Beslutningsprotokol

mandag den 12. maj 2014 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Ejler Schütt, Jette Julius Kristiansen, Bent Sørensen, Lars Kristensen, Kim Brandt, Erik Uldall Hansen, Gert Nordklitgaard
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/3856, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Orientering om:

  • Status vedr. projekt om opkvalificering af ufaglærte
  • Starthjælp
  • Forslag til beskæftigelsesreform

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12-05-2014

  Orientering om status vedr. projekt om opkvalificering af ufaglærte.

  Orientering om starthjælp.

  Orientering om forslag til beskæftigelsesreform.

  Orientering om sag, der har været omtalt i avisen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/12992, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har, i samarbejde med budgetafdelingen, foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 31. marts 2014 i forhold til driftsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af evt. tillægsbevillingsbehov samt finansiering heraf.

  Jf. Økonomiudvalgets beslutning opdeles bevillingskontrolsagerne i 4 sager:

  • 1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)
  • 2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering
  • 3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsniveauer (netto 0)
  • 4. Tillægsbevillinger anlæg

  For Arbejdsmarkedsudvalgets vedkommende omfatter bevillingskontrollen pr. 31. marts 2014 2 bevillingskontrolsager – Omplaceringer indenfor eget udvalg samt tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsniveauer.

  Denne sag vedrører Omplaceringer indenfor eget udvalg, hvilket udvalget selv er bemyndiget til at foretage.

  Som bilag er vedhæftet oversigt over udvalgets interne budgetomplaceringer, samt de hertil hørende noter.

  Endvidere er vedhæftet et bilag, der viser udvalgets samlede ansøgninger opdelt på de 4 bevillingskontrolsager.

  Herudover indgår en økonomisk oversigt med udvalgets resultat pr. 31. marts 2014.

  Økonomi og afledt drift

  Bevillingskontrolsagen for Arbejdsmarkedsudvalget viser et samlet mindreforbrug på 29,255 mio. kr., hvoraf 18,711 mio. kr. vedrører Arbejdsmarkedsudvalgets overførselsudgifter og 10,544 mio. kr. vedr. Arbejdsmarkedsudvalgets forsikrede ledige.

  Det forventede mer-/mindreforbrug er i nedenstående specificeret på politikområder. 

  Udfordringer og løsningsforslag
  (1.000 kr.)

  Forventet mer/mindreforbrug

  Udfordringer

  Overførselsudgifter

  Sygedagpenge og revalidering

  -10.771

  Kontanthjælp inkl. udlændinge

  -128

  Ledighedsydelse og fleksjob

  -2.600

  Forsikrede ledige

  3.231

  Førtidspension

  -8.443

  Overførselsudgifter i alt

  -18.711

  Forsikrede ledige

  Forsikrede ledige

  -10.544

  Forsikrede ledige i alt

  -10.544

  Udfordringer i alt

  -29.255

  Forvaltningen vurderer, at der vil kunne forventes en væsentlig midtvejsregulering af budgetgarantien/øvrige overførsler samt af beskæftigelsestilskuddet.

  Forvaltningen anbefaler derfor, at der afsættes et budgetværn under Arbejdsmarkedsudvalgets bevillingsniveau vedrørende overførselsudgifter og forsikrede ledige, svarende til størrelsen af det forventede mindreforbrug på områderne. Budgetværnet under overførselsudgifter vil således skulle udgøre 18,711 mio. kr., og budgetværnet under forsikrede ledige vil skulle udgøre 10,544 mio. kr.

  Budgetværnet skal anvendes til imødegåelse af en forventet negativ midtvejsregulering/efterregulering af budgetgaranti og beskæftigelsestilskud.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at budgetomplaceringerne godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12-05-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/12992, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0).

  Som bilag er vedhæftet en oversigt over udvalgets ansøgte tillægsbevillinger, finansieret af andre udvalg/bevillingsniveauer, som netto giver 0, samt de hertil hørende noter

  Økonomi og afledt drift

  Bevillingskontrollen pr. 31. marts 2014 udviser følgende ønsker om tillægsbevillinger finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (beløb i 1.000 kr.):

  Ønsker/ finansierende udvalg

  TB 2014

  RK 2015

  RK 2016

  RK 2017

  RK 2018

  Note

  Ønsker:

  -

  KINA, overførsel af medarbejder, serviceudgifter

  100

  100

  100

  100

  100

  B2: 1

  KINA, serviceudgifter

  484

  508

  508

  508

  508

  B2: 2

  Besparelse ifm. udbud, lyskilder, serviceudgifter

  -1

  -1

  -1

  -1

  -1

  B2: 3

  Finansiering af KINA, overførselsudgifter

  -484

  -508

  -508

  -508

  -508

  B2: 4

  Projekt, opkvalificering af ufaglærte, overførselsudgifter

  -467

  B2: 5

  Projekt, opkvalificering af ufaglærte, forsikrede ledige

  467

  B2: 6

  Ønsker Arbejdsmarkedsudvalget i alt

  99

  99

  99

  99

  99

  -

  Finansierende udvalg:

  -

  Børne- og uddannelsesudvalget

  -100

  -100

  -100

  -100

  -100

  Økonomiudvalget

  1

  1

  1

  1

  1

  Finansierende udvalg i alt

  -99

  -99

  -99

  -99

  -99

  -

  Balance

  0

  0

  0

  0

  0

  -

  De enkelte punkter er uddybet nærmere i bilag til sagen. (se notenr. i tabellen).

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at ansøgningerne om tillægsbevillinger i 2014 (netto 0), finansieret af andre udvalg/bevillingsområder, jf. foranstående og vedhæftede bilag, godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12-05-2014

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/9742, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold har den 26. marts 2014 fremsendt decisionsskrivelse vedr. revisionsberetning for regnskabsåret 2012 på områder med statsrefusion. Den kommer i forlængelse af en tilsvarende sag på sidste udvalgsmøde, som omhandler Beskæftigelsesministeriets decisionsskrivelse – også for regnskab 2012.

  En decisionsskrivelse er ministeriers og styrelsers svar (tilbagemelding) på kommunens revisionsberetning.

  Ankestyrelsen har gennemgået de dele af revisionsberetningen, som vedrører ministeriets områder.

  Resultat af gennemgang af ministeriets områder

  Konklusionen på revisionen er, at Aabenraa Kommunes forvaltning og udbetaling af disse ydelser og tilskud har givet revisionen anledning til en revisionsbemærkning på ministeriets områder. Bemærkningen kan henføres til:

  • Journalføring i personsager

  Journalføring i personsager

  Ankestyrelsen finder det yderst kritisabelt, at revisionen igen i år har afgivet en bemærkning på området. Bemærkningen kan henføres til, at faglige vurderinger og overvejelser fortsat ikke er tilstrækkeligt dokumenteret i sagerne. Det gælder for områderne hjælp i særlige tilfælde, efter henholdsvis lov om aktiv socialpolitik kapitel 10 og integrationslovens kapitel 6, og om merudgifter efter servicelovens § 100.

  Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for følgende områder:

  • Hjælp i særlige tilfælde efter Aktivlovens § 81-85 (kap. 10) og Integrationslovens § 34-36 (kap. 6)

  Ankestyrelsen finder det dog positivt, at kommunen har beskrevet og iværksat en række tiltag for at forbedre sagsbehandlingen. Revisor har konstateret, at tiltagene har medført et højnet kvalitetsniveau og et generelt faldende fejlniveau.

  Økonomisk ledelsestilsyn

  Punktet vedrører ikke udvalgets områder.

  Opfølgning for regnskabsåret 2010 og 2011

  Hjælp i særlige tilfælde:

  Ankestyrelsen finder det yderst kritisabelt, at revisionsbemærkningen på området er videreført i beregningen for 2012 jf. Ankestyrelsens kommentar ovenfor.

  De øvrige områder omkring merudgifter til voksne og børn, som er nævnt i decisionsskrivelsen, henhører ikke under Arbejdsmarkedsudvalgets område.

  Afsluttende bemærkninger

  Ankestyrelsen betragter de punkter, hvor revisor anmodes om at følge op i revisionsberetningen for 2013, som videreførte forhold.

  Ankestyrelsen har ikke yderligere bemærkninger til revisionsberetningen.

  Forvaltningens besvarelse

  Kvaliteten i sagsbehandlingen højnes ved, at der udtages stikprøver på 5 sager én gang månedligt. Der tages stikprøver på alle typer sager, dvs. kontanthjælp, enkeltydelse, integration osv. Der har været særligt fokus på journalisering og dokumentation, men lovmedholdelighed vurderes ligeledes. Opfølgning på resultatet af ledelsestilsyn drøftes i forbindelse med teammøder, ved opfølgende mails eller ved dialog med den enkelte sagsbehandler. Procedurer er ligeledes ændret, således at opfølgninger foretages af anden sagsbehandler. Den foreløbige dialog med kommunens revision om revision 2013 indikerer, at der er sket markante forbedringer.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at forvaltningens besvarelse godkendes, og

  at decisionsskrivelsen fra Ankestyrelsen vedr. revisionsberetning for 2012, hvad angår Arbejdsmarkedsudvalget områder, tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12-05-2014

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/5352, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  Ministeren har den 11. april 2014 sendt de beskæftigelsespolitiske mål for 2015 til alle landets kommuner. Målene er en videreførelse af de mål, der var gældende i 2014. Det betyder, at der vil være 4 centrale mål for indsatsen:

  1. Flere unge skal have en uddannelse.
  2. Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængene indsats, der har sigte på større tilknytning til arbejdsmarkedet.
  3. Langtidsledigheden skal bekæmpes.
  4. En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne.

  Som noget nyt har ministeren for at afbureaukratisere processen endvidere udmeldt, at der ikke er krav om, at kommunerne fastsætter kvantitative mål for 2015. Ministeren understreger dog samtidig, at kommunerne selv kan vælge at fastsætte kvantitative mål for indsatsen.

  Ovenstående mål ligger i tråd med flere af de områder Det lokale Beskæftigelsesråd (LBR) og Arbejdsmarkedsudvalget har udpeget som fokusområder i deres drøftelser af beskæftigelsesplanen for 2015. Derudover er der lokalt peget på mobilitet, sygefravær i små og mellemstore virksomheder, matchning af udbud og efterspørgsel på arbejdsmarkedet samt integration som indsatsområder. 

  Det er forvaltningens vurdering, at det vil være en fordel at fastsætte et kvantitativt mål for hvert af ovenstående områder, så der løbende kan følges op på udviklingen. Det betyder, at der vil være 4 centrale mål samt 2-4 lokale mål.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse nummer 1541 af 16. december 2013 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at punktet tages til orientering

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12-05-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/13193, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres om projektet ”Socialøkonomisk virksomhed i Åbenrå”, som Blå Kors Aabenraa har taget initiativ til, og som Jobcentret har valgt at anvende.

  Formålet med projektet er at afklare arbejdsevnen for 12 modtagere af kontanthjælp, der har andre og mere massive problemer end blot ledighed - ex. misbrug. (i den foreløbige projektbeskrivelse, som er vedlagt, var der i første omgang kun lagt op til 8 deltagere).

  Jobcentret har valgt at købe ydelser i projektet i form af tilskud til mentor-timer til deltagerne i projektet. I 2014 kr. 230.000, i 2015 kr. 400.000. og i 2016 kr. 170.000.

  Der vil være løbende indtag i projektet frem til 30.11.2015, med afløb frem til 31.5.2016.

  Projektets succeskriterier evalueres i december 2015 på baggrund af de forløb, der er igangsat i perioden 1.6.2014 til 31.5.2015.

  Succeskriteriet er, at 50 % af projektdeltagerne senest efter 2 x 6 måneder i projektet er udredt i forhold til arbejdsevnevurdering og senest på dette tidspunkt er overgået til anden forsørgelse end kontanthjælp.

  Anden forsørgelse er ordinært job, fleksjob, førtidspension eller personen kan være fraflyttet kommunen.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at oplysningerne tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12-05-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40052, Sagsinitialer: HMO

  Sagsfremstilling

  Sund Vækst er navnet på den vækststrategi, som skal gøre Aabenraa Kommune vækstparat frem mod 2018 og dermed bidrage til, at Aabenraa Kommune bliver et mere attraktivt sted at flytte til og bo, besøge og drive virksomhed i.

  Visionen i vækststrategien er, at Aabenraa Kommune skal være:

  • En aktiv og sund kommune i bevægelse
  • Et stærkt syddansk vækstcenter for sundhed og (velfærds)uddannelse
  • Førende inden for transport og logistik
  • Et dynamisk grænseområde med internationalt udsyn
  • Kendt for en smuk og levende Aabenraa by

  Vækststrategien er konkretiseret i Vækstplan 2018, der blev vedtaget af et enigt byråd 19. december 2012. Den første version af Vækstplan 2018 indeholdt 32 projekter.

  Økonomiudvalget har på mødet den 22. april 2014 besluttet, at Vækstplan 2018 skal revideres til en version 2.0 for i endnu højere grad at styrke Aabenraa kommunes vækstpotentiale indenfor bosætning, erhvervsklima, sundhed og læring. Konkret er vækstpotentialet i Aabenraa Kommune knyttet sammen med etableringen af akutsygehus og psykiatrisk sygehus i Aabenraa samt udvidelsen af UC Syd i Aabenraa, hvorved antallet af arbejdspladser stiger fra 850 til 2555 på sygehusene og antallet af studerende stiger fra 650 til 1000 på de videregående uddannelser i Aabenraa. 

  For at skabe en mere fokuseret Vækstplan 2018 anbefaler Vækstsekretariatet:

  • At projekter, der i mindre grad har indflydelse på bosætning, erhvervsklima, sundhed og læring, udgår af Vækstplan 2018.
  • At projekter, der er gennemført og i drift udgår af version 2.0 af Vækstplan 2018.
  • At der tilføjes projekter i version 2.0 af Vækstplan 2018, der styrker Aabenraa Kommunes vækstpotentiale indenfor bosætning og erhvervsudvikling samt skaber en særlig profil indenfor sundhed og læring, der adskiller Aabenraa kommune fra andre kommuner.

  En mere fokuseret version 2.0 af Vækstplan 2018 vil indeholde færre og større projekter, der alle vurderes at bidrage til at styrke kommunens konkurrenceevne i forhold til bosætning, erhvervsklima, sundhed og læring og dermed opfylde visionen i vækststrategien. Projekter, der udgår af Vækstplan 2018, kan fortsat være vigtige for kommunen og relevante for udvalget at gennemføre og finansiere, hvis de understøtter udviklingen indenfor udvalgets fagområde. De vil blot ikke længere indgå i Vækstplan 2018.

  Udvælgelse af projekter til Vækstplan 2018

  Hvert fagudvalg skal vurdere, hvilke projekter der skal indgå i version 2.0 af Vækstplan 2018. Fælles for projekterne i Vækstplan 2018 er, at de er:

  • Forpligtende for de stående udvalg at gennemføre
  • Finansieret af de stående udvalg
  • Nye projekter eller fortsættelse af projekter fra den første version af Vækstplan 2018.

  Udvalgets prioritering af projekter til version 2.0 af Vækstplan 2018 skal tage afsæt i det enkelte projekts vækstpotentiale i forhold til:

  • Bosætning
  • Erhvervsklima
  • Sundhed
  • Læring

  Forvaltningen anbefaler, at Arbejdsmarkedsudvalget prioriterer følgende projekt i version 2.0 af Vækstplan 2018:

  • Opkvalificering inden for transport, byggeri og fødevare.

  Projektet er beskrevet i bilaget.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at udvalget prioriterer følgende projekt til at indgå i version 2.0 af Vækstplan 2018:

  · Opkvalificering inden for transport, byggeri og fødevare.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41123, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Arbejdsmarkedsudvalget har indtil nu afholdt fire udvalgsmøder i 2014 (januar, februar, marts og april), hvoraf de to af møderne har varet længere end det planlagte sluttidspunkt kl. 18.00.

  Det foreslås derfor, at udvalget drøfter, om starttidspunktet for møderne skal ændres fra kl. 16.00 til kl. 15.00.

  Pga. byrådets minibudgetseminar mandag den 11. august 2014 foreslås det samtidig, at det planlagte møde i Arbejdsmarkedsudvalget den samme dag flyttes til onsdag den 13. august 2014 kl. 15.00 eller 16.00.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at starttidspunktet for udvalgsmøderne drøftes, og

  at udvalgsmødet i august flyttes fra den 11. til den 13. august kl. 15.00 eller 16.00.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12-05-2014

  1. at: drøftet.

  2. at: godkendt.  Mødestart kl. 16.00.