Beslutningsprotokol

onsdag den 13. august 2014 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Ejler Schütt, Martin Ugilt Thomsen, Bent Sørensen, Lars Kristensen, Kim Brandt, Erik Uldall Hansen, Gert Nordklitgaard
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/3856, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 13-08-2014

  Orientering vedr.:

  • Status vedr. evt. flytning af Kommunalt Internt Servicekorps (KIS).
   Felsted gl.  rådhus anbefales.
  • jobCAMP 14 afholdes den 6.-7. november 2014  i Aalborg.
  • Politiske møder om den nye beskæftigelsesreform:
   • 3. september kl. 13-16 i København
   • 9. september kl. 12-15 i Aarhus
  • Opstartskonference om sygedagpengereform
   • 15. september i Frederiksberg
   • 18. september i Aalborg
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/18662, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om hovedpunkterne i reformen af erhvervsuddannelserne og den betydning, som reformen forventes at få for Aabenraa Kommune. Punktet fremlægges af Børn- og familiechef Christian L. Hansen.

  Aftalen om en reform af erhvervsuddannelserne blev indgået den 24. februar 2014 mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

  Reformen er interessant for Arbejdsmarkedsudvalget, fordi den blandt andet skal bane vejen for attraktive erhvervsuddannelser for unge og voksne, der giver bedre muligheder for at uddanne sig fra ufaglært til faglært. Endvidere skal den medvirke til at flere unge får en uddannelse.

  Børne- og Uddannelsesudvalget har den 13. maj 2014 haft sagen på som orientering og taget den til efterretning.

  Vedlagt bilag vedr. besvarelse af spørgsmål, som udvalgsformanden har stillet i forhold til området.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 13-08-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/31769, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  Siden finanskrisen i 2008 har Aabenraa Kommune haft et markant større fald i lønmodtagerbeskæftigelsen end både i klyngen og hele landet. I den nye opfølgningsrapport fra Beskæftigelsesregion Syddanmark kan man læse, at Aabenraa sammen med Langeland har det største fald i lønmodtagerbeskæftigelsen det seneste år i regionen. Ser man nærmere på de bagvedliggende data er konklusionen, at Aabenraa siden august sidste år har en udvikling, som er lidt bedre end klynge og hele landet.

  Samtidig fremgår det af regionens rapport, at antallet af offentligt forsørgede det seneste år er faldet mere end i klyngen.

  Selvom man kan glæde sig over faldet i antallet af offentligt forsørgede er begyndt at falde, er det er en udfordring for Aabenraa generelt, at arbejdsstyrken gennem mange år er faldet markant mere end i såvel klynge som hele landet.

  Ministermålene

  Aabenraa har et større fald i antallet af unge på offentlig forsørgelse og i tilgangen til førtidspension end både klynge og Syddanmark. Samtidig er det positivt, at andelen i de såkaldte risikogrupper, som typisk kommer på førtidspension,  er lavere i Aabenraa end i klyngen og Syddanmark. Regionens rapport viser, at reduktionen i  langtidsledighed er mindre end i klyngen som helhed, mens Aabenraa i lighed med tidligere opgørelse fortsat har en samarbejdsgrad med virksomhederne, der er større end gennemsnittet i Syddanmark og klyngen.

  De to udfordringer

  Unge på uddannelseshjælp

  Regionen ser i rapporten nærmere på den nye kontanthjælpsreform, hvor den uddannelsesrettede indsats for unge er blevet styrket.

  Aabenraa Kommune har sammenlignet med regionen færre uddannelsesparate unge og en høj andel aktivitetsparate, hvilket er de unge, der har behov for en længerevarende indsats førend de kan gennemføre en uddannelse.

  Regionen peger i rapporten på, at Aabenraa i mindre grad end regionsgennemsnittet giver aktive tilbud til de uddannelsesparate, men til gengæld i højere grad til de aktivitetsparate. Der henvises for uddybning af den konkrete indsats til andet punkt på dagsorden om reform af erhvervsuddannelserne.

  Aabenraa har gennem flere år gennemført en målrettet indsats på ungeområdet og med den nye reform styrket den aktive linje over for de unge.

  Den nye sygedagpengemodel

  Det andet tema i opfølgningsrapporten er den nye sygedagpengemodel, hvor der er fokus på den tidlige indsats, revurdering samt de såkaldte jobafklaringsforløb, der skal gennemføres efter 5 måneders sygemelding.

  Regionen peger i rapporten på, at Aabenraa har haft store reduktioner i antallet af sygedagpemodtagere, og at andelen i dag er lavere end i klyngen.

  Regionen peger på, at den nye model medfører behov for en tidlig indsats og ikke  mindst en tværgående indsats med et virksomhedsrettet sigte.

  Ovenstående er områder, der gennem længere tid er blevet arbejdet aktivt med og som med reformen vil styrkes yderligere.   

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at opfølgningsrapporten tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 13-08-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/21936, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  Den 1. juli offentliggjorde Region Sønderjylland-Schleswig en arbejdsmarkedsrapport for 2013 om situationen på arbejdsmarkedet. Rapporten er udarbejdet på grundlag af officielle statistikker, der viser status og udvikling for det grænsenære arbejdsmarked. Rapporten er udarbejdet i en dansk og tysk version. Den danske version er vedlagt som bilag.

  Regionskontoret & Infocenteret ved Region Sønderjylland-Schleswig udarbejder rapporten i et samarbejde med jobcentrene i Aabenraa, Haderslev, Sønderborg og Tønder samt Kreis Nordfriesland, Kreis Schleswig-Flensburg, Stadt Flensburg og Arbeitsagentur. Rapporten er et af mange eksempler på det grænsenære samarbejde, der har eksisteret i mange år.

  Rapporten viser, at der er faldende beskæftigelse i Danmark, mens den er steget i Tyskland. Der er tale om landsdækkende tendenser. Med hensyn til grænsependling er den steget en smule fra 2012 til 2013 efter en periode med fald.

  Rapporten anfører, at der ikke er nogen landsdækkende mangel på arbejdskraft på tværs af brancher, men i stedet inden for såkaldte ”højtkvalificerede og specialiserede erhverv”, og også erhvervsuddannede er der behov for.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at arbejdsmarkedsrapporten tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 13-08-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/36722, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  Den 1. juli 2013 blev klageinstanserne Beskæftigelsesankenævnene og De Sociale Nævn nedlagt, og behandling af klager på området er overgået til Ankestyrelsen. Ankestatistik for 2013 for sygedagpengesager i Aabenraa Kommune, er derfor opdelt i afgørelser for 1. halvår fra Beskæftigelsesankenævnet og afgørelser for 2. halvår fra Ankestyrelsen.

  I 2013 har Aabenraa kommune behandlet 8.467 sager om sygedagpenge. I 107 af sagerne har borgeren klaget over afgørelse og har fået afgjort deres sag i henholdsvis Beskæftigelsesankenævnet og Ankestyrelsen. 107 afgjorte klagesager svarer til 1,26 % af det samlede antal behandlede sager.

  Beskæftigelsesankenævnet og Ankestyrelsen har stadfæstet (dvs. fastholdt kommunens afgørelse) afgørelsen i 80 ud af de 107 sager, hvilket svarer til en stadfæstelsesprocent på 75 %, som er tæt på niveau med hele landet (77 %). I 21 ud af de 107 sager er kommunens afgørelse blevet ændret, hvilket svarer til 19 %. Der henvises til en uddybende opgørelse i vedlagte bilag.

  Sygedagpengeloven indeholder diverse skønsbehov og procedurer for sagsbehandling, som ikke er fuldt udtømmende. Forudsætningen for at modtage og bibeholde retten til sygedagpenge består af en socialfaglig vurdering efter lovgivningens regler, kombineret med lægefaglig dokumentation for uarbejdsdygtighed, prognose og behandling.

  Sammenlignet med ankestatistik for 2012, hvor Aabenraa kommune behandlede 8.814 sager om sygedagpenge, er stadfæstelsesgraden øget fra 70 % i 2012 til 75 % i 2013. I 2012 klagede 102 borgere over afgørelse.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 13-08-2014

  Godkendt.

  Udvalget ønsker eksempler på afgørelser i sygedagpengesager.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/17268, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  Den 13. juni 2014 offentliggjorde Finansministeriet en rapport om kortlægning af ressourceforbruget i jobcentrene. Kortlægningen er gennemført af Finansministeriet, Beskæftigelsesministeriet og KL med konsulentbistand fra Quartz+Co og BDO Consulting.

  Analysen viser, at der overordnet hverken er nogen umiddelbar sammenhæng mellem produktivitet og kommunens socioøkonomiske rammevilkår eller mellem produktivitet og kommunens beskæftigelseseffekt. Det indikerer, at der er et generelt potentiale for at hæve produktiviteten i mange af landets jobcentre uden at gå på kompromis med beskæftigelseseffekten.

  Grundlaget har været en detaljeret undersøgelse, som 90 pct. af jobcentrene har bidraget til, og ikke mindst en tæt dialog med flere dages besøg i 16 jobcentre heriblandt Aabenraa.

  Kortlægningen har identificeret initiativer til prioritering af jobcentrenes ressourceforbrug med et potentiale på op mod 550 mio. kr. årligt fuldt realiseret. På side 12 i hovedrapporten, figur 7, er vist beskæftigelseseffekten og produktiviteten i 86 jobcentre. Den placerer Aabenraa Jobcenter på en delt 5. plads og med Holstebro som nr. 1.

  KL og Beskæftigelsesministeriet vil til efteråret tage initiativ til, at der fælleskommunalt arbejdes med den politiske og ledelsesmæssige forankring af forberedelse og gennemførelse af den forventede reform af beskæftigelsesindsatsen.

  Undersøgelsens hovedresultater:

  • Jobcentrene beskæftiger ca. 9.100 årsværk.
  • Omkostningerne til driften af jobcentrene udgør 4,5 mia. kr.
  • Ud af den gennemsnitlige arbejdstid anvendes fortsat kun 26 pct. på direkte kontakt med borgere og virksomheder.
  • Et kompliceret regelsæt og implementering af store reformer lægger beslag på jobcentrenes ressourcer.
  • Stor spredning i jobcentrenes anvendte nettoarbejdstid.
  • Stor forskel i jobcentrenes sagsproduktivitet målt som antal ydelsesmodtagere pr. medarbejder:
   • de fem mest produktive jobcentre håndterer i gennemsnit 45 sager pr. årsværk (Aabenraa 35)
   • de fem mindst produktive håndterer 22 sager pr. årsværk.
  • God ledelse er afgørende for en ressourceeffektiv drift.

  Der er identificeret 30 forbedringsforslag, som omhandler regelforenkling, styrket ledelsesmæssigt fokus på mål- og resultatstyring, mere effektiv arbejdstidsanvendelse samt øget digital understøttelse. Forslag om regelforenkling, central it-understøttelse og bedre blanketter fra KL er alene opgjort til et potentiale på op mod 160 mio. kr.

  Undersøgelsen anerkender også, at de senere års reformer på beskæftigelsesområdet lægger beslag på store ressourcer og i perioder reducerer jobcentrenes produktivitet.

  Vedlagt som bilag er, hovedrapporten, et ledelsesresume samt et notat fra forvaltningen, hvori forbedringsforslagene kommenteres.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at orienteringen omkring analysen af jobcentrenes ressourceforbrug tages til orientering, og

  at forvaltningens beskrivelse af, hvordan jobcentret vil arbejde videre med anbefalingerne i analysen, tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 13-08-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41567, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen vil i nærværende sag bede Arbejdsmarkedsudvalget tage stilling til, om det næste skridt i den aktive arbejdsmarkedspolitik skal være en udvidelse af aktiviteterne i Kommunal Inhouse Nytteindsats Aabenraa (KINA) i form af et LAB1 kapitel 10 tilbud, hvor der gives tilbud om vejledning og opkvalificering og om hjælp til fastholdelse til unge, der er påbegyndt en uddannelse.

  (1LAB - lov om en aktiv beskæftigelsespolitik)

  Nytteindsatsen er i regi af KINA projektet og gennem et tæt samarbejde med en lang række institutioner kommet godt fra start. Effekten af nytteindsatsen og af udvalgets beslutning i april 2014 om brug af strakssagsbehandling og straksaktivering ses allerede.

  Flere personer, som henvender sig på jobcentret, og vurderes job- eller uddannelsesparate, vendes i døren, og op mod 20 procent af de, som henvises til KINA, møder ikke op. Som følge heraf sanktioneres de. Alene de seneste tre måneder er der foretaget ca. 400 sanktioneringer, dertil  kommer de personer, som ”vendes i døren”, og siger nej tak.

  Der er situationer, hvor straksaktivering ikke kan iværksættes straks. Det kan være i forbindelse med nytteindsats i f.eks. en børnehave, hvor der altid først skal indhentes børneattest, det varer ca. 8 dage. Det kan også være i perioder, hvor institutioner enten er lukket eller kun ganske få er på arbejde, f.eks. i ferier. Jobcenteret og KINA vurderer, at der er behov for et vejlednings- og opkvalificeringstilbud, som i disse situationer skal tjene som opstartsprojekt, forud for at nytteindsats igangsættes.

  Derudover kan et sådant tilbud anvendes som et supplement til den afklaring, som Ungeindsatsen laver af unges uddannelsesmuligheder. Tilbuddet skal også samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og fungere som en ekstra hjælp til at fastholde de unge, der starter på en uddannelse. Projektet skal derfor tjene flere formål, f.eks.:

  · Forkorte tiden fra henvendelse i jobcentret til aktivitets start.

  · Se borgeren an før etablering af nytteindsats - forstyrrelser for institutionerne, ved borgere der udebliver, undgås.

  · Fungere som et ”åbent tilbud” og sikre at så mange som muligt af de, der kan arbejde, yder noget for de penge de modtager.

  · Afklare om nogen har behov for forberedende voksenundervisning.

  · Fungere som en særlig vejlednings- og fastholdelsesenhed i forhold til uddannelsesinstitutionerne, så flere fastholdes i uddannelse og derved undgår at falde tilbage til uddannelses- eller kontanthjælp.

  En udvidelse af KINA med et kapitel 10 tilbud og en vejlednings- og fastholdelsesenhed vil kræve egnede undervisningslokaler samt undervisere, vejledere og rådgivere – en investering på 2,0 mio. kr. Investeringen foreslås finansieret ved, at der i budget 2015 reduceres i forsørgelsesudgifter til uddannelses- og kontanthjælp med samlet 2,0 mio. kr. og i overslagsårene med samlet 3,0 mio. kr.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at der i tilknytning til KINA etableres et tilbud om vejledning og opkvalificering efter lov om en aktiv beskæftigelsespolitik LAB, kapitel 10,

  at der i tilknytning til LAB, kapitel 10 tilbuddet i første at etableres en vejlednings- og fastholdelsesenhed til unge, der er påbegyndt en uddannelse,

  at der i Arbejdsmarkedsudvalgets budget for 2015 og i overslagsårene afsættes 2,0 mio. kr. til en særlig indsats, der skal være med til at nedbringe antallet af personer, som modtager uddannelses- og kontanthjælp samt fastholder flere i uddannelse, og

  at der på Arbejdsmarkedsudvalgets budget til overførselsudgifter vedr. kontant- og uddannelseshjælp fra 2015 sker en reduktion svarende til 2,0 mio. kr., i 2016 svarende til 3,0 mio. kr. og i 2017-2018 svarende til 4,0 mio. kr.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 13-08-2014

  Anbefales godkendt.

  Kim Brandt og Erik Uldall Hansen stemte imod 2. at.

  Udvalget ønsker en evaluering medio 2015.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/1151, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Arbejdsmarkedsudvalget godkendte den 10. juni 2014 de indstillede medlemmer til Det lokale Beskæftigelsesråd (LBR) for perioden juni 2014 til og med maj 2017.

  Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har 3 pladser, men indstillede i første omgang kun 1 medlem.

  DA har efterfølgende indstillet yderligere 1 medlem til LBR:

  · Udviklingschef Oluf Lauridsen, Valmont SM A/S

  Landsorganisation i Danmark (LO) har efterfølgende indstillet følgende ændring i LO`s repræsentation i LBR:

  · Bent Holm Poulsen, FOA,  indtræder som suppleant i stedet for Helle Boman Nielsen, FOA

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at Oluf Lauridsen godkendes som medlem af LBR, og

  at Bent Holm Poulsen indtræder som suppleant i stedet for Helle Boman Nielsen i LBR.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 13-08-2014

  Godkendt.