarkedsudvalget har oplyst, at der er skilte, som ikke bliver vasket/rengjort én gang årligt. Drift og Vedligehold oplyser, at det kan skyldes ressourcemangel, hvilket der ikke kan kompenseres for via KIS.

  Eksempel 2.

  Henvendelse fra daginstitution om hjælp til institutionens maddag hver mandag. Der ønskes hjælp til indkøb, deltagelse i madlavning og oprydning efterfølgende. Da der ikke er tale om et nyt tiltag, og under henvisning til at opgaven hidtil er udført af det eksisterende personale i institutionen, har KIS meddelt afslag. Såfremt der havde været tale om en udvidelse fra én til to ugentlige maddage i stedet for én, kunne KIS have ydet hjælp til den nye/anden ugentlige dag.

  Efterfølgende har en anden daginstitution søgt om hjælp fra KIS til indførelse af en ugentlig maddag, hvor KIS har sagt ja til at hjælpe, da der er tale om et nyt tiltag omkring Sund Kost i den pågældende institution.

  Eksempel 3.

  Henvendelse fra Brundlund Slot om hjælp til udendørs vedligehold såvel som indendørs. Opgaven har hidtil været udført af en person, som Brundlund Slot har haft ansat i et offentligt løntilskudsjob, og derfor uden omkostning for museet. Denne ordning er nu ophørt og kan ikke forlænges. Brundlund Slots udenomsarealer tilhører Aabenraa Kommune, og det er afdelingen Drift og Vedligehold, som er ansvarlig for vedligeholdelsen. KIS har meddelt afslag på opgaven begrundet i, at arbejdet er blevet udført indenfor de seneste 4 år af en ansat i et løntilskudsjob, og der er tale om en driftsentreprenør opgave.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at udvalget tager en generel drøftelse af ’gråzone’ problematikkerne i forbindelse med de opgavebeskrivelser, som tilgår KIS.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12-08-2013

  Drøftet.

  Afbud: Frede Rahr Petersen, Hans Henrik Philippsen og Ejler Schütt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/24501, Sagsinitialer: bvr

  Sagsfremstilling

  En ledig A-kassedagpengemodtager har, hvis dagpengeperioden udløber tidligst 5 år før efterlønsalderen, ret til et seniorjob, såfremt vedkommende anmoder kommunen om det. Kommunen har efter seniorlovens § 2 pligt til at ansætte en person i seniorjob i kommunen senest 2 måneder efter, at personen anmoder om det. Ansættelsen sker på overenskomstmæssige vilkår og kravet om merbeskæftigelse skal være overholdt. Kommunen modtager herefter et tilskud fra staten på cirka 130.000 kroner pr. år for hver ansat seniorjobber. Overholder kommunen ikke sin forpligtelse, skal kommunen udbetale en kompensation til den pågældende svarende til det, som personen modtog i arbejdsløshedsdagpenge.

  Det kan blive en udfordring at opsuge alle seniorjobberettigede i KIS fordi de pågældendes kompetencer ligger på andre områder end der er brug for i KIS eller der i KIS ikke er opgaver nok. Det kan derfor være hensigtsmæssigt at supplere KIS med mulighed for at private virksomheder kan ansætte seniorjobbere mod betaling af seniorjobtilskuddet til virksomheden. Hvis vi der kan matche en seniorjobberettigedes ønsker med en privat virksomheds behov, er det en bedre løsning end alternativet, da dette bl.a. vil kunne medvirke til:

  • At jobmulighederne indholds- og branchemæssigt øges, og mulighederne for at matche den lediges kvalifikationer med reelle jobmuligheder øges.
  • At den lediges motivation og kvalifikationer bevares, og dermed at mulighederne for igen at få fodfæste på det ordinære arbejdsmarked øges.

  Da der ikke er lovhjemmel til at ansætte seniorjobber i private virksomheder, kan udfordringsretten eventuelt bringes i anvendelse. Udfordringsretten betyder, at de institutioner der leverer offentlig service har mulighed for på forsøgsbasis at blive fritaget for nogle af de gældende statslige og lokale regler og overenskomstmæssige regler for at afprøve nye måder at gøre tingene på i den offentlige sektor. Initiativet indgår i den fælles landsdækkende målsætning om at fremme afbureaukratisering, og sikre mere tid til varetagelse af institutionernes kerneydelser.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at forvaltningen, via udfordringsretten, søger om dispensation til at ansætte seniorjobbere i private virksomheder.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12-08-2013

  Godkendt.

  Afbud: Frede Rahr Petersen, Hans Henrik Philippsen og Ejler Schütt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/3657, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  • Ifølge mødeplanen afholdes næste møde mandag den 9. september 2013 kl. 16.00.
  • Arbejdsmarkedsudvalgets dialogmøde med Økonomiudvalget afholdes tirsdag den 13. august 2013.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12-08-2013

  -