Beslutningsprotokol

mandag den 2. november 2015 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Ejler Schütt, Martin Ugilt Thomsen, Bent Sørensen, Lars Kristensen, Kim Brandt, Erik Uldall Hansen, Gert Nordklitgaard
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/12212, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har, i samarbejde med budgetafdelingen, foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 30. september 2015 i forhold til driftsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af evt. tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

  Jf. Økonomiudvalgets beslutning opdeles bevillingskontrolsagerne i 4 sager:

  • 1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)
  • 2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering
  • 3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsniveauer (netto 0)
  • 4. Tillægsbevillinger anlæg

  For Arbejdsmarkedsudvalgets vedkommende omfatter bevillingskontrollen pr. 30. september 2015 3 bevillingskontrolsager – Omplaceringer indenfor eget udvalg, tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering samt tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsniveauer.

  Denne sag vedrører Omplaceringer indenfor eget udvalg, hvilket udvalget selv er bemyndiget til at foretage.

  Som bilag er vedhæftet noter over udvalgets interne budgetomplaceringer.

  Endvidere er vedhæftet et bilag, der viser udvalgets samlede ansøgninger opdelt på de 4 bevillingskontrolsager.

  Herudover indgår en økonomisk oversigt med udvalgets resultat pr. 30. september 2015 samt en oversigt over aftalestyrende enheders resultat.

  Bevillingskontrolsagen for Arbejdsmarkedsudvalget viser et samlet forventet merforbrug på 21,013 mio. kr., hvoraf 0,357 mio. kr. vedrører serviceudgifter, 8,773 mio. kr. vedrører overførselsudgifter og 11,883 mio. kr. vedrører forsikrede ledige.

  Forvaltningen anbefaler, at 16,235 mio. kr. af merforbruget på overførselsudgifter og forsikrede ledige finansieres via omplaceringer fra budgetværnspuljen på overførselsudgifter og forsikrede ledige.

  Forvaltningen søger om at et mindreforbrug på 0,719 mio. kr. vedrørerede fase 1 på integrationsområdet overføres til 2016. Årsagen skyldes en forskydning i udgifterne.

  Derudover kan 2,548 mio. kr. finansieres via bl.a. omplaceringer mellem udvalg samt af den kompensation, som udvalget får tilført via Lov- og cirkulæreprogrammet.

  Herefter resterer et merforbrug på 2,949 mio. kr., som der ikke kan anvises finansiering til, og som vedrører integrationsområdet.

  Det forventede mer-/mindreforbrug er i nedenstående specificeret på politikområder.

  Arbejdsmarkedsudvalget
  (1.000 kr.)

  Forventet
  mer/mindrefor-brug
  2015

  Finansiering af budgetværn 2015

  Søges overført til 2016

  Anden finansiering (f.eks. ompl. ml. udvalg

  Forventet mer/mindreforbrug 2015 herefter

  Udfordringer:

  Serviceudgifter

  Øvrige sociale udgifter

  357

  150

  0

  -507

  0

  I alt serviceudgifter

  357

  150

  0

  -507

  0

  Overførselsudgifter:

  Sygedagpenge og revalidering

  1.716

  -1.716

  0

  0

  0

  Kontanthjælp inkl. udlændinge

  9.803

  -6.613

  719

  -960

  2.949

  Ledighedsydelse og fleksjob

  -2.746

  2.746

  0

  0

  0

  Førtidspension

  0

  0

  0

  0

  0

  I alt overførselsudgifter

  8.773

  -5.583

  719

  -960

  2.949

  Forsikrede ledige:

  Forsikrede ledige

  11.883

  -10.802

  0

  -1.081

  0

  I alt forsikrede ledige

  11.883

  -10.802

  0

  -1.081

  0

  Udfordringer i alt

  21.013

  -16.235

  719

  -2.548

  2.949

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at budgetomplaceringerne godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 02-11-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/12212, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke selv kan finde finansiering.

  Som bilag er vedhæftet noter over udvalgets tillægsbevillingsansøgninger.

  Bevillingskontrollen viser, at der indenfor udvalgets budget er behov for at foretage budgetomplaceringer mellem politikområder. Hovedparten af det samlede merforbrug kan finansieres via omplaceringer fra budgetværnspuljen på overførselsudgifter og forsikrede ledige. For yderligere oplysninger henvises til sagen vedrørende omplaceringer indenfor udvalget.

  Der resterer et merforbrug på 2,949 mio. kr., som der ikke kan anvises finansiering til, og som vedrører kontanthjælp til udlændinge.

  Specifikation af merforbrug (politikområder)
  (1.000 kr.)

  Forv.
  mer/mindre-forbrug
  2015

  Overførselsudgifter:

  Kontanthjælp inkl. udlændinge

  2.949

  Forventet merforbrug overførselsudgifter

  2.949

  Det var forventet, at der ville komme midler fra midtvejsvurderingen til bl.a. at dække merudgifter på integrationsområdet, men det er aftalt mellem KL og regeringen, at der ikke sker en midtvejsregulering af overførselsudgifterne for 2015.

  Det forventede merforbrug, som ikke kan finansieres, svarer stort set til det beløb som kommunen ligger over landsgennemsnittet jf. midtvejsvurderingen, og der søges derfor en kassefinansieret tillægsbevilling på 2,949 mio. kr., som følge af lokale forhold.

  Forvaltningen søger om, at et mindreforbrug på 8,854 mio. kr. på områder omfattet af beskæftigelsestilskuddet for 2015 overføres til 2016 til imødegåelse af en forventet negativ efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2015 til sommer 2016.

  Forvaltningen søger derudover om, at et mindreforbrug på 0,719 mio. kr. vedrørerede fase 1 på integrationsområdet overføres til budget 2016. Årsagen skyldes en forskydning i udgifterne.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at der søges en kassefinansieret tillægsbevilling på 2,949 mio. kr. til udvalgets overførselsudgifter,

  at der søges overført 8,854 mio. kr. af mindreforbruget på bevillingsniveauet Forsikrede ledige til budget 2016 til at imødegå en forventet efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2015, og

  at der søges overført 0,719 mio. kr. på bevillingsniveauet Overførselsudgifter til budget 2016 til at dækning af udgifter vedr. fase 1 på integrationsområdet.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 02-11-2015

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/12212, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0).

  Som bilag er vedhæftet noter over udvalgets ansøgte tillægsbevillinger, finansieret af andre udvalg/bevillingsniveauer, som netto giver 0.

  Økonomi og afledt drift

  Bevillingskontrollen pr. 30. september 2015 udviser følgende ønsker om tillægsbevillinger finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (beløb i 1.000 kr.):

  Ønsker/ finansierende udvalg

  TB 2015

  TB 2016

  RK 2017

  RK 2018

  RK 2019

  Note

  Ønsker:

  -

  Serviceudgifter:

  Lægeerklæringer/tolkebistand, integration

  307

  B2: 1

  Lægeerklæringer, kontanthjælp

  200

  B2: 2

  SKP-ordning

  -150

  B2: 3

  Overførselsudgifter:

  Lejetab, Mejerihaven, midlertidig boligplacering

  130

  B2: 4

  SKP-ordning, budgetværn

  150

  B2: 5

  BDO – analyse af mellemkommunale refusioner

  -25

  B2: 6

  Lov- og cirkulæreprogram 2015-2018

  1.397

  B2: 7

  Forsikrede ledige:

  Forsikrede ledige, driftsudgifter

  334

  B2: 8

  Efterregulering beskæftigelsestilskud 2014

  -6.000

  B2: 9

  Midtvejsregulering beskæftigelsestilskud 2015

  -312

  B2: 10

  Ønsker Arbejdsmarkeds-

  udvalget i alt

  -3.969

  0

  0

  0

  0

  -

  Finansierende udvalg:

  -

  Økonomiudvalg

  -307

  Økonomiudvalg, adm. org.

  -200

  Social- og Sundhedsudvalget

  -130

  Økonomiudvalg

  25

  Økonomiudvalg

  -1.397

  Økonomiudvalg, adm. org.

  -334

  Økonomiudvalg

  6.000

  Økonomiudvalg

  312

  Finansierende udvalg i alt

  3.969

  0

  0

  0

  0

  -

  Balance

  0

  0

  0

  0

  0

  -

  De enkelte punkter er uddybet nærmere i bilag til sagen. (se notenr. i tabellen).

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at ansøgningerne om tillægsbevillinger i 2015 (netto 0), finansieret af andre udvalg/bevillingsområder, jf. foranstående og vedhæftede bilag, godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 02-11-2015

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/10204, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer.

  Beskæftigelsesplanen for 2016 foreligger nu i et udkast, hvor omdrejningspunktet i planen er KIK-projektet (Kommunal Indsats for aktivitetsparate Kontanthjælpsmodtagere), som er en 4-årige investeringsstrategi, der skal bidrage til at halvere antallet af aktivitetsparate borgere og samtidig sikre, at flere borgere omfattet af integrationsprogrammet bliver selvforsørgende.

  Dertil kommer refusionsreformen, der betyder, at borgernes tid på offentlig forsørgelse skal ses i sammenhæng. Dette fordrer øget fokus fra kommunernes side til at se sagerne i sammenhæng på tværs af afdelinger og forvaltninger. Strategien er at skabe effektfulde indsatser på tværs af hele organisationen i et samspil med virksomheder og borgere. 

  Beskæftigelsesplanen har 2 lokalt udpegede mål:

  • Aktivitetsparate borgere på Kontant- og uddannelseshjælp
   • Antallet skal halveres fra 2015 til 2019
  • Integrationsområdet
   • 50 % af de borgere, der er omfattet af integrationsprogrammet i perioden frem til 1.3.2016, skal opnå selvforsørgelse
   • Andelen, der opnår ordinær beskæftigelse, skal stige fra 2015 til 2016 og udviklingen skal være bedre end det simple gennemsnit for de øvrige jobcentre i klyngen. 

  Derudover har beskæftigelsesministeren udpeget 4 mål:

  • Flere unge skal have en uddannelse
  • Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere på eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats
  • Langtidsledigheden skal bekæmpes
  • Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes.

  Langtidsledighed og ungeindsats ville have været lokale mål, hvis ikke de havde været en del af ministermålene. 

  Planen beskriver strategier og indsatser, hvilket bl.a. omfatter

  • Øget brug af forpligtende samarbejde på tværs af forvaltninger
  • Øget fokus på samarbejdet med virksomhederne
  • Prioritering af det grænseregionale samarbejde
  • Fokus på virksomheder med socialt ansvar
  • Fokus på fastholdelse af sygemeldte medarbejdere
  • Tidlig og hyppig kontakt med borgerne
  • Fastholdelse af den drift, der har vist gode resultater

  Beskæftigelsesplan 2016 er blevet behandlet på mødet i Dialogforum den 6. oktober, hvor der bl.a. var følgende bemærkninger:

  • Samarbejdet med a-kasserne omkring forsikrede ledige
  • Fokus på kompetenceafklaring og -udvikling af de ledige

  Det er forsøgt at inddrage kommentarerne fra dialogmødet i det foreliggende materiale.

  LO-gruppen har den 17. oktober fremsendt bemærkninger til det udarbejdede udkast til beskæftigelsesplan, som er vedlagt dagsorden.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at beskæftigelsesplanen godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 02-11-2015

  Drøftet. Forelægges på ny på næste møde.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/14688, Sagsinitialer: ekc

  Sagsfremstilling

  Med baggrund i Arbejdsmarkedsudvalgets  studietur til Horsens og Ikast-Brande kommuner i foråret 2015, samt det pågående arbejde med investeringsstrategi 2016 til 2018 på beskæftigelsesområdet, har forvaltningen udarbejdet oplæg, der beskriver perspektiver ved etablering af en key account manager funktioni forbindelse med virksomhedskontakten.

  Et af elementerne for at investeringsstrategien kan blive en succes, er et tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv. Etablering af en service over for de lokale virksomheder i form af en fast kontaktperson på det strategiske ledelsesniveau er et af elementerne i et tættere samarbejde.

  Arbejdsgiverorganisationer og virksomheder har gennem tiden ytret ønske om, at kontakten mellem virksomheder og jobcenter sker igennem en key account manager. En begrundelse for ønsket er at minimere antallet af konsulenter fra det offentlige, der opsøger virksomheden. En anden er, at det er uforholdsmæssigt komplekst at samarbejde med et jobcenter, fordi der er mange forskellige medarbejdere og specialister, som virksomheden skal forholde sig til.

  I Horsens har man etableret en "Erhvervskontakt" i jobcenteret. Her tager èn medarbejder sig af al kontakt til virksomheden, altså en form for  key account manager funktion. Denne medarbejder sørger for at få koordineret kommunikationen mellem jobcenter og virksomhed. Vedkommende ordner også gerne papirarbejdet og yder hjælp til udfyldelse af skemaer mv.

  Ikast-Brande har ligeledes en funktion, der ligner den i Horsens. Her koordineres endvidere kontakt mellem virksomhed og øvrige arbejdsmarkedsaktører, blandt andre nabo-jobcentre, når det er påkrævet.

  I forhold til større virksomheder i Aabenraa, der eksempelvis har flere selvstændige produktionslinjer med selvstændig ledelse og rekrutteringskompetence, kan det være uhensigtsmæssigt at reducere al kontakten til kun èn virksomhedskonsulent i jobcenteret. I disse virksomheder er der ofte tale om en tæt velfungerende almindelig konsulentkontakt mellem den enkelte afdelingsleder i produktionen og en virksomhedskonsulent fra jobcenteret. Således kan der på driftsniveau være flere virksomhedskonsulenter, som tegner samarbejdet mellem virksomheden og jobcenteret.

  Det er jobcenterets vurdering, at der i forhold til virksomhedernes ledelsesniveau er behov for en bedre kontakt. Derfor foreslås det, at virksomheder med over 50 ansatte tilbydes muligheden for at få besøg af en leder fra jobcenteret med henblik på at drøfte de strategiske behov, virksomheden kan have i forhold til bla. rekruttering, kompetenceudvikling mm.

  Virksomheden kan således kvalificere sine strategier, eksempelvis på rekrutterings- og efteruddannelsesområderne og indtænke samarbejdet med jobcenteret i disse. Kommunen vil på sin side forøge sine muligheder for aktivt at få de ledige involveret i virksomheden, som rotationsvikarer, i løntilskudsforløb etc. Alt sammen noget der kan lede frem til en ordinær ansættelse og således løfte borgeren ud af offentlig forsørgelse.

  Det er derfor forvaltningens anbefaling, at de strategiske ledelsesniveauer i virksomheder med flere end 50 ansatte tilbydes en kontaktperson i form af en kontorleder i jobcenteret. Virksomheder der vælger denne model, vil fortsat have mulighed for på operationelt niveau at have den almindelige konsulent kontakt til jobcenteret.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at den strategiske ledelse i virksomheder med mere end 50 ansatte, tilbydes en kontaktperson i form af en leder i jobcenteret.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 02-11-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/22470, Sagsinitialer: pp

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og uddannelsesudvalget anmodes i denne sag om principiel stillingtagen til et Headspacecenter i Aabenraa.

  Headspace i Danmark blev med inspiration fra Australien etableret i 2013 af foreningen ”Det Sociale Netværk” i 7 centre i Danmark. Headspace støttes økonomisk af bl.a. Veluxfonden og Det Obelske Familiefond.

  Formålet med Headspace er at hjælpe de mest sårbare i Danmark og skabe en ny, forebyggende, sammenhængende indsats for psykisk sårbare. Psykisk sårbare skal tilbage på sporet til livet.

  Det Sociale Netværk tror på, at mental sundhed og forebyggelse fremmes i et samspil mellem det enkelte menneske, den primære og sekundære offentlige sektor, private virksomheder samt NGO’er og andre frivillige organisationer.

  Headspace er i sin oprindelige form et anonymt og gratis rådgivningstilbud til børn og unge i alderen 12 – 25 år, som i Esbjerg efter inspiration fra det norske ”Pøbelprosjektet” blev udvidet med joblæring. Joblæringen er nu en integreret del på alle Headspacecentre.

  Tilbuddet er et førkommunalt tilbud – hvilket afspejles i at kun 10 % af brugerne af Headspace har været i kontakt med kommune/region før besøget.

  Headspace er et unikt samarbejde mellem civilsamfundet, det offentlige, det private og almene fonde.

  Headspaceaktiviteterne består af støtte og rådgivning, nogen at tale med, chat, joblæring, videre til den rigtige hjælp og skaber social mobilitet sammen med de unge.

  Headspace har indtil nu hjulpet mere end 10.000 unge og gennemført 30.000 samtaler.

  Headspace arbejder med frivillighed – for den unge til at komme og møde mennesker, der frivilligt lytter og hjælper, ung til ung, og sagsbehandler/patient rollerne ophæves.

  Headspace bygger på, at hele lokalsamfundet arbejder sammen: - mange frivillige, tre lønnede medarbejdere, ½ kommunal medarbejder, lokalsamfundets mange tilbud til målgruppen, virksomhedsnetværk.

  Handicap & Psykiatri rettede i 2013 henvendelse til Headspace for at høre om mulighederne for et Headspacecenter i Aabenraa. Headspace udvider nu med etablering af centre i en række byer og har i den forbindelse tilbudt at etablere et Headspace i Aabenraa i 1. kvartal 2016.

  Et Headspace i Aabenraa vil være i tråd med Direktionens strategiske spor: Effektfulde Helheder og Fremtidens Fællesskaber, idet tilbuddet spænder på tværs af udvalgsområderne for Børne- og Uddannelsesudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

  Headspace spiller op mod den nationale og lokale målsætning om, at min. 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse.

  Gennem Headspace fås en fokuseret tidligt forebyggende indsats på et område, hvor Aabenraa Kommunes sundhedsprofil viser et bekymrende stort antal unge med selvoplevet dårlig trivsel, idet bl.a. 17,5 % af kvinderne i aldersgruppen 16 – 24 år har et selvoplevet dårligt mentalt helbred.

  Effektmålene kan sættes på dels aktivitetstal og på konkret antal unge, der via Headspace fastholder uddannelse/job.

  Endelig spiller Headspace godt sammen med etableringen af Campus Aabenraa, idet unge herfra er i målgruppen for tilbuddet og samtidig er i målgruppen som frivillige.

  Headspace dokumenterer sin aktivitet på landsplan gennem aktivitetstal og ikke mindst gennem storytelling, hvor unge, frivillige og samarbejdsparter fortæller deres egne historier.

  Social & Sundhed anbefaler, at etableringen af Headspace principgodkendes i Børne- og Uddannelsesudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Social- og sundhedsudvalget med henblik på udarbejdelse af konkret forslag til et Headspacecenter i Aabenraa Kommune med samfinansiering indenfor det afsatte budget fra de berørte forvaltningsområder.

  På baggrund af drøftelse i Direktionen anbefales det, at den halve stilling etableres i Socialpsykiatrien, og at de 3 fagudvalg finansierer hver 1/3 del af udgifterne til den kommunale medfinansiering på 0,6 mio. kr. plus eventuelle udgifter til lokaler.

  Økonomi og afledt drift

  Et Headspacecenter arbejder med en budgetramme til driften på 3,1 mio. kr. årligt, finansieret af kommunen med 0,6 mio. kr., regionen 0,2 mio. kr., virksomhedsnetværk/lokale almene fonde 0,3 mio. kr., national funding v/ satspulje og finanslov 1 mio. kr. og almene nationale fonde 1 mio. kr.

  Forinden Headspace realiseres, foreligger der således en indsats fra Headspace og Aabenraa Kommune med at tilvejebringe finansieringen.

  Hertil kommer en kommunal udgift til ½ medarbejder og lokaler på ca. 250 m2.

  Endvidere forudsætter et Headspacecenter, at Aabenraa Kommune aktivt bidrager til skabelse og understøttelse af virksomhedsnetværket.

  Målgruppen og indsatserne peger på, at den kommunale finansiering tilvejebringes indenfor rammerne af det afsatte budget ved samfinansiering mellem Social & Sundhed, Børn og Skole og Jobcenter og Borgerservice.

  Indstilling

  Social & Sundhed, Jobcenter & Borgerservice og Børn & Skole og indstiller,

  at etablering af Headspace principgodkendes,

  at der udarbejdes konkret beslutningsforslag for etablering af Headspace,

  at den halve stilling etableres i Socialpsykiatrien, og at de 3 fagudvalg finansierer hver 1/3 del af beløbet, og

  at sagen forankres i Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 08-10-2015

  1. – 4. at godkendt.

  Beslutning Handicapråd den 21-10-2015

  Handicaprådet anbefaler etablering af Headspace i Aabenraa.

  Afbud: Helga Nørgaard.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 02-11-2015

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/16199, Sagsinitialer: NLJ

  Sagsfremstilling

  Jobcenteret vil gerne give kommunens virksomheder den bedst mulige service, når der skal findes den rette arbejdskraft. Derfor udarbejder jobcenteret hvert halvår et virksomhedsbarometer, der forelægges Arbejdsmarkedsudvalget. Barometeret er en systematisk undersøgelse af virksomhederne i Aabenraa Kommunes behov og forventninger til fremtiden. Barometeret bidrager til beskæftigelsesplanens mål om bedre kontakt og dialog med virksomhederne. Barometeret er offentliggjort 1. oktober 2015.

  Der er opstillet et mål om, at 150 virksomheder skal deltage i undersøgelsen. I undersøgelsen for første halvår 2015 har 300 virksomheder deltaget i undersøgelsen. Virksomhederne, i barometeret, har til sammen 6632 medarbejdere svarende til 25,3 % af arbejdstyrken.

  Barometeret for første halvår 2015 viser følgende tendenser:

  • Fortsat optimisme til fremtiden.
   • Andelen af virksomhederne, der forventer uændret eller stigende omsætning er steget fra 87 % til 88 %. Andelen af virksomheder, der forventer mindre omsætning er faldet fra 12 % i sidste barometer til nu 11 %.
  • Forventning om let stigende rekruttering.
   • Andelen af virksomhederne, der forventer at skulle ansætte flere medarbejdere i de kommende 6 måneder er steget fra 20 % til 23 %. Andelen af virksomheder, der forventer at skulle afskedige medarbejdere er faldet fra 9 % i sidste barometer til nu 7 %.
  • Virksomhederne oplever udfordringer med at rekruttere arbejdskraft.
   • Tæt på hver tredje virksomhed (32 %), som har søgt nye medarbejdere, har oplevet udfordringer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Dette er en stigning i forhold til andet halvår 2014, hvor 23 % af virksomhederne tilkendegav rekrutteringsvanskeligheder, men også et positivt udtryk for, at ledigheden falder i Aabenraa Kommune.  
   • Kun 22 % af de forespurgte virksomheder forventer at ansætte elever.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at punktet tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 02-11-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/34296, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  Arbejdsmarkedsudvalget fik den 10. november 2014 en orientering om et forsøgsprojekt i jobcentret målrettet ca. 15 unge med psykiske udfordringer. Forsøgsprojektet er gennemført i perioden 1.12.2014 til 12.6.2015 i samarbejde med firmaet Jobinplace.

  På Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 11. maj 2015 fik udvalget en foreløbig status på resultaterne i projektet.

  Målet med projektet er at øge funktionsniveauet og skabe større psykologisk fleksibilitet blandt unge med psykiske udfordringer, så den unge kan blive i stand til at opstarte og gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse, studieforberedende uddannelse eller opnå beskæftigelse på ordinære vilkår - selvforsørgelse.

  Som en del af projektet indgår 8 ugers efterværn, og derfor er statusrapporten fra Jobinplace udarbejdet på baggrund af borgernes status pr. 26. august, hvor det var muligt at konstatere, om borgerne reelt var startet på en uddannelse, og ligeledes om dem der var startet i job, fortsat var det.

  Jobcentret har gennemgået resultater i statusrapporten, og de stemmer overens med de data jobcentret har i deres fagsystem.

  Borgernes status på evalueringstidspunktet var:

  • 19 unge blev visiteret til forløbet, hvoraf 14 deltog,
  • 2 borgere er under forløbet kommet i job/selvforsørgelse, hvilket svarer til 14 %,
  • 3 borgere er startet på en uddannelse eller et studieforberedende forløb, hvilket svarer til 21 %

  Idet 5 ud af 14 borgere svarende til 35,7 %, 10 uger efter projektets afslutning, enten er i job/selvforsørgelse, uddannelse eller tilmeldt et studieforberedende forløb, har projektet opfyldt succeskriteriet, som var 33 %.

  Jobcenteret har ultimo september opgjort, at 12 ud af de 14 er tilmeldt jobcenteret, alligevel har projektet vist, at en målrettet indsats kan øge funktionsniveauet så meget, at nogle aktivitetsparate borgere med psykiske udfordringer enten vil kunne begå sig på det ordinære arbejdsmarked, eller kan påbegynde og forhåbentlig færdiggøre en uddannelse. Jobcentret vil derfor inddrage erfaringerne fra projektet i tilrettelæggelsen af indsatser i tilknytning til

  ”Kommunal investeringsstrategi for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere” (KIK).

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at slutevalueringen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 02-11-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/14114, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har afsluttet udbuddet af danskundervisning til voksne udlændinge m.fl. Udbudsfristen var den 23. september 2015. Der var 5 tilbudsgivere, der bød på opgaven. De enkelte tilbud er blevet vurderet ud fra udbudsmaterialets krav om tilbudt undervisning, tilbudt samarbejde med kommunen og øvrige samarbejdspartnere, fysiske rammer og kontaktmuligheder, samt den tilbudte pris.

  Tilbuddene er blevet scoret i forhold til den angivne vægtning i udbudsmaterialet. Vægtningen blev godkendt på arbejdsmarkedsudvalgsmødet den 10. august 2015. Jobcenter Aabenraas nuværende leverandør, AOF SYD, var den tilbudsgiver, der samlet set opnåede den højeste score og dermed vandt udbuddet. Der vil blive indgået en ny aftale, der løber fra 1. januar 2016 til den 31. december 2019. 

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at punktet tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 02-11-2015

  Godkendt.

  Gert Nordklitgaard deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/24566, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Forslag til mødeplan 2016:

  Mandag den 11. januar

  Mandag den 01. februar

  Mandag den 07. marts

  Mandag den 04. april

  Mandag den 02. maj

  Mandag den 06. juni

  Mandag den 15. august

  Mandag den 05. september

  Mandag den 03. oktober

  Mandag den 07. november

  Mandag den 05. december

  Alle møder afholdes kl. 16.00 på rådhuset, Skelbækvej, bortset fra mødet den 04. april, som holdes på jobcentret og mødet den 15. august, som holdes hos  KIS, Felsted.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at ovennævnte mødeplan godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 02-11-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/3856, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Spørgsmål/emner fra formanden:

  • Orientering om status på integrationsprojekt fase 1 – der henvises til vedhæftede notat.
  • Der gives på mødet en mundtlig status på nytteindsatsen i forhold til forskønnelsesprojektet.

  Andet:

  • Reform af dagpengesystemet oktober 2015 – der henvises til vedhæftede 3 bilag.  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 02-11-2015

  Orientering givet.