Beslutningsprotokol

tirsdag den 10. juni 2014 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Ejler Schütt, Jette Julius Kristiansen, Bent Sørensen, Lars Kristensen, Kim Brandt, Erik Uldall Hansen, Gert Nordklitgaard
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/3856, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-06-2014

  Orientering om:

  • Økonomi via ipad.
  • Projekt Socialøkonomisk virksomhed ved Den Blå Oase.
  • Besøg fra Gribskov.
  • Møde vedr. offshorebranchen.
  • Dyrskuedeltagelse fra jobcentret.
 • Udskriv
  Sagsid.: 09/18087, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommunes eksterne revision KPMG har fremsendt revisionsberetning nr. 6 om revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. vedr. regnskabsåret 2013.

  Revisionsberetningen behandles i de berørte fagudvalg, hvorefter Staben forelægger revisionsberetningen med fagudvalgenes bemærkninger for økonomiudvalget.

  For forvaltningen Jobcenter og Borgerservice har revisionsberetningen for 2013 ikke givet anledning til revisionsbemærkninger, dog videreføres en revisionsbemærkning fra tidligere år. 

  Revisionen skal i deres revisionsberetning følge op på tidligere års revisionsbemærkninger.

  Der er i 2012 og tidligere år givet revisionsbemærkninger vedrørende følgende forhold:

  • Opfølgning på personsager
  • Journalføring på personsager
  • Opfølgning på bevilling af mentorstøtte i virksomhedscentre

  Det fremgår af revisionsberetningen, at revisionsbemærkningen vedr. ”Journalføring på personsager” videreføres, mens de øvrige revisionsbemærkninger anses som afsluttede.

  Journalføring på personsager

  ”Vi vurderer, at administrationens faglige vurderinger og overvejelser stadig ikke i tilstrækkeligt omfang kan dokumenteres af journalen ved bevillinger på følgende områder:

  • Bevilling af kontanthjælp, ledigheds- og revalideringsydelse”

  Det fremgår, at der er indført et månedligt ledelsestilsyn, og at resultatet af ledelsestilsynet har vist, at der fortsat er en række sager, hvor der mangler faglige vurderinger i forbindelse med bevillinger på de nævnte områder.

  Revisionen viderefører deres bemærkning, idet de har konstateret, at det skærpede tilsyn endnu ikke har haft fuld effekt på sagerne i 2013. Der forekommer således stadig fejl, der kan henføres til, at administrationens faglige vurderinger og overvejelser ikke i tilstrækkeligt omfang kan dokumenteres af journalen.

  Forvaltningens besvarelse er angivet i nedenstående:

  Revisionsberetningen er fremsendt til og har været drøftet i teamet for at understrege vigtigheden af korrekt journalføring. I forbindelse med drøftelserne er det konstateret, at den manglende journalføring i nogen grad skyldes manglende viden/kompetencer. Der vil derfor snarest blive iværksat uddannelse på området. Desuden vil ledelsestilsynet blive skærpet, hvor der vil ske løbende tilsyn hos de medarbejdere, der har mest behov for kompetenceudvikling.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at forvaltningens besvarelse godkendes, og

  at revisionsberetning nr. 6, hvad angår Arbejdsmarkedsudvalgets områder, tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-06-2014

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/9303, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  Resultatrevisionen er et styringsredskab, der giver kommunerne overblik over beskæftigelsesindsatsen, og dermed understøtter jobcentret. Arbejdsmarkedsstyrelsen (nu Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) stiller data til rådighed for udarbejdelsen af resultatrevisionen på jobindsats.dk.

  Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen i jobcentrets beskæftigelsesindsats og resultater for forskellige forsørgelsesgrupper (modtagere af kontanthjælp, a-dagpenge, sygedagpenge etc.). Derudover ses udviklingen i antal fuldtidspersoner og berørte personer, aktiveringsgrad, rettidighed, besparelsespotentialer mv.

  Udover at give et overblik over indsatsen, giver resultatrevisionen også jobcentret mulighed for at sammenligne sig med gennemsnittet for de sammenlignelige jobcentre. Dermed kan resultatrevisionen anvendes til at udpege områder, hvor der er et forbedringspotentiale.

  Resultatrevisionen udgør en del af beslutningsgrundlaget for de prioriteringer, der vil fremgå af beskæftigelsesplanen. Jobcentrets forslag til forbedringer af indsatsen indgår i den politiske behandling og diskussion af resultatrevisionen, men den konkrete indsats fastlægges først i forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen.

  Som noget nyt er der ændret i de klynger, der indgår i sammenligningsgrundlaget. En meget konkret effekt af dette er, at det såkaldte besparelsespotentiale er reduceret med 110,6 mio. kr. det seneste år, så potentialet i 2013 ligger på 53,2 mio. kr.

  Besparelsespotentialet ligger på de permanente ydelser førtidspension, ledighedsydelse og fleksjob, der er lovreguleret og ikke kan fratages borgerne.

  Forvaltningen vurderer, at der generelt er en god udvikling på de fleste områder, men der fortsat er et potentiale for at reducere antallet af borgere på offentlige ydelser i kommunen. Udover permanente ydelser er udfordringerne bl.a. de mange unge uden uddannelse og et relativt stort antal ufaglærte ledige.

  Resultatrevisionen er den 29. april 2014 fremsendt til Beskæftigelsesregionen og Det lokale Beskæftigelsesråd (LBR) til bemærkninger. Der er kommet høringssvar fra beskæftigelsesregionen og LO-siden i LBR. Disse er vedlagt dagsorden. LBR drøftede og godkendte resultatrevisionen på deres møde den 22. maj 2014.

  Lovgrundlag

  §§ 17-24 i bekendtgørelse 1541 af 16/12/2013 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats om resultatrevisionen.

  Høring/udtalelse

  Der er indkommet høringssvar fra Beskæftigelsesregion Syddanmark og LO Sønderjylland.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at Resultatrevision 2013 godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-06-2014

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/5352, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har udarbejdet et udkast til beskæftigelsesplan 2015. Forslaget er udarbejdet inden for de rammer, der er udmeldt i skabelonen for beskæftigelsesplanen. Skabelonen er udsendt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

  Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer.

  I planen er der fastlagt en række strategier for den borger- og virksomhedsvendte indsats, der skal bidrage til at realisere, de 6 mål, der er foreslået i planen. 4 af de 6 mål er obligatoriske, da de er udmeldt af ministeren, mens de sidste 2 er lokalt fastsatte mål. Forslagene til målene ses herunder:

  Lokalt fastsatte mål

  1. Antallet på kontanthjælp skal reduceres.
  Aabenraa Kommune arbejder for at reducere antallet af borgere på kontanthjælp, og for at udviklingen er bedre end gennemsnittet for den øvrige del af klyngen.

  2. Antallet af borgere på a-dagpenge skal reduceres. Aabenraa Kommune arbejder for at reducere antallet af borgere a-dagpenge, og for at udviklingen skal være bedre end gennemsnittet for den øvrige del af klyngen.

  Ministermålene

  1. Flere unge skal have en uddannelse.
  Aabenraa Kommune arbejder for at reducere andelen af unge på offentlig forsørgelse, og for at udviklingen i antallet af unge på offentlig forsørgelse er bedre end den gennemsnitlige udvikling i klyngen.

  2. Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængene indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet.
  Aabenraa Kommune arbejder for at reducere antallet af borgere på kanten af arbejdsmarkedet, og for at udviklingen er bedre end for gennemsnittet i den øvrige del af klyngen

  3. Langtidsledigheden skal bekæmpes.

  Aabenraa Kommune arbejder for at reducere antallet af langtidsledige, og for at udviklingen er bedre end gennemsnittet for den øvrige del af klyngen.

  4. En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne. 
  Aabenraa Kommune arbejder for, at samarbejdsgraden med virksomhederne er højere end gennemsnittet for den øvrige del af klyngen.
  Der skal løbende indgå minimum 150 virksomheder i virksomhedsbarometeret.

  Det skal oplyses, at vedlagte plan er første udkast, der anbefales godkendt med henblik på, at det kan sendes i høring inden for tidsfristen.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse nummer 1541 af 16. december 2012 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at udkastet til beskæftigelsesplan godkendes,

  at udkastet sendes i høring i Det lokale Beskæftigelsesråd (LBR), og

  at Beskæftigelsesregionens bemærkninger indhentes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-06-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/1151, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Jf. lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, udpeger Kommunalbestyrelsen  medlemmer til Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR). Funktionsperioden regnes fra 1. juni året efter det kommunale valgår.

  Byrådet i Aabenraa har delegeret kompetencen vedr. udpegning til Arbejdsmarkedsudvalget. Dvs. udvalget efter indstilling udpeger medlemmer og suppleanter for 4 år ad gangen, bortset fra formanden og dennes suppleant. Borgmesteren har valgt at være formand for rådet, og dermed er viceborgmesteren suppleant.

  Jf. loven består rådet af følgende medlemmer:

  1) op til 3 efter indstilling fra Dansk Arbejdsgiverforening,

  2) op til 3 efter indstilling fra Landsorganisationen i Danmark,

  3) 1 efter indstilling fra Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd,

  4) 1 efter indstilling fra Akademikernes Centralorganisation,

  5) op til 2 efter indstilling fra De Samvirkende Invalideorganisationer,

  6) 1 efter indstilling fra Praktiserende Lægers Organisation i egenskab af repræsentant for erhvervet praktiserende læger,

  7) 1 efter indstilling fra det lokale integrationsråd i de kommuner, hvor et sådant er nedsat, og

  8) op til 2 fra relevante lokale foreninger efter indstilling fra de øvrige medlemmer af rådet i forening

  Følgende er indstillet:

  Organisation:

  Medlem:

  Suppleant:

  Dansk Arbejdsgiverforening

  Line Meldgaard

  Meldgaard Holding A/S

  Landsorganisationen i Danmark

  Gurli Jonsson

  3F Aabenraa

  Conni Andersen

  FOA Sønderjylland

  Jan Thomsen

  3F Aabenraa

  Helle Boman Nielsen

  FOA Sønderjylland

  Kim Hauborg

  Dansk Metal Sønderjylland

  Dan Larsen

  HK Sydjylland

  Funktionærerne og

  Tjenestemændenes Fællesråd

  Mads Lund

  Danmarks Lærerforening

  John Christiansen

  Dansk Sygeplejeråd

  Akademikerne:

  Ønsker ikke repræsentation

  Danske Handicaporganisationer

  Ida Lildholdt

  Dansk Handicap Forbund

  Aabenraa afd.

  Tage Juul

  Høreforeningen Aabenraa afd.

  Praktiserende Lægers

  Organisation

  Jens Lærkesen

  Uwe Jansen

  Uddannelsesinstitutionerne:

  (indstillet af LBR)

  Bent Bräuner Sørensen
  VEU Center/

  EUC Syd

  Erhververnes Hus

  (indstillet af LBR)

  Ole J. Strandlyst

  Aabenraa Kommune har ikke et Integrationsråd.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at de indstillede medlemmer og suppleanter godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-06-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/13360, Sagsinitialer: HMO

  Sagsfremstilling

  Aabenraa by skal kendes ved at være smuk og levende. Det er én af visionerne i vækststrategien Sund vækst, der sætter retningen for udviklingen i Aabenraa Kommune i de kommende år. City bikes er et konkret projekt, der kan bidrage til at skabe liv i byen og samtidig styrke oplevelsen af Aabenraa som en attraktiv by at bo i og besøge. 

  City bikes kendes ved:

  · At de gratis kan benyttes døgnet rundt.

  · At de står på faste pladser, hvor de kan hentes og afleveres.

  · At de lånes ved at benytte en mønt eller dankort, der får dem fri fra cykelstativet. Mønten returneres ved aflevering af cykel i cykelstativet.

  · At de adskiller sig i udseende fra andre cykler og dermed let kan genkendes som en ”lånecykel”.

  City bikes er et gratis system, så det er ikke indtjeningen, der er argumentet for at investere i city bikes, men derimod den positive modtagelse af og oplevelsen ved at være i byen, der er det grundlæggende argument.

  Målgruppe

  Alle kan benytte city bikes, men den primære målgruppe i Aabenraa er:

  • Turister/ besøgende i Aabenraa by

  Det gælder især turister, der kommer hertil sejlende eller i autocamper, da disse ikke har bil som alternativt transportmiddel. Behovet hos turisterne er ikke afdækket, men Aabenraa Turistbureau får løbende forespørgsler på lån af city bikes.

  Placering af city bikes

  Det foreslås, at der på forsøgsbasis opstilles city bikes på to lokalisationer i Aabenraa:

  • Bymidten: Busstationen.
  • Bymidten: Lystbådehavnen.

  Etablering og servicering af city bikes

  Idet behovet for city bikes stadig er usikkert, foreslås at der som udgangspunkt opstilles to cykelskure med cykelstativer med plads til i alt 30 city bikes.

  Etableringen af cykelskure med cykelstativer gennemføres af Kommunal Inhouse Servicekorps (KIS), ligesom indkøb og løbende drift af city bikes gennemføres af KIS.

  Det foreslås, at ordningen gøres tidsbegrænset til 2 år, hvorefter ordningen evalueres.   

  Økonomi og afledt drift

  Der er følgende økonomi forbundet med etablering og servicering af city bikes:

  Tabel 1.1: Estimeret økonomi ved citybikes (1.000 kr):

  ØU, ”Sund vækst pulje”

  Etableringsudgifter

  -250

  ØU ”Sund vækst pulje”

  Mulige sponsorindtægter

  60

  AU

  Afledte driftsudgifter

  -30

  Der er ikke på nuværende tidspunkt indgået aftale med sponsorere, og det er derfor usikkert, hvad der kan opnås af sponsorindtægt.

  Etablering af citybikes godkendes af Økonomiudvalget.

  Afledte driftsomkostninger godkendes af Arbejdsmarkedsudvalget.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller i samarbejde med Kultur, Miljø og Erhverv,

  at Økonomiudvalget godkender etablering af city bikes i Aabenraa finansieret af ”sund vækst pulje”,

  at eventuelle sponsorater modregnes i etableringsomkostningerne,

  at Arbejdsmarkedsudvalget godkender finansiering af den afledte drift af city bikes, og

  at ordningen er tidsbegrænset til 2 år, hvorefter ordningen evalueres.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-06-2014

  3. at godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/16550, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  I denne sag gives en status over Kommunalt In-house Servicekorps (KIS) og Kommunalt In-house Nytteindsats Aabenraa (KINA).

  Arbejdsmarkedsudvalget besluttede den 9. september 2013, at forvaltningen i september måned 2014 udarbejder en statusevaluering af KIS til Arbejdsmarkedsudvalget.

  Forvaltningen har valgt at fremrykke statusevalueringen for KIS, og finder det hensigtsmæssigt, for at tydeliggøre forskellen på målgrupperne for henholdsvis KIS og KINA, at udvalget får en samlet statusevaluering for både KIS og KINA.

  KIS har vist sig som en ubetinget succes og det første store skridt på vej mod en mere aktiv arbejdsmarkedspolitik i Aabenraa Kommune. Ikke mindst i kraft af de relativt mange fleks- og seniorjobbere, som KIS i løbet af det første år har formået at skabe job til. Opgaveporteføljen favner bredt lige fra landsbypedelordning til besøgsven for ældre borgere på plejehjem.

  I det forgangne år har KIS fået stor bevågenhed fra pressen, der har skrevet flere fine artikler om både opgavernes mangfoldighed såvel som om medarbejderne og deres oplevelser med at være ansat på KIS - som for langt hovedpartens vedkommende har været positive.

  Status på ansættelser i KIS pr. 15. maj 2014:

  Fleksjob:

  · 183 i alt har været ansat

  · 171 er fortsat ansat

  ·   12 er ophørt

  Seniorjob:

  · 46 har været ansat

  · 44 er fortsat ansat

  ·   2 er ophørt

  Ledelse og koordination:         

  ·   1 Institutionsleder

  ·   2 Koordinatorer

  KINA - det næste skridt i den aktive arbejdsmarkedspolitik i Aabenraa Kommune - er gennem et tæt samarbejde med institutioner på udvalgte forvaltningsområder blevet etableret. Forventningen er, at der inden udgangen af juni måned i år er lavet aftaler på kommunale institutioner svarende til de 75 pladser, som jobcenteret løbende forventer at skulle bruge til en nytteindsats – pt. er 57 personer i gang.

  Nytteindsatsen, der er en del af den nye kontanthjælpsreform, trådte i kraft 1. januar 2014. Effekten af nytteindsatsen og af udvalgets beslutning i april, om brug af straksaktivering og strakssagsbehandling, ses allerede.

  Flere personer som henvender sig på jobcentret, og vurderes som job- eller uddannelsesparate, vendes i døren, og flere sanktioneres, fordi de udebliver fra de tilbud, som jobcentret henviser dem til.

  Endvidere er perioden fra en person ansøger om økonomisk hjælp til vedkommende starter i et tilbud - eksempelvis i en nytteindsats - nu reduceret fra i gennemsnit 20 arbejdsdage til i maj 10 arbejdsdage.

  (fra ansøgning til bevilling 2 dage, fra bevilling til aktivitet 8 dage)

  Strakssagsbehandling: udviklingen i varigheden fra ansøgningstidspunkt til bevilling fremgår af bilaget.

  Status på nytteindsatsen i KINA pr. 15. maj 2014:

  · 239 Henviste borgere i 2014

  · 56 er udeblevet svarende til 23,5 %

  · 57 er i gang i et 4-ugers forløb

  Ledelse og koordination:        

  ·   1 projektleder

  ·   1 koordinator ansat i et seniorjob

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at oplysningerne tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-06-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/24501, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  Den 12. august 2013 godkendte Arbejdsmarkedsudvalget, at forvaltningen, via udfordringsretten, søgte om dispensation til at ansætte seniorjobbere i private virksomheder.

  Beskæftigelsesministeriet har i brev af 20. maj 2014 meddelt Aabenraa Kommune, at det ansøgte forsøg ikke kan imødekommes.

  Ministeriet har som grund for afslaget lagt vægt på, at der i lov om seniorjob ikke er hjemmel til at fravige lovens bestemmelser i forbindelse med forsøg. Ministeriet lægger endvidere vægt på, at det overordnede formål med udfordringsretten er at afbureaukratisere de administrative processer, hvorfor ansøgningen vurderes at ligge uden for udfordringsretten.

  Aabenraa Kommune må på den baggrund fortsat kun placere personer, som er berettiget til seniorjob, i job indenfor det offentlige.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at oplysningerne tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-06-2014

  Godkendt.