Beslutningsprotokol

mandag den 9. september 2013 kl. 16:00

Mødested: Lokale N7, Kallemosen 20
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Poul Solberg Hansen, Ejler Schütt, Hans Henrik Philippsen, Dorte Soll, Jan Toft Jensen, Bent Sørensen, Frede Rahr Petersen
Bemærkninger: Afbud: Hans Henrik Philippsen og Poul Solberg Hansen
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 10/3632, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Orientering fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og/eller administrationen, herunder bl.a. om indkomne henvendelser, indbydelser m.m.:

  • Invitation fra Femern Bælt Komité og Region Sønderjylland- Schleswig til konference: ”Mobilitet og vækst i de dansk-tyske grænseregioner”, den 23. september i Lübeck.
  • Svarbrev fra Region Syddanmark vedr. udfordringer imellem beskæftigelsesindsats og lokalpsykiatri.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 09-09-2013

  Orientering vedr.:

  • Invitation fra Femern Bælt Komité og Region Sønderjylland- Schleswig til konference: ”Mobilitet og vækst i de dansk-tyske grænseregioner”, den 23. september i Lübeck.
  • Svarbrev fra Region Syddanmark vedr. udfordringer imellem beskæftigelsesindsats og lokalpsykiatri.

  Afbud: Hans Henrik Philippsen og Poul Solberg Hansen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/11722, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 24. april 2013 etableringen af et Kommunalt In-house Servicekorps (KIS), foreløbig som et pilotprojekt. Det blev besluttet, at KIS indtil videre skulle virke i en tidsbegrænset periode, og en eventuel videreførelse skulle træffes i efteråret med baggrund i en evaluering af pilotprojektet.

  Etableringen af KIS har vist sig som et stort skridt på vej mod en mere aktiv arbejdsmarkedspolitik i Aabenraa Kommune. Ikke mindst i kraft af de relativt mange medarbejdere, indenfor målgrupperne fleksjob og seniorjob, som KIS allerede på nuværende tidspunkt har formået at skabe job til. Forvaltningens målsætning om, at der er ansat mindst 100 personer enten i fleksjob og seniorjob i KIS, eller i anden virksomhed/institution pr. 1. september er opfyldt. Det forventes, at yderligere op imod 50 fleksjobvisiterede med mere end 18 måneders ledighed og ca. 15 seniorjob berettigede henvises til KIS inden udgangen af 2013.

  Formålet med oprettelsen af et Kommunalt In-house Servicekorps er, at borgere på ledighedsydelse, som har været ledige i længere tid, får mulighed for hurtigere at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Samtidig er det et vigtigt bidrag til at løse opgaven med at skabe beskæftigelse til et større antal seniorjob berettigede. En ansættelse i KIS skal derforuden medvirke til, at den lediges motivation og kvalifikationer - via arbejdet i KIS – bevares og dermed, at mulighederne for igen at få fodfæste på det ordinære eller rummelige arbejdsmarked øges. Kommunen får samtidig mulighed for, ved at tilbyde den ledige beskæftigelse i KIS, at vurdere om den ledige reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet. Endelig og ikke mindst er KIS også et væsentligt element i at undgå, at kommunens udgifter til ledighedsydelse ligger på et uacceptabelt højt niveau.

  KIS kan som selvstændig kommunal institution udføre opgaver for kommunens institutioner, frivillige foreninger og organisationer, som ikke er blevet udført som lønnet arbejde indenfor de seneste 4 år.

  De opnåede resultater og forventningen til at KIS kan bidrage til en yderligere nedbringelse af antallet af personer på ledighedsydelse i Aabenraa Kommune er indarbejdet i Arbejdsmarkedsudvalgets budgetforslag for 2014-2017 og forudsætter, at KIS fortsætter.

  Forvaltningen anbefaler, på baggrund af de opnåede resultater, at projektperioden forlænges frem til 31.12.2015, og at KIS fortsætter som en selvstændig kommunal institution med organisatorisk placering i jobcentret.

  De stillinger som indtil nu er oprettet i KIS, er oprettet som tidsbegrænsede stillinger og udløber pr. 30. april 2014. Såfremt projektperioden forlænges, vil medarbejderne i KIS få tilbud om en tilsvarende forlængelse af deres ansættelse.

  Økonomi og afledt drift

  Samlet set forventes det for budgettet på overførselsområdet for 2014-2015, at der kan opnås 13-15 mio. kr. i øget refusion og sparede udgifter ved KIS projektet i forhold til en situation, hvor der fortsat er ca. 150 personer på ledighedsydelse over 18 måneder. Herfra skal trækkes udgifterne til løn til personer i fleksjob samt til ordinært ansatte i KIS, lokaleudgifter mm., således at nettoforskellen udgør 9-10 mio. kr.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at projektperioden for Kommunalt In-house Servicekorps forlænges frem til 31.12.2015,

  at KIS fortsætter som en selvstændig kommunal institution med organisatorisk placering i jobcentret, og

  at forvaltningen i september måned 2014 og 2015 udarbejder en statusevaluering af KIS til Arbejdsmarkedsudvalget.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 09-09-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Hans Henrik Philippsen og Poul Solberg Hansen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/4052, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Det er besluttet, at der månedligt skal foretages en økonomisk rapportering til Aabenraa Kommunes direktion og fagudvalg.

  Den økonomiske rapportering omfatter kun nedenstående udvalgte områder;

  · Kontanthjælp

  · Sygedagpenge

  · Ledighedsydelse

  · Fleks- og skånejob

  · Uddannelsesordning

  · Seniorjob

  Den økonomiske rapportering pr. 31. august 2013 viser, at der på de udvalgte områder på nuværende tidspunkt ikke er væsentlige afvigelser i forhold til skønnet fra budgetkontrollen pr. 31. marts 2013 med undtagelse af sygedagpengeområdet, ledighedsydelse samt uddannelsesordning.

  Arbejdsmarkedsudvalget er ultimo august 2013 meddelt en tillægsbevilling, som størrelsesmæssigt stort set svarer til vurderingen af behovet ved budgetkontrollen. Tillægsbevillingen er p.t. placeret under rammeændringer, og udmøntes i forbindelse med budgetkontrollen pr. 30. september 2013.

  På nuværende tidspunkt henstår umiddelbart en udfordring på førtidspensioner på ca. 6,5 mio. kr., som der p.t. ikke kan anvises finansiering til.

  Ledelsesinformationen pr. 31. august 2013 er vedlagt sagen.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at den økonomiske rapportering pr. 31. august tages til efterretning, og

  at ledelsesinformationen pr. 31. august tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 09-09-2013

  Godkendt.

  Afbud: Hans Henrik Philippsen og Poul Solberg Hansen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/29262, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Som en del af budgetforliget for 2013-2016 er der indgået aftale om, at Arbejdsmarkedsudvalget skal finde besparelser på 5 mio. kr. i 2013 og 2014 på overførselsudgifterne. Til denne ekstra indsats afsættes 1,5 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 på Økonomiudvalgets område.

  Arbejdsmarkedsudvalget har den 10. december 2012 truffet beslutning om at udmønte 0,420 mio. kr. af besparelsen på sygedagpengeområdet. Den 11. marts 2013 har udvalget drøftet forskellige indsatsområder.

  Der mangler på nuværende tidspunkt at blive udmøntet 4,580 mio. kr. af besparelsespuljen i 2013. Besparelsespuljen for 2014 er udmøntet, som en del af Arbejdsmarkedsudvalgets budgetbidrag.

  Forvaltningen foreslår følgende i forhold til besparelsespuljen for 2013:

  • Den særlige fleksjobpulje nedlægges, idet behovet for puljen ikke længere vurderes at være til stede, som følge af etableringen af KIS projektet. Nedlæggelsen af puljen medfører, at der ikke længere kan etableres nye puljejob, mens eksisterende puljejob videreføres indtil tilskudsperioden udløber.
  • At restbudgettet fra den særlige fleksjobpulje anvendes til finansiering af driftsudgifter ved KIS.
  • At fleksjobbonus anvendes til restfinansiering af driftsudgifter ved KIS og at restbeløbet anvendes til ”nedskrivning” af besparelsespuljen.
  • Udmøntning af den resterende del af besparelsespuljen medtages ved budgetkontrollen pr. 30. september 2013.

  Økonomi og afledt drift

  Ved nedlæggelse af den særlige fleksjobpulje forventes der at være et restbudget på 2,072 mio. kr. jf. nedenstående.

  Den særlige fleksjobpulje
  (1.000 kr.)

  2013

  Opr. budget

  3.666

  Overf. mindreforbrug fra 2012

  434

  Budgetomplaceringer

  -1.278

  Korrigeret budget

  2.822

  Forventede budgetomplaceringer

  -750

  Forventet restbudget

  2.072

  Forvaltningen foreslår, at det fulde restbudget på 2,072 mio. kr. anvendes til finansiering af driftsudgifter ved KIS. De forventede driftsudgifter til KIS udgør 2,144 mio. kr. Der resterer således 0,072 mio. kr. vedr. manglende finansiering af KIS.

  Forvaltningen forventer, at der kan hjemtages 0,600 mio. kr. i fleksjobbonus. Det foreslås, at 0,072 mio. kr. af denne anvendes til restfinansiering af KIS, og at det resterende beløb på 0,528 mio. kr. anvendes til nedskrivning af besparelsespuljen. Det foreslås, at de bevillingsmæssige konsekvenser medtages ved budgetkontrollen pr. 30. september 2013.

  (1.000 kr.)

  2013

  Forventede driftsudgifter ved KIS

  2.144

  Ompl. fra den særlige fleksjobpulje

  -2.072

  Manglende finansiering af KIS

  72

  Forventet fleksjobbonus

  -600

  Besparelsespulje

  528

  I alt

  0

  Der gøres opmærksom på, at nedskrivningen af besparelsespuljen på 0,528 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets overførselsudgifter er finansieret af merindtægter på Arbejdsmarkedsudvalgets bevillingsniveau vedr. serviceudgifter.

  Såfremt ovenstående godkendes mangler der at blive udmøntet 4,052 mio. kr. af besparelsespuljen.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at den særlige fleksjobpulje nedlægges,

  at der budgetomplaceres 2,072 mio. kr. fra den særlige fleksjobpulje til KIS,

  at de øvrige bevillingsmæssige konsekvenser medtages ved budgetkontrollen pr. 30. september 2013, og

  at den resterende del af besparelsespuljen på 4,052 mio. kr. udmøntes i forbindelse med budgetkontrollen pr. 30. september 2013.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 09-09-2013

  Godkendt.

  Afbud: Hans Henrik Philippsen og Poul Solberg Hansen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/39, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelsesplanen for 2013 og 2014 har i perioden fra den 01.07.2013 til den 31.08.2013 været fremsendt til bemærkninger i LBR. Beskæftigelsesregionen har ligeledes haft mulighed for at komme med bemærkninger til Beskæftigelsesplanen. Der er indkommet vedlagte bemærkninger fra Beskæftigelsesregionen, samt fra LO Sønderjylland og FTF.

  Vedlagte beskæftigelsesplan er en to-årig plan, der løbende justeres og revideres i forhold til lovændringer og aktuelle udfordringer. I forhold til sidste års beskæftigelsesplan er denne plan ændret på følgende punkter:

  • Målene er revideret. Målene for 2013 vil stadig fremgå af nærværende beskæftigelsesplan.
  • Udfordringerne, strategier og planlagte indsatser er justeret og revideret.
  • Den nye Fleksjob og Førtidspensionsreform er nævnt særskilt under pkt. 3.2.
  • Nyt initiativ, Kommunalt Inhouse Servicekorps (KIS), er skrevet ind i Beskæftigelsesplanen.
  • Tillægget vedr. pulje til ansættelse af virksomhedskonsulenter er udgået, idet bevillingen bortfalder med udgangen af 2013.

  Planen skal efter behandling i LBR godkendes politisk (Arbejdsmarkedsudvalget den 09.09.2013, Økonomiudvalget den 01.10.2013 og Byrådet den 09.10.2013).

  Iflg. tidsplanen skal den godkendte beskæftigelsesplan sendes til det Regionale Beskæftigelsesråd senest den 31.10.2013. Den endelige beskæftigelsesplan med budget og virksomhedsplan skal offentliggøres senest den 31.01.2014.

  Det skal bemærkes, at LBR på rådsmødet den 29.08.2013 besluttede, at virksomhedsplanen for 2014 har samme indhold som virksomhedsplanen for 2013 dog med bemærkninger om:

  • at indsatsområderne for virksomhedsplanen 2013 fortsættes i virksomhedsplanen for 2014,  og
  • at der ikke er LBR puljemidler til fordeling, idet LBR midlerne er suspenderet i 2014.

  Lovgrundlag

  Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats §§ 23 og 46.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at beskæftigelsesplanen for 2013 og 2014 godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 09-09-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Hans Henrik Philippsen og Poul Solberg Hansen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/23877, Sagsinitialer: NLJ

  Sagsfremstilling

  Jobcenter Aabenraa har igennem en længere periode, på trods af en høj aktiveringsgrad, haft en effekt der var lavere end forventet. På den baggrund har Jobcenter Aabenraa bedt Beskæftigelsesregion Syddanmark om at udarbejde en analyse af effekten af aktiveringsredskaberne i Aabenraa. Analysen sammenligninger effekten af aktiveringsredskaber i Aabenraa med tilsvarende effekter i hhv. jobcentre med samme rammevilkår som Aabenraa (klyngen), gennemsnittet i Syddanmark og hele landet.

  Effekten af aktiveringsindsatsen har ændret sig, siden aftalen om at udarbejde en analyse blev indgået. Om end effekten af aktiveringsredskaberne stadig generelt ligger under Syddanmarks niveau, er den samlede effekt steget. Den samlede stigning er større end den gennemsnitlige stigning i Syddanmark og klyngen. Dette kan indikere, at de tiltag der er foretaget af Aabenraa Jobcenter allerede på nuværende tidspunkt har haft en positiv indvirkning på effekten af aktiveringsredskaberne.

  Analysen viser, at Aabenraa generelt har en lavere effekt af deres aktiveringsredskaber end sammenligningsgrundlaget. Især har Aabenraa en lavere effekt ved brugen af vejlednings- og opkvalificeringsforløb og offentlig jobtræning, mens man opnår en effekt, der enten er på niveau med eller bedre end sammenligningsgrundlaget, når der anvendes privat jobtræning.

  Sammenfattende peger rapporten på følgende overordnede områder:

  - at der skal arbejdes med øget hyppighed i samtaler

  - at der skal arbejdes med indhold og progression i samtalerne

  - at tilbud i form af vejledning og opkvalificering ikke har den ønskede effekt

  - at der skal fokus på øget brug af virksomhedsrettede aktiveringer på det private område.

  Igangsatte initiativer:

  1. Der er i efteråret 2012 ændret praksis i forhold til varigheden af løntilskud, der nu som udgangspunkt kun bevilliges for 3 måneder.
  2. Der er i foråret 2013 sat gang i en proces, hvor notatkvaliteten øges.
  3. Der er i foråret 2013 sat i gang i en proces, hvor virksomhedskonsulenternes arbejdsgange omlægges. Processen er implementeret i løbet af efteråret 2013.

  Initiativer, der i gangsættes som følge af rapporten:

  1. Screening og visitation som styringsinstrument for indsatsen. Visitationsindsatsen tager udgangspunkt i de erfaringer, der bliver opsamlet i projektet ”Jobrettet opkvalificering af langtidsledige” som jobcenteret deltager i fra 1. september 2013. Indsatsen lægges på et første info- og visitationsmøde, hvorefter borgeren skilles op i den gruppe, der forventes at kunne klare sig selv med en begrænset indsats og den gruppe, hvor der skal gøres en særlig formidlings og afklaringsindsats.
  2. Differentiering i brugen af samtaler: Indsatsen har de seneste år været styret af proceskrav, og tilpasset således, at alene proceskravene bliver opfyldt. Indsatsen lægges nu om, så fokus flyttes fra proceskrav til progressionskrav. Ved at øge hyppigheden af samtaler kan længden af samtaler tilsvarende reduceres med deraf følgende øget mængde af samtaler. Der arbejdes fremover med forskellige typer samtaler med forskellig varighed.
  3. Jobsøgningsforløb efter kap. 10 gennemføres fremover så vidt muligt i eget regi og ikke i samme omfang som tidligere hos ekstern leverandør. Der vil fortsat være behov for at have mulighed for at kunne tilbyde et jobsøgningsforløb hos ekstern leverandør for at sikre de proceskrav, der fortsat vil ligge omkring ret og pligt, men leverandørforløb afkortes til maks. 2 uger. Jobsøgningsforløbene gennemføres med udgangspunkt i Akutpakkens koncept om jobguide. Vejledningsforløb efter Lab lovens kap. 10 gennemføres som individuelle forløb hvor borgeren er knyttet til en jobguide.
  4. Via omlægningen af virksomhedsindsatsen synliggøres ledige jobåbninger og aktiveringstilbud. Samtidig muliggør en omlægning af virksomhedsindsatsen bla. via tiltag omkring virksomhedsbarometer og tæt virksomhedskontakt, at jobcenteret vil rette brugen af opkvalificering så tæt på det lokale arbejdsmarkeds behov som muligt.

  Økonomi og afledt drift

  Omlægningen af indsatsen finansieres indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets budget.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at initiativerne godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 09-09-2013

  Godkendt.

  Afbud: Hans Henrik Philippsen og Poul Solberg Hansen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/31769, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelsesregionen Syddanmark fremsender hvert kvartal en opfølgningsrapport for beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR.

  Det fremgår af opfølgningsrapporten for 2. kvartal, at beskæftigelsen i Aabenraa fortsat falder mere end på regionsniveau. Samtidig ses det, at Aabenraa har flere på offentlig forsørgelse end i Syddanmark, og at udviklingen er svagere.

  En udløber af den svage udvikling er, at over 600 borgere har været omfattet af indsatsen under akutpakken. En opgørelse udtrukket fra kommunens IT-system medio august 2013 viser følgende status for de borgere, der oprindeligt indgik i risikogruppen:

  Målgruppe

  Antal borgere

  Andel

  Ingen ydelse

  56

  8,8%

  Forsikret ledig

  30

  4,7%

  Kontanthjælp match 1

  211

  33,1%

  Øvrige på kontanthjælp

  7

  1,1%

  Sygedagpenge

  29

  4,6%

  Fleksjobberettiget

  2

  0,3%

  Afsluttet kontaktforløb

  302

  47,4%

  I alt

  637

  100%

  Kilde: Udtræk fra Opus Ledelsesinformation

  Selvom mange har afsluttet kontaktforløbet (knap 50%), viser opgørelsen, at mange borgere er overgået til andre målgrupper særligt kontanthjælp, da det er her borgere, der modtager særlig uddannelsesydelse, registreres.

  I opfølgningsrapporten omtaler Beskæftigelsesregionen endvidere en analyse af aktiveringsindsatsen for forsikrede ledige, som de har gennemført for Jobcenter Aabenraa. Analysen viser, at det er sandsynligt, at effekterne af indsatsen vil blive bedre, hvis der bl.a. gennemføres en tættere opfølgning på aktiveringsforløbene. Der henvises til særskilt punkt på dagsorden om regionens analyse af aktiveringsindsatsen for uddybning af Jobcenter Aabenraas tiltag for at styrke effekterne.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,
  at opfølgningsrapporten tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 09-09-2013

  Godkendt.

  Afbud: Hans Henrik Philippsen og Poul Solberg Hansen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/27515, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

  På Arbejdsmarkedsudvalgsmødet den 11. marts 2013 blev forretningsgangen ved indgåelse af aftaler vedtaget. Ifølge forretningsgangen skal Arbejdsmarkedsudvalget orienteres forud for forlængelser af eksisterende aftaler eller indhentelse af nye tilbud.

  Jobcentret har en række aftaler med andre aktører og leverandører, der udløber i løbet af første halvår 2014. Jobcentret har vurderet, at der fortsat er behov for indsatserne i 2014/2015. Konkret er der for de forsikrede ledige 11 aftaler, hvor der vil blive indhentet tilbud via et udbud.

  For kontanthjælpsområdet er der i forbindelse med kontanthjælpsreformen behov for at indhente 4 nye tilbud, der ligeledes vil blive indhentet via et udbud. Derudover er der på kontanthjælpsområdet en aftale, der er et kap. 10 forløb, der ikke er refusionsberettiget. Det forløb vil jobcentret indgå i en drøftelse med leverandøren om vedr. en eventuel justering og forlængelse af aftalen.

  sygedagpengeområdet er der en enkelt aftale, der vil blive forlænget. Jobcentret har i de senere år benyttet sig af Det helbredsafklarende Ressourcecenter, hvorunder også lægekonsulentydelserne ligger. Aftalen udløber den 31. december 2013. Her er det vurderet, at behovet stadig er det samme, dog med en reduktion i lægekonsulenttimerne fra 30 til 20 timer. Det ændrede timetal for lægekonsulent­ydelserne skyldes et ændret behov for ydelsen, idet en del af ydelsen er lagt over til sundhedskoordinatoren ved klinisk enhed i Region Syddanmark.

  ledighedsydelsesområdet er der en enkelt aftale, hvor det ikke er afklaret, hvor stort behovet er for ydelsen. Der vil sidst på året blive taget stilling til, hvorvidt aftalen skal forlænges med justering af ydelsen eller om aftalen skal udløbe. Udover denne aftale benyttes ligeledes Det helbredsafklarende ressourcecenter, samt det Kommunale Inhouse Servicekorps (KIS).

  Vedlagt som bilag er en skematisk oversigt over de forløb, hvor der enten er behov for at gå i udbud eller forlænge aftalen med justering i forhold til lovændringer.

  Udbuddene afholdes for at sikre, at der fortsat indhentes de økonomisk mest fordelagtige tilbud. Det vil sige, at der fortsat vil blive lagt vægt på både kvalitet og pris. De tildelingskriterier, der tidligere er blevet anvendt og godkendt på Arbejdsmarkeds­udvalgsmødet den 11. juni 2012 ved udbud af beskæftigelsesindsatsen, vil blive anvendt ved dette udbud. Det drejer sig om følgende tildelingskriterier:

  Delkriterium

  Vægtning

  1. Kvalitet, jobfokus og tilrettelæggelse

  Samlet vægt: 30 %

  2. Fleksibilitet og samarbejde

  Samlet vægt: 10 %

  3. Dokumenteret erfaring

  Samlet vægt: 10 %

  4. Succeskriterier

  Samlet vægt: 10 %

  5. Tilbudt pris

  Samlet vægt: 40 %

  Det forventes, at udbuddet gennemføres fra primo januar 2014 til primo februar 2014 og der kan indgås nye kontrakter ultimo februar 2014.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 09-09-2013

  Godkendt.

  Afbud: Hans Henrik Philippsen og Poul Solberg Hansen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/9969, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

  Som led i aftalen ”Stærkere ud af krisen – bekæmpelse af langtidsledighed”, blev det aftalt, at der for perioden 2010 – 2013 afsættes en pulje, hvor staten yder tilskud til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i jobcentrene, der bl.a. skulle varetage en tættere kontakt med langtidsledige og virksomheder.

  Jobcenter Aabenraa har fået tilført midler til ansættelse af virksomhedskonsulenter. De overførte midler udgør en normering til ca. 1,8 virksomhedskonsulenter. Der har i den årlige beskæftigelsesplan indgået et tillæg, der har beskrevet indsatsområderne for anvendelsen af puljen.

  Opgørelsen af anvendelse af puljemidlerne skal indgå som en del af resultatrevisionen, og Beskæftigelsesregionen har derfor bedt om at få udarbejdet en samlet redegørelse for opfyldelsen af de fastsatte mål for puljens anvendelse.

  Puljen udløber med udgangen af 2013. Der har løbende været en afrapportering til LBR, hvor der er blevet fulgt op på mål og resultatkrav. Det vedlagte bilag indeholder en samlet oversigt over resultatet for indsatsområderne.

  Det vurderes, at formålet med puljen generelt set er opfyldt, selvom de opsatte mål ikke er nået fuldt ud. Således viser opfølgningen, at det med opnormeringen er lykkedes at øge antallet af aktiveringspladser og kontakten til virksomhederne betydeligt. Dermed er flere ledige fra målgruppen kommet i tilbud i virksomhederne, og gennem tilknytningen er målgruppens muligheder for efterfølgende at komme i job også blevet forbedret.

  Det skal i forbindelse med opgørelsen af resultaterne gøres opmærksom på, at det ikke har været muligt at opgøre målene alene for de virksomhedskonsulenter, der har været ansat til at varetage indsatserne. Men de to virksomhedskonsulenter har i væsentlig grad bidraget til at opfylde målene.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at opfølgningen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 09-09-2013

  Godkendt.

  Afbud: Hans Henrik Philippsen og Poul Solberg Hansen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/3657, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  • Ifølge mødeplanen afholdes næste møde mandag den 7. oktober 2013 kl. 16.00.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 09-09-2013

  -