Beslutningsprotokol

mandag den 11. januar 2016 kl. 16:00

Mødested: Sprogskolen, Lærerværelset Nørretorv 3-6, Aabenraa
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Ejler Schütt, Martin Ugilt Thomsen, Bent Sørensen, Lars Kristensen, Kim Brandt, Erik Uldall Hansen, Gert Nordklitgaard
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/36108, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  På mødet orienteres om indsatsområdet:

  • Job og Integration v/kontorleder Kristian Jørgensen

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at punktet tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11-01-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/174, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  Formanden for Arbejdsmarkedsudvalget har spurgt forvaltningen, om tallene i en artikel den 6. december i JydskeVestkysten om flygtninge i job er korrekte.

  I den konkrete artikel ”Millionbeløb skal få flygtningen i arbejde” fremgår det, at 2,2 % af borgerne omfattet af integrationsprogrammet i Aabenraa 52 uger efter påbegyndt forløb er selvforsørgende.

  Metoden bag tallene, der kommer fra Jobindsats, er at opgøre andelen af borgere, der efter påbegyndt integrationsforløb fortsat modtager en  offentlig forsørgelse (undtaget SU) på givne tispunkter herunder efter 52 uger, som er anvendt i artiklen. Perioden der er set på er 4. kvartal 2012 til 3. kvartal 2013.

  En anden metode, der kan anvendes, er at se på status efter endt integrationsforløb. I den seneste opgørelse fra Jobindsats, hvor andelen i beskæftigelse 6 måneder efter integrationsforløb er opgjort  (i 1. kvartal 2014), ligger Aabenraa sammen med Tønder med 30% i beskæftigelse i midten blandt de 12 kommuner i RAR Sydjylland.

  Netop med baggrund  i de her nævnte resultater, har Aabenraa kommune taget flere initiativer for at gøre indsatsen overfor målgruppen endnu bedre. Der er b.la. sket en opnormering på medarbejdersiden på jobcentret.

  Endvidere har gruppen undervejs ændret sig således,  at den i perioden efter, er blevet mere homogen i forhold til sprog og kultur. I maj 2015  tog kommunen initiativ til en fase 1 på integrationsområdet. Fase 1 vedrører de voksne i målgruppen der er visiteret i 2015.

  Fase 1 indeholder:

  • Boligplacering - større geografisk spredning.
   En større spredning forventes at kunne imødegå nogle af de udfordringer, der kan være omkring manglende mobilitet, når flygtninge skal i job/jobtræning uden for Aabenraa.
  • Intensiveret sprogundervisning.
  • Forløb ved anden leverandør med henblik på etablering af job og opkvalificerende forløb.
  • Sideløbende et fritidstilbud, hvor målgruppen introduceres til udvalgte fritidsaktiviteter ved foreninger og et kort medlemskab i en af disse.

  Jobcenterets virksomhedskonsulenter arbejder endvidere løbende med at finde relevante jobåbninger til målgruppen.

  Til januar 2016 starter kommunen endnu en fase.  En  fase 2, som er en del af KIK projektet.

  KIK projektet supplerer fase 1med:

  • Intensiveret sprogundervisning, nu kombineret med virksomhedspraktikker efter 2. sprogmodul.
  • Intensiveret inddragelse af frivillige via en frivillighedskoordinator.

  Endelig er der i beskæftigelsesplanen for 2016 endvidere fokus på følgende indsatser:

  • Intensiveret virksomhedsrettet indsats.

  Sideløbende med sprogundervisningen skal borgerne efter 6–9 måneder deltage i et særligt tilrettelagt virksomhedsrettet forløb på ca. 15 timer ugentligt sideløbende med, at sprogundervisningen fortsætter med 16 timer om ugen. I forbindelse med opstarten gennemføres udvidet realkompetenceafklaring.

  • Deltagelse i foreningslivet.

  Deltagelse i foreningsliv skal fremme flygtningenes danskkundskaber og samfundsforståelse. Indsatsen skal, når flygtningen er klar til det, foregå parallelt med de øvrige indsatser.

  Det er endnu for tidligt til at aflæse resultaterne af disse initiativer i statistikkerne, der typisk er et til to år forsinket.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at punktet tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11-01-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/36474, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  I den nuværende integrationslovgivning er der både fokus på procesregler og en resultatorienteret indsats. KL finder, at kommunerne bruger mange ressourcer på procesregler, der ikke giver resultater. Med både refusionsomlægning og resultattilskud har kommunerne et stort incitament til at få flygtninge og familiesammenførte i arbejde, hvorfor proces-kravene i nogle tilfælde bliver et forsinkende element i indsatsen. KL foreslår derfor generelt færre procesregler og mere fokus på incitamenter og resultater i den lovgivning, der regulerer integrationsindsatsen.

  KL samler løbende forslag til afbureaukratisering ind fra kommunerne. I bilaget ses de forslag KL på nuværende tidspunkt har indsamlet. Aabenraa Kommune har yderligere følgende forslag til afbureaukratisering på området.

  Helbredsvurdering

  KL foreslår, at reglerne om helbredsvurdering af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge ændres, således at det er op til kommunens vurdering om den enkelte flygtning og familiesammenførte skal have udført en helbredsvurdering.

  I nogle tilfælde vil det være åbenlyst og det foreslås derfor, at der indføres en mulighed for, at helbredsvurderinger kan foretages i asylcentrene og tidsmæssigt ligge i overgangs-fasen mellem asyl og modtagelse i kommunen.

  Aabenraa Kommune foreslår, at helbredsvurderingen skal foretages i asylcentrene inden modtagelse i kommunen. Derved kan flygtningenes tid i asylcentret, og lægernes arbejdstid, anvendes mere effektivt.

  Rimelighedskravet

  KL foreslår en afskaffelse af rimelighedskravet for ledige, der har andre udfordringer end blot ledighed, herunder personer, der er omfattet af integrationsprogrammet.

  Aabenraa Kommune er delvist enige i dette forslag.

  Der bør ske en lempelse, således at kommunen, ud fra en konkret vurdering af virksomhedens muligheder for at varetage opgaven, kan fravige fra rimelighedskravet

  Fælleskommunale tolkecentre

  KL efterlyser initiativer, der understøtter, at kommunernes behov for kvalificerede tolke i hele landet kan imødekommes

  Aabenraa Kommune foreslår, der udbydes en fælleskommunal tolkeuddannelse og at tolkene ansættes i kommunerne i stedet for i større tolkecentre - det er vores erfaring, at det giver en bedre udnyttelse af ressourcerne, er billigere og mindre administrativt tungt.

  Integrationsplan og integrationskontrakt

  I dag skal der udfyldes både integrationsplan og integrationskontrakt, som stort set indeholder de samme oplysninger.

  Aabenraa Kommune foreslår, at integrationskontrakten kun indeholder det som vedrører det beskæftigelsesrettede, og at integrationsplanen kun indeholder det som vedrører baggrund og sociale forhold.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at Aabenraa kommunes forslag til afbureaukratisering  på det brede integrationsområde fremsendes til KL.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11-01-2016

  Godkendt, idet formuleringen vedr. rimelighedskravet justeres, således at det præciseres, at Aabenraa Kommune fremfor en afskaffelse af rimelighedskravet hellere ser en lokal forankring af kompetencen til at dispensere.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/13193, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  12. maj 2014 blev Arbejdsmarkedsudvalget orienteret om projektet ”Socialøkonomisk virksomhed i Åbenrå”, som Blå Kors Aabenraa havde taget initiativ til, og som Jobcentret valgte at anvende.

  Formålet med projektet er at afklare arbejdsevnen for op til 12 udsatte modtagere af kontanthjælp. Det fremgik af sagen, at der ville være løbende indtag i projektet frem til 30.11.2015, med afløb frem til 31.5.2016, og at der i december 2015 skulle være en midtvejsstatus for forløb igangsat i perioden 1.6.2014 til 31.5.2015.

  Målet er, at 50 % af projektdeltagerne senest efter 2 x 6 måneder i projektet er udredt i forhold til arbejdsevne-vurdering og senest på dette tidspunkt er overgået til anden forsørgelse end kontanthjælp - anden forsørgelse omfatter ordinært job, fleksjob, førtidspension eller fraflytning fra kommunen.

  Jobcenteret og Sekretariatet for Jobcenter og Borgerservice har været i dialog med Den Blå Oase, der kører projektet for Blå Kors, for at kunne udarbejde denne status.

  Følgende kan på nuværende tidspunkt anføres om projektet:

  · Projektet startede senere end planlagt. Den første borger påbegyndte forløbet i november 2014, da den Blå Oase ikke var klar til at modtage borgere før.

  · 11 borgere er visiteret til projektet, hvoraf 7 er påbegyndt før 31.5.2015

  · 1 borger har været i forløbet i 2 x 6 måneder, 6 borgere er aktive i forløbet, mens 4 er visiteret til andre tilbud.

  · Alle borgere befinder sig fortsat på kontanthjælp.

  Status er således, at ingen deltagere i projektet på nuværende tidspunkt har opnået selvforsørgelse.

  Jobcentret har med KIK projektet sikret, at de borgere der ikke opnår selvforsørgelse gennem Blå Kors projektet, at de efterfølgende vil modtage en indsats, hvor målet fortsat vil være en anden forsørgelse end kontanthjælp.  

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at punktet tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11-01-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/18087, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har den 16. december 2015 fremsendt decisionsskrivelse vedr. gennemgang af revisionsberetning om revision af kommunens sociale regnskaber for 2014 på områder med statsrefusion.

  En decisionsskrivelse er ministeriers og styrelsers svar (tilbagemelding) på kommunens revisionsberetning.

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har gennemgået de dele af revisionsberetningen, som vedrører Beskæftigelsesministeriets område.

  Decisionsskrivelsen er vedlagt som bilag til sagen.

  Resultat af gennemgang på ministeriets område

  Ministeriet har følgende bemærkninger til revisionsberetningen:

  Revisor har ikke forbehold eller revisionsbemærkninger på ministeriets område.

  Ministeriet har noteret sig, at kvaliteten i sagsbehandlingen er forbedret i forhold til tidligere år, idet revisor i langt de fleste af de gennemgåede sager, har fundet journalnotater, hvor faglige skøn, overvejelser og vurderinger fremgår. Revisor vil ved revisionen for 2015 have fokus på, at kommunen fortsætter den positive udvikling i journalføringen. Ministeriet forventer, at revisors iagttagelser fremgår af næste års revisionsberetning.

  Opfølgning på tidligere beretninger

  Det fremgår, at revisors bemærkning i 2013 og tidligere år vedr. mangelfuld journalføring, anses for at være afsluttet.

  Redegørelser

  Som følge af den gentagne bemærkning vedr. mangelfuld journalføring har både Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Ankestyrelsen anmodet om en redegørelse. Redegørelsen er vurderet som tilfredsstillende.

  Særlige gennemgange

  Der har været gennemført en temarevision for 2015 om tilbud om virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud.

  Ministeriet har noteret sig, at områderne generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at decisionsskrivelsen vedr. revisionsberetning for 2014 tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11-01-2016

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/36289, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Sydjylland, RAR-Sydjylland har sendt ”Nøgletal for udvikling på arbejdsmarkedet i RAR-Sydjylland” og ”Status på reformer og indsats i RAR-Sydjylland” til orientering til de beskæftigelsespolitiske udvalg. RAR-Sydjylland håber, de to notater kan danne baggrund for gode drøftelser i udvalgene.

  Notat om status på reformerne

  I forhold til beskæftigelsesreformen ses det, at langtidsledigheden falder mindre i Aabenraa end i Sydjylland som helhed. Aabenraa ligger højt ift. andelen af dagpenge-modtagere, der får første samtale i første måned, mens redskabssammensætningen skiller sig ud ved, at relativt få får ordinære uddannelsesforløb. Sidstnævnte er udpeget som fokusområde i beskæftigelsesplan 2016.

  De sønderjyske jobcentre har på baggrund af notaterne henvendt sig til Arbejdsmarkedskontor Syd og gjort opmærksom på det uhensigtsmæssige i at præsentere data, der skal sige noget om beskæftigelsesreformen, hvor de data der vises ligger forud for beskæftigelsesreformens ikrafttræden. De 4 jobcentre anbefaler derfor, at der tages

  udgangspunkt i et fast nulpunkt ved reformens indførelse, hvorved den reelle udvikling kan følges.

  I forhold til kontanthjælpsreformen viser notatet, at antallet  på kontant- eller uddannelseshjælp er stigende. Dette gælder også for de unge, hvor Aabenraas udvikling er svagere end gennemsnittet for RAR-Sydjylland. Aabenraa har samtidig en relativ høj andel af langvarige kontanthjælpsmodtagere, der ikke er i aktivering. KIK-projektet er igangsat for netop at vende ovenstående udvikling.

  Status på førtidspensions- og fleksjobreformen viser, at Aabenraa har en høj andel borgere i fleksjob, ressourceforløb og på førtidspension. Det kan ses som resultat af udviklingen fra engang i 80`erne.  Samtidig ses, at tilgangen til førtidspension i Aabenraa ligger under gennemsnittet på landsplan og niveauet i RAR-Sydjylland. At udviklingen i  tilgangen er for lavere end hos de øvrige kommuner skyldes indsatsen frem til nu. Generelt har borgere på permanent ydelse i de senere år været i fokus i Aabenraa bl.a. via KIS-projektet, hvor der er opnået gode resultater.

  I forhold til sygedagpenge har Aabenraa gennem flere år optimeret indsatsen. Selvom der gennem flere år har været en god udvikling, viser status på sygedagpengereformen, at udviklingen medføre, at Aabenraa kommune fortsat  i antal fuldtidspersoner på sygedagpenge eller jobafklaringsforløb ligger under gennemsnittet på landsplan og i forhold til niveauet i RAR-Sydjylland. Yderligere fremgår det at  jobafklaringsforløb i Aabenraa kommune udgør en relativ høj andel af de anvendte forløb i sygedagpengeindsatsen set i forhold til andelen ved øvrige kommuner.

  Samlet set viser notatet, at Aabenraa har en relativ høj andel af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse og at antallet falder mindre end på landsplan og i RAR-Sydjylland som helhed. Aabenraa har til gengæld relativt få unge på offentlig forsørgelse sammenlignet med landsplan og i RAR-Sydjylland som helhed.

  Notat om nøgletal

  Notatet viser, at beskæftigelsen er aktuelt stigende og det bemærkes, at den er steget relativt mest i Aabenraa og Vejen. Det skal bemærkes, at opgørelsen ser på antallet af lønmodtagere med arbejdssted i kommunen. Hvis man ser på lønmodtagere bosat i kommunen er beskæftigelsen aktuelt vigende.

  Der forventes de kommende år en behersket vækst i beskæftigelsen, hvor stigningen forventes at finde sted inden for den private servicesektor, industri og bygge-/anlægs-sektoren. Der er desuden en mindre fremgang i den offentlige sektor i perioden.

  Der er et højt antal jobåbninger. Det anføres, at bortset fra 2012-13, så har jobomsætningen været stigende siden 2010. Det ses dog, at Aabenraa ligger relativt lavt i opgørelsen af jobomsætningen.

  Udviklingen betyder, at der er rekrutteringsproblemer på arbejdsmarkedet, men at de er relativt begrænsede. Aabenraa udarbejder løbende sin egen undersøgelse, der viser, at udfordringen lokalt er, at virksomhederne efterspørger arbejdskraft med kompetencer, men at en stor del af de ledige søger inden for ufaglærte områder

  Notatet viser endvidere, at bruttoledigheden er faldende og at Aabenraa har et relativt højt fald. RAR-Sydjylland forventer, at ledigheden fortsætter med at falde.

  Det er ganske interessant, at det i notatet er anført, at arbejdsstyrken med baggrund i reformerne på arbejdsmarkedet og stigende beskæftigelse forventes at stige, herunder også i Aabenraa. Arbejdsstyrken i Aabenraa har været faldende siden 1993.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at RAR-Sydjylland’s status på reformer og indsats tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11-01-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/3856, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  • Opkvalificering af jobcentrets medarbejdere. Der henvises til vedlagte notat.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11-01-2016

  Orientering givet.