Beslutningsprotokol

mandag den 10. november 2014 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Ejler Schütt, Martin Ugilt Thomsen, Bent Sørensen, Lars Kristensen, Kim Brandt, Erik Uldall Hansen, Gert Nordklitgaard
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/3856, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-11-2014

  • Beskæftigelsesplan 2015 udleveret i trykt form.
  • Orientering om jobcamp 2014.
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/29284, Sagsinitialer: ecj

  Sagsfremstilling

  Sagen vedrører indførelse af en ny selvbetjeningsløsning til borgere tilknyttet jobcentret.

  Jobcenter Planner er en funktionalitet på ”min side” på Jobnet.dk, der giver borgerne mulighed for selv at booke deres egne samtaler med jobcentret og ombooke eksisterende aftaler.

  I første omgang vil det kun være forsikrede ledige, der har mulighed for at bruge denne funktion, men inden 1. juni 2015 skal alle ydelsesgrupper i jobcentret have dette tilbud.

  Jobcenter Planner bliver indført som en del af en national bølgeplan, hvor målet er at effektivisere den offentlige sektor gennem digitalisering. Besparelsen er indarbejdet i budget 2015-2018.

  Kontorleder for Job og Virksomhed, Nikolaj Stage Jensen, orienterer på mødet.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at punktet tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-11-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/20431, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  Sagen omhandler etablering af en formidlingsenhed og en rekrutteringsservice i jobcentret under kontoret Job og Virksomhed.

  Forliget om reform af beskæftigelsesindsatsen, som blev indgået den 18. juni 2014, fastlægger, at jobformidling og virksomhedsservice, herunder rekruttering af ledige, uddannelse og opkvalificering af medarbejdere samt fastholdelse af sygemeldte medarbejdere, i langt højere grad skal være kerneydelse i jobcentret.

  Formidling og rekrutteringsopgaven består i, at jobcentret udsøger, screener og formidler relevante ledige til konkrete stillinger i virksomhederne. Formidling på tværs af kommunegrænsen skal på sigt understøttes af et landsdækkende IT-system samt via det nationale virksomhedsberedskab.

  I øjeblikket udfører Jobcenter Aabenraa rekrutteringsopgaver for virksomhederne, når de henvender sig, men er ikke systematisk opsøgende på denne opgave. Det skyldes, at opgaven i forbindelse med kommunalreformen i 2007 blev fjernet fra jobcentrene og lagt over på internet platformen jobnet.dk.

  Hvad kan der formidles og rekrutteres

  Jobcentret lægger op til, at der fokuseres på følgende kriterier for formidling og rekruttering:

  · Formidling af stillinger, der fjerner den ledige fra ledighed,  dvs. faste stillinger og længerevarende vikarstillinger, der sikrer en beskæftigelse på min. 20 timer om ugen.

  · Den opsøgende formidlingsaktivitet tager udgangspunkt i de jobønsker/kvalifikationer jobcentrets ledige har.

  · Formidling af de grupper af ledige, der er i risiko for langtidsledighed eller falder ud af dagpengesystemet.

  · Rekrutteringsopgaver til stillinger med kvalifikationer vores ledige ikke kan matche, varetages gennem kontakt til nabojobcentrene og det nationale virksomhedsberedskab.

  Jobcenteret vil prioritere følgende to områder lavere, hvad angår formidling og rekruttering:

  • Formidling af personer, der allerede er i job.
  • Formidling af faggrupper og opsøgende aktivitet til brancher, hvor vi på forhånd ved, at vi ikke har ledige.

  Kontorleder for Job og Virksomhed, Nikolaj Stage Jensen, deltager under dette punkt.

  Økonomi og afledt drift

  Regeringens udspil til en reform af den aktive beskæftigelsesindsats indebærer en omprioritering af ressourcerne på beskæftigelsesområdet.

  Der forventes en DUT-kompensation til indsatsen.

  På baggrund heraf samt ved en omprioritering af anvendelsen af ressourcerne, forventes etableringen af formidlingsenheden at kunne ske indenfor det udmeldte budget.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at etableringen af en formidlingsenhed i jobcentret godkendes, og

  at de opstillede kriterier og prioriteringer godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-11-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/12992, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har, i samarbejde med budgetafdelingen, foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 30. september 2014 i forhold til driftsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af evt. tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

  Jf. Økonomiudvalgets beslutning opdeles bevillingskontrolsagerne i 4 sager:

  • 1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)
  • 2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering
  • 3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsniveauer (netto 0)
  • 4. Tillægsbevillinger anlæg

  For Arbejdsmarkedsudvalgets vedkommende omfatter bevillingskontrollen pr. 30. september 2014 2 bevillingskontrolsager – Tillægsbevillinger drift samt tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsniveauer.

  Denne sag vedrører Tillægsbevillinger drift.

  Bevillingskontrolsagen for Arbejdsmarkedsudvalget viser et mindreforbrug på 40,255 mio. kr., hvoraf 3,756 mio. kr. skal finansiere en negativ midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2014, som indgår i Økonomiudvalgets bevillingskontrol.

  Derudover søges 22,076 mio. kr. overført til 2015 til at imødegå evt. kommende reguleringer i 2015 samt en forventet efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2014 til sommer 2015.

  Ligeledes søges der en kassefinansieret tillægsbevilling på 0,200 mio. kr.

  Den reelle kasseforøgelse udgør dermed 14,223 mio. kr.

  Det forventede mer-/mindreforbrug er i nedenstående specificeret på bevillingsområder og politikområder. 

  Arbejdsmarkedsudvalget
  (1.000 kr.)

  Forventet
  mer/mindrefor-brug
  2014

  Overføres til budget 2015

  Serviceudgifter:

  Øvrige sociale udgifter

  200

  I alt serviceudgifter

  200

  0

  Overførselsudgifter:

  Sygedagpenge og revalidering

  902

  Kontanthjælp inkl. udlændinge

  -6.167

  Ledighedsydelse og fleksjob

  759

  Forsikrede ledige

  -1.539

  Førtidspension

  -948

  I alt overførselsudgifter

  -6.993

  0

  Budgetværn:

   - Sygedagpenge og revalidering

  -10.771

   - Kontanthjælp inkl. udlændinge

  -128

   - Ledighedsydelse og fleksjob

  -2.137

   - Forsikrede ledige

  3.231

   - Førtidspension

  -8.443

  Budgetværn i alt

  -18.248

  0

  I alt overførselsudgifter

  -25.241

  12.621

  Forsikrede ledige:

  Forsikrede ledige

  -4.670

  Budgetværn

  -10.544

  I alt forsikrede ledige

  -15.214

  9.455

  Forventet mer-/mindreforbrug i alt

  -40.255

  22.076

  Forvaltningen anbefaler følgende:

  Serviceudgifter

  · at der søges en kassefinansieret tillægsbevilling på 0,200 mio. kr., som vedrører forventede udgifter til flytning/ombygning af KIS fra Gasværksvej til Gråstenvej.

  Udgifterne vil kunne finansieres  den fremtidige lejeindtægt vedr. Gasværksvej.

  Overførselsudgifter

  · at mindreforbruget på 25,241 mio. kr. på overførselsudgifter tilføres kassebeholdningen, og

  · at der søges overført 12,621 mio. kr. af mindreforbruget til budget 2015 til at imødegå evt. kommende reguleringer i 2015.

  Forsikrede ledige

  · at mindreforbruget på 15,214 mio. kr. på forsikrede ledige tilføres kassebeholdningen,

  · at den negative midtvejsregulering for 2014 af beskæftigelsestilskuddet på 3,756 mio. kr. finansieres af det beløb, som tilføres kassebeholdningen, og

  · at der søges overført 9,455 mio. kr. af mindreforbruget til budget 2015 til at imødegå en forventet efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2014.

  Økonomi og afledt drift

  De ansøgte tillægsbevillinger og rammekorrektioner fordeler sig således (beløb i 1.000 kr.):

  Område

  TB 2014

  RK 2015

  RK 2016

  RK 2017

  RK 2018

  Notenr.

  Serviceudgifter:

  Merforbrug

  200

  T2: 1

  Serviceudgifter i alt

  200

  0

  Overførselsudgifter:

  Mindreforbrug

  T2: 2-7

  Overføres til budget 2015

  12.621

  T2: 8

  Overførselsudgifter i alt

  -25.241

  12.621

  Forsikrede ledige:

  Mindreforbrug

  -15.214

  T2: 9-10

  Overføres til budget 2015

  9.455

  T2: 11

  Forsikrede ledige i alt

  -15.214

  9.455

  I ALT

  -40.255

  22.076

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at der søges en negativ tillægsbevilling på 25,241 mio. kr. til bevillingsniveauet Overførselsudgifter,

  at der søges overført 12,621 mio. kr. af mindreforbruget på bevillingsniveauet Overførselsudgifter til budget 2015 til at imødegå evt. kommende reguleringer,

  at der søges en negativ tillægsbevilling på 15,214 mio. kr. til bevillingsniveauet Forsikrede ledige,

  at der søges overført 9,455 mio. kr. af mindreforbruget på bevillingsniveauet Forsikrede ledige til budget 2015 til at imødegå en forventet efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2014, og

  at der søges en kassefinansieret tillægsbevilling på 0,200 mio. kr. til bevillingsniveauet Serviceudgifter.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-11-2014

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/12992, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0).

  Som bilag er vedhæftet noter over udvalgets ansøgte tillægsbevillinger, finansieret af andre udvalg/bevillingsniveauer, som netto giver 0.

  Økonomi og afledt drift

  Bevillingskontrollen pr. 30. september 2014 udviser følgende ønsker om tillægsbevillinger finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (beløb i 1.000 kr.):

  Ønsker/ finansierende udvalg

  TB 2014

  RK 2015

  RK 2016

  RK 2017

  RK 2018

  Note

  Ønsker:

  -

  Gasværksvej 20, serviceudgifter

  -130

  -130

  -130

  -130

  B2: 1

  Gråstenvej 1, Felsted, serviceudgifter

  135

  488

  488

  488

  488

  B2: 2

  Fordeling af overskud barselspulje, serviceudgifter

  68

  B2: 3

  Besparelse ifm. udbud, serviceudgifter

  -2

  -2

  -2

  -2

  B2: 4

  Førtidspension, honorar til konsulentfirma, overførselsudgifter

  -452

  B2: 5

  Fordeling af overskud barselspulje, overførselsudgifter

  78

  B2: 6

  Besparelse ifm. udbud, overførselsudgifter

  -3

  B2: 7

  Ønsker Arbejdsmarkeds-

  udvalget i alt

  -174

  356

  356

  356

  356

  -

  Finansierende udvalg:

  -

  Økonomiudvalget

  174

  -356

  -356

  -356

  -356

  Finansierende udvalg i alt

  174

  -356

  -356

  -356

  -356

  -

  Balance

  0

  0

  0

  0

  0

  -

  De enkelte punkter er uddybet nærmere i bilag til sagen. (se notenr. i tabellen).

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at ansøgningerne om tillægsbevillinger i 2014 (netto 0), finansieret af andre udvalg/bevillingsområder, jf. foranstående og vedhæftede bilag, godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-11-2014

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/30777, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  I denne sag får Arbejdsmarkedsudvalget en orientering om et forsøgsprojekt, som jobcentret igangsætter den 1. december 2014 i samarbejde med firmaet JOBINPLACE.

  Målgruppen er psykisk sårbare unge under 30 år, som modtager uddannelseshjælp og er visiteret aktivitetsparate. JOBINPLACE har lignende forløb i andre kommuner og har her opnået god resultater med denne målgruppe.

  Der er i første omgang tale om et 26 ugers forløb der, såfremt projektets mål og succeskriterie bliver indfriet, kan forlænges.

  Forløbet er specialdesignet, så individuelt tilrettelagte samtaleforløb, gruppeforløb, uddannelsesrettede og arbejdsmarkedsrettede aktiviteter, kan kombineres med virksomhedspraktik.

  Målet er at øge den unges funktionsniveau og skabe større psykologisk fleksibilitet, så den unge kan opstarte og gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse, studieforberedende uddannelse eller opnå ordinær beskæftigelse.

  Succeskriteriet er, at mindst 33 procent af de ca. 15 deltagerne, som projektet starter op med, senest 1. juni 2015 enten er i job, uddannelse eller er tilmeldt en uddannelse.

  Det skal ske ved, sammen med den unge, at afsøge mulighederne for at bane vejen til de uddannelsesmuligheder, som har det bedste beskæftigelsesmæssige sigte i forhold til den regionale flaskehalsoversigt og forventninger til udviklingen lokalt.

  Samlet set er opgaven, sammen med den unge at afklare, hvilke forudsætninger der skal være opfyldt for, at den unge kan gennemføre en uddannelse – at matche den unges kompetencer til den rette uddannelse og ikke mindst at motivere, støtte og fastholde den unge i at fokusere på uddannelsesvejen.

  For mange unge psykisk sårbare kan det virke skræmmende at skulle gøre sig sine første erfaringer på arbejdsmarkedet. For at lette denne overgang har JOBINPLACE gode erfaringer med at kombinere det interne holdforløb med deltagelse i en ekstern virksomhedspraktik, individuelt matchet til den unges behov for afklaring og udvikling.

  Integration af virksomhedspraktik tidligt i forløbet, bygger på den antagelse, at psykisk sårbarhed ikke behøver at være en hindring for at være en god arbejdskraft, eller gennemføre en uddannelse. Med den nødvendige støtte og opbakning trænes den unge i dette aspekt, som udgør et væsentligt element i udvikling og opbygning af den unges uddannelses- og arbejdsmarkedsparathed.

  Projektet evalueres i april 2015.

  Kontorleder for Job og Afklaring, Kristian Jørgensen, deltager under dette punkt.

  Økonomi og afledt drift

  Projektet finansieres indenfor budgettet og sker som en bonusafregning til leverandøren JOBINPLACE.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at punktet tages til orientering, og

  at evalueringen af projektet forelægges Arbejdsmarkedsudvalget i maj 2015.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-11-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/31769, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  Opfølgningsrapporten fra Beskæftigelsesregionen viser, at Aabenraa har et svagt fald i beskæftigelsen indenfor det seneste år, mens Syddanmark har en svag stigning (hele landet har også en svag stigning i perioden). Aabenraa er dermed en af de Syddanske kommuner med den svageste udvikling. Regionen anfører, at der ventes stigning i beskæftigelsen det kommende år.

  På trods af ovenstående udvikling er det lykkedes Aabenraa at reducere antallet af borgere på offentlig forsørgelse mere end i de sammenlignelige klynger, hvor udviklingen på ledighedsydelse, a-dagpenge, uddannelseshjælp og førtidspension er særligt god. Dette paradoks kan delvist forklares med fald i folketal og et fald i arbejdsstyrken. Som noget nyt ses til gengæld en stigning på sygedagpenge efter en meget lang periode med fald.  

  Ministermålene

  På alle fire ministermål har Aabenraa Kommune en markant bedre udvikling end både klyngen og Syddanmark som helhed. Som eksempel kan nævnes de unge, hvor Aabenraa det seneste år har et fald på 20 % mod 12,9 % for Syddanmark og 11,5 % for klyngen.

  De to temaer

  Ny indsats for dagpengemodtagere i forbindelse med beskæftigelsesreformen

  Regionen ser i rapporten nærmere på den nye beskæftigelsesreform, hvor et af de nye tiltag er hyppig og tæt kontakt til a-dagpengemodtagere i starten af ledighedsforløbet. Aabenraa har i 2013 og 2014 sammen med 7 andre syddanske kommuner deltaget i et projekt for a-dagpengemodtagere, hvor kernen netop var den tidlige og hyppige kontakt med borgerne. Aabenraa har haft stor gavn af projektet, hvor Beskæftigelsesregionen er i gang med at udarbejde en evalueringsrapport.

  Rapporten omtaler endvidere redskabssammensætningen for a-dagpengemodtagere og det faktum at aktiveringen vil blive fremrykket med den nye reform.

  Kontant- og uddannelseshjælp i Aabenraa

  Det andet tema i opfølgningsrapporten er kontanthjælpsreformen og den øgede fokus på, at unge kommer i gang med en uddannelse. Regionen peger bl.a. på flere gode tiltag i Aabenraa, der bl.a. omfatter ”samarbejdet

  med UU og Børn- og familieforvaltningen, ligesom brugen af mentorer spiller en vigtig rolle i forhold til at understøtte, at flere unge påbegynder og gennemfører en uddannelse.” Tallene viser, at Aabenraa aktuelt har et større fald i antallet af unge på kontant- og uddannelseshjælp end både klynge og Syddanmark som helhed. 

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at opfølgningsrapporten tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-11-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/31375, Sagsinitialer: hks