Beslutningsprotokol

mandag den 17. februar 2014 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Ejler Schütt, Jette Julius Kristiansen, Bent Sørensen, Lars Kristensen, Kim Brandt, Erik Uldall Hansen, Gert Nordklitgaard
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/3856, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Orientering fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og/eller administrationen, herunder bl.a. om indkomne henvendelser, indbydelser mm.:

  • Det Regionale Beskæftigelsesråd afholder konference den 19. marts 2014 kl. 12.00-16.00 i Trekantområdet, formentlig Kolding. Fokus på konferencen vil være reformer og Carsten Koch-udvalgets arbejde. Nærmere information udsendes senere.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 17-02-2014

  Orientering om:

  • Det Regionale Beskæftigelsesråds konference den 19. marts 2014 er aflyst.
  • Klagestatistik for 2012 og 1. kvartal 2013.
  • Besøg fra Billund Kommune.
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41128, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  På mødet orienteres om indsatsområderne:

  • Job og Rehab v/kontorleder Rita Kristensen
  • Job og Afklaring v/kontorleder Kristian Jørgensen

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 17-02-2014

  Udleveret bilag af 17.2. og 28.1.2014.

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/4400, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Den økonomiske rapportering pr. 31. januar 2014 viser, at der på flere områder er afvigelser mellem forventet aktivitet/forbrug og faktisk aktivitet/forbrug.

  Afvigelserne er på flere områder positive, hvilket betyder, at områderne umiddelbart ser ud til at udvikle sig bedre end forudsat.

  Det er dog vigtigt, at være opmærksom på, at budgetterne ikke er korrigeret i forhold til kontanthjælpsreformen, indførelsen af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse samt opsplitningen af driftsloftet for udgifter til beskæftigelsesindsatsen.

  Ligeledes er der områder, som skal undersøges nærmere, da der er brugt en større del af budgettet end forudsat. Dette er også områder, hvor udviklingen skal følges nøje.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at den økonomiske rapportering pr. 31. januar 2014 tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 17-02-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/22405, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  Der er vedlagt en rapport, som præsenterer resultaterne af en benchmarkinganalyse af produktivitet og kvalitet i den kommunale beskæftigelsesindsats.

  Analysen er gennemført af konsulentfirmaerne mploy a/s og Kibak Consult i samarbejde med jobcentre i 15 kommuner i perioden fra 15. august til 20. november 2013.

  De medvirkende kommuner i analysen løfter knap 10 pct. af den samlede beskæftigelsesindsats i Danmark.

  Jobcenterbenchmarking 2013 har til formål at sætte fokus på jobcentrenes ”interne” effektivitet. Den belyser størrelsen af jobcentrenes opgaver og ressourceforbruget på disse.

  Der er udarbejdet nøgletal, som viser:

  · Om indsatsen og ressourceforbruget på de centrale opgaver er større eller mindre end i andre jobcentre.

  · Hvilken sammenhæng der er mellem ressourceforbruget og kvaliteten i opgaveløsningen.

  · Om den interne fordeling af ressourcer på opgaver er optimal i lyset af den målte produktivitet og kvalitet af indsatsen?

  Af analysens resultater og konklusioner skal følgende fremhæves (Læs evt. konklusioner i rapporten som er vedhæftet):

  · Aabenraa Kommune anvender relativt få ressourcer til beskæftigelsesindsatsen.

  · Produktiviteten i beskæftigelsesindsatsen er høj i Aabenraa

  · Den høje produktivitet kan være opnået på bekostning af kvaliteten i indsatsen.

  · Job- og uddannelsesraterne ligger generelt under gennemsnittet i kommunerne.

  · Fortsat potentiale for højere produktivitet.

  Arbejdsmarkedsstyrelsens opgørelse over kommunernes rammevilkår viser dog, at Aabenraa Kommunes rammevilkår er vanskeligere end i de fleste øvrige deltagende kommuner. Samtidig viser rapportens resultater, at Aabenraa Kommune har den næsthøjeste samlede produktivitet i beskæftigelsesindsatsen blandt de 15 medvirkende kommuner.

  Det kan oplyses, at KL har taget initiativ til, at igangsætte en landdækkende benchmark undersøgelse af beskæftigelsesindsatsen.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 17-02-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/33398, Sagsinitialer: hhoc

  Sagsfremstilling

  Den 30. april 2013 fremsendte Faglig Fælles Forbund (3F), Kampmannsgade 4 i København, en klage til Tilsynet i Statsforvaltningen, over Aabenraa Kommunens procedurer i sygedagpengesager.

  3F var af den opfattelse, at Aabenraa Kommunens administration af ansøgninger om sygedagpenge var i strid med lovgivningen. Klagen omhandlede især kommunes ret til at undersøge, om en borger er uarbejdsdygtig efter sygedagpengelovgivningen, før udbetaling af sygedagpenge startes op.

  Forvaltningen fastholdt i svar til Tilsynet, at Aabenraa Kommunes procedurer er i overensstemmelse med vurderingen om uarbejdsdygtighed efter § 7 i Lov om Sygedagpenge. Derudover fastholdt forvaltningen, at det er kommunens ansvar at indhente den fornødne dokumentation, før der kan træffes afgørelse om udbetaling af offentlige ydelser (jfr. Retssikkerhedslovens § 10, stk. 1).

  Som det fremgår af vedlagte afgørelse af 8. januar 2014 fra Tilsynet i Statsforvaltningen, har Aabenraa Kommune fået medhold. Det er Statsforvaltningens opfattelse, at der ikke er grundlag for at antage, at Aabenraa Kommune har handlet i strid med lovgivningen ved den beskrevne sagsbehandling i forbindelse med anmodninger om sygedagpenge.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 17-02-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/1119, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har sammen med KL den 8. januar 2014 sendt et brev til kommunerne, hvor de orienterer om, at der er kommet nye klynger på Jobindsats.

  Klyngerne er siden 2007 blevet anvendt i en række sammenhænge bl.a. til opgørelse af det såkaldte besparelsespotentiale, som kommunerne som minimum en gang om året skal foreholde sig til i forbindelse med udarbejdelsen af resultatrevisionen. Derudover er klyngerne blevet brugt som sammenligningsgrundlag i forvaltningens løbende afrapportering af resultaterne af den lokale beskæftigelsesindsats og i Beskæftigelsesregionens opfølgninger og analyser.

  I de vedlagte bilag kan man bl.a. læse om den nye opgørelse af klyngerne. Som noget nyt er der ændret markant i opgørelsen af besparelsespotentialet. Hvor metoden fra 2006 sammenlignede kommunen med gennemsnittet i den klynge, kommunen indgik i, opgør den nye metode forskellen mellem den faktiske og forudsagte andel af året, hvori personer i alderen 16-66 år modtager en given ydelse. Som Styrelsen og KL anfører, er ”den enkelte kommunes besparelsespotentiale dermed ikke længere afhængig af, hvordan andre kommuner i klyngen præsterer.” En anden væsentlig nyskabelse er, at kommunerne ikke indgår i den samme klynge på tværs af forskellige ydelser, men at det er forskellige kommuner i klyngerne på de forskellige ydelseskategorier.

  Det kan oplyses, at data for de nye klynger er implementeret på Jobindsats.

  I forhold til besparelsespotentialet viser de offentliggjorte data på Jobindsats følgende for Aabenraa:

  Besparelsespotentiale Aabenraa jobcenter

  Opgjort for 4. kvartal 2012 - 3. kvartal 2013

  Fuldtids-personer

  i pct. af befolkningen

  Forudsagte fuldtids-personer

  i pct. af befolkningen

  Potentiel reduktion

  af antal fuldtids-personer

  Besparelses-

  potentiale

  (i mio. kr.)

  A-dagpenge

  3,27

  3,83

  -216

  -22,4

  Kontanthjælp (inkl. revalidering, forrevalidering, ressourceforløb og uddannelseshjælp)

  3,92

  4,17

  -93

  -7,9

  Sygedagpenge

  2,20

  2,39

  -72

  -8,6

  Permanente ydelser (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension)

  10,93

  9,42

  580

  49,3

  I alt

  20,32

  19,81

  580

  49,3

  Kilde: Jobindsats

  Den nye opgørelse viser, at Aabenraa på 3 områder ikke har et besparelsespotentiale, mens der på permanente ydelser er et potentiale på godt 49 mio. kr. Det svarer til, at der skulle have været 580 færre på disse ydelser i perioden. Umiddelbart kan besparelsen ikke realiseres, da det hovedsageligt vedrører ydelser, der ikke kan ændres, så potentialet ligger i tilgangen til de permanente ydelser, der også er et udmeldt ministermål for indsatsen. 

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagentages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 17-02-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/3302, Sagsinitialer: hhoc

  Sagsfremstilling

  Som led i regeringens afbureaukratiseringsprogram, har kommunen en udfordringsret. Udfordringsretten indebærer, at kommunen på forsøgsbasis kan ansøge om fritagelse fra statslige og kommunale regler.

  I bekendtgørelse af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, er sygedagpengeområdet omfattet af de områder, hvor der skal være en klar adskillelse mellem indsats og udmåling af ydelsen.

  Forvaltningen har skærpet fokus på den tidlige indsats i sygedagpengesager. Adskillelse mellem indsatsen, som er organiseret i kontoret Job og Helbred, og udbetalingen, som er organiseret i kontoret Job og Afklaring, er forhalende i forhold til at træffe hurtige afgørelser ved ansøgning om sygedagpenge.

  Forvaltningen har gennemført en LEAN analyse med udgangspunkt i effektivisering og kvalitetssikring af samarbejdet mellem sygedagpengeudbetalingen og sygedagpengeindsatsen. Erfaringerne fra denne proces har været en optimering af de nuværende arbejdsgange, så kommunen kan sikre den hurtigste behandling af en sygedagpengesag indenfor de eksisterende rammer.

  En afbureaukratisering af adskillelsen mellem indsats og udmåling af ydelsen vil medføre bedre vilkår i den fastsatte effektivisering.

  Det er forvaltningens vurdering, at en sammenlægning af sygedagpengeudbetaling og sygedagpengeindsatsen vil medføre, at sagsbehandlingstiden for at træffe afgørelse i borgerens anmodning om sygedagpenge, vil kunne afkortes med op til 4 dage.

  Der henvises til vedlagte bilag, som beskriver arbejdsgange i Jobcentret, fra ansøgning om sygedagpenge til indsatsen kan igangsættes.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at forvaltningen, via udfordringsretten, søger dispensation hos Økonomi- og Indenrigsministeriet til at organisere sygedagpengeindsatsen og sygedagpengeudbetalingen i eet kontor, under én ledelse.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 17-02-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/2443, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Dansk Arbejdsgiverforening indstiller følgende nye medlemmer til Det lokale Beskæftigelsesråd (LBR):

  • Direktør Line Meldgaard, Meldgaard Holding A/S
  • Udviklingschef Oluf Lauridsen, DS SM

  Byrådet godkendte den 29. september 2010 de indstillede medlemmer til LBR for perioden juni 2010 til og med maj 2014. Byrådet besluttede den 30. oktober 2013 at delegere kompetencen vedr. udpegningen til Arbejdsmarkedsudvalget.

  Rådet består på nuværende tidspunkt af følgende medlemmer:

  • Borgmesteren (formand)
  • 3 fra Landsorganisationen i Danmark
  • 1 fra Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd
  • 1 fra Praktiserende Lægers Organisation
  • 1 fra Uddannelsesinstitutionerne
  • 1 fra Erhvervenes Hus
  • 2 fra Danske Handicaporganisationer

  Dansk Arbejdsgiverforening har 3 pladser, som de i en periode ikke har gjort brug af.  Akademikernes Centralorganisation har 1 plads, som de har meddelt, de ikke ønsker at gøre brug af.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at de indstillede medlemmer godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 17-02-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/3970, Sagsinitialer: ekc

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommunes Trafiksikkerhedsplan har dannet grundlag for de seneste års trafiksikkerhedstiltag. Kultur, Miljø & Erhverv har udarbejdet forslag til planen for 2013-2020 som opfølgning på Trafiksikkerhedsplanen gældende for perioden 2008-2012. Der tages udgangspunkt i fokusområderne i den nye nationale handlingsplan fra færdselssikkerheds-kommissionen.

  Der er udvalgt 5 fokusområder, hvor analyser af diverse ulykkestyper viser et særligt behov for en indsats i Aabenraa Kommune. De 5 valgte indsatsområder er:

  • For høj fart
  • Ulykker med bløde trafikanter
  • Ulykker med unge bilister (18 – 24 år)
  • Ulykker på overordnede veje i åbent land
  • Ulykker i byer

  Trafiksikkerhedsplan 2013-2020 er godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 4. december 2013 til udsendelse i offentlig høring i 6 uger forud for den endelige godkendelse. Høringsfristen er den 7. marts 2014.

  Planen er videresendt til alle fagudvalg i Aabenraa Kommune med henblik på at give udvalgene mulighed for at komme med bemærkninger til planen. Forvaltningen vurderer, at planen kun har perifer berøring med Arbejdsmarkedsudvalgets politikområde, hvorfor der ikke er yderligere at bemærke.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,  

  at Arbejdsmarkedsudvalget meddeler, at de ikke har kommentarer til trafiksikkerhedsplanen.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 17-02-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41950, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Det fremgår af konstitueringsaftalen, at der under Social- & Sundhedsudvalget skal nedsættes et § 17, stk. 4 udvalg vedrørende forebyggelse og misbrug.

  Et § 17, stk. 4 udvalg er et særligt udvalg, der kan nedsættes af byrådet til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for byrådet, økonomiudvalget eller et stående udvalg. Byrådet bestemmer det særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for dets virksomhed.

  § 17, stk. 4 udvalget refererer til Social- & Sundhedsudvalget og er således rådgivende i forhold til dette udvalg. Nedsættelse af § 17, stk. 4 udvalget ændrer ikke ved Social- & Sundhedsudvalgets kompetencer. Ifølge konstitueringsaftalen er § 17, stk. 4 udvalget vedrørende forebyggelse og misbrug midlertidigt og evalueres efter to år.

  Sekretariatsbetjeningen af § 17, stk. 4 udvalget varetages af Social & Sundhedsforvaltningen.

  Udvalget foreslås at bestå af i alt seks medlemmer. Fem medlemmer af byrådet med viden og indsigt indenfor følgende udvalgsområder:

  · Arbejdsmarked

  · Børn og unge

  · Kultur og fritid

   Endvidere deltager en ekstern ressourceperson med særlig ekspertise indenfor udvalgets opgaver.

  Ifølge konstitueringsaftalen tildeles formandsposten Socialdemokratiet.

  Forvaltningen har udarbejdet et udkast til kommissorium for udvalget; herunder med opgaver indenfor følgende indsatsområder:

  · Rusmiddelindsatsen med særlig fokus på familiebehandling,

  · Forebyggelse af overvægt med særlig fokus på unge,

  · Forebyggelse med særlig fokus på at understøtte en uddannelses- og arbejdsmarkedsrettet indsats for borgere med dobbeltdiagnoser.

  Forvaltningen har endvidere udarbejdet udkast til forretningsorden for § 17, stk. 4 udvalget vedrørende forebyggelse og misbrug.

  Endelig foreslås en månedlig mødefrekvens i de uger, hvor der er møder for Byrådet. Forslag til mødekalender vil blive forelagt på første møde for § 17, stk. 4 udvalget vedrørende forebyggelse og misbrug.

  Forslaget til § 17, stk. 4 udvalget vedrørende forebyggelse og misbrug foreslås sendt i høring i berørte fagudvalg forud for byrådets behandling af sagen.

  Lovgrundlag

  Styrelsesloven § 17, stk. 4.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at sagen høres i Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- & Uddannelsesudvalget og Kultur- & Fritidsudvalget,

  at der nedsættes et § 17, stk. 4 udvalg vedrørende forebyggelse og misbrug med reference til Social- & Sundhedsudvalget,

  at kommissorium for § 17, stk. 4 udvalget godkendes,

  at forretningsorden for § 17, stk. 4 udvalget godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-02-2014

  1. og 4. at: Godkendt.
  2. og 3. at: Anbefales godkendt.

  Afbud: Mette Hørlück.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at Arbejdsmarkedsudvalget meddeler, at de finder kommissoriet spændende og relevant, og at det vil være et godt afsæt for fortsat styrkelse af det tværsektorielle arbejde mellem udvalgene.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 17-02-2014

  Godkendt.