Beslutningsprotokol

mandag den 14. september 2015 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Ejler Schütt, Martin Ugilt Thomsen, Bent Sørensen, Lars Kristensen, Kim Brandt, Erik Uldall Hansen, Gert Nordklitgaard
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/9971, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget besluttede i forbindelse med behandling af rammeudmeldingen for 2016-2019, at der ikke blev udmeldt en ramme til overførselsområdet førend regeringsaftalen var kendt. Aftalen forelå først i juli måned, som følge af folketingsvalget, og en del af materialet fra KL har først været tilgængeligt medio august måned.

  På grund af ovenstående har det ikke været muligt at udarbejde et budgetbidrag, som Arbejdsmarkedsudvalget kunne behandle førend, der blev afholdt budgetseminar. I det materiale, som blev udsendt til budgetseminaret, indgik det budget, som udvalget nu orienteres om i denne sag.

  Arbejdsmarkedsudvalget budgetbidrag er udarbejdet under følgende forudsætninger:

  • Budgettet er udarbejdet ud fra ”bottom-up” tankegangen og svarer til de lokale skøn for områderne.
  • De lokale skøn er på nogle områder nedjusteret til skønnet i regeringsaftalen.
  • Refusionsomlægningen er indregnet i budgettet.
  • Investeringsstrategien er ikke indregnet i budgettet.

  Økonomiudvalget vil den 8. september 2015 fremsætte et budgetforslag, som indeholder Arbejdsmarkedsudvalgets budgetbidrag.

  Lokale skøn

  De lokale skøn er på følgende områder nedjusteret til skønnet i regeringsaftalen; Jobafklaringsforløb, kontant- og uddannelseshjælp, ledighedsydelse, kontanthjælp til udlændinge, seniorjob, kontantydelse og beskæftigelsesordninger for forsikrede ledige.

  Dette betyder, at budgetbidraget indeholder nogle usikkerhedspunkter, og at der evt. kan være nogle udfordringer i forhold til budgetoverholdelse.

  Derudover viser det beregnede budgetbidrag udfordringer, som ikke kan finansieres, og dermed vurderes at kunne henføres til lokale forhold.  På overførselsudgifterne forventes der udfordringer på 9,865 mio. kr. i 2016, 3,865 mio. kr. i 2017, 2,674 mio. kr. i 2018 og 2,578 mio. kr. i 2019. På forsikrede ledige (udgifter omfattet af beskæftigelsestilskuddet) forventes der udfordringer på 3,194 mio. kr. i 2016-2019.

  Refusionsomlægning

  Refusionsomlægningen er indarbejdet i budgetbidraget. Dette bidrager også til en usikkerhed omkring budgetbidraget. 

  Refusionsomlægningen betyder, at kommunerne fra 1. januar 2016 får refusion af forsørgelsesudgiften ud fra borgernes varighed på offentlig forsørgelse. Kommunerne får i de første 4 uger 80% refusion, i 5. til 26. uge 40% refusion, 27. til 52. uge 30% refusion og over 52 uger 20% refusion.

  Refusionsomlægningen betyder også en tilpasning af udligningssystemet, som tilpasses med henblik på at mindske de byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen.

  Beskæftigelsesministeriet har opgjort merudgifterne for Aabenraa Kommune til 57,168 mio. kr. i 2016 stigende til 96,268 mio. kr. i 2019 på overførselsudgifterne. På beskæftigelsestilskuddet er merudgifterne opgjort til 10,267 mio. kr. i 2016 faldende til 8,403 mio. kr. i 2019. Kommunen er kompenseret for merudgifterne via bloktilskuddet.

  Økonomi og afledt drift

  I nedenstående er det beregnede budget vist på politikområder og opdelt på serviceudgifter, overførselsudgifter og forsikrede ledige.

  For uddybning af politikområderne henvises til vedlagte budgetnotat.

  Serviceudgifter

  BEREGNET BUDGET (1.000 KR.)

  Budget 2016

  Budget 2017

  Budget 2018

  Budget 2019

  SERVICEUDGIFTER

  Øvrige Sociale udgifter

  12.787

  12.787

  12.786

  12.786

  I alt

  12.787

  12.787

  12.786

  12.786

  Overførselsudgifter

  BEREGNET BUDGET (1.000 KR.)

  Budget 2016

  Budget 2017

  Budget 2018

  Budget 2019

  OPSUMMERING PÅ POLITIKOMRÅDER

  OVERFØRSELSUDGIFTER:

  Sygedagpenge, revalidering mv.

  116.089

  122.228

  128.237

  134.172

  Førtidspension

  263.252

  258.581

  254.939

  255.173

  Kontanthjælp

  269.629

  285.228

  293.093

  300.395

  Integration og enkeltydelser

  33.686

  38.781

  32.857

  26.719

  I alt overførselsudgifter

  682.656

  704.818

  709.126

  716.459

  FORSIKREDE LEDIGE

  Forsikrede ledige

  20.611

  19.289

  17.980

  17.980

  I alt forsikrede ledige

  20.611

  19.289

  17.980

  17.980

  TOTAL

  703.267

  724.107

  727.106

  734.439

  Forsikrede ledige (udgifter omfattet af beskæftigelsestilskuddet)

  BEREGNET BUDGET (1.000 KR.)

  Budget 2016

  Budget 2017

  Budget 2018

  Budget 2019

  FORSIKREDE LEDIGE

  Forsikrede ledige (beskæftigelsestilskud)

  116.495

  116.495

  116.495

  116.495

  I alt

  116.495

  116.495

  116.495

  116.495

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 14-09-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/4242, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  Den 30. april i år godkendte Byrådet en række nye indsatser på integrationsområdet målrettet de ekstraordinært mange flygtninge, som kommunen skal modtage i år – i daglig tale ’den nye integrationsindsats fase 1’.

  Indsatserne skal medvirke til at løse tre udfordringer, som Aabenraa Kommune står overfor:

  • For mange står ikke til rådighed for arbejdsmarkedet efter endt integrationsperiode.
  • Aabenraa Kommune har store udgifter til tomgangsleje til en række almene ældreboliger.
  • Spredning af flygtninge i Aabenraa Kommune for at undgå ghettodannelse i Aabenraa by.

  Status pr. 31. august 2015:

  Antal visiterede flygtninge ud af de 150 personer er i perioden 1. marts til 1. oktober 87 personer – der mangler således fortsat63 personer, som forventes at ankomme inden udgangen af februar 2016.

  Sprogcenteret og jobcenteret har været i dialog om, hvordan undervisningen kan tilrettelægges, således de første flygtninge er klar til en virksomhedsvendt indsats i november 2015. Der ses allerede nu, med den intensiverede sprogundervisning, et fald i varigheden på de to første sprogmoduler. Hvor det før tog godt 9 måneder at gennemføre de to første moduler, tager det nu 6 måneder, hvilket også var målet. Det undersøges, om det er muligt på nuværende tidspunkt at samle et hold til sprogundervisning i den sydlige del af kommunen.

  Der er valgt en aktør til varetagelse af opgaven vedrørende at få borgerne i gang i en intensiveret virksomhedsvendt indsats fra 6-12 måneder efter ankomsten til kommunen. Den valgte aktør er Integro og Jobspartner. Det er planen, at det første hold er klar til at starte senest den 1. november 2015.

  Tilbud til de nye flygtninge om introduktion til foreningslivet i Aabenraa er startet med første hold i august. Opgaven varetages af AOF-Sprogcenteret.

  Der er ansat en administrativ medarbejder til at varetage opgaven vedrørende boligplacering af flygtningene. Herunder også koordineringen med Social og Sundhed i forhold til de 46 tomme boliger, som kommunen betalte tomgangsleje til, som jobcentret 1. maj i år fik stillet til rådighed for flygtningene. Der er pt. udlejet 25 ud af de 46 boliger. De første flyttede ind i maj måned.

  Boligplaceringen af flygtningene er sket i følgende byer:

  Bolderslev, Bylderup-Bov, Kruså, Padborg, Rødekro, Tinglev, Kollund, Felsted og Aabenraa.

  Kontorleder Kristian Jørgensen deltager under punktet.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at punktet tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 14-09-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/4242, Sagsinitialer: pkle

  Sagsfremstilling

  Arbejdsmarkedsudvalget og Byrådet behandlede i foråret 2015 den fremtidige integrationsindsats ’fase 1’ for de ekstraordinært mange flygtninge, som kommunen i indeværende år står til at modtage.

  Det blev besluttet at boligplacere nyankomne flygtninge i en række af de tomme boliger, som Aabenraa Kommune i forvejen havde anvisningsret til, men hvor det ikke var muligt at udleje til den oprindelige persongruppe.

  Det er fortsat hensigten, at disse boliger så vidt muligt skal anvendes ved boligplaceringen, hvor flygtningene indgår lejemålet med udlejer, da det dels medvirker til en spredning i boligplaceringen rundt om i kommunen og samtidig mindsker den kommunale udgift til tomgangsleje, det forudsætter dog, at flygtningen har råd til at betale huslejen.

  Kommunen vil fremadrettet benytte de særlige regler for midlertidig boligplacering, da ny lovgivning på området betyder, at nyankomne flygtninge, fra 1. september i år, får væsentlig lavere ydelser.

  Der er derfor behov for at få belyst mulighederne for at kunne boligplacere i private udlejningsejendomme, da det kan vise sig, at de almene boliger ikke kan dække behovet eller er for dyre.

  Boligplacering i private boliger:

  Boligen skal være lovlig og egnet, og flygtningen skal have råd til at betale huslejen. Når der anvises en privat lejebolig, indgår flygtningen i lejeaftalen, og lejeforholdet er omfattet af lejeloven. Kommunen har mulighed for dels selv at indgå i lejemålet og herefter fremleje til flygtningen eller at ’videreformidle’ lejeboligen, sådan at flygtningen indgår i lejeaftalen direkte med den private udlejer.

  Hvis kommunen i stedet vælger at indgå i lejemålet og fremleje, er der særlige regler, hvorefter kommunen er undtaget fra reglerne om deponering. Kommunen har mulighed for at indgå en aftale med en privat udlejer om, at der stilles en række boliger til rådighed for kommunen, der skal anvendes til boligplacering af flygtninge. I disse tilfælde yder staten 100 % refusion for tomgangslejen indtil boligen er udlejet, ligesom der ydes refusion for istandsættelsen. Denne ordning kræver dog, at der indgås en helt konkret aftale om et nærmere aftalt antal boliger. Det risikeres dermed, at der indgås aftale om nogle boliger, som det efterfølgende viser sig, at der ikke er behov for, og derved påføres staten en unødvendig udgift.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at der fremadrettet kan ske boligplacering af nyankomne flygtninge i passende private udlejningsejendomme og

  at kommunen ikke indgår lejeaftaler med private boligudlejere for herefter at fremleje eller at ’videreformidle’ lejeboligen til flygtningene.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 14-09-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/13937, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Efter anbefaling fra Arbejdsmarkedsudvalget den 10. august 2015 og Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2015, har Økonomiudvalget den 18. august 2015, truffet en principbeslutning om, at der arbejdes videre med investeringstilgangen omhandlende aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere til budget 2016, også kaldet KIK.

  Ved budgetlægning for 2017 tages der stilling til, om projektet skal videreføres. Medio 2017 udarbejdes der evaluering med henblik på beslutning om videreførelse i 2018. Derudover vil der ske afrapportering i februar, maj og september.

  I første omgang arbejdes der på strategiens indsatsplan og tidsplan.

  Indsatsplanen er en dynamisk plan, der kan og bør justeres i det tempo, hvori erfaringer opsamles. Opsamlingen af disse sker bl.a. igennem det monitorerings set-up, som er under udvikling. Der skal ske en løbende afrapportering til de politiske udvalg og til styregruppen for projektet.

  Indsatsplanen består af 3 hovedindsatsområder: Kontanthjælp, integration og tværgående indsatser. Hver af disse indeholder konkrete indsatser. I alt er der nu 9 sådanne konkrete indsatser, som planlægges gennemført i projektperioden  samt en række tværgående indsatser til understøtning af strategien. For at sikre en nødvendig beslutningskadence, bør der være klare retningslinjer imellem det politiske niveau og forvaltningen om, hvornår forvaltningen kan træffe beslutning, og hvornår det er udvalget, der træffer beslutning  med henblik på at sikre fremdriften i projektet. Det foreslås derfor, at udvalget træffer beslutninger, der indebærer flytning af ressourcer imellem de 3 hovedindsatsområder, og at forvaltningen kan beslutte at flytte ressourcer imellem de konkrete indsatser indenfor hver af de 3 hovedindsatsområder og efterfølgende orientere udvalget om disse.

  At indsatsplanen er dynamisk medfører også, at tidsplanen er det. Her er der også behov for retningslinjer for, hvor beslutningskompetencen ligger i forhold til ændringer. Her foreslås, at udvalget træffer beslutning om ændringer, såfremt en justering i projektet medfører, at tidsterminer for hovedindsatserne ændres. Forvaltningen kan så beslutte ændringer i tidsplanen i det omfang, det ikke har konsekvenser for hovedindsatsernes tidsterminer og efterfølgende orientere udvalget herom.

  Økonomi og afledt drift

  Investeringsomfanget er foreløbigt opgjort til følgende:

  (1.000 kr.)

  Budget 2016

  Budget 2017

  Budget 2018

  Budget 2019

  I alt

  Investering

  8.410

  7.878

  6.582

  3.240

  26.110

  ØK, serv.

  Investering

  12.900

  12.900

  12.900

  3.600

  42.300

  AU, overf.

  Besparelse

  -3.875

  -12.580

  -23.371

  -28.618

  -68.444

  AU, overf.

  I alt

  17.435

  8.198

  -3.889

  -21.778

  -34

  I tabellen ses investeringen og besparelsen opdelt på udvalg og år. Samlet er investeringen opgjort til 68,410 mio. kr. (26,110+42,300 mio. kr.) og der forventes besparelser på 68,444 mio. kr. set over den 4 årige periode.

  Investeringen forventes først at være finansieret af den opnåede besparelse i slutningen af projektperioden.

  Derudover forventes der en årlig nettobesparelse på 21,778 mio. kr. i hvert af de efterfølgende år. Forudsætningen er, at det niveau der er opnået ved udgangen af 2018 fastholdes i årene 2020 og frem.

  Der vil i efteråret 2015 ske en genberegning af investeringsstrategien.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at indsatserne under hver af de 3 hovedindsatsområder i indsatsplanen godkendes,

  at den foreløbige tidsplan godkendes,

  at udvalget træffer beslutninger, der indebærer flytning af ressourcer imellem hovedindsatsområderne, og

  at forvaltningen træffer beslutninger, der indebærer flytning af ressourcer imellem de konkrete indsatser indenfor hver af de 3 hovedindsatsområder og efterfølgende orienterer udvalget om disse.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 14-09-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/22624, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  Den 16. februar 2015 fik Arbejdsmarkedsudvalget en orientering om, at jobcentret havde valgt at deltage i fællesannoncering sammen med de øvrige jobcentre i Syddanmark i et nyt indstik til JydskeVestkysten (JV) kaldet ’ArbejdsLiv’. Bladet forventes at udkomme ca. en gang i kvartalet.

  Jobcentret har fra starten været betænkelig overfor konceptet og har haft svært ved at se, at denne form for annoncering ville have nogen nævneværdig markedsføringsværdi. Beslutningen om at deltage var derfor alene begrundet med, at vi til en start ikke, som det eneste jobcenter, ville stå udenfor.

  Arbejdsmarkedsudvalget udtrykte også betænkelighed overfor, om det var en god ide at bruge penge på den form for annoncering. Udvalget bad derfor om at få sagen forelagt igen, når jobcentret havde haft tid til at vurdere, om annonceringen i den første udgave af ’ArbejdsLiv’ havde nogen effekt.

  Jobcentret kan konstatere, at der i perioden fra udgivelsen af ’Arbejdsliv’ i maj måned og frem til udgangen af juni måned ikke er modtaget nogen henvendelser fra virksomheder eller borgere, som kan henføres til artiklerne eller til annonceringen i ’ArbejdsLiv’.

  Anden udgave af ’ArbejdsLiv’ udkommer sammen med JV den 13. september 2015.  Til forskel fra første udgave, hvor vi havde en tre-siders artikel med, har Jobcenter Aabenraa ingen artikler med i denne udgave af bladet - kun den ene annonceside, som vi betaler for.

  Forvaltningen lægger derfor op til, at Arbejdsmarkeds-udvalget beslutter, om jobcentret fortsat skal annoncere i ’ArbejdsLiv’.

  Økonomi og afledt drift

  Annoncering i ’ArbejdsLiv’ koster jobcentret 8.000 kr. pr. udgave, som inkluderer en helside i hver udgave, til brug for den type redaktionelt indhold det enkelte jobcenter måtte ønske, samt et antal eksemplarer til uddeling samt en elektronisk kopi til brug på eksempelvis sociale medier.

  Herudover kan hvert jobcenter byde ind med emner til artikler til hver udgivelse, der er dog ingen garanti for, at ens emner kommer med.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at jobcentret stopper med at annoncere i bladet ’ArbejdsLiv’.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 14-09-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/3856, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Orientering om:

  • Mentorordningen – se bilag.
  • Oversigt vedr. udgifter til flygtninge – se bilag.
  • Flytning/aflysning af mødet den 9. november 2015

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 14-09-2015

  Mødet den 9. november flyttes til den 2. november 2015.