Beslutningsprotokol

mandag den 8. juni 2015 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Ejler Schütt, Martin Ugilt Thomsen, Bent Sørensen, Lars Kristensen, Kim Brandt, Erik Uldall Hansen, Gert Nordklitgaard
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/14092, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  Ledigheden i Aabenraa, herunder antallet af langtidsledige, har været faldende i de seneste år, hvilket også er et ministermål i 2015. Andelen af langtidsledige i procent af arbejdsstyrken er dog fortsat højere i Aabenraa end gennemsnittet i Klyngen.

  Definition af langtidsledighed er, arbejdsløse dagpenge-modtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere der har været ledige herunder også i aktive tilbud i minimum 80 pct. af tiden i løbet af et år.

  De nyeste tal for langtidsledighed offentliggjort på Jobindsats er fra december 2014 og viser, at den er faldet i Aabenraa fra 549 personer til 386, svarende til et fald på knap 30 pct. fra 2,05 til 1,44 pct. I den samme periode har faldet i Klyngen uden Aabenraa været på godt 17 pct. fra 1,62 til 1,34 pct.

  Tal fra Danmarks Statistik viser, at den gennemsnitlige bruttoledighed - alle ledige der modtager dagpenge, arbejdsmarkedsydelse, særlig uddannelsesydelse samt jobparate kontanthjælps- og ydelseshjælpsmodtagere - i april måned i år var 4,8 pct. i Aabenraa og på landsplan, mod 4,2 pct.for Sydjylland.

  De foreløbige tal viser, at der i Aabenraa i april var i alt 1.249 bruttoledige mod 1.344 et år tidligere.

  Ifølge en SFI-rapport ”Kommuners rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen” fra 2013 kan man ud fra Aabenraa Kommunes rammebetingelser forvente, at borgere i kommunen i gennemsnit er på arbejdsløshedsdagpenge 3,8 pct. af året, mens de er på kontanthjælp i 3,9 pct. af året.

  Til sammenligning er de faktiske tal for landet som helhed 3,5 pct. for arbejdsløshedsdagpenge og 3,8 pct. for kontanthjælp. Det vil sige, at mens forventningerne til, hvor længe borgere i Aabenraa Kommune i gennemsnit er på kontanthjælp, stort set svarer til den faktiske situation på landsplan, ligger forventningerne til, hvor længe disse borgere i gennemsnit er på arbejdsløshedsdagpenge lidt over den faktiske varighed i Danmark som helhed.

  Forvaltningen har bedt SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd - give et nærmere indblik i, hvilke særlige rammebetingelser der gør sig gældende i Aabenraa Kommune – rammebetingelser, der kan være medvirkende til, at kommunen forventes at ligge lidt over det faktiske gennemsnit på landsplan, når det gælder borgernes varighed på arbejdsløshedsdagpenge.

  Mona Larsen fra SFI deltager under punktet, hvor hun vil gennemgå notatet, der er vedlagt som bilag.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-06-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/3856, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-06-2015

  Orientering om:

  • Fælles dialogmøde i september måned 2015 mellem de 4 Sønderjyske arbejdsmarkedsudvalg.
  • Taxakørekort.
  • Status vedr. forskønnelse af kommunen.
  • Jobcamp 2015 afholdes 5.-6. november.
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/10204, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  I henhold til tidsplanen for beskæftigelsesplan 2016 er fokuspunktet på dette møde drøftelse af mål, indsatser og strategier. Grundlaget for drøftelsen er ifølge tidsplanen:

  · Lokalt udpegede udfordringer

  · De udmeldte ministermål

  · Data fra resultatrevision og besparelsespotentialet

  · Debatoplæg og udmeldte fokusområder fra Arbejdsmarkedskontor Syd 

  I forhold til ovenstående kan der knyttes følgende kommentarer:

  · Lokalt udpegede udfordringer

  o De lokalt udpegede udfordringer for 2015 vedrører udviklingen på kontanthjælp og a-dagpenge.  Som det fremgår af referatet af Arbejdsmarkedsudvalgets møde i maj 2015, er det forvaltningens vurdering, at det vil være relevant at justere disse indsatsområder for 2016, så de nye hovedtemaer bliver aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og borgere i risiko for langtidsledighed. Derudover er det forvaltningens vurdering, at integrationsområdet er relevant at udpege som indsatsområde.

  · Ministeren har udpeget 4 mål for indsatsen

  o Flere unge skal have en uddannelse.

  o Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats.

  o Langtidsledigheden skal bekæmpes.

  o Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes. 


  Der henvises til det vedlagte notat om de udmeldte mål. Det anbefales, at der fastsættes mål for at kunne følge op på indsatsen.


  Arbejdsmarkedsudvalget har tidligere bl.a. drøftet samarbejdet med virksomhederne herunder formidlingen - og match af arbejdskraft med virksomhedernes behov. Fokus er i den forbindelse også tilvejebringelse af voksenlærlingepladser og praktikpladser.  

  · Data fra resultatrevision og besparelsespotentialet

  o På baggrund af henvendelse fra JB-sekretariatet har Jobindsats oplyst, at der forventes offentliggjort data medio eller ultimo juni. Det betyder, at disse punkter behandles på mødet i august.
   

  · Debatoplæg og udmeldte fokusområder fra Arbejdsmarkedskontor Syd

  o Virksomhedernes behov og arbejdsstyrkes kvalifikationer.

  o Resultatorienteret fokus i samtaleforløbet for forsikrede ledige, hvor aktiv jobsøgning og formidling er fremhævet sammen med jobrettet aktivering.

  o Virksomhedsrettede tilbud bør spille en større rolle på kontant- og uddannelseshjælp, hvor der er et stigende antal aktivitetsparate borgere.

  o Uddannelsesniveauet blandt de unge skal løftes.

  Der henvises til det vedlagte notat om debatoplægget.     

  · Brev fra det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR), hvor der opfordres til at medtage bestemte fokusområder i arbejdet med beskæftigelsesplanen for 2016. 

  Det er forvaltningens vurdering, at der er fin sammenhæng mellem ministerens udmeldte mål, de Regionale Arbejdsmarkedsråds udmeldte fokuspunkter, debatoplægget fra Arbejdsmarkedskontor Syd og de hovedtemaer forvaltningen vurderer, at der er lokalt. Dermed kan den linje, der er lagt i 2015 fortsætte i 2016.  

  Det næste led i processen med beskæftigelsesplanen bliver i august, hvor Arbejdsmarkedsudvalget skal tage stilling til resultatrevisionen og besparelsespotentialet herunder betydningen for den kommende beskæftigelsesplan. 

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at de 2 lokale mål, fra beskæftigelsesplan 2015 vedrørende kontant- og uddannelseshjælp samt ledige på a-dagpenge, fastholdes ,

  at forvaltningen udarbejder beslutningsoplæg vedrørende lokalt mål for integrationsområdet,

  at forvaltningen udarbejder beslutningsoplæg for fastlæggelse af målniveauer for de 4 ministermål,

  at brevet fra det Regionale Arbejdsmarkedsråd tages til orientering, og

  at de 5 indsatsområder og målet omkring de unge i brevet fra det Regionale Arbejdsmarkedsråd indgår i arbejdet med beskæftigelsesplanen.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-06-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/4242, Sagsinitialer: KJOER

  Sagsfremstilling

  Ydelse og Integration fik den 30. april 2015 i Byrådet godkendt nye indsatser på integrationsområdet.

  Indsatserne skal medvirke til at løse tre udfordringer, som Aabenraa Kommune står overfor i dag:

  • For mange står udenfor arbejdsmarkedet efter endt integrationsperiode
  • Aabenraa Kommune har store udgifter til tomgangsleje til en række almene ældreboliger
  • Spredning af flygtninge i Aabenraa by for at mindske risikoen for ghettodannelse

  Status: 

  Der er indhentet tilbud fra 4 aktører på integrationsområdet, de 4 aktører er inviteret til videre dialog omkring varetagelse af opgaven vedrørende at få borgerne i en intensiveret virksomhedsvendt indsats fra 6-12 måneder efter ankomsten. Det forventes, at indsatsen praktisk kan starte op i efteråret.

  Sprogcenteret og jobcenteret har været i dialog om, hvordan vi kan tilrettelægge undervisningen for denne gruppe, (150), således de er klar til en virksomhedsvendt indsats i efteråret 2015. Det er ligeledes aftalt, at vi forsøger at samle et hold, så vi kan lave sprogundervisning i den sydlige del af kommunen.

  Der er aftalt sagsgang med Social og Sundhed vedrørende  boligudlejningen af de tomme boliger. Der er udsendt en liste til Ydelse og Integration på 45 boliger, som integrationsområdet nu begynder at boligplacere nye flygtninge i. De første er flyttet ind i maj måned 2015. Der vil i denne forbindelse automatisk ske en spredning i kommunen.

  Der er opslået en stilling som administrativ medarbejder til at varetage opgaven vedrørende boligplacering og koordinering med Social og Sundhed omkring dette.

  Antal visiterede flygtninge i 2015-kvoten er i perioden 1. marts til 1. juli 62 personer.

  Der foreligger en status til september mødet, hvor kontorleder Kristian Jørgensen deltager.

  Det forventes, at udbudskriterier for dansk undervisning foreligger til august mødet.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at punktet tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-06-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/14687, Sagsinitialer: ekc

  Sagsfremstilling

  Med baggrund i Arbejdsmarkedsudvalgets (AMU) studietur til Horsens og Ikast-Brande kommuner i marts 2015, besluttede AMU på mødet 13. april 2015, at forvaltningen udarbejder diverse oplæg.

  Dagordenspunktet her omhandler perspektiver ved etablering af emnebanker i jobcenteret.

  Udvalgte virksomheder og emnebank

  I Horsens er der etableret emnebank, der indeholder de lediges CV/profiler, der matcher udvalgte virksomheders efterspørgsel. Der er etableret et virksomhedsnetværk, som består af 200 virksomheder. De virksomheder som også indgår i fællesskabet Horsens Alliancen definerer, hvad det er, der efterspørges i udvalgte brancher og i de udvalgte virksomheder. Det sker i en vis udstrækning med øje for de input om efterspørgslen, der kommer fra øvrige virksomheder. Det er denne definition, der tegner efterspørgslen og dermed, hvilke ledige der matcher, og derfor kan opføres i emnebanken i Horsens.

  Formål med emnebanker

  At have en emnebank kan eksempelvis tjene følgende 3 formål:

  1. at tilknyttede virksomheder oplever, at samarbejde med kommunens jobcenter er værdifuldt for dem,
  1. at jobcenteret er vel forberedt ved formidling af jobkandidater til virksomhederne og derfor kan udføre en hurtig formidling med god kvalitet,
  1. at jobcenteret kan fremme jobformidling af de langtidsledige eller andre ledige på kanten af arbejdsmarkedet. Det kan dels ske ved at lade dem indgå som kandidater, når der er et match, og dels ved at indrette indsatsen til den enkelte med det mål, at få den lediges profil til at matche endnu bedre.

  Formål og udfordringer med emnebank

  Horsens har valgt at etablere emnebanker omkring udvalgte virksomheder inden for toneangivende brancher i kommunen. En konsekvens heraf er, at der er virksomheder, der står udenfor. Der bliver på den måde virksomheder, der betjenes af jobcenteret på et andet lidt lavere serviceniveau end de virksomheder, hvortil der er knyttet emnebank.

  Nødvendigheden af emnebanker er nok for nedadgående. I de senere år har CV-banken i Jobnet.dk i praksis ikke været udviklet til egentlig udsøgning af jobkandidater i forbindelse med jobformidling. Det er den imidlertid blevet indenfor de senere måneder. Jobcenter Aabenraa benytter derfor nu CV-banken til jobformidling, når der sker udsøgning af jobkandidater, der matcher de ønsker til den nye medarbejders profil, der er tilkendegivet i jobordren fra en virksomhed.

  Det kan således diskuteres, om etablering af emnebanker er en forudsætning for, at virksomheder oplever samarbejdet med kommunens jobcenter som værdifuldt. Kan jobcenteret imødekomme virksomheders forventninger, uanset om der er emnebank eller ej, er det måske at foretrække frem for at tilbyde nogle virksomheder emnebank og andre ikke.

  Emnebankers information om efterspørgslen er et andet positivt element ved at have emnebanker. Jobcenteret får imidlertid aktuelt informationer om efterspørgslen efter arbejdskraft fra flere andre kilder. Det lokale virksomhedsbarometer leverer informationer om efterspørgslen og Arbejdskraftbalancen, som udarbejdes nationalt for alle arbejdskraftoplande, bidrager ligeledes med information og viden om efterspørgslen.

  Arbejdsmarkedspolitiske mål og emnebank

  I det omfang virksomhederne anvender jobcenteret til jobformidling og jobcenteret benytter informationen om efterspørgsel efter arbejdskraft, kan ovennævnte punkter (ad 1, ad 2 og ad 3) også foregå, uden der er etableret emnebanker.

  Spørgsmålet om hvorvidt der skal etableres emnebanker eller ej, er derfor et spørgsmål om, hvilket signal, der politisk set er mest hensigtsmæssigt at sende til virksomheder. Eksempelvis hvilket signal, der virker befordrende på opfyldelsen af de arbejdsmarkedspolitiske målsætninger, som Aabenraa kommunes beskæftigelsesplan indeholder.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at der indtil videre ikke arbejdes videre med etablering af emnebanker.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-06-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/9971, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Beredskabskatalog

  Jf. Økonomiudvalgets rammeudmelding den 17. marts 2015 skal der udarbejdes forslag til et beredskabskatalog på samlet 41 mio. kr., hvoraf Arbejdsmarkedsudvalgets andel udgør 15 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalgets procedure adskiller sig lidt fra de øvrige stående udvalgs, da udvalget først får en budgetramme meldt ud, når der er indgået en regeringsaftale. Dvs. i praksis i august måned. Der er igangsat en række tiltag, som skal medvirke til at den gode stime, som arbejdsmarkedsområdet er inde i fortsætter.

  Der er igangsat en analyse på udvalget område, hvor SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (tidl. Socialforskningsinstituttet) skal redegøre for de rammevilkår, som gør sig gældende for Aabenraa Kommune, og som bl.a. bruges, når der sker sammenligning af jobcentre i Danmark. Formålet er at give et nærmere indblik i, hvilke særlige rammebetingelser, der gør sig gældende i Aabenraa Kommune – rammebetingelser, der kan være medvirkende til, at kommunen forventes et ligge relativt højt, når det gælder borgernes varighed på arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp. Det forventes, at analysen vil kunne præsenteres på AMU-mødet den 8. juni.

  Yderligere er der en indgået en aftale med KLK omkring et udviklingsforløb i 2. halvår af 2015, hvor der er fokus på effekt og resultater set i forhold til den kommende refusionsomlægning på området. Formålet med forløbet er bl.a. at bidrage til at reducere udgifter på arbejdsmarkedsområdet gennem en fokusering på effekter, der med refusionsomlægning er kommet mere i fokus.

  Konsekvenserne af refusionsomlægningen, som træder i kraft 1. januar 2016, kendes ikke på nuværende tidspunkt.  Ligeledes er det forvaltningens vurdering, at resultatet af bevillingskontrollen pr. 31. marts 2015 har afledte konsekvenser for budget 2016-2019, og vurderes dermed at være en udfordring.

  Forvaltningen forventer i efteråret 2015, at fremsende en sag vedrørende en investeringsstrategi på henholdsvis kontanthjælpsområdet samt forsikrede ledige. Det er forvaltningens vurdering, at med en investering på disse områder vil der kunne opnås væsentlige besparelser. I øjeblikket arbejdes der med en afklaring af, hvad der skal til for at halvere antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og af langtidsledige. Det sker bl.a. på baggrund af erfaringer fra Hjørring, hvor man har valgt at investere kraftigt i sundhedstilbud, udredning og støtte. Erfaringerne herfra er, at der er to cifrede mio. beløb at spare men, at der først er en nettobesparelse i år 3 eller år 4.

  Der er afsat et budgetværn blandt andet på baggrund af den usikkerhed, der er forbundet med konsekvenserne af refusionsomlægningen. Som følge af ovenstående forhold anbefaler forvaltningen, at det budgetværn, som p.t. er på de forsikrede ledige på ca. 16 mio. kr., indgår som bidraget til beredskabskataloget.

  Politikområder

  Forvaltningen anbefaler, at der sker mindre justeringer af udvalgets politikområder, samt at der oprettes et nyt politikområde.

  De mindre justeringer omhandler flytning af få områder mellem politikområder. Ligeledes anbefaler forvaltningen, at der flyttes få områder fra et bevillingsniveau til et andet bevillingsniveau – sidstnævnte kræver dog Byrådets godkendelse, hvilket kan ske i forbindelse med, at budgetbidraget indgår i det budgetforslag, som Økonomiudvalget fremsender til Byrådet.

  Som bilag er vedlagt en oversigt, som viser de nuværende politikområder samt indholdet af disse sammenholdt med forslag til nye politikområder samt indholdet af disse.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at bidraget til beredskabskataloget godkendes, og

  at ændringen af indhold på politikområder og oprettelse af nyt politikområde godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-06-2015

  1. at anbefales godkendt.

  2. at godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/18087, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommunes eksterne revision Ernst & Young har fremsendt revisionsberetning nr. 8 om revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. vedrørende regnskabsåret 2014.

  For forvaltningen Jobcenter og Borgerservice har revisionsberetningen for 2014 ikke givet anledning til revisionsbemærkninger. Videreførte revisionsbemærkninger fra tidligere år anses for afsluttede.

  På Arbejdsmarkedsudvalgets område har der tidligere været afgivet bemærkninger flere år i træk i forhold til manglende journalisering i personsager. Forvaltningen Jobcenter og Borgerservice har arbejdet intensivt med at forbedre journaliseringen i personsagerne og er nu nået så langt med de interne processer, at de tidligere revisionsbemærkninger anses for afsluttede. 

  Revisionsberetningen indeholder enkelte kommentarer, som forvaltningen har redegjort for i vedlagte bilag.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at revisionsberetning nr. 8, hvad angår Arbejdsmarkedsudvalgets områder, tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-06-2015

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/12052, Sagsinitialer: MPJ

  Sagsfremstilling

  Bestyrelsen for Region Sønderjylland-Schleswig nedsatte den 2. marts 2015 et ad hoc udvalg, der skal se på de fremtidige opgaver samt finansiering og struktur for Region Sønderjylland-Schleswig.

  I brev af 26. marts 2015 udtrykker ad hoc udvalget ønske om at inddrage partnernes politiske organer, der arbejder med forskellige temaområder i det grænseoverskridende samarbejde.

  I Aabenraa Kommune berører det grænseoverskridende samarbejde områder under udvalgene: Arbejdsmarked, kultur og fritid samt økonomi.

  Kultur, Miljø & Erhverv har bedt de relevante fagforvaltninger om en stillingtagen til ad hoc udvalgets fremsendte spørgsmål. På baggrund af fagforvaltningernes bidrag er der udarbejdet udkast til et fælles høringssvar.

  Bemærkning:

  Jobcenter og Borgerservice vurderer, at forslaget til høringssvar, på de områder der relaterer sig til beskæftigelsesområdet, understøtter forventningen til, hvordan en fremtidig formidlingsindsats på tværs af den dansk tyske grænse kan tilrettelægges.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at ovenstående bemærkning fremsendes til Kultur, Miljø og Erhverv som Arbejdsmarkedsudvalgets høringssvar.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-06-2015

  Godkendt.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 08-06-2015

  Anbefales godkendt.