Beslutningsprotokol

mandag den 10. marts 2014 kl. 16:00

Mødested: KIS, Gasværksvej 20
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Ejler Schütt, Jette Julius Kristiansen, Bent Sørensen, Lars Kristensen, Kim Brandt, Erik Uldall Hansen, Gert Nordklitgaard
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/3856, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Orientering fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og/eller administrationen, herunder bl.a. om indkomne henvendelser, indbydelser m.m.:

  • 30. april 2014: Temamøde mellem de sønderjyske arbejdsmarkedsudvalg og de lokale beskæftigelsesråd. Nærmere information følger senere.
  • 05. maj 2014: Det regionale Beskæftigelsesråds årlige konference. Nærmere information følger senere.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-03-2014

  Orientering vedr.:

  • 30. april 2014: Temamøde mellem de sønderjyske arbejdsmarkedsudvalg og de lokale beskæftigelsesråd.
  • 05. maj 2014: Det regionale Beskæftigelsesråds årlige konference.
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41128, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  På mødet orienteres om indsatsområdet:

  • Job og Virksomhed v/kontorleder Nikolaj S. Jensen

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-03-2014

  Udleveret dias af 10. marts 2014.

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/16199, Sagsinitialer: NLJ

  Sagsfremstilling

  Jobcenteret har iværksat en systematisk virksomheds-barometerundersøgelse, der har til formål at indsamle viden om behov og forventninger til fremtiden hos virksomhederne i Aabenraa Kommune. Barometret skal skabe grundlag for at koordinere jobcenterets indsats i forhold til at give kommunens virksomheder den bedst mulige service, når der skal findes den rette arbejdskraft.

  Virksomhedsbarometeret er en del af et projekt om en særlig virksomhedsvendt indsats, som blev igangsat i jobcenteret i januar 2013 med finansiering fra Det Lokale Beskæftigelsesråd.

  Barometeret udarbejdes hvert halve år og forelægges Arbejdsmarkedsudvalget.

  I undersøgelsen for første halvår 2014 har 112 virksomheder deltaget i undersøgelsen mod 221 i forrige undersøgelse.

  Barometeret for første halvår 2014 viser følgende tendenser:

  • Fortsat spirende optimisme om end den er lidt mindre end ved sidste undersøgelse.
   • 8 ud af 10 virksomheder forventer uændret eller stigende omsætning. I forhold til seneste undersøgelse forventer hver femte virksomhed faldende omsætning mod hver sjette i sidste undersøgelse.
  • Forventning om svagt stigende rekruttering, som de ledige vil have svært ved at indfri.
   • 17% af virksomhederne forventer at skulle ansætte flere medarbejdere i de kommende 6 måneder, mens 13% forventer at skulle afskedige medarbejdere.
   • 68% af de virksomheder, der forventer at ansætte nyt personale, har behov for medarbejdere med særlige kompetencer (formelle eller branchemæssige). Da de ledige i stor udstrækning søger job inden for ufaglærte områder, vil de have vanskeligt ved at opfylde disse krav.
  • Mange virksomheder vil påtage sig et socialt ansvar, men få forventer at ansætte elever.
   • Ca. 50% af virksomhederne er klar til eller overvejer at tage et socialt ansvar. Det er dog iøjnefaldende, at kun godt hver tiende virksomhed forventer at ansætte elever.
  • Efterspørgsel efter udenlandsk arbejdskraft.
   • 33% af de adspurgte virksomheder overvejer at rekruttere udenlandsk arbejdskraft.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,
  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-03-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/4400, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Den økonomiske rapportering pr. 28. februar 2014 viser, at der på flere områder er afvigelser mellem forventet aktivitet/forbrug og faktisk aktivitet/forbrug.

  Afvigelserne er på flere områder positiv, hvilket betyder, at områderne umiddelbart ser ud til at udvikle sig bedre end forudsat.

  Ligeledes er der områder, som skal undersøges nærmere, da der er brugt en større del af budgettet end forudsat. Dette er også områder, hvor udviklingen skal følges nøje.

  Derudover er det vigtigt, at være opmærksom på, at budgetterne ikke er korrigeret i forhold til kontanthjælpsreformen, indførelsen af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse samt opsplitningen af driftsloftet for udgifter til beskæftigelsesindsatsen.

  I forbindelse med bevillingskontrollen pr. 31. marts 2014 vil der blive foretaget en dybdegående gennemgang af områderne.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at den økonomiske rapportering pr. 28. februar 2014 tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-03-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/6411, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Til orientering forelægges sektorbeskrivelse (bidrag til årsberetning for 2013) på Arbejdsmarkedsudvalgets område.

  Sektorbeskrivelsen skal ikke politisk behandles i de enkelte udvalg, men behandles direkte i Økonomiudvalg og Byråd.

  Sektorbeskrivelsen for Arbejdsmarkedsudvalget vil blive indarbejdet i Aabenraa Kommunes årsberetning for 2013.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sektorbeskrivelsen for Arbejdsmarkedsudvalget for 2013 tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-03-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/6411, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Til udvalgets orientering forelægges oversigt vedr. overførsel af driftsbevillinger for 2013 til 2014.

  Overførsel af driftsbevillinger skal ikke politisk behandles i det enkelte udvalg, men behandles direkte i Økonomiudvalg og Byråd.

  Overførsler kan opdeles i 3 kategorier – henholdsvis Institutioner og områder omfattet af dialogbaseret aftalestyring (kategori 1), Puljer og Projekter m.v. (kategori 2) og Øvrige overførsler (kategori 3).

  Denne sag vedrører overførsel af mer-/mindreforbrug på

  • Institutioner og områder omfattet af dialogbaseret aftalestyring (kategori 1)

  Såfremt institutionerne har et merforbrug på ud over 4% skal der udarbejdes afviklingsplan/redegørelse, som beskriver, hvorledes merforbruget er opstået og ligeledes hvordan merforbruget afvikles.

  Der er ikke institutioner under Arbejdsmarkedsudvalget, hvor der skal udarbejdes en afviklingsplan.

  Økonomi og afledt drift

  Oversigten viser et samlet mindreforbrug på 0,001 mio. kr. vedr. følgende institutioner:

  • KIS
  • Fuldtræfferen

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at orienteringen vedr. driftsoverførsler fra 2013 til 2014 tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-03-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/6411, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Til udvalgets orientering forelægges oversigter vedr. overførsel af driftsbevillinger for 2013 til 2014.

  Overførsel af driftsbevillinger skal ikke politisk behandles i det enkelte udvalg, men behandles direkte i Økonomiudvalg og Byråd.

  Overførsler kan opdeles i 3 kategorier – henholdsvis Institutioner og områder omfattet af dialogbaseret aftalestyring (kategori 1), Puljer og Projekter m.v. (kategori 2) og Øvrige overførsler (kategori 3).

  Denne sag vedrører overførsel af mer-/mindreforbrug på

  • Puljer og Projekter (kategori 2 - garantioverførsel)
  • Øvrige overførsler (kategori 3)

  Økonomi og afledt drift

  Puljer og projekter (kategori 2) omfatter følgende områder:

  • LBR midler
  • FVU midler

  Oversigten viser et samlet mindreforbrug på 0,838 mio. kr.

  Øvrige overførsler (kategori 3) omfatter følgende områder:

  • Den særlige fleksjobpulje

  Der søges overført et mindreforbrug på 0,081mio. kr.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at orienteringen vedr. driftsoverførsler vedr. kategori 2 og 3 fra 2013 til 2014 tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-03-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/6621, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  På baggrund af henvendelse fra formanden for Arbejdsmarkedsudvalget har forvaltningen udarbejdet et notat som svar på spørgsmålene om antallet af indvandrere og efterkommere på kontanthjælp, og den indsats borgerne får.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at notatet tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-03-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/31769, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  I den seneste opfølgningsrapport fra Beskæftigelsesregion Syddanmark kan man læse, at beskæftigelsesudviklingen i Aabenraa fortsætter den negative udvikling - faldet har været ubrudt siden 2008. Samtidig ses, at antallet af jobåbninger i Aabenraa ligger relativt lavt, hvilket dog opvejes af, at der generelt er mange jobåbninger på det danske arbejdsmarked. Regionen anbefaler fokus på borgernes mobilitet, hvilket er et tema på mange informationsmøder med nyledige i Jobcenteret.

  Regionen peger på, at der kan være en vending på vej i beskæftigelsen efter lang tids tilbagegang. Der er dog tale om en beskeden fremgang. Denne vurdering bekræftes af de seneste resultater af Aabenraas virksomhedsbarometer.

  Ministermålene

  Aabenraa har et større fald i antallet af unge på offentlig forsørgelse end både klynge og Syddanmark. Samtidig ses også et større fald i tilgangen til førtidspension, mens antallet af langtidsledige er større end i klyngen som helhed. Endelig ses, at Aabenraa i lighed med tidligere opgørelse fortsat har en samarbejdsgrad med virksomhederne, der er større end gennemsnittet i Syddanmark og klyngen.

  De to udfordringer

  Antallet på offentlig forsørgelse

  Regionen peger på, at Aabenraa har flere borgere på offentlig forsørgelse end i klyngen, men samtidig ses, at udviklingen er bedre end for klyngen.

  Regionen peger på det store økonomiske potentiale, der er i, at få borgerne i selvforsørgelse og understreger dermed betydningen af en effektiv beskæftigelsesindsats. Regionen peger på følgende fokusområder:

  • Strategi og prioritering af ressourcerne i forhold til at skabe en beskæftigelsesindsats med størst mulig effekt.
  • Effektiv implementering af de igangværende reformer af førtidspension og fleksjob, kontanthjælp og sygedagpenge og kommende reformer i forhold til indsatsen for de arbejdsmarkedsparate ledige.
  • Samarbejde med andre politikområder og interessenter for at styrke indsatsen for jobcenterets målgrupper.
  • Samarbejde på tværs af kommunegrænser.

  Samarbejdet med virksomhederne

  Regionen peger i rapporten på, at en effektiv beskæftigelsesindsats afhænger af kommunens evne til at samarbejde med virksomhederne. Det er et område, hvor Aabenraa typisk har klaret sig godt og fortsat gør det. Dertil kommer, at Jobcenteret i de senere år har udviklet og prioriteret samarbejdet med virksomhederne, hvilket Det lokale Beskæftigelsesråd også har været med til at støtte.

  Regionen anbefaler, at der rettes fokus mod:

  • Hvilken service tilbydes virksomhederne i forbindelse med rekruttering? Hjælp til jobopslag, udsøgning af relevante CV’er, forsamtaler, konkret henvisning?
  • Er der særlige brancher, man lokalt vil give en særlig service?
  • Hvordan samarbejder vi med øvrige jobcentre og a-kasser omkring rekruttering?
  • Hvordan sikres det fornødne kendskab til virksomhedernes kompetencebehov?

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at opfølgningsrapporten tages til orientering, og

  at anbefalinger indgår ved udarbejdelse af den kommende beskæftigelsesplan.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-03-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41128, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Orientering og rundvisning v/leder Finn Feddersen.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-03-2014

  Godkendt.