Beslutningsprotokol

mandag den 9. marts 2015 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Ejler Schütt, Martin Ugilt Thomsen, Bent Sørensen, Lars Kristensen, Kim Brandt, Erik Uldall Hansen, Gert Nordklitgaard
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/3856, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 09-03-2015

  Orientering/drøftet:

  • Studietur den 19. marts 2015
  • Opstartskonference vedr. beskæftigelsesreformen
  • Off-shore informationsmøde
  • Fælles sønderjysk møde for Arbejdsmarkedsudvalgene drøftet.
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/5529, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  I denne sag vil kontorleder for Job og Afklaring, Rita Kristensen, orientere om indsatsen for de forskellige målgrupper og tiltag, som skal understøtte målopfyldelsen i Beskæftigelsesplan 2015.

  Kontoret Job og Afklaring beskæftiger 33 medarbejdere og administrerer indsatsen for følgende målgrupper iht. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats:

  • Kontanthjælp
   • Jobparate over og under 30
   • Aktivitetsparate over 30
   • Unge under 18 år
   • Åbenlyst uddannelsesparate og øvrige uddannelsesparate
   • Aktivitets parate uddannelseshjælpsmodtagere
  • Fleksjobvisiterede
  • Førtidspensionister

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 09-03-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/5648, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har i samarbejde med budgetafdelingen revideret ledelsesinformationen (BI) på det taktiske niveau.

  Ledelsesinformationen skal være med til at give bl.a. Arbejdsmarkedsudvalget et overblik over den samlede økonomi, målene i beskæftigelsesplanen, status på aktivitet, og status på andre udvalgte områder.

  Ledelsesinformationen vil blive gennemgået på udvalgsmødet.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 09-03-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/5024, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Til orientering forelægges sektorbeskrivelsen (bidrag til årsberetning for 2014) på Arbejdsmarkedsudvalgets område.

  Sektorbeskrivelsen skal ikke politisk behandles i de enkelte udvalg, men behandles direkte i Økonomiudvalg og Byråd.

  Sektorbeskrivelsen vil blive indarbejdet i Aabenraa Kommunes årsberetning for 2014.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sektorbeskrivelsen for Arbejdsmarkedsudvalget for 2014 tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 09-03-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/5024, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Til udvalgets orientering forelægges oversigt vedr. overførsel af driftsbevillinger for 2014 til 2015.

  Overførsel af driftsbevillinger skal ikke politisk behandles i det enkelte udvalg, men behandles direkte i Økonomiudvalg og Byråd.

  Overførsler af driftsbevillinger kan opdeles i 3 kategorier – henholdsvis Institutioner og områder omfattet af dialogbaseret aftalestyring (kategori 1), Puljer og Projekter m.v. (kategori 2) og Øvrige overførsler (kategori 3).

  Denne sag vedrører overførsel af mer-/mindreforbrug på

  • Institutioner og områder omfattet af dialogbaseret aftalestyring (kategori 1)

  Såfremt institutionerne har et merforbrug på ud over 4%, skal der udarbejdes afviklingsplan/redegørelse, som beskriver, hvorledes merforbruget er opstået og ligeledes hvordan merforbruget afvikles.

  Der er ikke institutioner under Arbejdsmarkedsudvalget, hvor der skal udarbejdes en afviklingsplan.

  Økonomi og afledt drift

  Oversigten viser et samlet mindreforbrug på 0,086 mio. kr. vedr. følgende institutioner:

  • KIS
  • Fuldtræfferen

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at orienteringen vedr. driftsoverførsler fra 2014 til 2015 tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 09-03-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/5024, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Til udvalgets orientering forelægges oversigter vedr. overførsel af driftsbevillinger for 2014 til 2015.

  Overførsel af driftsbevillinger skal ikke politisk behandles i det enkelte udvalg, men behandles direkte i Økonomiudvalg og Byråd.

  Overførsel af driftsbevillinger kan opdeles i 3 kategorier – henholdsvis Institutioner og områder omfattet af dialogbaseret aftalestyring (kategori 1), Puljer og Projekter m.v. (kategori 2) og Øvrige overførsler (kategori 3).

  Denne sag vedrører overførsel af mer-/mindreforbrug på

  • Puljer og Projekter (kategori 2 - garantioverførsel)
  • Øvrige overførsler (kategori 3)

  Økonomi og afledt drift

  Puljer og projekter (kategori 2) omfatter følgende områder:

  • LBR midler
  • Projekt Jobrettet opkvalificering af langtidsledige

  Oversigten viser et samlet merforbrug på 0,345 mio. kr.

  Øvrige overførsler (kategori 3) omfatter følgende områder:

  • Berigtigelse/merudgifter vedr. fejl i fleksløntilskud

  Der søges overført et mindreforbrug på 2,263 mio. kr.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at orienteringen vedr. driftsoverførsler vedr. kategori 2 og 3 fra 2014 til 2015 tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 09-03-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/4242, Sagsinitialer: pkle

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med den øgede tilstrømning af flygtninge er der behov for at revurdere den nuværende integrationsindsats i Aabenraa Kommune.

  Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på mødet den 16. februar 2015, at forvaltningen skal udarbejde et indsatskatalog, som udvalget kan tage stilling til på mødet i marts måned.

  Det har desværre ikke været muligt for forvaltningen at levere et gennemarbejdet og færdigt  indsatskatalog / beslutningsgrundlag til mødet i marts. Det skyldes, at det i forbindelse med arbejdet med at rette op på procedurefejlene i sager vedr. gensidig forsørgerpligt, har været nødvendigt at prioritere mange ressourcer til denne opgave.

  Forvaltningen vil derfor først kunne præsentere indsatskataloget og et gennemarbejdet beslutningsgrundlag, i form af en investeringsstrategi for den fremtidlige integrationsindsats, på mødet i april.

  Udvalget får derfor i stedet en foreløbig orientering om de indsatser, der peges på, skal indgå i indsatskataloget.

  Målet med de nye indsatser er, at de hver i sær, og i sammenhæng, skal være med til hurtigere at gøre flygtningene  klar til at kunne indgå i det danske samfund og herunder også på det danske arbejdsmarked, enten i ordinære job eller i jobrettede aktiviteter.

  Indsatserne der peges på, er:

  Større geografisk spredning i forbindelse med boligudplacering. Det forventes, at kunne ske bl.a. gennem udplacering i lejemål, som kommunen i dag selv hæfter for - ex. i Tinglev og Felsted. En større spredning forventes at kunne imødegå nogle af de udfordringer, der kan være omkring manglende mobilitet, når det gælder job udenfor Aabenraa by.

  Øgning af timetallet i forbindelse med sprogundervisningen i de første 6 måneder. Ved opstart på sprogskolen skal der desuden foretages en indledende afklaring af kompetenceniveauet.

  Intensivering af den virksomhedsrettede indsats allerede fra 6 – 9 måned. I forbindelse medopstarten skal der foretages en udvidet realkompeternceafklaring. Sprogundervisningen fortsætter sideløbende med et lavere timetal end de første 6 måneder.

  Aktiv deltagelse i foreningslivet skal fremme flygtningenes danskkundskaber og samfundsforståelse. Indsatsen skal, når flygtningen er klar til det, foregå parallelt med de øvrige indsatser.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 09-03-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/5930, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  Arbejdsmarkedsudvalget blev den 16. februar 2015 orienteret om denne sag og er lovet en status på udvalgsmødet i marts måned. Hele Byrådet blev orienteret om sagen i uge 9 og sammen med orienteringen fulgte også det juridiske notat (se bilag).

  Sagen handler om, at vi i stedet for at partshøre, både den der søger om kontanthjælp og dennes formodede partner, alene har partshørt den person, der søger kontanthjælp og alene sendt beslutning herom til den, der ansøger. Ankestyrelsen har i august 2014 meddelt, at man skal sende et brev med partshøringen til begge parter og efterfølgende sende afgørelsen til begge parter for, at den er gyldig. Vi har frem til august 2014 alene sendt et partshøringsbrev til ansøger (hvor partneren også skulle skrive under) og efterfølgende meddelt ansøgeren beslutningen om kontanthjælp. Siden august har vi fortsat tilfælde af, at der kun sendes til den ene part.

  Man kan i denne sammenhæng opdele sagerne i tre kategorier:

  1) Kontanthjælpsmodtagere, der opfylder en række objektive kriterier

  2) Kontanthjælpsmodtagere, der sammen med deres partner har skrevet under på, at de er samlevende

  3) Øvrige

  I forhold til sidstnævnte gruppe er forvaltningen nu i gang med at genoptage samtlige sager og i forhold til den fornyede beregning af kontanthjælpen, tager vi udgangspunkt i, at de ikke er samlevende. Den enkelte kontanthjælpsmodtager i denne kategori skal med andre ord ikke gøre noget på eget initiativ.

  Derudover annoncerer vi, at vi har begået ovenstående fejl, så også personer, der er i kategori 1 og 2 har mulighed for at henvende sig for at få genoptaget deres sag.

  Status pt. er, at forvaltningen indtil videre har gennemgået alle 114 sager som i februar måned 2015 fortsat er aktive – det vedrører i alt 228 cpr-numre. De vil alle blive partshørt på ny og efterfølgende vil alle modtage en ny afgørelse.

  Forvaltningen har ikke kunnet nå at partshøre borgerne og træffe en ny afgørelse inden tidspunktet for udbetaling af hjælpen for februar måned, derfor vil der i 36 af de 114 sager blive udbetalt fuld kontanthjælp i februar måned, som var de enlige.

  Økonomisk konsekvens heraf er skønsmæssigt ca. 0,100 mio. kr.

  Vi har endnu ikke overblik over de samlede økonomiske konsekvenser af ovenstående procedurefejl, idet det afhænger af gennemgangen af sagerne fra 2014 og deres faktiske forhold. Forvaltningen forventer, at vi på mødet kan give udvalget en status på, hvordan 2014 sagerne fordeler sig, og hvor mange der er i gruppe 3.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at status i sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 09-03-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/47387, Sagsinitialer: pkle

  Sagsfremstilling

  Der har i 2014 i alt været fremsendt 283 sager til Ankestyrelsen indenfor beskæftigelsesområdet. Det fremgår af nedenstående tabel, hvordan sagerne fordeler sig på afgørelser:

  Aabenraa

  %-andel

  Land

  %-andel

  Stadfæstelser

  203

  71,7

  18.395

  74,6

  Hjemvisninger

  35

  12,4

  2.276

  9,2

  Ændringer

  28

  9,9

  1.988

  8,1

  Afvist

  17

  6,0

  1.996

  8,1

  Antal sager

  283

  100,0

  24.655

  100,0

  Kilde: Ankestyrelsen.

  I Aabenraa stadfæstes – dvs. fastholdes – 72 % af afgørelserne efter behandling i Ankestyrelsen.

  De resterende 28 % af sagerne dækker over de sager, Ankestyrelsen har afvist at behandle, hjemvisninger og ændringer. Typisk afvises en sag af Ankestyrelsen, hvis borgeren ikke har overholdt klagefristen.

  Når Ankestyrelsen hjemviser en sag, betyder det, at den afgørelse, som kommunen har truffet ophæves, og der skal træffes en ny afgørelse. Ankestyrelsen tager ikke stilling til, om afgørelsen var korrekt eller ej. Hjemvisning sker typisk, hvis der mangler oplysninger i sagen, eller hvis der er sket en sagsbehandlingsfejl. Den nye afgørelse kan derfor godt få samme resultat som den afgørelse, der er blevet hjemvist. Forvaltningen vil fremadrettet også registrere de hjemviste sager, hvor kommunen ændrer sin afgørelse.

  Alt i alt i 2014 er der opstartet 10.621 sager, hvoraf de 7.375 er på sygedagpenge.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 09-03-2015

  Godkendt.