Beslutningsprotokol

mandag den 4. april 2016 kl. 16:00

Mødested: Jobcentret, Kallemosen, mødelokale N7
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Ejler Schütt, Martin Ugilt Thomsen, Bent Sørensen, Lars Kristensen, Kim Brandt, Erik Uldall Hansen, Gert Nordklitgaard
Bemærkninger: Rundvisning kl. 15.30.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/14249, Sagsinitialer: ekc

  Sagsfremstilling

  Leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Bjarke Bruhn-Rasmussen, kommer og holder oplæg som omhandler UU indsatser i Aabenraa kommune, herunder mål med - og beskæftigelsesperspektiver i indsatserne.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at oplæg om UU tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-04-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/14249, Sagsinitialer: ekc

  Sagsfremstilling

  Kontorleder for det nye kontor i jobcenteret,  Helle Hockerup orientere om kontoret, dets opgaver mv.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at orienteringen fra kontorleder Helle Hockerup tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-04-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/18087, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Ankestyrelsen har den 29. februar 2016 fremsendt decisionsskrivelse vedr. gennemgang af revisionsberetningen af kommunens sociale regnskaber for 2014 på områder med statsrefusion.

  En decisionsskrivelse er ministeriers og styrelsers svar (tilbagemelding) på kommunens revisionsberetning.

  Ankestyrelsen har gennemgået de dele af revisionsberetningen, som vedrører Social- og Indenrigsministeriets områder.

  Ankestyrelsen bemærker, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold eller revisionsbemærkninger på Social- og Indenrigsministeriets områder.

  Revision på det sociale område

  Ankestyrelsen nævner to områder fra revisionsberetningen.

  Betaling vedrørende boformer, jf. SEL §§ 109 og 110

  Afsnittet vedrører områder, som hører under Social- og Sundhedsudvalget. Decisionsskrivelsen behandles ligeledes i dette udvalg.

  Forvaltningsrevision af kommunens anvendelse af fagsystemer til brug for sagsbehandlingen i Jobcenter og Ydelse

  Ankestyrelsen bemærker at kommunen generelt har etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange for brug af fagsystemer på det sociale område med statsrefusion.

  Ankestyrelsen støtter revisors anbefaling om at foretage en sammentænkning og mere optimal anvendelse af it-systemerne. Ankestyrelsen finder det positivt, at kommunen har iværksat en undersøgelse af, hvordan der kan skabes et sagsoverblik for en given borger i forhold til de eksisterende it-systemer.

  Opfølgning for regnskabsåret 2013

  Det fremgår, at der ikke har været bemærkninger på ministeriets områder, som der skal følges op på.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at decisionsskrivelsen fra Ankestyrelsen vedr. revisionsberetningen for 2014 tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-04-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/7020, Sagsinitialer: pkle

  Sagsfremstilling

  Der har i 2015 i alt været behandlet 271 sager i Ankestyrelsen indenfor beskæftigelsesområdet i Aabenraa. I 2014 var det 283 sager.

  Der er især et fald i antallet af klager på sygedagpengeområdet. Her var der tale om 157 sager i 2014 og i 2015 92 sager. En del af faldet kan forklares med sygedagpengereformen som medførte, at borgere fra den 1. juli 2014 fik ret til at overgå til Jobafklaringsforløb på ressourceforløbsydelse. Dermed kan borgeren ikke længere miste forsørgelse ved revurdering af borgerens ret til sygedagpenge. Andelen af stadfæstelser på området er 78 %, hvor den på landsplan er 76 %.

  Der er få klagesager i forbindelse med ressourceforløb, førtidspension og revalidering. Alle sager på de 3 områder er blevet stadfæstet.

  På kontanthjælpsområdet er der sket en stigning fra 68 sager i 2014 til 142 i 2015. Stigningen forklares med flere klager over sanktioner i forbindelse udeblivelser fra samtaler og tilbud, klager over afslag på enkeltydelse samt klager over tilbagebetalingskrav. Andelen af stadfæstelser på kontanthjælpsområdet er 43 %, hvor den på landsplan er 61 %. Der er igangsat en faglig oprustning på området. Det skal her oplyses, at for så vidt angår Aabenraa har styrelsen afvist at behandle 19,7 % af klagerne. Der er på landsplan 12 %.

  Som en følge af sagsbehandlingstiden i Ankestyrelsen, kan de behandlede sager både være indgivet i 2014 og 2015, lige som nogle-sager, indgivet i 2015- først bliver behandlet og afgjort  af Ankestyrelsen i 2016.

  Det fremgår af nedenstående tabel, hvordan det samlede antal behandlede sager i 2015, fordeler sig på typer af afgørelser, såvel i Aabenraa som i hele landet:

  2015

  Hele landet

  Aabenraa

  I alt (antal)

  I alt (%)

  I alt (antal)

  I alt (%)

  Stadfæstelse

  11979

  67,4%

  161

  59,4%

  Ændring

  2141

  12,0%

  34

  12,5%

  Hjemvisning

  1774

  10,0%

  34

  12,5%

  Afvisning/henvisning

  1874

  10,5%

  42

  15,5%

  Afgjorte sager i alt

  17768

  100%

  271

  100%

  I Aabenraa stadfæstes – dvs. fastholdes – 59,4 % af afgørelserne efter behandling i Ankestyrelsen. På landsplan stadfæstes 67,4 %.

  De resterende 40,6 % af sagerne har Ankestyrelsen afvist at behandle, hjemvist eller ændret.

  Typisk afvises en sag af Ankestyrelsen, hvis borgeren ikke har overholdt klagefristen.

  Når Ankestyrelsen hjemviser en sag, betyder det, at den afgørelse, som kommunen har truffet ophæves og der skal træffes en ny afgørelse. Ankestyrelsen tager ikke stilling til, om afgørelsen var korrekt eller ej.

  Hjemvisning sker typisk, hvis der mangler oplysninger i sagen, eller hvis der er sket en sagsbehandlingsfejl. Efter revurdering i kommunen kan den nye afgørelse derfor godt føre til  samme resultat, som den afgørelse, der i første omgang blev anket.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-04-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/13607, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  Drøftelse af temaer til efterårets fællesmøde mellem de sønderjyske arbejdsmarkedsudvalg.

  I lighed med tidligere år skal de fire sønderjyske arbejdsmarkedsudvalg i løbet af efteråret  mødes og drøfte fælles udfordringer og problemstillinger i beskæftigelsesindsatsen.

  På jobcenterchefmødet den 26. februar 2016 blev mulige temaer drøftet. På den baggrund foreslås følgende temaerne til det politiske fællesmøde:

  • Integrationsområdet samt indsatsen for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
  • Unge med psykiske problemer og misbrug

  Integrationen af nytilkomne borgere på det danske arbejdsmarked er af afgørende betydning de kommende år. Det er afgørende for den enkelte borger at blive en aktiv del af det danske samfund og arbejdsmarked. Samtidig er det vigtigt for den kommunale økonomi og velfærd, at nytilkomne borgere i de sønderjyske kommuner tager del i arbejdsfællesskabet.

  Unge, der står uden for arbejdsmarkedet pga. psykiske og misbrugsproblemer, skal understøttes i at komme i job eller uddannelse. Det kræver gode koordinerede forløb på tværs af beskæftigelses-, social-, og sundhedsområdet. Uddannelse er afgørende for en solid tilknytning til arbejdsmarkedet – både nu og i fremtiden. Derfor skal unge forberedes og motiveres til uddannelsesvalg, samtidig med at en fastholdelsesindsats er vigtig.

  De to temaer er udtryk for udfordringer, som er aktuelle, og som de sønderjyske kommunerne deler.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at temaer til dette års fællesmøde for de fire sønderjyske arbejdsmarkedsvalg drøftes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-04-2016

  Som inspiration blev nævnt følgende emner:

  • Status og erfaringer med frikommuneforsøg.
  • Veteranstrategi.
  • Uddannelsesniveau – løft generelt.

  Emnerne supplerer ovenstående.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/2163, Sagsinitialer: dlj

  Sagsfremstilling

  Regeringen har med KL aftalt at igangsætte et nyt frikommuneforsøg i perioden 2016-2019, hvor udvalgte kommuner får vidtgående muligheder for at afprøve nye måder at varetage de kommunale opgaver på.

  Kommunerne skal som noget nyt ansøge sammen i kommunale netværk om at lave et forsøg inden for en fælles ramme. Det er ikke et krav, at alle kommuner i et netværk gennemfører det samme forsøg. Men tanken er, at kommuner i netværket inspirerer og udveksler erfaringer med hinanden.

  I vedhæftede invitation fra Social- og Indenrigsministeriet er eksempler på temaer for frikommuneforsøg til inspiration samt kriterier for udvælgelse.

  Målsætningen er, at der udpeges 5-7 kommunale netværk med op til 6 kommuner i hvert netværk.

  Ansøgningsfristen for at deltage i frikommuneforsøg er 1. juni 2016.


  Derfor er der brug for en drøftelse af eventuelle ideer for frikommuneforsøg samt forslag til eventuelle samarbejdskommuner.

  Økonomiudvalget har allerede besluttet, at følgende tværgående forslag skal indsendes som frikommuneforsøg:

  - Integrationsindsatsen, se bilag

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at mulige temaer for frikommuneforsøg drøftes, herunder eventuelle samarbejdskommuner.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-04-2016

  • Tilskud på tidligere niveau til virksomheder til ansættelse af lærlinge.
  • Mere fleksibilitet i forhold til målgruppen for opkvalificering.
  • Stille transport til rådighed for lønpraktik m.m.

  Gert Nordklitgaard deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/3856, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-04-2016

  • To og trepartsaftaler.
  • Flygtningeaftalen vedr. IGU indarbejdes i CSR-mærke som et uddannelseselement.

  Gert Nordklitgaard deltog ikke i punktet -