Beslutningsprotokol

mandag den 12. januar 2015 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Ejler Schütt, Martin Ugilt Thomsen, Bent Sørensen, Lars Kristensen, Kim Brandt, Erik Uldall Hansen, Gert Nordklitgaard
Bemærkninger: Der var afbud fra Kim Brandt og Martin Ugilt Thomsen
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/3856, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12-01-2015

  Orientering/drøftelse vedr.:

  • Dispensation i forhold til udfordringsretten på sygedagpengeområdet og kommunens mulighed for at organisere indsatsen i jobcentret
  • Organisationsændring
  • Beskæftigelsesreformens vedtagelse
  • Studietur
  • Temadag
  • Forventet regnskab
  • Aftale om integrationsområdet

  Afbud: Kim Brandt og Martin Ugilt Thomsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/19735, Sagsinitialer: NLJ

  Sagsfremstilling

  Reformen af beskæftigelsesindsatsen for de forsikrede ledige bliver indført i tre faser fra 1. januar 2015 til begyndelsen af 2016.

  Kontorlederen for Job og Virksomhed redegør på mødet for reformen og dens konsekvenser.

  Indføres 1. januar 2015:

  Den første fase af reformen vedrører opkvalificering af ledige. I stedet for 6 ugers selvvalgt uddannelse indføres 6 ugers jobrettet opkvalificering. Målgruppen begrænses, og udbuddet styres af en positivliste. I forhold til egentlig opkvalificering etableres en regional uddannelsespulje og en pulje til uddannelsesløft. Voksenlærlingeordningen ændres, så det bliver attraktivt at ansætte ufaglærte ledige. Til gengæld begrænses der i adgange til jobrotation, idet kravene til rotationskandidater ændres.

  I første fase ændres der i aktiveringskrav og muligheder. Gentaget aktivering afskaffes. Driftsrefusion på øvrig vejledning og opkvalificering dvs. hovedsagelig jobsøgningsforløb for forsikrede ledige afskaffes. Ligeledes ændres der i reglerne for løntilskud, herunder ensretning af lønsats og adgangen til offentlige løntilskud, hvor der bliver en arbejdsgivermedfinansiering.

  I første fase tilbydes der for de ledige fra 16. mdr. af ledighedsperioden en styrket og intensiveret  indsats.

  Indføres 1. juli 2015:

  Anden fase af beskæftigelsesreformen handler om hyppige samtaler med den ledige i de første seks mdr. af ledighedsperioden. Samtidig indføres to af de tre fælles samtaler med a-kassen. Som led i en fremrykket intensiv indsats fremrykkes tidspunkt for aktivering.

  I anden fase indføres endvidere virksomhedsservice og jobformidling. I forhold til virksomhedsservice beskrives tre servicespor:

  · Rekruttering af ledige

  · Uddannelse og opkvalificering af medarbejdere

  · Fastholdelse af sygemeldte medarbejdere

  Jobformidlingen beskrives som hjælp til at rekruttere arbejdskraft, hjælp til virksomhederne til at oprette uddannelses- og opkvalificeringsforløb, særligt opkvalificeringsjob.

  Forventet primo 2016:

  I tredje fase gøres selvbooking obligatorisk for forsikrede ledige. Joblog forventes fuldt indfaset. Den fælles samtale med a-kassen senest i 6. uge af ledigheden indføres.

  Personalemæssige konsekvenser af reformen

  Forvaltningen vurderer, at reformen har følgende personalemæssige konsekvenser, når reformen er fuld implementeret:

  Indsats

  Volumen

  Bemanding

  Intensiverede samtaler

  Ca. 300 ekstra samtaler pr. mdr. jf. skøn fra STAR

  Beskæftigelsessags-behandlere

  3 årsværk

  Styrket indsats sidst i ledighedsperioden

  Ca. 90 personer

  Personlig jobformidler

  1 årsværk

  Økonomi og afledt drift

  De økonomiske konsekvenser er beregnet på baggrund af oplysninger fra lovforslaget. De økonomiske konsekvenser, som omtales her omfatter alene DUT- kompensationen, som skal dække mer-/mindreudgifter til administrationen.

  Der gøres opmærksom på, at de endelige økonomiske konsekvenser af lovforslaget først forhandles mellem KL og regeringen formentligt medio 2015, hvorfor de ikke kendes på nuværende tidspunkt.

  Under forudsætning af, at de økonomiske konsekvenser bliver som det fremgår af lovforslaget, vil kommunen blive tilført kompensation svarende til ca. 3 årsværk. Ligeledes indeholder lovforslaget ændringer, som betyder, at der vil ske en reduktion af kompensationen svarende til ca. 1 årsværk. Netto forventes der tilført ca. 0,800 mio. kr.

  Et årsværk vil kunne finansieres af det afsatte budget til administrative udgifter til anden aktør på Arbejdsmarkedsudvalgets serviceudgifter.

  Personaleudfordringerne forventes dermed løst inden for eksisterende budgetrammer samt under forudsætning af at kommunen vil modtage kompensation, svarende til de ca. 0,800 mio. kr.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at punktet tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12-01-2015

  Godkendt.

  Afbud: Kim Brandt og Martin Ugilt Thomsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/27648, Sagsinitialer: NLJ

  Sagsfremstilling

  ”Projekt til øget mobilitet på tværs af grænsen” var et fælles projekt mellem de fire sønderjyske kommuner. Projektet havde et samlet budget på 50.000 Euro finansieret af Crossborder-midler fra STAR.

  Projektet havde til formål at forbedre mobiliteten på tværs af den dansk tyske grænse i grænseregion Sønderjylland-Schleswig. Dette skulle opnås ved at øge udbuddet af jobåbninger på jobnet.dk mod arbejdsmarkedet i delstaten Schleswig-Holstein. Hypotesen for projektet var, at der eksisterer en række fordomme hos danske arbejdstagere omkring lønninger, arbejdsforhold osv. i Tyskland. Derfor skulle de job, der blev opslået reallønsmæssigt, være konkurrencedygtige med danske lønninger.

  Projektets primære kvantitative mål var at skaffe 200 konkrete og konkurrencedygtige jobåbninger, der kunne opslås på Jobnet.dk.

  Der blev i rammerne af projektet besøgt 350 virksomheder, og der blev i perioden 1. september 2013 til 31. maj 2014 fremskaffet 200 konkrete jobåbninger i 200 forskellige virksomheder.

  Der blev lavet en evaluering af projektet ved at spørge 100 af de deltagende virksomheder. Det viste sig, at der kun havde været danske ansøgere til 15 af jobåbningerne. På trods af den begrænsede respons fra dansk arbejdskraft var de tyske arbejdsgivere meget positive over for tiltaget, idet det kunne øge deres rekrutteringsradius.

  Der var en meget høj besøgsgrad på jobnet.dk til de opslåede stillinger. Dette indikerer klart, at der var interesse for det tyske arbejdsmarked, og de muligheder der er.

  Projektet viser, at et ens lønniveau ikke alene kan fremme en større mobilitet på arbejdsmarkedet. Meget indikerer, at sprogbarrierer og forestillinger om det tyske arbejdsmarked er en langt større hindring for et mobilt arbejdsmarked end lønnens størrelse. Begrebet 1 euro job og de meget lave lønninger i dele af det tyske arbejdsmarked har tydeligvis skabt et meget dårligt image omkring det tyske arbejdsmarked generelt.

  Det er derfor projektets anbefaling, at fremskaffelse af konkurrencedygtige jobåbninger skal fortsætte. En fortsættelse kræver, at der arbejdes med de sproglige og kulturelle barriere hos de danske arbejdstagere f.eks. ved at tilbyde sprogkurser, informationsmøder med tyske virksomheder ol.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at punktet tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12-01-2015

  Godkendt.

  Afbud: Kim Brandt og Martin Ugilt Thomsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/4967, Sagsinitialer: NLJ

  Sagsfremstilling

  Arbejdsmarkedsudvalget godkendte i april 2014 et projekt målrettet brancher, hvor jobcenterets virksomhedsbarometer viste, at der var efterspørgsel på arbejdskraft. Det drejede sig om følgende områder:

  · Industri og produktion

  · Transport, lager og logistik

  · Bygge og anlæg

  · Service og rengøring

  · Landbrug

  Jobcenteret opstillede ved projektansøgningen følgende mål for projektet:

  · Op mod 50 ledige deltager i forløbet.

  · 50 % af deltagerne forventes i job, løntilskud eller jobrotation efter forløbet.

  · 10 % af deltagerne forventes at fortsætte i et uddannelsesforløb.

  Konkret blev der visiteret borgere til et indledende afklaringsforløb, hvorefter borgerne påbegyndte forløb rettet mod de enkelte brancher. Der har været visiteret to gange til projektet henholdsvis i juni og i slutningen af oktober.

  Forud for 31. oktober

  50 er i alt blevet visiteret til projektet. Af disse har 44 gennemført det indledende afklaringsforløb. Herunder ses fordelingen på de enkelte brancher:

  Antal forløb

  Indledende afklaring

  44

  Brancherettede forløb:

  IKV – murer/struktør

  4

  Service/rengøring 

  16

  Svejsning

  5

  Transport/lager/logistik

  12

  I alt påbegyndt brancherettede forløb

  37

  Det fremgår, at der skal følges op på målene 12, 26 og 52 uger fra start. Status ca. 6 måneder efter det indledende afklaringsforløb og ca. 1,5 måned efter afslutning af de sidste brancherettede forløb er:

  · 50% i job, løntilskud eller jobrotation
  Det fremgår af fagsystemet, at 6 borgere er gået i beskæftigelse svarende til 12% af de visiterede.

  Med hensyn til løntilskud og jobrotation er der ikke blevet etableret forløb, men 17 har været i virksomhedspraktikforløb fordelt på følgende områder:

  Område

  Antal

  Lager/transport

  2

  Rengøring

  9

  Butik

  2

  Design

  1

  Landbrug

  1

  Murer

  3

  · 10% går i efterfølgende uddannelse
  Det fremgår af afslutningsårsagerne, at en enkelt borger er påbegyndt ordinær uddannelse svarende til 2%.

  Borgere visiteret 31.10. og senere:

  24 er i alt blevet visiteret til projektets 28 forløb. Herunder ses fordelingen:

  Antal forløb

  Indledende afklaring 31. oktober

  22

  Indledende afklaring 20. november

  (heraf 4 gengangere fra 31. oktober)

  5

  Brancherettede forløb:

  IKV – murer/struktør

  0

  Service/rengøring 

  0

  Svejsning

  0

  Transport/lager/logistik

  1

  I alt gennemførte brancherettede forløb

  28

  Det fremgår, at der skal følges op på målene 12, 26 og 52 uger fra start. Det betyder, at det endnu er for tidligt at følge op i forhold til målsætningerne, men at der kan gives en foreløbig status:

  · 50% i job, løntilskud eller jobrotation
  3 borgere har er gået i job svarende til 12,5% af de visiterede.

  · 10% går i efterfølgende uddannelse
  En er påbegyndt en lageruddannelse svarende til 4%

  Sammenfattende vurderer jobcenteret at det første mål nås i kraft af at borgerne job. Til gengæld lykkes det ikke at få gruppen i løntilskud og rotation, men til gengæld at få dem i praktik.

  Det andet mål vedr. uddannelse forventes opfyldt.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at afrapporteringen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12-01-2015

  Godkendt.

  Afbud: Kim Brandt og Martin Ugilt Thomsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/36984, Sagsinitialer: NLJ

  Sagsfremstilling

  I rammerne af en forlængelse af den boligsociale indsats for Høje Kolstrup deltager Jobcenter Aabenraa i projektet ”Fremskudt beskæftigelsesindsats på Høje Kolstrup”.

  Den boligsociale helhedsplan for Høje Kolstrup er en del af Landsbyggefondens og Ministeriet for by, bolig og landdistrikters boligsociale indsatser i udsatte boligområder i Danmark.

  Helhedsplanen er en 4 årig plan, der sammen med beboerne skal forbedre det sociale miljø på Høje Kolstrup, så området i øget grad bliver attraktivt at bo og opholde sig i.

  Formålet med projektet er at bringe Høje Kolstrups borgere, der er på overførselsindkomster tættere på arbejdsmarkedet. For at opnå dette har jobcentret oprettet en funktion, der kaldes Jobguide. Jobguiden har til opgave at være opsøgende over for de borgere i boligafdelingerne, der er registreret i Jobcenteret som værende på en overførselsindkomst, det være sig dagpenge, kontanthjælp, ledighedsydelse osv.

  Jobguiden fungerer som bindeled til jobcenteret og kommunens øvrige forvaltninger med henblik på at koordinere løsninger i den sociale indsats. Jobguiden fungerer også som job- og praktikformidler og er opsøgende over for områdets virksomheder med henblik på at formidle borgerne job og skaffe relevante praktik- og løntilskudspladser.

  Jobguiden er en virksomhedskonsulent, der er udstationeret fra jobcenteret og suppleret efter behov af andre jobkonsulenter. Det er vigtigt, at borgeren får en anden oplevelse ved mødet med jobguiden, end hvis borgeren møder op på jobcenteret. Borgeren skal opleve, at der er mere tid til rådighed og at blive mødt på ”hjemmebane”.

  Jobguiden har kontor i Netværksbasen, som er sekretariatet for den boligsociale indsats.

  Projektperioden er fra 1. maj 2014 – 31. december 2015.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at punktet tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12-01-2015

  Godkendt.

  Afbud: Kim Brandt og Martin Ugilt Thomsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/36371, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  I denne sag gives en orientering om jobcentrets budget til køb og etablering af indsatser og tilbud på de forskellige ydelsesområder.

  I bilag 1 er eksempler på tilbud, som jobcentret benytter i forbindelse med f.eks.  den rehabiliterende indsats.

  I bilag 2 har Budgetafdelingen lavet en oversigt, der viser fordelingen af midlerne, som jobcentret har til rådighed i budgettet for 2015.

  Forvaltningen lægger op til en principiel drøftelse af,  hvornår og i hvilket omfang  Arbejdsmarkedsudvalget skal behandle og eller godkende tilbud og indsatser i beskæftigelsesindsatsen.

  Forvaltningen foreslår, at følgende overordnede principper drøftes:

  Indsatser og tilbud, som ligger udenfor beskæftigelsesplanens mål og strategier, skal som hovedregel  behandles og godkendes i Arbejdsmarkedsudvalget.

  Indsatser og tilbud, som ligger indenfor beskæftigelsesplanens mål og strategier, etableres og iværksættes af jobcentret.

  Hvor det er relevant i forhold til en given arbejdsmarkedspolitisk dagsorden, gives der en orientering til udvalget om de valgte indsatser.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at udvalget drøfter og godkender overordnede principper for, hvornår og i hvilket omfang Arbejdsmarkedsudvalget skal godkende tilbud og indsatser i beskæftigelsesindsatsen, og

  at orienteringen om jobcentrets budget til køb og etablering af indsatser og tilbud tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12-01-2015

  Godkendt.

  Afbud: Kim Brandt og Martin Ugilt Thomsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/36546, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har den 17. december 2014 fremsendt decisionsskrivelse vedr. gennemgang af revisionsberetning om revision af kommunens sociale regnskaber for 2013 på områder med statsrefusion og tilskud.

  Kommunens egen revision har ligeledes givet en revisionsbemærkning vedr. den manglende journalføring. Sagen blev behandlet i Byrådet den 25. juni 2014, sag nr. 200. Det er således det samme forhold, der kritiseres nu af STAR.

  En decisionsskrivelse er ministeriers og styrelsers svar (tilbagemelding) på kommunens revisionsberetning.

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har gennemgået de dele af revisionsberetningen, som vedrører Beskæftigelsesministeriets sagsområder.

  Resultat af gennemgangen på ministeriets område

  Revisor har ikke forbehold på Beskæftigelsesministeriets område. Ministeriet vurderer det dog som kritisabelt, at der for 3. år i træk er revisionsbemærkning om, at journalføring på personsagsområdet er mangelfuldt.

  Der er mangelfuld journalføring på områderne kontanthjælp, ledighedsydelse, seniorjob, ressourceforløbsydelse og særlig uddannelsesydelse.

  Det fremgår af notat fra forvaltningen til byrådet, at man bl.a. vil iværksætte uddannelse af medarbejderne, da den manglende journalføring i nogen grad skyldes manglende viden/kompetencer. Desuden vil ledelsestilsynet blive skærpet, så der kan ske kompetenceudvikling hos de medarbejdere, hvor det er påkrævet.

  Ministeriet vurderer – henset til at det er 3. år i træk - at manglende journalføring giver anledning til en bemærkning, at initiativerne ikke er tilstrækkelige og beder kommunen om en supplerende redegørelse, om initiativerne er blevet iværksat, og hvad der ellers bliver gjort for at rette op på sagsbehandlingen.

  Ministeriet forventer at modtage redegørelsen inden udgangen af januar.

  Opfølgning på tidligere beretninger

  Revisor oplyser som nævnt ovenfor, at bemærkningen om journalføring på personsager videreføres fra 2012. Det gælder bl.a. bevilling af kontanthjælp og ledigheds- og revalideringsydelse.

  Ministeriet noterer sig, at der er fulgt op på øvrige områder.

  Beskæftigelsesministeriet går ud fra, at kommunen har rettet samtlige fundne fejl, og at revisor har påset, at der er sket udbetalings- og refusionsmæssig berigtigelse i de sager, hvor dette har været påkrævet.

  Ministeriet understreger, at det er en forudsætning for at få udbetalt statsrefusion, at sagerne er behandlet korrekt. Det er byrådets ansvar, at kommunen overholder lovgivningen, og at der er den fornødne kvalitet i sagsbehandlingen.

  Forvaltningens redegørelse samt Beskæftigelsesministeriets decisionsskrivelse er vedlagt.

  Økonomi og afledt drift

  Vedr. udbetalings- og refusionsmæssig betydning

  I henhold til revisionsberetningen for 2013 (nr. 6) er der ingen fejl med udbetalings- og refusionsmæssig betydning jf. bilagene til revisionsberetningen.

  Ud fra det må vi kunne bekræfte, at der er sket udbetalings- og refusionsmæssig berigtigelse i de sager, hvor det er påkrævet.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at forvaltningens redegørelse godkendes, og

  at decisionsskrivelsen vedr. revisionsberetning for 2013 tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12-01-2015

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kim Brandt og Martin Ugilt Thomsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/174, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  Arbejdsmarkedsudvalgets formand har bedt om oversigter over antallet af borgere på kontanthjælp og sygedagpenge fordelt på en række kriterier.

  Der henvises til vedlagte bilag, hvor det fremgår, hvordan de 1.030 borgere på kontanthjælp og de 610 borgere på enten sygedagpenge eller jobafklaringsforløb fordeler sig på køn, alder og herkomst. Det fremgår endvidere af bilaget, hvordan fordelingen af borgerne er på de udtrukne målgrupper i forhold til civilstand.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at opgørelsen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12-01-2015

  Godkendt.

  Afbud: Kim Brandt og Martin Ugilt Thomsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/31769, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  Opfølgningsrapporten fra Beskæftigelsesregionen viser, at Aabenraa ligesom regionen som helhed har et svagt fald i beskæftigelsen indenfor det seneste år. Blandt de brancher der har fremgang peges på privat service, bygge- og anlæg og den offentlige sektor. 

  Selvom der er en svag beskæftigelsesudvikling, er det lykkedes at reducere antallet af borgere på offentlig forsørgelse mere end i de sammenlignelige klynger, hvor udviklingen på ledighedsydelse, a-dagpenge og førtidspension er særligt god. Dette paradoks kan delvist forklares med fald i folketal og arbejdsstyrke. 

  Ministermålene

  På alle fire ministermål har Aabenraa Kommune fortsat en markant bedre udvikling end både klyngen og Syddanmark som helhed. Som eksempel kan nævnes de unge, hvor Aabenraa det seneste år har et fald på 16 % mod 11,5 % for Syddanmark og 9,7 % for klyngen.

  De to temaer

  Ny indsats for dagpengemodtagere i forbindelse med beskæftigelsesreformen

  Regionen ser i rapporten nærmere på den nye beskæftigelsesreform, hvor et af de nye tiltag er hyppig og tidlig kontakt med a-dagpengemodtagere samt mere vægt på den virksomhedsrettede indsats. Aabenraa har en god udvikling med pæne fald i antallet af langtidsledige, men der er dog en relativ høj andel, der bliver langtidsledige.

  I rapporten har regionen set på tidlig indsats kombineret med virksomhedsrettet aktivering.  Set i relation til reformen er det et godt udgangspunkt, at Aabenraa allerede i dag har en tidligere kontakt og igangsætning af aktivering samt mere virksomhedsrettet aktivering end det syddanske gennemsnit. Til gengæld viser regionens rapport, at det er en udfordring, at mere end hver tredje ledige er ufaglært, en udfordring, der også er udpeget i beskæftigelsesplanen for 2015.    

  Indsatsen for borgere på kanten af arbejdsmarkedet

  Det andet tema i opfølgningsrapporten er borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Det drejer sig om borgere i ressourceforløb, på kontanthjælp og i fleksjob.

  Mens Aabenraa har færre ressourceforløb end regionsgennemsnittet fremhæver rapporten, at det er positivt, at Aabenraa har etableret mange nye fleksjob af få timers varighed. Regionen peger på, at det er vigtigt ”at have fokus på at udvikle borgerens arbejdsevne og hermed øge det antal timer borgeren kan arbejde.” Med hensyn til kontanthjælp hæfter regionen sig ved, at Aabenraa har færre aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere end i de sammenlignelige kommuner og at en større andel end regionsgennemsnittet ikke har modtaget beskæftigelsesrettede tilbud det seneste år. 

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at opfølgningsrapporten tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12-01-2015

  Godkendt.

  Afbud: Kim Brandt og Martin Ugilt Thomsen.