Beslutningsprotokol

mandag den 6. oktober 2014 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Ejler Schütt, Martin Ugilt Thomsen, Bent Sørensen, Lars Kristensen, Kim Brandt, Erik Uldall Hansen, Gert Nordklitgaard
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/3856, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-10-2014

  Orientering om:

  • Regulering fleksløntilskud.
  • JobCamp i Aalborg 6.-7. november 2014.
  • Besøg af Flensborgs Stadtpräsidentin.
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/25996, Sagsinitialer: hhoc

  Sagsfremstilling

  Den 1. juli 2014 trådte den nye sygedagpengereform i kraft. Reformen implementeres fra 1. juli 2014 og vil være endelig indfaset den 5. januar 2015.

  Sygedagpengereformens formål er bl.a. at sikre sygemeldte et forsørgelsesgrundlag under deres sygdomsforløb, og at sikre sygemeldte en tidligere indsats. Samtidig målrettes ressourcerne i kommunerne i forhold til de sygemeldte, der er i risiko for længerevarende sygemelding, og både indsats og opfølgning kommer til at ske tidligere i sygdomsforløbet.

  De væsentlige hovedelementer i reformen er:

  Implementeret 1. juli 2014

  · Ændring af ydelsesperioden og fremrykning af revurderingstidspunkt til 5 måneders sygemelding (mod tidligere 12 måneder).

  · Jobafklaringsforløb til sygemeldte, der ikke kan få forlænget perioden med sygedagpenge.

  · Ret til at sige nej til lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser.

  Implementeres 5. januar 2015

  · Tidlig indsats og mulighed for, at borgere og arbejdsgivere kan anmode om et fast track-forløb (fastholdelsesindsats), hvor opfølgning iværksættes ekstraordinært tidligt.

  · Hvis arbejdsgiver og medarbejder er enige om at benytte fast-track-løsning, skal kommunen, senest to uger efter anmodningen, indkalde den syge til en samtale. En tidlig indsats planlægges i samarbejde mellem kommune, arbejdsgiver og den sygemeldte.

  · Ny visitationsmodel med tre kategorier på grundlag af konkret udsigt til raskmelding og tilbagevenden i job.

  · Sygemeldte skal som noget nyt, have været hos egen læge inden første opfølgningssamtale på jobcentret. Der er styrket fokus på risikosager med over otte ugers sygemelding.

  · Udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse under de første 14 dages sygdom.

  Kontorleder Helle Hockerup deltager under dette punkt og giver en orientering om reformens konsekvenser for Aabenraa Kommune.

  Økonomi og afledt drift

  Sygedagpengereformen har økonomiske konsekvenser for 2014 samt budget 2015-2018.

  Udmøntning af budgettet sker i henhold til lovforslag, budgetvejledningen fra KL samt forslag til finansloven.

  Nedenstående ændringer for 2014 udmøntes i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30. september. Ændringerne til budget 2015-2018 er udmøntet i budgetforslaget.

  Beløb til udmøntning (1.000 kr.)

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  Sygedagpenge

  -5.900

  -14.400

  -13.600

  -13.500

  -13.500

  Jobafklaringsforløb

  4.500

  11.000

  10.200

  10.100

  10.100

  Jobafklaringsforløb, driftsudgifter/mentor

  400

  1.000

  1.000

  1.000

  1.000

  Ledighedsydelse

  500

  1.200

  1.200

  1.200

  1.200

  Kontanthjælp

  500

  1.200

  1.200

  1.200

  1.200

  I alt

  0

  0

  0

  0

  0

  Som det fremgår af ovenstående flyttes hovedparten af udgifterne fra sygedagpengeområdet til jobafklaringsforløb. Reformen har også afledte konsekvenser på andre forsørgelsesområder, hvorfor der også skal reguleres i budgettet på disse områder.

  Derudover indeholder reformen, at kommunerne skal bruge sundhedsfaglig rådgivning og vurdering fra klinisk funktion i regionen, også kaldet sundhedskoordinator. Der kan ikke anvendes kommunale lægekonsulenter i sagerne.

  Staten skønner, at kommunernes udgifter til sundhedskoordinator/klinisk funktion skal finansieres af et mindre forbrug på lægekonsulenter og lægeerklæringer. Finansieringen sker dermed indenfor de nuværende budgetrammer.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at orientering om konsekvenser af ny sygedagpengereform tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-10-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/36722, Sagsinitialer: hhoc
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/5352, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer. 

  Selvom Aabenraa Kommune over de senere år har forbedret beskæftigelsesindsatsen markant bl.a. med markante fald i antallet af borgere på sygedagpenge og ledighedsydelse, er der fortsat områder med forbedringspotentiale. Dette afspejles af forslaget til beskæftigelsesplan 2015, hvor kontanthjælp og forsikrede ledige er udpeget som hovedindsatsområder.

  Ud over de 2 indsatsområder nævnt ovenfor er der 4 andre mål, som er obligatoriske, da de er udmeldt af ministeren. Disse vedrører,

  • at flere unge skal have en uddannelse,
  • at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængene indsats,
  • at langtidsledigheden skal bekæmpes, samt
  • at der skal være en tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne. 

  I planen er der fastlagt en række strategier for den borger- og virksomhedsvendte indsats, der skal bidrage til at realisere de 6 mål.

  Beskæftigelsesplanen har fået et markant layoutmæssigt og sprogligt løft, hvilket skal bidrage til at skabe en bedre formidling af de budskaber, Aabenraa Kommuner har for den kommende beskæftigelsesindsats.

  Der er vedlagt bemærkninger fra Beskæftigelsesregionen samt fra LO/FTF, da LBR ikke har afgivet fælles bemærkninger.

  Derudover er der vedlagt en skrivelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) om målinger i Jobindsats til understøtning af opfølgning på ministermålene. For to af de fire ministermål er der nye opgørelsesmetoder. STAR har oplyst, at de nye målinger vil være tilgængelige fra første halvdel af oktober.

  Det kan endvidere oplyses, at LBR på deres møde 24. september besluttede ikke at udarbejde en virksomhedsplan for 2015, da de nedlægges. 

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at beskæftigelsesplanen godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-10-2014

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/28376, Sagsinitialer: NLJ

  Sagsfremstilling

  Formanden for Arbejdsmarkedsudvalget  har bedt om en redegørelse for, hvad jobcentret gør for at imødekomme virksomhedernes behov for faglært arbejdskraft.

  Den nye arbejdsmarkedsreform, der forventes implementeret i foråret 2015, har som et af hovedmålene at målrette opkvalificering af den ledige arbejdskraft i forhold til de behov, som arbejdsmarkedet forventes at have.

  Et af de strategiske fokusområder i den kommende beskæftigelsesplan for 2015 er, at jobcentret skal hjælpe virksomhederne med at få den arbejdskraft, de har behov for. Det skal blandt andet ske ved at videreføre den nuværende aktive arbejdsmarkedspolitik og styrke de indsatser, som allerede er igangsat, og ved udvikling af nye.

  Jobcenter Aabenraa har i løbet af 2013 og 2014, sammen med Arbejdsmarkedsudvalget og Det lokale Beskæftigelsesråd (LBR), igangsat en række tiltag som følger den nye reforms intentioner. Dette er sket ud fra det faktum, at de kvalifikationer og jobønsker, som de forsikrede ledige og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere har, ikke matcher den lokale udvikling på arbejdsmarkedet. Virksomhederne ønsker at ansætte faglærte medarbejdere, mens de ledige i overvejende grad søger ufaglært arbejde.

  Jobcenterets indsats kan deles op i undersøgelser af behov og opkvalificering af arbejdskraft. I det efterfølgende er de enkelte tiltag opstillet i punktform med kort forklaring.

  Undersøgelse af virksomhedernes behov:

  Virksomhedsbarometer

  Systematisk telefoninterview af virksomhederne i Aabenraa kommune. Undersøgelsen har til formål at kortlægge forventninger til fremtiden og efterspørgsel efter arbejdskraft. Halvårsrapport forelægges Arbejdsmarkedsudvalget.

  Arbejdsmarkedsbalance(leveres af Beskæftigelsesregionen)

  Positivliste over, hvilke typer stillinger der efterspørges i region Syddanmark.

  Virksomhedsbesøg (udføres af jobcentrets konsulenter)

  Besøgene indgår i kortlægningen af virksomhedernes forventninger til fremtiden og efterspørgsel efter arbejdskraft. Det personlige fremmøde gør det muligt at afdække de mere specifikke behov en virksomhed måtte have til fremtidige nye medarbejdere.

  Opkvalificering af arbejdskraften:

  Projekt om opkvalificering af ufaglærte

  50 ledige opkvalificeres i 2014 inden for følgende brancher: Industri og produktion, Transport, lager og logistik, Bygge og anlæg, Service og rengøring. Mål: 50 ledige deltager i forløbet i 2014. Afrapportering sker til Arbejdsmarkedsudvalget.

  Arbejdskraft til Landbruget

  LBR finansieret projekt i samarbejde med LanboSyd, der har til hensigt at opkvalificere arbejdskraft til landbruget. Mål: 30 ledige deltager i forløbet i 2014. Afrapportering sker til LBR.

  Virksomhedsvendt opkvalificeringsforløb

  Regionalt puljeprojekt til opkvalificering af ledige til bygge og anlægsområdet i samarbejde med regionale virksomheder. Mål: 7 ledige deltager i forløbet.

  Aktiviteter omkring rekruttering til of-/onshore

  I samarbejde med de tre øvrige sønderjyske kommuner afholdes informationsmøder for ledige med henblik på rekruttering og evt. opkvalificering til of-/onshore branchen.

  Gruppen af jobparate kontanthjælpsmodtagere opkvalificeres enten via strategien for nytteindsatsen eller gennem virksomhedspraktikker, FVU og AMU-kurser, kørekort, truckcertifikat, hygiejnekurser o.l. ud fra et individuelt skøn.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at redegørelsen tages til orientering, og

  at Arbejdsmarkedsudvalget drøfter den nuværende indsats.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-10-2014

  1. at: Godkendt.

  2. at: Drøftet.  En drøftelse af indsatsen kan evt. ske ved et møde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og virksomhederne.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/16199, Sagsinitialer: NLJ

  Sagsfremstilling

  Jobcenteret vil gerne give kommunens virksomheder den bedst mulige service, når der skal findes den rette arbejdskraft. Derfor udarbejder jobcenteret hvert halvår et virksomhedsbarometer, der forelægges Arbejdsmarkedsudvalget. Barometeret er en systematisk undersøgelse af virksomhederne i Aabenraa Kommunes behov og forventninger til fremtiden.

  Der er opstillet et mål om, at 150 virksomheder skal deltage i undersøgelsen. I undersøgelsen for første halvår 2014 har 258 virksomheder deltaget i undersøgelsen.

  Barometeret for første halvår 2014 viser følgende tendenser:

  • Fortsat optimisme til fremtiden.
   • 90 % af virksomhederne forventer uændret eller stigende omsætning. Andelen af virksomheder, der forventer mindre omsætning er faldet fra 19 % i sidste undersøgelse til nu 10%.
  • Forventning om stigende rekruttering, som de ledige vil have svært ved at indfri.
   • 26 % af virksomhederne forventer at skulle ansætte flere medarbejdere i de kommende 6 måneder, mens kun 4 % forventer at skulle afskedige medarbejdere.
   • 69 % af de virksomheder, der forventer at ansætte nyt personale, har behov for medarbejdere med særlige kompetencer (formelle eller branchemæssige). Det er særligt håndværksmæssige fag som smede, mekanikere og tømre, der efterspørges. Da de ledige i stor udstrækning søger job inden for ufaglærte områder, vil de have vanskeligt ved at opfylde disse krav.
  • Mange virksomheder vil påtage sig et socialt ansvar, men få forventer at ansætte elever.
   • 43 % af virksomhederne er klar til eller overvejer at tage et socialt ansvar. Der er dog kun 14 % af virksomhederne, der forventer at ansætte elever.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,
  at punktet tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-10-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/4967, Sagsinitialer: NLJ

  Sagsfremstilling

  Arbejdsmarkedsudvalget godkendte i april 2014 et projekt målrettet brancher, hvor jobcenterets virksomhedsbarometer har vist, at der er efterspørgsel på arbejdskraft. Det drejer sig om følgende områder:

  • Industri og produktion
  • Transport, lager og logistik
  • Bygge og anlæg
  • Service og rengøring
  • Landbrug

  Målet er i samarbejde med VEU-centeret og lokale virksomheder, at igangsætte et opkvalificeringsforløb for ledige på op til 12 uger. Forløbet skal munde ud i en kompetenceplan og udplacering i den udstrækning, det er muligt. Det kan enten være i job, løntilskud eller jobrotation. Forløbene skal løfte den ufaglærte op på et niveau, der nærmer sig faglært niveau. Det skal nås ved at udnytte den ikke dokumenterede faglighed til at give merit kombineret med korte målrettede opkvalificeringsforløb.

  Jobcenteret opstillede ved projektansøgningen følgende mål for projektet:

  • Op mod 50 ledige deltager i forløbet.
  • 50 % af deltagerne forventes i job, løntilskud eller jobrotation efter forløbet.
  • 10 % af deltagerne forventes at fortsætte i et uddannelsesforløb

  Det fremgår af bilaget, at 45 er blevet visiteret til projektets afklaringsforløb, samt at der er påbegyndt borgere på forløb målrettet 3 af 5 brancheretninger. Der gennemføres et supplerende forløb fra uge 40, hvor målet er, at der påbegynder borgere på de øvrige forløb.

  I forhold til målene følges der op 12, 26 og 52 uger fra start. Status efter 3 måneder er, at 9% er kommet i beskæftigelse, mens ingen er påbegyndt et løntilskud eller jobrotationsforløb.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at punktet tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-10-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/47387, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  I 2009 indgik Jobcenter Aabenraa en partnerskabsaftale med LO omkring en beskæftigelsesindsats for de forsikrede ledige i den første del af deres ledighedsforløb. På baggrund heraf blev der indgået samarbejdsaftaler med alle LO a-kasser, hvor de første borgere påbegyndte deres forløb i april 2010.

  I juni 2012 blev en intern evalueringsrapport af partnerskabsaftalen drøftet af Arbejdsmarkedsudvalget.

  I juni 2014 er der blevet udarbejdet en ny evalueringsrapport, der følger op på den tidligere rapport og giver en status for indsatsen. Rapporten er blevet drøftet på et møde i sekretariatsgruppen i juni, hvor også FOA var indbudt. Jobcentret og de faglige organisationer behandlede den 28. august 2014 evalueringsrapporten og drøftede samtidig perspektiverne for det fremadrettede samarbejde.

  Evalueringsrapporten viser bl.a., at det er lykkedes at nå det vigtige mål omkring den såkaldte bonusandel (perioder med 13 ud af 26 ugers selvforsørgelse), mens det fortsat ikke er lykkedes a-kasserne at dokumentere, at der finder hyppige kontakter med borgerne sted. Samtidig godkendes jobplanforslagene i højere grad, mens der peges på, at redskabssammensætningen kan være mere virksomhedsrettet.  

  Jobcentret og de faglige organisationer har på baggrund af den vedtagne beskæftigelsesreform drøftet perspektiverne for det fremadrettede samarbejde. Det er gruppens anbefaling at udfase den nuværende partnerskabsaftale og erstatte den med samarbejdsaftaler med de enkelte a-kasser. 

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at evalueringsrapporten drøftes, og

  at de nuværende aftaler udfases og erstattes med samarbejdsaftaler.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-10-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/28506, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har modtaget Udlændingestyrelsens fordeling af kvoteflygtninge i 2015.

  Den samlede regionskvote for Syddanmark er 1.000 i 2015 og dermed 254 højere end i 2014.

  Flygtningekvoten i Aabenraa i 2014 var oprindelig på 37, men blev inden udgangen af 2013 forhøjet til 55. Jobcentret oplyser, at der d.d. mangler én for at kvoten for 2014, er opfyldt.

  Udlændingestyrelsen har udmeldt flygtningekvoten for 2015, som for Aabenraa er på 54.  Udlændingestyrelsen kan forhøje en udmeldt flygtningekvote med op til 50 %, og kvoten i Aabenraa kan derved forhøjes op til 72 i 2015 og dertil eventuelt familie via reglerne om familiesammenføring.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-10-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/138, Sagsinitialer: MKKO

  Sagsfremstilling

  I denne sag præsenteres Ungeindsatsen, og der sættes fokus på resultater og fremtidige indsatser.

  Baggrund

  Ungeindsatsen blev oprettet 2009 med det formål at skabe sammenhæng og helhed i hjælpen fra kommunen til de unge, der har behov for en kommunal indsats. Den sammenhængende indsats skal lede frem til uddannelse, job og selvforsørgelse.

  Ungeindsatsen er fysisk placeret på Kallemosen 20 i Aabenraa. Her sidder medarbejdere fra ungeteamet i Børn og Familie, ungeteamet i Jobcentret og Ungdommens Udannelsesvejledning under samme tag. Det er en stor styrke for Ungeindsatsen, at sagsbehandlere og vejledere er fysisk placeret det samme sted. Det giver indsigt og forståelse for hinandens faglighed og kompetencer og letter kommunikationen mellem de kommunale afdelinger til gavn for de unge.

  Ungeindsatsen har særligt fokus på de unges overgang fra børne- og ungesystemet til voksensystemet ved det 18. år. Der er udarbejdet faste arbejdsgangsbeskrivelser, der sikrer klar og tydelig kommunikation mellem afdelingerne i denne overgang.

  Ungeindsatsen har siden oprettelsen i 2009 skabt gode resultater og flere kommuner har været på studietur i Ungeindsatsen for at lære af Aabenraa Kommunes gode erfaringer.

  Resultater

  Ved Ungeindsatsens oprettelse blev der defineret to overordnede målbare mål for arbejdet i Ungeindsatsen. Målene er;

  • at andelen af unge uddannelseshjælpsmodtagere i Aabenraa Kommune skal være lavere end i sammenlignelige kommuner
  • at bringe Aabenraa Kommune nærmere det nationale mål om, at 95 % af de unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse.

  Som det fremgår af bilaget (Status for Ungeindsatsen 2014), kan der spores en positiv udvikling i Aabenraa Kommune i forhold til de to overordnede mål.

  I perioden 2009 – 2012 er andelen af unge i Aabenraa Kommune, der forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse steget fra 87,3 % i 2009 til 90,4 % i 2012.

  I perioden april 2010 – april 2014 er antallet af unge uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere i Aabenraa Kommune faldet med på 31,9 %. Aabenraa Kommune oplevede i april 2014 det laveste antal uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere siden Ungeindsatsens oprettelse i 2009.

  Fremtidige indsatser

  Ungeindsatsens lederforum har i foråret 2014 defineret en række indsatser for 2014 og frem (bilag). Indsatserne skal alle bidrage til opfyldelsen af Ungeindsatsens to overordnede mål og fungerer som rettesnor for den fortsatte udvikling af Ungeindsatsen i 2014 og frem.

  Indstilling

  Børn og Skole, Social og Sundhed samt Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at orienteringentages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-08-2014

  Taget til efterretning.

  Afbud: Dorte Soll, Kaare S. Dahle

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 20-08-2014

  Taget til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-10-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/26769, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Forslag til mødeplan 2015:

  Mandag den 12. januar

  Mandag den 16. februar

  Mandag den 09. marts

  Mandag den 13. april

  Mandag den 11. maj

  Mandag den 08. juni

  Mandag den 10. august

  Mandag den 14. september

  Mandag den 05. oktober

  Mandag den 09. november

  Mandag den 30. november

  Alle møder afholdes kl. 16.00 på rådhuset, Skelbækvej.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at ovennævnte mødeplan godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-10-2014

  Godkendt.