Beslutningsprotokol

mandag den 1. februar 2016 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Ejler Schütt, Martin Ugilt Thomsen, Bent Sørensen, Lars Kristensen, Kim Brandt, Erik Uldall Hansen, Gert Nordklitgaard
Bemærkninger: Der var afbud fra Kim Brandt.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/36108, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  På mødet orienteres om indsatsområdet:

  • Job og Virksomhed
   v/kontorleder Nikolaj Stage Jensen.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 01-02-2016

  Godkendt.

  Afbud: Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/13937, Sagsinitialer: wkl

  Sagsfremstilling

  På Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 10. september 2015 fremgik det, at der vil ske en afrapportering af KIK i februar, maj og september 2016 og frem. Hermed følger afrapporteringen for februar 2016.

  Der er vedtaget tre hovedindsatsområder, hvoraf to budgetmæssigt hører under Arbejdsmarkedsudvalget:

  • Indsatsen for de aktivitetsparate borgere.
  • Indsatsen for borgere omfattet af integrationsloven.
  • Tværfaglige indsatser, samt personaleomkostninger (Økonomiudvalget).

  Målet med KIK er at halvere antallet af aktivitetsparate borgere i Aabenraa fra 1008 til 500 ved udgangen af 2018. På integrationsområdet er målet for KIK, at 54 opnår selvforsørgelse ved udgangen af 2018. Jf. Beskæftigelsesplanen skal 50% af borgere omfattet af integrationsprogrammet opnå selvforsørgelse ved udgangen af integrationsperioden, som er tre år.

  Status er, at antallet af aktivitetsparate borgere er reduceret til 868. Målet er at få reduceret antallet fra 1008 til 875 ved udgangen af 2016. I forhold til integrationsområdet er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at gøre status i forhold til KIK. I forhold til beskæftigelsesplanen er status, at af de borgere ankommet i 2013 er 45,6% selvforsørgende to år efter ankomsten og af de borgere ankommet i 2014 er 20% selvforsørgende et år efter ankomsten.

  Der er i forbindelse med KIK iværksat en screening af alle 1008 aktivitetsparate borgere for at kategorisere borgerne og derigennem identificere og målrette relevante indsatser. Der er hyret et eksternt konsulentfirma til at varetage opgaven. På nuværende tidspunkt er der screenet næsten 700 af de tilbageværende 868 aktivitetsparate borgere og screeningen forventes at være afsluttet ultimo februar 2016.

  Indsatser

  I forhold til indsatserne for de aktivitetsparate borgere er der identificeret og igangsat fem ekstraordinære indsatser for 2016 med opstart i januar og februar 2016:

  • Indsats for unge under 30 i målgruppen for at tage en uddannelse.
  • Indsats for aktivitetsparate borgere i samarbejde og Arbejde og Sundhed.
  • Udvidelse af nytteindsatsen i samarbejde med KINA.
  • Indsats for borgere, der samtidig får støtte under Serviceloven.
  • Indsats for borgere med behov for at udvikle de mentale og sociale kompetencer.

  Der er afsat 10,2 mio. kr. til indsatser i 2016 til de aktivitetsparate borgere og med ovenstående indsatser, er der for 2016 disponeret over 8,5 mio. kr. på nuværende tidspunkt.

  I forhold til indsatser for borgere omfattet af integrationsloven, er der identificeret og igangsat tre ekstraordinære forløb med opstart i januar 2016:

  • Indsats for de borgere, der har afsluttet sprogundervisning mhp. job e.l. jobpraktik.
  • Fritidstilbud til alle integrationsborgere.
  • Mentorindsats ift. at støtte borgeren.

  Der er afsat 2,7 mio. kr. p.a. til indsatser for borgere omfattet af integrationsloven. Med ovenstående indsatser er der disponeret over 2,0 mio. kr. for 2016.

  Rekruttering

  Jobcenteret har meddelt, at rekrutteringen af de 13 nye ansatte i jobcenteret er afsluttet.

  Økonomi og afledt drift

  KIK blev igangsat den 1. januar 2016, og de økonomiske konsekvenser kan derfor ikke opgøres allerede.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 01-02-2016

  Godkendt.

  Afbud: Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/4967, Sagsinitialer: NLJ

  Sagsfremstilling

  Arbejdsmarkedsudvalget godkendte i april 2014 et projekt om målrettet opkvalificering af forsikrede ledige.

  Opkvalificeringen er rettet mod følgende:

  • Industri og produktion
  • Transport, lager og logistik
  • Bygge og anlæg
  • Service og rengøring
  • Landbrug

  Der er opsat følgende 3 mål for projektet:

  1. Op mod 50 ledige deltager i forløbet.
  2. 50 % af deltagerne forventes i job, løntilskud eller jobrotation efter forløbet.
  3. 10 % af deltagerne forventes at fortsætte i et uddannelsesforløb.

  Mål 2 og 3 er af tekniske årsager lagt sammen til et mål på 60 %.

  Projektet består af et indledende afklaringsforløb, hvorefter borgerne påbegyndte forløb rettet mod de enkelte brancher. Der har været visiteret to gange til projektet henholdsvis i juni og i slutningen af oktober, i alt 74 borgere blev visiteret.

  Slutevalueringen foretages på baggrund af status pr. 1. januar 2016 for alle deltagende borgere i forløbet.

  Mål 1 - opfyldt: 74 borgere blev visiteret til projektet i perioden. Af disse har 71 gennemført det indledende afklaringsforløb, 3 gik i beskæftigelse inden opstart. På baggrund af resultaterne af forløbet blev borgerne enten visiteret til en brancherettet opkvalificering (et eller flere kurser), eller hvis personen vurderedes at have tilstrækkeligt med kompetencer til at kunne foretage et brancheskift uden opkvalificering, blev der iværksat en virksomhedsrettet aktivitet.

  Forløb:

  Antal forløb

  Antal borgere

  IKV – murer/struktør

  4

  4

  Service/rengøring

  18

  17

  Svejsning

  11

  5

  Transport/lager/logistik

  33

  26

  Jobopkvalificering - Industri

  7

  3

  Virksomhedsrettet aktivitet

  13

  13

  Øvrige (syg/barsel/fraflyttet)

  3

  3

  I alt

  89

  71

  Mål 2 og 3 - opfyldt: 52 ud af 74 borgere svarende til 70,2 % af de visiterede er gået i job, uddannelse, rotation eller løntilskud.

  Projektet havde til formål at imødegå de rekrutteringsvanskeligheder, der er i de udvalgte brancher. Det er jobcentrets vurdering, at projektet har opfyldt dette formål. Ses der alene på beskæftigelseseffekten er 43 borgere pr. 1. januar 2016 i job eller uddannelse hvilket svarer til en effekt på 58,1 %. På baggrund af resultaterne i projektet ønsker Jobcenteret fremover at iværksætte lignende projekter.

  Økonomi og afledt drift

  Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på et møde i april 2014, at der kunne anvendes netto 0,792 mio. kr. på opkvalificering af ufaglærte. Efter mødet i april 2014 fik forvaltningen tilsagn fra STAR på 0,550 mio. kr. til et projekt med samme indhold. Tilskuddet medfører, at de samlede nettoudgifter til projektet er mindre end forventet. Nettoudgifterne udgør 0,330 mio. kr. Såfremt der ikke var modtaget tilskud, ville nettoudgiften have udgjort 0,605 mio. kr.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at slutevalueringen tages til orientering, og

  at forvaltningen på april mødet vil fremlægge et investeringsforslag til imødegåelse af langtidsledighed bl.a. ved hjælp af brancherettet opkvalificering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 01-02-2016

  Godkendt.

  Afbud: Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/2048, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelsesplanen er Arbejdsmarkedsudvalgets strategiske styringsværktøj for beskæftigelsesindsatsen og dermed den vigtigste plan på beskæftigelsesområdet i kommunen. Planen fastlægger mål, strategier og indsatser for et år ad gangen.

  I beskæftigelsesplanen for 2016 er der udpeget 2 lokale mål, der vedrører at få flere flygtninge i beskæftigelse samt at nedbringe antallet af borgere på kontant- eller uddannelseshjælp. Derudover er der 4 ministermål, der vedrører borgere på langvarig offentlig forsørgelse, langtidsledighed, unges uddannelse og samarbejdet med virksomhederne.

  I forhold til beskæftigelsesplan 2017 vil Arbejdsmarkedsudvalget i lighed med processen sidste år arbejde med at udpege lokale hovedtemaer, der suppleres med ministerens udmeldte mål. Det er forvaltningens vurdering, at det fortsat er aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, langtidsledigheden og integrationsområdet, der bør være fokusområder. Dette ligger i tråd med den overordnede ekstraordinære investeringsstrategi udmøntet i KIK-projektet.

  I den vedlagte tidsplan ses, at Arbejdsmarkedsudvalget har fire møder, hvor beskæftigelsesplanen er et punkt. Det vigtigste møde finder sted i juni, hvor udvalget bl.a. med udgangspunkt i resultatrevisionen og debatoplægget fra Arbejdsmarkedskontor Syd kommer med input til beskæftigelsesplanen.

  Det er forvaltningens vurdering, at det fortsat er vigtigt at sikre lokalt ejerskab ved at involvere relevante interessenter i processen. Dette varetages i Dialogforum vedr. beskæftigelsespolitikken i Aabenraa Kommune, hvor arbejdsmarkedets parter i lighed med 2015 i dialog med Aabenraa Kommune drøfter udfordringer og kommer med input til beskæftigelsesplanen.

  Når planen er vedtaget af Byrådet i november måned, skal den sendes til det Regionale Arbejdsmarkedsråd til orientering og offentliggøres senest med udgangen af året.

  Lovgrundlag

  Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Lov nr. 1482 af 23/12/2014)  § 4.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at proces- og tidplan for udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2017 godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 01-02-2016

  Godkendt.

  Erhvervsskolerne inviteres sammen med UU i foråret til drøftelse af input til beskæftigelsesplan.

  Afbud: Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/3856, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 01-02-2016

  Mødet den 7. marts flyttes til kl. 15.00 – 16.15.

  Afbud: Kim Brandt.