Beslutningsprotokol

mandag den 11. maj 2015 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Ejler Schütt, Martin Ugilt Thomsen, Bent Sørensen, Lars Kristensen, Kim Brandt, Erik Uldall Hansen, Gert Nordklitgaard
Bemærkninger: Der var afbud fra Bent Sørensen
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/3856, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11-05-2015

  Orientering om:

  • Klage til ankestyrelsen.
  • Status vedr. dagrenovationsprojekt.
  • Gensidig forsørgelsespligt.

  Afbud: Bent Sørensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/12654, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Formanden foreslår, at starttidspunktet for møderne i Arbejdsmarkedsudvalget ændres fra kl. 16.00 til kl. 15.30.

  Indstilling

  Formanden indstiller,

  at starttidspunktet for møderne i Arbejdsmarkedsudvalget ændres til kl. 15.30.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11-05-2015

  Udgår.

  Afbud: Bent Sørensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/12212, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har, i samarbejde med budgetafdelingen, foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 31. marts 2015 i forhold til driftsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af evt. tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

  Jf. Økonomiudvalgets beslutning opdeles bevillingskontrolsagerne i 4 sager:

  • 1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)
  • 2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering
  • 3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsniveauer (netto 0)
  • 4. Tillægsbevillinger anlæg

  For Arbejdsmarkedsudvalgets vedkommende omfatter bevillingskontrollen pr. 31. marts 2015 3 bevillingskontrolsager – Omplaceringer indenfor eget udvalg, tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering samt tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsniveauer.

  Denne sag vedrører Omplaceringer indenfor eget udvalg, hvilket udvalget selv er bemyndiget til at foretage.

  Som bilag er vedhæftet oversigt over udvalgets interne budgetomplaceringer samt de hertil hørende noter.

  Endvidere er vedhæftet et bilag, der viser udvalgets samlede ansøgninger opdelt på de 4 bevillingskontrolsager.

  Herudover indgår en økonomisk oversigt med udvalgets resultat pr. 31. marts 2015.

  Bevillingskontrolsagen for Arbejdsmarkedsudvalget viser et samlet forventet merforbrug på 25,767 mio. kr., hvoraf 15,035 mio. kr. vedrører merudgifter som følge af lovændringer og generelle tendenser på landsplan. Det må derfor forventes, at kommunen bliver kompenseret for merudgifterne. Forvaltningen anbefaler, at der afventes en evt. midtvejsregulering til sommer 2015.

  Forvaltningen anbefaler, at 5,922 mio. kr. af merforbruget, som ikke vedrører lovændringer og generelle tendenser på landsplan, finansieres via omplaceringer fra budgetværnspuljen på overførselsudgifter.

  Det resterende merforbrug på 4,810 mio. kr., som vedrører udgifter til forsikrede ledige – her er skønnet forbundet med en vis usikkerhed, hvorfor forvaltningen anbefaler, at der afventes bevillingskontrollen pr. 30. september 2015, såfremt der måtte være behov for at korrigere budgettet.

  Det forventede mer-/mindreforbrug er i nedenstående specificeret på politikområder.

  Arbejdsmarkedsudvalget
  (1.000 kr.)

  Forventet
  mer/mindrefor-brug
  2015

  Finansiering af budgetværn 2015

  Forv. anden finansiering (midtvejsreg.)

  Andet

  Forventet mer/mindreforbrug 2015 herefter

  Udfordringer:

  Serviceudgifter

  Øvrige sociale udgifter

  0

  0

  0

  0

  0

  I alt serviceudgifter

  0

  0

  0

  0

  Overførselsudgifter:

  Sygedagpenge og revalidering

  2.000

  -2.000

  0

  0

  0

  Kontanthjælp inkl. udlændinge

  14.720

  -2.999

  -11.721

  0

  0

  Ledighedsydelse og fleksjob

  -577

  577

  0

  0

  0

  Forsikrede ledige

  -2.186

  2.186

  0

  0

  0

  Førtidspension

  3.686

  -3.686

  0

  0

  0

  Budgetværn

  I alt overførselsudgifter

  17.643

  -5.922

  -11.721

  0

  0

  Forsikrede ledige:

  Forsikrede ledige

  8.124

  0

  -3.314

  -4.810

  0

  I alt forsikrede ledige

  8.124

  0

  -3.314

  -4.810

  0

  Udfordringer i alt

  25.767

  -5.922

  -15.035

  -4.810

  0

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at budgetomplaceringerne godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11-05-2015

  Godkendt.

  Afbud: Bent Sørensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/12212, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke selv kan finde finansiering.

  Som bilag er vedhæftet oversigt over udvalgets tillægsbevillingsansøgninger, samt de hertil hørende noter.

  Bevillingskontrollen viser, at der forventes et merforbrug på 25,767 mio. kr., hvoraf 15,035 mio. kr. vedrører merudgifter som følge af lovændringer og generelle tendenser på landsplan.

  Lovændringerne er opgjort til 5,414 mio. kr., og generelle tendenser på landsplan er opgjort til 9,621 mio. kr. Det må forventes, at kommunen bliver kompenseret for merudgifterne.

  Specifikation af merforbrug (politikområder)
  (1.000 kr.)

  Forv.
  mer/mindre-forbrug
  2015

  Overførselsudgifter:

  Kontanthjælp inkl. udlændinge, (tendens på landsplan)

  9.621

  Kontanthjælp inkl. udlændinge (lovændringer)

  2.100

  Forventet mer-/mindreforbrug overførselsudgifter

  11.721

  Forsikrede ledige:

  Forsikrede ledige (lovændringer)

  3.314

  Forventet mer-/mindreforbrug forsikrede ledige

  3.314

  Forventet mer-/mindreforbrug

  15.035

  Forvaltningen anbefaler, at der afventes, om der sker en midtvejsregulering til sommer 2015.

  Det er forventningen, at uden en midtvejsregulering vil ca. halvdelen af de forventede merudgifter kunne finansieres ved at bruge af de overførte midler fra 2014.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at der afventes, om der sker en midtvejsregulering til sommer 2015.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11-05-2015

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Bent Sørensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/12212, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0).

  Som bilag er vedhæftet en oversigt over udvalgets ansøgte tillægsbevillinger, finansieret af andre udvalg/bevillingsniveauer, som netto giver 0, samt de hertil hørende noter.

  Økonomi og afledt drift

  Bevillingskontrollen pr. 31. marts 2015 udviser følgende ønsker om tillægsbevillinger finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (beløb i 1.000 kr.):

  TB 2015

  RK 2016

  RK 2017

  RK 2018

  RK 2019

  Note

  Serviceudgifter:

  SKP (støtte kontaktpersoner)

  814

  822

  820

  818

  818

  B2: 1

  Løn – nedjustering af PL

  -38

  B2: 2

  Administrative udgifter anden aktør

  -65

  -465

  -465

  -465

  -465

  B2: 3

  Overførselsudgifter:

  Analyse af statsrefusion mv. på integrationsområdet

  -611

  B2: 4

  Finansiering af koordinerende sagsbehandler

  -400

  -400

  -400

  -400

  -400

  B2: 5

  Midlertidig boligplacering

  -225

  -242

  -242

  -121

  0

  B2: 1

  Løn – nedjustering af PL

  -121

  B2: 6

  Arbejdsmarkeds-

  udvalget i alt

  -646

  -285

  -287

  -168

  -47

  -

  Finansierende udvalg:

  -

  Social- og Sundhedsudvalget

  -814

  -822

  -820

  -818

  -818

  Social- og Sundhedsudvalget

  225

  242

  242

  121

  0

  Økonomiudvalg

  38

  Økonomiudvalg, adm. org.

  65

  465

  465

  465

  465

  Økonomiudvalg, adm. org.

  611

  Økonomiudvalg, adm. org.

  400

  400

  400

  400

  400

  Økonomiudvalg

  121

  Finansierende udvalg i alt

  646

  285

  287

  168

  47

  -

  Balance

  0

  0

  0

  0

  0

  -

  De enkelte punkter er uddybet nærmere i bilag til sagen. (se notenr. i tabellen).

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at ansøgningerne om tillægsbevillinger i 2015 (netto 0), finansieret af andre udvalg/bevillingsområder, jf. oversigten godkendes, og

  at ansøgninger om rammekorrektioner for 2016-2019 (netto 0) finansieret af andre udvalg/bevillingsområder jf. oversigten, godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11-05-2015

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Bent Sørensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/34296, Sagsinitialer: rk

  Sagsfremstilling

  På arbejdsmarkedsudvalgsmødet den 10. november 2014 fik udvalget en orientering om et forsøgsprojekt målrettet 15 unge med psykiske udfordringer. Forsøgsprojektet foregår i samarbejde med firmaet Jobinplace.

  Udvalget besluttede samtidig, at der skulle forelægge en evaluering af projektet til Arbejdsmarkedsudvalgsmødet i maj måned. Da målgruppen viste sig at være væsentlig tungere end antaget,  er projektet udvidet frem til 12. juni 2015, hvorfor der er tale om en midtvejsstatus, der her præsenteres.

  Projektet startede op 1. december 2014 og løber i 26 uger frem til den 12. juni 2015 med mulighed for forlængelse, såfremt projektets mål og succeskriterie bliver indfriet.

  Målet er at øge den unges funktionsniveau og skabe større psykologisk fleksibilitet, så den unge kan opstarte og gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse, studieforberedende uddannelse eller opnå ordinær beskæftigelse.

  Succeskriteriet som beskrevet i den oprindelige dagsorden er, at mindst 33 procent af de ca. 15 deltagere, som projektet starter op med, senest 1. juni 2015 enten er i job, uddannelse eller er tilmeldt en uddannelse.

  Pr. 24. april 2015 har der været visiteret i alt 19 borgere til forløbet. Status for de 19 er:

  • 3 borgere er afsluttet, heraf er 1 i job.
  • 5 borgere er henvist, men er ikke startet op.
  • 11 borgere er aktive på forløbet p.t.

  Effekten pr. 25. april 2015 ved 14 aktive deltagere er, at 21,5 procent er kommet i enten job eller uddannelse. Det vurderes, at resultatet er tilfredsstillende på nuværende tidspunkt med ca. 2 måneder tilbage af projektperioden. Såfremt de gode effekter af indsatsen fortsætter, agter forvaltningen at fortsætte projektet.

  Økonomi og afledt drift

  Den samlede økonomiske ramme for projektet udgør  689.000 kr.

  Heraf er medregnet en bonusafregning op til 159.000 kr.

  Forsørgelsesudgifter til kontanthjælpsmodtagere under 30 år der er psykisk syge:

  Med forsørgelsespligt årlig udgift  172.992 kr.

  Uden forsørgerpligt  83.916 kr.

  Ved afslutning til job eller uddannelse vil 2 - 4 kontanthjælpsmodtagere kunne finansiere projektet set over en 2 årig periode.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at midtvejsevalueringen tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11-05-2015

  Godkendt.

  Afbud: Bent Sørensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/12199, Sagsinitialer: ekc

  Sagsfremstilling

  På Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 13. april 2016, blev det  besluttet, at forvaltningen udarbejder oplæg, der beskriver perspektiver ved gennemførelse af keyaccount manager i forbindelse med virksomhedskontakten, emnebanker, CSR-mærke og etablering af socialøkonomiske virksomheder i Aabenraa Kommune. Sagen her omhandler sidstnævnte. Beslutningen skete med baggrund i studieturen,  som udvalget foretog den 19. marts 2015.

  På studieturen som gik til Ikast-Brande og Horsens kommuner, informerede begge kommuner om, at de er i gang med at tage muligheden for anvendelse af socialøkonomiske virksomheder som samarbejdspartnere  ind som en større del af indsatsen. Med den nye reform og ikke mindst refusionsreformen, er det resultat og effekt, der er de definitive succeselementer. Det bedste resultat for en fleksjobsøgende borger er at komme i job så hurtigt som muligt. Det skyldes for det første, at det er demotiverende ikke at være i beskæftigelse, og for det andet har borgeren også en bedre økonomi i job end tilfældet typisk er, når borgeren er ledig og modtager ledighedsydelse. Borgere der visiteres til fleksjob, skal hurtigt i fleksjob. Dermed opnår de en lønudbetaling,  og kommunen supplerer med et fleksløntilskud. Jo mere lønindtægt borgeren opnår, jo bedre økonomi har borgeren og jo mindre fleksløntilskud, skal kommunen udbetale. Jo hurtigere den fleksjobvisiterede borger kommer i job, jo større bliver refusionsandelen af kommunens udgift. Det inkluderer refusionen af udgiften til ledighedsydelse.

  Et arbejdsmarked der matcher kapacitetsbehov for fleksjob er en forudsætning. En mulighed for at udvide kapaciteten på arbejdsmarkedet er, at få socialøkonomiske virksomheder til kommunen.

  En socialøkonomisk virksomhed er en virksomhedstype der bl.a. er karakteriseret ved:

  1) at den ikke må genere overskud til en ejerkreds, som andelshavere og aktionærer og

  2) alt overskud skal geninvesteres i virksomheden eller evt. i andre socialøkonomiske virksomheder.

  Virksomheden producerer på lige vilkår med konventionelle virksomheder. Det vil sige på samme konkurrence-  og markedsvilkår. Der hvor den markante afvigelse fra en almindelig virksomhed findes, er de ansattes ansættelsesvilkår. Her er der primært tale om ansatte på særlige vilkår. Først og fremmest i fleksjob, men også i virksomhedspraktik, løntilskud, afklarings- og ressourceforløb  mv. Alle ansættes efter gældende lov.

  Socialøkonomisk virksomhed praktiseres i Danmark og Europa og har været der i flere år. I Danmark vedtog folketinget ”Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder” i juni 2014. Et udvalg for socialøkonomiske virksomheder er nedsat og har igennem deres arbejde identificeret 292 socialøkonomiske virksomheder i Danmark. Udbredelsen af virksomhedstypen i Danmark synes således at være forholdsvis begrænset. Omkring halvdelen af virksomhederne er dog etableret i 2007 eller senere. En indikation af, at virksomhedstypen øger sin udbredelse. Endvidere blev der som led i satspuljeaftalen for 2012 på beskæftigelsesområdet afsat midler til socialøkonomiske virksomheder. Der blev afsat i alt 42,6 mio. kr. til udmøntning i årene 2012-2015. Puljen er senere besluttet fortsat, indtil videre frem til og med 2016.

  Aabenraa Kommune har KIS som en stor aftager af borgere i fleksjob. Også en del private virksomheder har fleksjobansatte. Spørgsmålet er imidlertid, om der fremover er den nødvendige kapacitet på arbejdsmarkedet, således at der hurtigt kan findes job til de borgere, der er visiteret til fleksjob og andre udsatte borgere? En mulighed for at udvide kapaciteten er som nævnt ovenfor, at få socialøkonomiske virksomheder til kommunen og indlede et  forpligtende samarbejde med dem.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at forvaltningen afsøger muligheder for at få socialøkonomiske virksomheder til Aabenraa Kommune og fremsætter beslutningsoplæg herom på et kommende møde i Arbejdsmarkedsudvalget.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11-05-2015

  Godkendt.

  Afbud: Bent Sørensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/12178, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

  Efter retssikkerhedsloven skal Kommunen på de enkelte sagsområder fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Fristen regnes normalt fra det tidspunkt, hvor borgeren har indgivet sin ansøgning.

  Sagsbehandlingsfristerne skal politisk godkendes en gang årligt og være offentligt tilgængelige.

  Ændringerne til sagsbehandlingsfristerne er en konsekvens af lovgivers øgede fokus på en tidlig og fremrykket indsats og dermed en afkortning af sagsbehandlingsfrister i forhold til tidligere.

  De primære ændringer er på dagpengeområdet og sygedagpengeområdet.

  På dagpengeområdet var kravet, at der skulle afholdes jobsamtaler hver 3. måned. Nu skal der afholdes 6 samtaler indenfor de første 6 måneder og derefter mindst hver 3 måned.

  Retten til 6 ugers selvvalgt kursus er endvidere fremrykket fra tidligst efter 4 måneders ledighed til nu at ske allerede fra første ledighedsdag.

  På sygedagpengeområdet skulle der tidligere ske en revurdering inden 52 uger. Revurderingen er i dag fremrykket, så den skal foretages i udgangen af den måned, hvor borgeren har været sygemeldt i 22 uger indenfor de seneste 9 måneder.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagsbehandlingsfristerne godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11-05-2015

  Godkendt.

  Afbud: Bent Sørensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/10204, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelsesplanen er Arbejdsmarkedsudvalgets strategiske styringsværktøj for beskæftigelsesindsatsen og dermed den vigtigste plan på beskæftigelsesområdet i kommunen. Planen fastlægger mål, strategier og indsatser for et år ad gangen.

  I beskæftigelsesplanen for 2015 er der udpeget 2 lokale mål, der vedrører nedbringelse af borgere på kontanthjælp og a-dagpenge. Derudover er der 4 ministermål, der vedrører borgere på langvarig offentlig forsørgelse, langtidsledighed, unges uddannelse og samarbejdet med virksomhederne.

  I forhold til beskæftigelsesplan 2016 vil Arbejdsmarkedsudvalget i lighed med processen sidste år igen arbejde med at udpege lokale hovedtemaer, der suppleres med ministerens udmeldte mål. Det er forvaltningens vurdering, at der aktuelt er 3 fokusområder, der skiller sig ud, som kan være lokale hovedtemaer i planen for 2016. Det drejer sig om aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, langtidsledigheden og integrationsområdet.

  I den vedlagte tidsplan ses, at Arbejdsmarkedsudvalget har tre møder, hvor beskæftigelsesplanen er et punkt. Det vigtigste møde finder sted i juni, hvor udvalget bl.a. med udgangspunkt i resultatrevisionen og debatoplægget fra Arbejdsmarkedskontor Syd får mulighed for at komme med input til beskæftigelsesplanen.

  Grundlaget for arbejdet med beskæftigelsesplanen er ændret markant som følge af beskæftigelsesreformen. F.eks. er ministerens beskæftigelsespolitiske mål til inspiration, og der er ikke længere de samme form- og proceskrav. Kommunens opgave er dermed at udarbejde en plan tilpasset de lokale forhold og udfordringer.

  Det er forvaltningens vurdering, at det er vigtigt at sikre lokalt ejerskab ved at involvere relevante interessenter i processen. Derfor forventes der etableret et dialogforum, hvor arbejdsmarkedets parter kan være i dialog med Aabenraa Kommune og her drøfter udfordringer og kommer med input til beskæftigelsesplanen. Dialogforum forventes nedsat i maj 2015.

  Når planen er vedtaget af Byrådet i november måned, skal den sendes til det Regionale Arbejdsmarkedsråd til orientering og offentliggøres senest med udgangen af året.

  Lovgrundlag

  Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Lov nr. 1482 af 23/12/2014)  § 4:

  ”Beskæftigelsesplan og resultatrevision

  § 4.  Kommunalbestyrelsen vedtager hvert år senest den 31. december med udgangspunkt i de vejledende beskæftigelsespolitiske mål, der er udmeldt af beskæftigelsesministeren, jf. § 19, en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats.

  Stk. 2. I grundlaget for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen indgår en resultatrevision, som viser resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret i det forudgående år.

  Stk. 3. Kommunalbestyrelsen sender umiddelbart efter vedtagelsen beskæftigelsesplanen til det regionale arbejdsmarkedsråd til orientering.”

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at proces- og mødeplan for udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2016 godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11-05-2015

  Godkendt.

  Afbud: Bent Sørensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/12788, Sagsinitialer: ekc

  Sagsfremstilling

  Udvalgsformanden har bedt om, at udvalget orienteres om status på antal af kontanthjælpsmodtagere fordelt på varighed, køn og etnicitet. Forvaltningen kan i den forbindelse her orientere om status pr. 4. maj 2015.

  Etnicitet og varighed

  I sager med forløb af 14-52 ugers varighed, har indvandrere fra ikke vestlige lande med knap 22,5% af sagerne markant færre borgere end personer med dansk oprindelse med knap 27,5%. Indvandrere fra vestlige lande har en markant større andel med 34,5%.

  Samtidig ses, at indvandrere fra ikke-vestlige lande har den største andel borgere med lange sager. Her har 45% sager  en varighed på 3 år eller mere, mens andelen for indvandrere fra vestlige lande ligger på 33% og for danskere af etnisk oprindelse på knap 41%.

  Køn og varighed

  Det ses, at mænd har den største andel af korte sager med en varighed på under 14 uger med knap 18% mod kvindernes godt 10,5%.

  I mellemgruppen af sager med 14-52 uger har kvinder en andel på knap 24% mod mændenes knap 27%.

  Samtidig ses, at kvinder har den største andel  af borgere med lange sager. Godt 49% har således sager med en varighed på 3 år eller mere, mens mændenes andel ligger på godt 32%.

  Tallene er udtryk for antal kontanthjælpsmodtagere med et aktivt forløb på opgørelsesdatoen.

  Kommunalpolitikere kan tilgå dele af tallene i BI, hvor antal borgere på kontanthjælp opgøres. Dog er der ikke tal for varighed fordelt  på etnicitet eller køn.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at opgørelsen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11-05-2015

  Godkendt.

  Afbud: Bent Sørensen.