Beslutningsprotokol

mandag den 30. november 2015 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Ejler Schütt, Martin Ugilt Thomsen, Bent Sørensen, Lars Kristensen, Kim Brandt, Erik Uldall Hansen, Gert Nordklitgaard
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/10204, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer.

  Omdrejningspunktet i beskæftigelsesplanen planen er KIK-projektet (Kommunal Indsats for aktivitetsparate Kontanthjælpsmodtagere), som er en 4-årige investeringsstrategi, der skal bidrage til at halvere antallet af aktivitetsparate borgere og samtidig sikre, at halvdelen af borgerne efter endt integrationsperiode bliver selvforsørgende.

  Dertil kommer refusionsreformen, der betyder, at borgernes tid på offentlig forsørgelse skal ses i sammenhæng. Dette fordrer øget fokus fra kommunernes side til at se sagerne i sammenhæng på tværs af afdelinger og forvaltninger. Strategien er at skabe effektfulde indsatser på tværs af hele organisationen i et samspil med virksomheder og borgere.

  Beskæftigelsesplanen har 2 lokalt udpegede mål:

  • Aktivitetsparate borgere på Kontant- og uddannelseshjælp
   • Antallet skal halveres fra 2015 til 2019
  • Integrationsområdet
   • 50 % af borgerne omfattet af integrationsprogrammet, skal efter udløbet af perioden opnå selvforsørgelse
   • Andelen, der opnår ordinær beskæftigelse, skal stige fra 2015 til 2016 og udviklingen skal være bedre end det simple gennemsnit for de øvrige jobcentre i klyngen.

  Derudover har beskæftigelsesministeren udpeget 4 mål:

  • Flere unge skal have en uddannelse
  • Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere på eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats
  • Langtidsledigheden skal bekæmpes
  • Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes.

  Langtidsledighed og ungeindsats ville have været lokale mål, hvis ikke de havde været en del af ministermålene.

  Planen beskriver strategier og indsatser, hvilket bl.a. omfatter

  • Øget brug af forpligtende samarbejde på tværs af forvaltninger
  • Øget fokus på samarbejdet med virksomhederne
  • Prioritering af det grænseregionale samarbejde
  • Fokus på virksomheder med socialt ansvar
  • Fokus på fastholdelse af sygemeldte medarbejdere
  • Tidlig og hyppig kontakt med borgerne
  • Fastholdelse af den drift, der har vist gode resultater

  Udkastet til beskæftigelsesplan 2016 er drøftet på et møde i Dialogforum den 6. oktober, og den 17. oktober er der indkommet bemærkninger til planen fra LO-gruppen.

  JB-sekretariatet har udarbejdet 2 notater, der gennemgår de indkomne bemærkninger, og der er taget stilling til, hvilke dele der anbefales indarbejdet. Notaterne findes i sagen.

  Blandt justeringerne  er:

  • At der er behov for øget faglig og geografisk mobilitet
  • At målet med investeringsstrategien også er at reducere tilgangen til kontanthjælp
  • At prioritering af opkvalificering via de statslige puljer til uddannelsesløft og jobrettet uddannelse er indarbejdet
  • At opgaver udført i regi af KIS og KINA ikke må have været udført i kommunalt regi eller udbudt i licitation i de sidste 4 år
  • At det er et mål med fleksjob i KIS-regi, at borgerne opnår en progression, så arbejdsevnen og dermed timetallet kan øges
  • At der er fokus på en tidlig vurdering af sygemeldte borgere, så ressourcerne målrettes borgere med behov for indsats i sygedagpengelovens forstand.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at beskæftigelsesplanen godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 30-11-2015

  Anbefales godkendt med en tilføjelse på side 2 om, at vi ønsker, at borgere og virksomheder opfatter jobcentret som en aktiv medspiller.

  Beslutning Økonomiudvalget den 07-12-2015

  Anbefales godkendt.

  Bent Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/13937, Sagsinitialer: wkl

  Sagsfremstilling

  På Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 10. september fremgik det, at der vil ske en afrapportering af KIK forløbet i februar, maj og september 2016 og frem. Sagen her er en orientering om status på KIK forud for opstarten til januar 2016.

  Rekruttering

  Indenfor rammerne af projektet er der planlagt, at der ansættes yderligere 17 medarbejdere i Jobcenteret. I den forbindelse har der fra den 8. oktober til den 1. november 2015 været annonceret i lokalaviser i Syd- og Sønderjylland, i den nationale presse, digitale medier samt i fagblade. Jobcenteret har igennem annoncekampagnen modtaget godt 400 ansøgninger på de 13 stillinger, der var blevet slået op.  På nuværende tidspunkt er seks af de 13 stillinger besat. De sidste planlagte samtaler finder sted onsdag den 16. november 2015. Jobcenteret forventer at have besat alle stillinger ved udgangen af 2015.

  Screening af alle aktivitetsparate borgere

  Der er planlagt en screening af alle 1000 aktivitetsparate borgere for at kategorisere borgerne og derigennem identificere og målrette relevante indsatser. Der er i den forbindelse hyret et eksternt konsulentfirma til at varetage opgaven. På nuværende tidspunkt er der screenet godt 500 borgere. Screeningen af de resterende borgere forventes afsluttet i starten af 2016.

  Indsatser

  Der arbejdes pt. på at identificere de konkrete indsatser for at fremlægge disse på styregruppemødet den 11. december 2015.

  På nuværende tidspunkt overholder projektet de planlagte tidsrammer, og projektet er således klar til opstart den 1. januar 2016.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at status tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 30-11-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/3856, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 30-11-2015

  Udvalget ønsker at mødes med sprogskolen og gerne på sprogskolen.