Beslutningsprotokol

onsdag den 4. december 2013 kl. 08:00

Mødested: Lokale N7, Kallemosen
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Poul Solberg Hansen, Ejler Schütt, Hans Henrik Philippsen, Dorte Soll, Jan Toft Jensen, Bent Sørensen, Frede Rahr Petersen
Bemærkninger: Der var afbud fra Dorte Soll.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 10/3632, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Orientering fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og/eller administrationen, herunder bl.a. om indkomne henvendelser, indbydelser mm.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-12-2013

  Orienteret om henvendelse fra DR-Syd om KINA-projektet.

  Afbud: Dorte Soll.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/12821, Sagsinitialer: NLJ

  Sagsfremstilling

  På mødet i Arbejdsmarkedsudvalget den 15. april 2013 godkendte udvalget, at jobcenteret arbejder videre med tiltagene omkring etablering af et virksomhedsberedskab, herunder phonerfunktion og telefonservice til varetagelse af kontakten til virksomhederne. Endvidere besluttede Arbejdsmarkedsudvalget, at der skulle ske en øget formidlingsindsats af de arbejdsmarkedsparate som middel til at hjælpe flere i job. Den virksomhedsvendte indsats er derfor omlagt og tilføjet nye tiltag. I det efterfølgende redegøres der for de vigtigste tiltag, der er sat i gang, for flere detaljer henvises til bilaget.:

  • Der er etableret et virksomhedsberedskab i form af en servicetelefon til virksomhederne. Telefonen betjenes af en virksomhedskonsulent, som kan tage sig af virksomhedshenvendelser.
  • Der er etableret en virksomhedsvendt hjemmeside www.jobcenteraabenraa.dk hvor virksomhederne kan finde alle relevante oplysninger i forhold til jobcenterets ydelser.
  • Der er via KIS projektet etableret en phonerfunktion med henblik på at gennemføre kampagner og anden målrettet markedsføring og undersøgelse.
  • Der er iværksat et virksomhedsbarometer med henblik på afdækning af det lokale arbejdsmarkedsbehov, der henvises til dagsordenspunktet desangående.
  • Der er iværksat udvikling af virksomhedsevalueringer af Jobcenter Aabenraa.

  Effekterne af det øgede fokus ses i målopfyldelsen af beskæftigelsesplanens mål, hvor Jobcenteret i øjeblikket har en kontaktgrad på 50,9 % (målet er 40 %) og en besøgsgrad på 42,4 % (målet er 30 %).

  Effekterne af det øgede fokus på de arbejdsmarkedsparate udgør en del af den positive udvikling i ledighedstallene på det forsikrede område.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at status på den virksomhedsvendte indsats tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-12-2013

  Godkendt.

  Afbud: Dorte Soll.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/16199, Sagsinitialer: NLJ

  Sagsfremstilling

  Jobcenteret har iværksat en systematisk virksomheds-barometerundersøgelse, der har til formål at skabe en systematisk vidensindsamling om behov og forventninger til fremtiden hos virksomhederne i Aabenraa Kommune. Barometret skal skabe grundlag for at koordinere jobcenterets indsats i forhold til at give kommunens virksomheder den bedst mulige service, når der skal findes den rette arbejdskraft.

  Virksomhedsbarometeret er en del af et projekt om en særlig virksomhedsvendt indsats, som blev igangsat i jobcenteret i januar 2013 med finansiering fra Det Lokale Beskæftigelsesråd.

  For at sikre bredden og repræsentativiteten af den erhvervsmæssige situation i kommunen, bliver der ikke arbejdet med et fast virksomhedspanel. Princippet er, at alle typer og størrelser af virksomheder bliver spurgt med et halvt års mellemrum. Indsamlingen foregår løbende hen over året ved hjælp af systematiske interview, hvor virksomhederne kontaktes af jobcenteret telefonisk eller ved besøg.

  Virksomhedsbarometeret er en opgørelse af svar inden for det sidste halve år. Den valgte metode betyder, at informationen har karakter af at være en strømpil, frem for et her og nu billede. Data gøres gennemsigtige, så det er muligt at se, hvor stor en andel af virksomhederne inden for hver branche, der indgår i barometeret.

  For at sikre at der kan opnås et stort antal svar, har jobcenteret valgt at afgrænse barometret til så få spørgsmål, som muligt. Der stilles spørgsmål inden for følgende områder:

  • Forventninger til fremtiden for virksomheden.
  • Forventninger til fremtidige rekrutteringsbehov eller reduktion af personale i virksomheden.
  • Ønskede kompetencer til kommende nye medarbejdere.
  • Ansættelse af lærlinge.
  • Ansættelse af medarbejdere på særlige vilkår.
  • Rekruttering af arbejdskraft fra udlandet.
  • Tilfredshed med jobcenteret.

  Barometeret udarbejdes hvert halve år og forelægges Arbejdsmarkedsudvalget. I vedlagte bilag er et forslag til udformningen af det første virksomhedsbarometer. Virksomhedsbarometeret består af data fra barometeret samt relevante data fra jobcenterets sagsbehandlersystem og data fra regionen.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,
  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-12-2013

  Godkendt.

  Afbud: Dorte Soll.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/16550, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  Arbejdsmarkedsudvalget besluttede den 15. april 2013,

  at udvalget ønsker en månedlig status vedr. Kommunalt In-house Servicekorps (KIS).

  Personale

  Status på ansættelser i KIS 1. december 2013

  Seniorjob

  Fleksjob

  Øvrige

  I alt

  Mål pr. 1.1.14

  29

  124

  25

  178

  175 inkl. visiteret

  Den første ansatte fleksjobber forlader KIS og er fra 01. december 2013 ansat ved Rønshave Plejecenter.

  Status i forhold til ”øvrige” er, at der i perioden fra den 14. maj og frem til 1. december 2013 er visiteret 22 personer til KIS, som i stedet har valgt et andet fleksjob eller er startet i praktik et andet sted med henblik på at få et fleksjob. 2 personer er stoppet ved KIS og er overgået til anden ydelse. 1 person er startet i et andet seniorjob. I alt er der nu henvist 178 personer til KIS, hvoraf ingen til dato har afslået tilbuddet om et rimeligt fleksjob eller et seniorjob, uden de havde et alternativt jobtilbud eller var berettiget til en anden ydelse.

  Målet om 175 personer ansat i fleksjob og seniorjob i KIS, eller i anden virksomhed/institution pr. 1. januar 2014, er dermed allerede opfyldt, og der forventes kun i et begrænset omfang at blive ansat fleksjobbere/seniorjobbere i december måned.

  Arbejdsopgaver

  DGI har lejet sig ind i lokaler ved KIS, hvor de vinteropbevarer et par trailere med henholdsvis kajakker og cykler, og hvor KIS udfører rengøring af disse samt kontrol af kæder og bremser på ca. 20 cykler.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-12-2013

  Godkendt.

  Afbud: Dorte Soll.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/54767, Sagsinitialer: rk

  Sagsfremstilling

  Det fremgår af samarbejdsaftalen, der er indgået med Aabenraa kommune og Region Syddanmark, at Arbejdsmarkedsudvalget, Sundhedsudvalget og Børne- og Familieudvalget på et senere tidspunkt vil blive orienteret om samarbejdet mellem Aabenraa kommune og Region Syddanmark vedr. sundhedskoordinator og klinisk funktion for kommunens Rehabiliteringsteam.

  Det er Give Friklinik, der står for levering af Sundhedskoordinator til rehabiliteringsteamets møder.

  Sundhedskoordinatoren skal vurdere, om sagens sundhedsfaglige aspekter er fyldestgørende i forhold til, at sagen kan behandles i Rehabiliteringsteamet.

  Det er teamets vurdering at:

  • Samarbejdet fungerer godt og de vedtagne procedurer bliver fulgt.
  • Sundhedskoordinatoren er altid velforberedt.
  • Sundhedskoordinatoren, der deltager i rehabiliteringsmøderne, altid har et højt fagligt niveau. Sundhedskoordinatoren er altid lægeuddannet ofte med et speciale i f.eks. rygkirurgi.
  • Sundhedskoordinatorerne opleves meget fleksible.

  Udfordringer:

  • Samarbejdet mellem sundhedskoordinatorerne og lokalpraktiserende læger er ikke eksisterende.
  • Der er intet samarbejde inden møderne.
  • Klinisk funktion har flere tilbud, vi ikke har benyttet - f.eks. lægeattester fra klinisk funktion.

  Til det praktiske samarbejde, bruger vi MediConnect Proces som IT redskab, og det fungerer upåklageligt.

  Status på sager der har været behandlet i Rehabiliteringsteamet i perioden 1. januar til 8. november 2013:

  117 sager fordelt på:

  • 37 sager er indstillet til førtidspension og har fået det.
  • 28 sager er indstillet til fleksjob og har fået det.
  • 1 sag er indstillet til flekslønstilskud i egen virksomhed – er pt. ikke berettiget til tilskuddet.
  • 22 sager er indstillet til ressourceforløb.
  • I 9 sager har borgeren ønsket deres sag i Førtidspensionsnævnet efter pensionslovens § 17 (på det foreliggende) og har fået afslag.
  • 20 sager er sendt retur til jobcenteret til yderligere udredning af arbejdsevnen.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-12-2013

  Godkendt.

  Afbud: Dorte Soll.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/31769, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  I den seneste opfølgningsrapport fra Beskæftigelsesregion Syddanmark kan man læse, at beskæftigelsesudviklingen i Aabenraa fortsætter den negative udvikling. Det seneste år er faldet på 3,1 pct. mod 1 pct. for Syddanmark som helhed. Det betyder, at der er omkring 680 færre beskæftigede. Faldet ses især inden for offentlig administration, undervisning, sundhed, handelsområdet og industrien.

  Ministermålene

  Aabenraa har en større samarbejdsgrad med virksomhederne end gennemsnittet i Syddanmark og klynge. Samtidig ses et fald i tilgangen til permanente ydelser og i antallet af langtidsledige. Endelig viser den seneste opgørelse, at uddannelsesgraden for de unge ligger under niveauet for både klynge og region.

  Selvom udviklingen for de 4 ministermål samlet set er god, har Aabenraa set i forhold til befolkningen relativt mange på førtidspension og langtidsledige.

  Med hensyn til førtidspension skal udviklingen ses i sammenhæng med, at der var en pukkel af sager i januar og februar 2013, hvor kommunen afgjorde en række sager, som var rejst inden udgangen af 2012.

  De mange langtidsledige kan især tilskrives, at relativt mange i Aabenraa er overgået til den særlige uddannelsesydelse.

  De to udfordringer

  Tilgangen til førtidspension

  I Aabenraa er tilgangen til førtidspension fortsat større end for klyngen som helhed målt i forhold til befolkningens størrelse.

  Ressourceforløb, der er i en indkøringsfase, og den målrettede fleksjobordning er redskaber, der skal hjælpe udsatte grupper ind på arbejdsmarkedet.

  Opfølgningen viser, at antallet af fleksjobvisiterede og langvarige kontanthjælpssager ligger lavere end for klyngen som helhed.

  Regionen peger på følgende fokusområder:

  • Strategi i forhold til hvilke grupper der skal have et ressourceforløb.
  • Udvikle indsatsen i ressourceforløbene og sikre at der i alle ressourceforløb er udviklende sigte og fokus på progression.
  • I samarbejde med virksomhederne fremskaffe fleksjob – også til de borgere der har en meget begrænset arbejdsevne.
  • En aktiv indsats målrettet job eller uddannelse for alle kontanthjælpsmodtagere.

  Kontakt med jobparate kontanthjælpsmodtagere

  Regionen peger på kravene i forbindelse med kontanthjælpsreformen, hvor samtalen bliver et centralt instrument til at hjælpe de jobparate tilbage på

  arbejdsmarkedet. De viser ved en simpel case, at der kan være et stort potentiale i at investere i at afholde flere samtaler.

  De anbefaler følgende fokuspunkter:

  • Fokus på at øge den tidlige og intensive kontakt med jobparate kontanthjælpsmodtagere.
  • Godt kendskab til det lokale arbejdsmarked med fokus på jobåbninger.
  • Styrket samarbejde med de lokale virksomheder – også i forhold til at skabe det rette match.
  • Tæt opfølgning både under og efter aktiveringsforløb med fokus på forsat jobsøgning.

  I forhold til de ovenstående punkter kan det oplyses

  • at Jobcenteret i forbindelse med kontanthjælpsreformen indkalder borgerne til 3 samtaler indenfor 3 måneder,
  • at borger over 30 år indkaldes til aktiveringssamtaler,
  • at borgere under 30 år indkaldes til gruppesamtaler om reformen, hvor der bl.a. er fokus på uddannelsespålæg,
  • at der er etableret et virksomhedsbarometer, der løbende indsamler viden om jobåbninger og udviklingen i virksomhederne,
  • at Jobcenter Aabenraa har en højere samarbejdsgrad med virksomhederne end klyngen og gennemsnittet for regionen,
  • at Jobcenteret har etableret en servicetelefon, hvor virksomhederne kan henvende sig for at få hjælp og få besvaret spørgsmål,
  • at Jobcenteret har taget CRM-systemet  i brug, hvor jobordre vil blive lagt ind, så der kan ske bedre match mellem borgere og virksomheder, og
  • at der følges op på borgere i aktivering f.eks. i forbindelse med virksomhedsbesøg. Derudover følger jobkonsulenterne op i forbindelse med samtalen med den ledige efter en aktivering.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at opfølgningsrapporten tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-12-2013

  Godkendt.

  Afbud: Dorte Soll.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/35887, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

  Efter retssikkerhedsloven skal kommunen fastsætte en frist for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse i de tilfælde, hvor en borger har søgt om hjælp. Fristen regnes normalt fra det tidspunkt, hvor borgeren har indgivet sin ansøgning.

  Arbejdsmarkedsudvalget godkendte i oktober 2012 de nuværende sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet. Samtidig blev det besluttet, at sagsbehandlingsfristerne skulle revideres og godkendes årligt.

  Sagsbehandlingsfristerne for 2014 fremgår af vedlagte bilag. Ændringerne er en konsekvens af lovændringer. De væsentligste ændringer er i forhold til de lediges ret og pligt til første tilbud og gentagne tilbud, herunder tidspunktet for afgivelse af tilbud og varigheden af tilbud. Desuden er der en række ændringer i forhold til afholdelse af jobsamtaler.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagsbehandlingsfristerne godkendes, og

  at sagsbehandlingsfristerne revideres årligt.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-12-2013

  Godkendt.

  Afbud: Dorte Soll.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/3657, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-12-2013

  -

  Afbud: Dorte Soll.