Beslutningsprotokol

mandag den 7. marts 2016 kl. 15:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Ejler Schütt, Martin Ugilt Thomsen, Bent Sørensen, Lars Kristensen, Kim Brandt, Erik Uldall Hansen, Gert Nordklitgaard
Bemærkninger: Afbud fra Kim Brandt. Bent Sørensen deltog ikke i punkterne 21 og 22.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/6722, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Til orientering forelægges sektorbeskrivelsen (bidrag til årsberetning for 2015) på Arbejdsmarkedsudvalgets område.

  Regnskabet for udvalget for 2015 viser et mindreforbrug på 6,695 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der søges overført et mindreforbrug på 4,248 mio. kr. til 2016, som vedrører forsikrede ledige. Der orienteres herom i sagen vedr. overførsel af driftsbevillinger til 2016 for kategori 2 og 3, som ligeledes er på udvalgets dagsorden.

  Sektorbeskrivelsen skal ikke politisk behandles i de enkelte udvalg, men behandles direkte i Økonomiudvalg og Byråd.

  Sektorbeskrivelsen for Arbejdsmarkedsudvalget vil blive indarbejdet i Aabenraa Kommunes årsberetning for 2015.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sektorbeskrivelsen for Arbejdsmarkedsudvalget for 2015 tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 07-03-2016

  Godkendt.

  Afbud: Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/6722, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Til udvalgets orientering forelægges oversigt vedr. overførsel af driftsbevillinger fra 2015 til 2016.

  Overførsel af driftsbevillinger skal ikke politisk behandles i det enkelte udvalg, men behandles direkte i Økonomiudvalg og Byråd.

  Overførsel af driftsbevillinger kan opdeles i 3 kategorier – henholdsvis

  • Institutioner og områder omfattet af dialogbaseret aftalestyring (kategori 1),
  • Puljer og projekter m.v. (kategori 2) og
  • Øvrige overførsler (kategori 3).

  Denne sag vedrører overførsel af mer-/mindreforbrug på

  • Institutioner og områder omfattet af dialogbaseret aftalestyring (kategori 1)

  Såfremt institutionerne har et merforbrug på ud over 4% skal der udarbejdes afviklingsplan/redegørelse, som beskriver, hvorledes merforbruget er opstået og ligeledes hvordan merforbruget afvikles.

  Der er ikke institutioner under Arbejdsmarkedsudvalget, hvor der skal udarbejdes en afviklingsplan.

  Økonomi og afledt drift

  Oversigten viser et samlet merforbrug på 0,131 mio. kr. og vedr. KIS.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at orienteringen vedr. driftsoverførsler fra 2015 til 2016 tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 07-03-2016

  Godkendt.

  Afbud: Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/6722, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Til udvalgets orientering forelægges oversigter vedr. overførsel af driftsbevillinger fra 2015 til 2016.

  Overførsel af driftsbevillinger skal ikke politisk behandles i det enkelte udvalg, men behandles direkte i Økonomiudvalg og Byråd.

  Overførsel af driftsbevillinger kan opdeles i 3 kategorier – henholdsvis

  • Institutioner og områder omfattet af dialogbaseret aftalestyring (kategori 1),
  • Puljer og projekter m.v. (kategori 2) og
  • Øvrige overførsler (kategori 3).

  Denne sag vedrører overførsel af mer-/mindreforbrug på

  • Puljer og projekter (kategori 2 - garantioverførsel)
  • Øvrige overførsler (kategori 3).

  Økonomi og afledt drift

  Puljer og projekter (kategori 2) omfatter følgende områder:

  • Projekt Grib chancen

  Oversigten viser et samlet merforbrug på 0,734 mio. kr. Endelig afregning af tilskud sker først i 2016.

  Øvrige overførsler (kategori 3) omfatter følgende områder:

  • Forsikrede ledige – områder omfattet af beskæftigelsestilskuddet.

  Der søges overført et mindreforbrug på 4,248 mio. kr. til imødegåelse af en forventet negativ efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2015 til sommer 2016.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at orienteringen vedr. driftsoverførsler vedr. kategori 2 og 3 fra 2015 til 2016 tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 07-03-2016

  Godkendt.

  Afbud: Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/35089, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  Regeringen har med planen "Bedre Balance" i slutningen af august 2015 besluttetat udflytte i alt 3.900 statslige arbejdspladser fra København og ud i landet.  Dermed er der udsigt til, at vi i Sønderjylland får 412 nye arbejdspladser – 370 i Sønderborg Kommune og 20 i Tønder Kommune, når NaturErhvervstyrelsen rykker ind. Sønderborg får herudover 22 arbejdspladser, når dele af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (ny styrelse) flyttes. Haderslev Kommune forventes at få en del af de medarbejdere Arbejdsskadestyrelsen flytter ud.

  Flytningen af NaturErhvervstyrelsen forventes endeligt gennemført i 2017, men etablerer allerede fra april/maj 2016 et foreløbigt center i Augustenborg, som vil blive bemandet med ca. 75 medarbejdere. Styrelsen forventer, at ca. 20 af deres nuværende medarbejdere flytter med til dette foreløbige center – der skal dermed indledningsvis rekrutteres til ca. 55 stillinger lokalt. NaturErhvervstyrelsen har endvidere oplyst, at de på årlig basis – primært fra maj til september – har brug for ca. 150 vikarer.  Det formodes dog p.t. først at være i 2017.     

  Udflytningen af statslige arbejdspladser fra NaturErhvervstyrelsen medfører bl.a. to opgaver, opkvalificering af ledige og job til ægtefæller – opgaver som de sønderjyske kommuner hurtigt er blevet enige om at løfte i fællesskab bl.a. via det stærke strategiske samarbejde, som allerede eksisterer mellem jobcentrene på virksomhedsområdet samt samarbejdsmøder med deltagelse af direktører, jobcenterchefer, kommunale og regionale nøglepersoner, erhvervshuse og – chefer, Udviklingsråd Sønderjylland og Work-live-stay. Sidst nævnte er en forening, der har til formål at bidrage til at skabe bedre vækstbetingelser i Syddanmark.

  De fire kommuner ser alle en fordel i at flest mulige af de nuværende medarbejdere i NaturErhvervstyrelsen flytter med arbejdspladsen til det sønderjyske, da det både vil sikre en befolkningstilvækst, og nye medarbejderressourcer for områdets øvrige virksomheder i form af de medflyttende ægtefæller. Ægtefæller der skal matches med jobmulighederne i de sønderjyske virksomheder.

  Både erfaringen og de første meldinger fra NaturErhvervstyrelsen peger dog i retning af, at der skal findes en række nye medarbejdere. Det anslås, at relativt få af de nuværende medarbejdere i NaturErhvervsstyrelsen flytter med til Sønderjylland. Det kan få konsekvenser for kommunerne, særligt de sønderjyske, hvis medarbejdere der i dag er ansat i kommunerne, vælger at søge over i NaturErhvervstyrelsen. Der er derfor behov for at skabe et solidt rekrutteringsgrundlag for både NaturErhvervstyrelsen og kommunerne selv.

  De fire jobcentre har derfor etableret fælles opkvalificeringsforløb for ledige HK ‘er og ledige AC’er på tværs af kommunerne (se bilag) – det første forløb forventes igangsat i uge 8, hvortil Aabenraa har henvist 45 ledige til det indledende informationsmøde.

  I opkvalificeringsforløbet for HK’erne indgår der op til fire ugers praktik inden for offentlig administration. De fire kommuner vil arbejde for, at der stilles kommunale praktikpladser til rådighed for egne ledige.

  Syddansk Vækstforum afsatte den 1. december 2015 en ramme på 4 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2016, hvoraf 500.000 kr. tilgår de fire sønderjyske kommuner. Work-live-stay er på den baggrund p.t. i gang med at udarbejde en projektansøgning. De fire kommuner er dog enige om, at midlerne skal bruges til styrke strukturen i de enkelte kommuner og på tværs. Strukturen skal være ensartet og gennemsigtig, så samarbejdet mellem kommunerne og med virksomhederne bliver smidigt og effektivt - dobbeltstruktur skal undgås. Work-live-stay tilretter projektansøgningen, så den imødekommer ønskerne fra de sønderjyske kommuner. Work-live-stay faciliterer processen, og foreslås at styrer de midler, der er afsat.

  Økonomi og afledt drift

  Udgiften til opkvalificeringsforløbene forventes afholdt indenfor budgettet på Arbejdsmarkedsudvalgets område

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at orienteringen om udflytning af statslige arbejdspladser til Sønderjylland tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 07-03-2016

  Godkendt.

  Afbud: Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/16199, Sagsinitialer: NLJ

  Sagsfremstilling

  Jobcenteret vil gerne give kommunens virksomheder den bedst mulige service, når der skal findes den rette arbejdskraft. Derfor udarbejder jobcenteret hvert halvår et virksomhedsbarometer, der forelægges Arbejdsmarkedsudvalget.

  Barometeret er en systematisk undersøgelse af virksomhedernes behov i Aabenraa Kommune og forventninger til fremtiden. Barometeret bidrager til beskæftigelsesplanens mål om bedre kontakt og dialog med virksomhederne.

  Der er opstillet et mål om, at 150 virksomheder skal deltage i undersøgelsen. I undersøgelsen for andet halvår 2015 har 288 virksomheder deltaget i undersøgelsen.

  Virksomhederne, i barometeret, har til sammen 5.546 medarbejdere svarende til 21,2 % af arbejdstyrken.

  Barometeret for andet halvår 2015 viser følgende tendenser:

  • Fortsat optimisme til fremtiden.
   • Andelen af virksomhederne, der forventer uændret eller stigende omsætning er steget fra 88 % til 89 %. Dog er der sket en forskydning på 9 procentpoint, idet 49% forventer en uændret omsætning mod 40 i første halvår. Andelen af virksomheder, der forventer mindre omsætning er steget fra 11 % i sidste barometer til nu 12 %.
  • Forventning om let stigende rekruttering.
   • Andelen af virksomhederne, der forventer at skulle ansætte flere medarbejdere i de kommende 6 måneder er steget fra 23 % til 25 %. Andelen af virksomheder, der forventer at skulle afskedige medarbejdere er faldet fra 7 % i sidste barometer til nu 6 %.
  • Virksomhederne oplever færre udfordringer med at rekruttere arbejdskraft.
   • Tæt på hver femte virksomhed (18 %), som har søgt nye medarbejdere, har oplevet udfordringer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Dette er et fald i forhold til første halvår 2015, hvor 32 % af virksomhederne tilkendegav rekrutteringsvanskeligheder.  
   • Kun 17 % af de forespurgte virksomheder forventer at ansætte elever.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 07-03-2016

  Godkendt.

  Afbud: Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/36289, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Sydjylland,  RAR-Sydjylland har sendt  følgende 2 notater,

  1) ”Status på reformer og indsats i RAR-Sydjylland”

  2) ”Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland”

  Begge notater er sendt  til orientering til de beskæftigelsespolitiske udvalg i kommunerne. 

  Notat om status på reformerne

  I forhold til beskæftigelsesreformen ses det i lighed med det forrige notat, at langtidsledigheden falder mindre i Aabenraa end i Sydjylland som helhed. En relativ høj andel af dagpengemodtagerne får første samtale i første måned, mens redskabssammensætningen skiller sig ud ved, at relativt få får ordinære uddannelsesforløb.

  I forhold til kontanthjælpsreformen viser notatet, at antallet på kontant- eller uddannelseshjælp er stigende. Dette gælder også for de unge, hvilket henføres til stigningen i unge kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet.

  Aabenraa har fortsat en relativ høj andel af langvarige kontanthjælpsmodtagere, der ikke er i aktivering. KIK projektet er igangsat for netop at vende ovenstående udvikling.

  Status på førtidspensions- og fleksjobreformen viser, at Aabenraa har en historisk høj andel borgere i fleksjob, ressourceforløb og på førtidspension. Samtidig ses, at tilgangen til førtidspension i Aabenraa ligger lidt under gennemsnittet på landsplan og i forhold til RAR-Sydjylland.

  I forhold til sygedagpenge har Aabenraa gennem flere år optimeret indsatsen og antallet på sygedagpenge falder fortsat, hvor det er stigende på landsplan og i RAR-Sydjylland. Det fremgår, at  jobafklaringsforløb i Aabenraa kommune udgør en relativ høj andel af forløbene under  sygedagpengeindsatsen set i forhold til andelen ved øvrige kommuner.

  Samlet set viser notatet, at Aabenraa kommune har en relativ høj andel af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse men i modsætning til hvad der fremgik af sidste notat, falder det nu mere end i RAR-Sydjylland som helhed. Selvom udviklingen for unge på kontanthjælp er stigende, har Aabenraa samlet set relativt få unge på offentlig forsørgelse, når der sammenlignes med landsplan og RAR-Sydjylland.

  Notat om nøgletal

  Det anføres i notatet, at der ”er fremgang i beskæftigelsen efter arbejdssted i flere af de sydjyske kommuner. Det er især i Aabenraa, der ses fremgang – mens antallet af arbejdspladser i det seneste år er gået tilbage i Haderslev og Sønderborg.” Omvendt har antallet af lønmodtagere bosat i kommunen gennem flere år været vigende. Det seneste år er udviklingen dog også her vendt og de seneste tal viser en stigning i forhold til sidste år.

  Der forventes de kommende år en behersket vækst i beskæftigelsen, hvor stigningen forventes at finde sted inden for den private servicesektor, handel, industri og bygge-/anlægssektoren.

  Der er et højt antal jobåbninger. Det anføres, at bortset fra 2012-13, så har jobomsætningen været stigende siden 2010. Det ses dog, at Aabenraa ligger lidt højere end  gennemsnittet i RAR-Sydjylland.

  Udviklingen betyder, at der kan være rekrutteringsproblemer på arbejdsmarkedet, men at de er relativt begrænsede. Aabenraa udarbejder løbende sin egen undersøgelse i form af et Virksomhedsbarometer, der viser, at udfordringen lokalt er, at virksomhederne efterspørger arbejdskraft med kompetencer, men at en stor del af de ledige søger inden for ufaglærte områder

  Notatet viser endvidere, at bruttoledigheden er faldende og at Aabenraa har et relativt stort  fald på 11,7% i perioden november 2014 til november 2015. RAR-Sydjylland har tilsvarende et fald på 7,6% og forventer, at ledigheden fortsætter med at falde.

  Det er ganske interessant, at det i notatet er anført, at arbejdsstyrken med baggrund i reformerne på arbejdsmarkedet og stigende beskæftigelse forventes at stige, herunder også i Aabenraa. Arbejdsstyrken i Aabenraa har været faldende siden 1993.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at RAR-Sydjylland’s  status på reformer, indsatser samt nøgletal tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 07-03-2016

  Godkendt.

  Afbud: Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/4750, Sagsinitialer: ekc

  Sagsfremstilling

  Det Regionale Arbejdsmarkeds Råd (RAR) Sydjylland har den 4. februar 2016 sendt en række anbefalinger for anvendelse af nytteindsats ud til høring i de Beskæftigelsespolitiske udvalg.

  Høringssvaret skal være sendt til  Arbejdsmarkedskontor Syd senest fredag den 26. februar.

  Arbejdsmarkedsudvalget i Aabenraa Kommune har afholdt møde den 1. februar, og næste møde afholdes først den 7. marts. Det er derfor undtagelsesvis forvaltningen, der har afgivet et administrativt høringssvar i sagen.

  Forvaltningen har gennemgået RAR’s anbefalinger for anvendelse af nytteindsats, og har herigennem konstateret, at KINA, der er udøvende ift. nytteindsatsen i Aabenraa kommune, allerede i dag administrerer efter de anbefalinger, som RAR har opstillet i deres anbefalinger. Med den baggrund er det i høringssvaret meddelt, at Aabenraa Kommune ikke har bemærkninger til RAR Sydjyllands anbefalinger.

  Desuden er der blevet orienteret om, at anbefalingerne samt høringssvaret fra forvaltningen, bliver forelagt Arbejdsmarkedsudvalget i Aabenraa som en orienteringssag på deres møde den 7. marts.

  Forvaltningen har samtidig meddelt AMK, at det er uhensigtsmæssigt, at høringsfristen ikke tilgodeser møderne i de Beskæftigelsespolitiske udvalg i Kommunerne.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at høringssvaret tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 07-03-2016

  Godkendt.

  Afbud: Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/6729, Sagsinitialer: ekc

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget besluttede på mødet den 8. september 2015 at godkende ansøgning til Landsbyggefonden om prækvalifikation af nyt boligsocialt projekt på Høje Kolstrup. Samtidig er det besluttet, at projektets politiske forankring skal ske i Arbejdsmarkedsudvalget. Endelig betyder det ny projekt, at der udarbejdes en ny helhedsplan for Høje Kolstrup.

  Det er det tredje boligsociale projekt i området siden 2008.

  I den sidste projektperiode der sluttede i 2015, var der fokus på ”Trivsel, Aktivitet og Image”.

   Denne gang er projektperiode fra 2016 – 2020, og fokus er indsatser i forhold til Tryghed og Trivsel, Uddannelse og Beskæftigelse  samt  Forebyggelse og Forældreansvar.

  Jobcentret er deltager i en stor del af indsatsen, og dertil skal lægges deltagelse fra Høje Kolstrup Skole, Ungdomsskolen, Handicap og Psykiatri, Kultur og Fritid, biblioteket, Sundhedsplejen og Tandplejen.

  Styregruppen består af direktøren i SALUS Boligadministration samt vicekommunaldirektøren.  Med sidst nævnte følger den administrative forankring den politiske.

  Den endelige behandling af ansøgningen til Landsbyggefonden (LBF) forventes foretaget inden sommerferien 2016. Forinden bliver sagen behandlet i  Økonomiudvalget den 17. maj og i Byrådet den 25. maj 2016.

  Økonomi og afledt drift

  Det samlede projektbudget over 4 år er på 11,482 mio. kr., hvoraf Aabenraa kommune bidrager med arbejdstimer til en samlet værdi af 1,911 mio. kr.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at Arbejdsmarkedsudvalget tager status på det nye boligsociale projekt på Høje Kolstrup til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 07-03-2016

  Godkendt.

  Afbud: Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/14685, Sagsinitialer: ekc

  Sagsfremstilling

  På baggrund af Arbejdsmarkedsudvalgets studiebesøg i Horsens Kommune, KIK projektet og Beskæftigelsesplan 2016 besluttede Arbejdsmarkedsudvalget den 10. august 2015, at der skulle udarbejdes et beslutningsoplæg om indførelsen af en CSR mærkning i Aabenraa Kommune. CSR er et begreb, der er alment anvendt i den private sektor og handler om social ansvarlighed og bæredygtighed.

  Virksomheder med et CSR-mærke Aabenraa får med mærket mulighed for at dokumentere, at de påtager sig et socialt og et uddannelsesmæssigt ansvar, og de tilskyndes til at påtage sig yderligere ansvar. I deres markedsføring vil de kunne brande sig ved hjælp af mærket, idet mærket udarbejdes som et logo, der fx kan anvendes i breve. Virksomhederne vil via et samarbejde med Jobcenter Aabenraa medvirke til at hjælpe borgere ind på arbejdsmarkedet. Herunder ikke mindst de borgere, der er blandt målgruppen for KIK projektet. Herudover kan de også markere sig som en virksomhed, der påtager sig et lokalt ansvar. Endelig vil CSR mærke Aabenraa også gøre det lettere at dokumentere, at man opfylder de generelle krav fra indkøbs- og udbudspolitikken om socialt og uddannelsesmæssigt ansvar, hvis man som virksomhed ønsker at byde på opgaver i Aabenraa Kommune.

  For Arbejdsmarkedsudvalget  vil der med CSR mærke Aabenraa indføres et værktøj, der både skal hjælpe med at indfri målsætningerne i KIK-projektet ved at skaffe flere virksomhedspraktikpladsåbninger og ønsket om at tilskynde virksomhederne til at løfte efter- og uddannelsesopgaven via belønning for at have lærlinge, voksenlærlinge og jobrotationsprojekter.

  Virksomhederne, der ønsker  CSR mærke Aabenraa, ansøger aktivt via en web-løsning på Aabenraa.dk. Til formålet udvikles en let tilgængelig digital ansøgning, hvor den ansøgende virksomhed har mulighed for at få hjælp til udfyldelse ved forvaltningen. Beslutningen om tildeling sker i Arbejdsmarkedsudvalget.

  For at få CSR-mærket skal virksomheden være beliggende i Aabenraa Kommune og sende en digital ansøgning samt opfylde to objektive kriterier. Disse  to objektive kriterier er sammenfaldende med de kriterier, der i en periode har indgået i kommunens udbuds- og indkøbspolitik.

  Begge de objektive kriterier skal opfyldes for at få CSR mærke Aabenraa. Det drejer sig om, at minimum 5% af de ansatte i de seneste 3 måneder skal være ansat i virksomhedspraktik, løntilskud, fleksjob eller skånejob. Såfremt der kommer nye ordninger målrettet flygtninge medtages disse. Herudover skal minimum 5% af de ansatte i de seneste 3 måneder være i voksenlærlingeforløb, ordinære lærlinge eller ledige ansat i jobrotation.

      Udover disse informationer gøres der plads til, at virksomheden kort kan beskrive, hvordan de arbejder med CSR, og de opfordres til at komme med en god historie, som evt. kan anvendes i medier.

  Til brug for tildelingen af CSR-mærke Aabenraa udarbejder forvaltningen på baggrund af virksomhedernes oplysninger et udtræk, der anvendes som grundlag for Arbejdsmarkedsudvalgets behandling om tildeling af mærket.

  CSR-mærke Aabenraa uddeles for et år ad gangen, dog første gang for perioden august 2016 til december 2017. I 2016 vil virksomhederne kunne ansøge i perioden 15. april til 15. juli, hvorefter de virksomheder, der opfylder kriterierne vil blive indstillet. Arbejdsmarkedsudvalget vil i august tildele CSR mærket.

  Selve uddelingen af CSR-mærke Aabenraa foreslås i 2016 at ske ved et arrangement, hvor Arbejdsmarkedsudvalget uddeler CSR-mærke Aabenraa. Uddelingen sker herefter én gang årligt ved årsskiftet efter indstilling til Arbejdsmarkedsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Der er udviklingsomkostninger i forbindelse med etablering af WEB-løsningen til ansøgning. Udgiften afholdes indenfor kommunens IT-budget.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at indførelsen af CSR-mærke Aabenraa med tilhørende objektive kriterier godkendes, og

  at Arbejdsmarkedsudvalget tildeler CSR-mærke Aabenraa.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 07-03-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kim Brandt.

  Bent Søren deltog ikke i behandlingen af denne sag.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/3856, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 07-03-2016

  • Henvendelse fra folketingets ombudsmand i forbindelse med sagen om gensidig forsørgerpligt fra 2014/2015.
  • Projekt ”Talent Management”.
  • Venligboerne.
  • Flygtningeboliger.
  • Organisationsændring.
  • Inv. strategi – forsikrede ledige. Udskudt til maj.
  • Brev fra KL omdelt.

  Afbud: Kim Brandt.

  Bent Sørensen deltog ikke i dette punkt.