Beslutningsprotokol

mandag den 2. maj 2016 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Ejler Schütt, Martin Ugilt Thomsen, Bent Sørensen, Lars Kristensen, Kim Brandt, Erik Uldall Hansen, Gert Nordklitgaard
Bemærkninger: Der var afbud fra Gert Nordklitgaard.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/14249, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  EUC Syd v/VEU centerchef Bent Bräuner deltager på mødet, og præsenterer deres muligheder for at understøtte, at flere unge i Aabenraa begynder på, og gennemfører en ungdomsuddannelse.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at oplægget fra EUC Syd og VEU centret drøftes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 02-05-2016

  Drøftet.

  Afbud fra Gert Nordklitgaard.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/17070, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Jf. Økonomiudvalgets rammeudmelding den 5. april 2016 skal der udarbejdes forslag basisbudget.

  Arbejdsmarkedsudvalgets andel udgør 0,137 mio. kr. i 2017 stigende til 0,274 mio. kr. i 2018-2020.

  Som bilag er vedlagt oversigt over forvaltningens forslag samt noter hertil.

  Der indgår ikke forslag fra B17 kataloget fra KL, idet forslagene vedrører overførselsudgifter og ikke serviceudgifter.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at forvaltningens forslag til budgetbidrag inkl. bidrag til omprioriteringskataloget godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 02-05-2016

  Godkendt.

  Mødet i august udvides og begynder kl. 15.00 for at have tid til økonomisk gennemgang.

  Afbud fra Gert Nordklitgaard.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/17457, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har, i samarbejde med budgetafdelingen, foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 31. marts 2016 i forhold til driftsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af evt. tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

  Jf. Økonomiudvalgets beslutning opdeles bevillingskontrolsagerne i 4 sager:

  • 1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)
  • 2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering
  • 3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsniveauer (netto 0)
  • 4. Tillægsbevillinger anlæg

  For Arbejdsmarkedsudvalgets vedkommende omfatter bevillingskontrollen pr. 31. marts 2016 2 bevillingskontrolsager – Omplaceringer indenfor eget udvalg, samt tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsniveauer.

  Denne sag vedrører Omplaceringer indenfor eget udvalg, hvilket udvalget selv er bemyndiget til at foretage.

  Som bilag er vedhæftet oversigt over udvalgets interne budgetomplaceringer, samt de hertil hørende noter.

  Endvidere er vedhæftet et bilag, der viser udvalgets samlede ansøgninger opdelt på de 4 bevillingskontrolsager.

  Herudover indgår en økonomisk oversigt med udvalgets resultat pr. 31. marts 2016.

  Samlet set viser bevillingskontrollen forventede merudgifter på serviceudgifterne på 1,3 mio. kr., 13 mio. kr. på overførselsudgifter og et forventet mindreforbrug på forsikrede ledige på 4,8 mio. kr. – i alt et samlet forventet merforbrug på 9,5 mio. kr.

  Det forventede merforbrug på 1,3 mio. kr. på serviceudgifterne vedrører hovedsageligt udgifter forbundet med integrationsområdet (bl.a. lægeerklæringer og tolkebistand). I forhold til integrationsområdet er det for nylig indgået en topartsaftale mellem KL og regeringen. Forvaltningen anbefaler derfor, at merforbruget på serviceudgifterne afventer afklaring af topartsaftalen.

  Det forventede merforbrug på 13 mio. kr. på overførselsudgifterne vedrører hovedsageligt merudgifter på jobafklaringsforløb, og sygedagpenge samt mindreudgifter på integrationsområdet (hovedsageligt lovændringer). På nuværende tidspunkt vides det ikke om der sker en midtvejsregulering til sommer 2016.

  Mindreforbruget på de forsikrede ledige på 4,8 mio. kr. vedrører hovedsageligt et forventet lavere ledighedsniveau. Forvaltningen forventer, at der til sommer 2016 vil komme en negativ midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet.

  Opsummeres ovenstående anbefaler forvaltningen ikke at søge en tillægsbevilling på nuværende tidspunkt, idet der afventes en afklaring af topartsaftalen, en evt. midtvejsregulering af budgetgarantien samt midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet til sommer 2016.

  Det forventede mer-/mindreforbrug er i nedenstående specificeret på politikområder.

  Arbejdsmarkedsudvalget
  (1.000 kr.)

  Forventet
  mer-/mindreforbrug
  2016

  Forventet ompl. ml. udvalg/bev.ni-veauer 2016

  Forventet midtvejsre-gulering 2016

  Forventet
  mer-/mindreforbrug
  2016

  Udfordringer:

  Serviceudgifter:

  Øvrige sociale udgifter

  1.273

  -299

  0

  1.572

  I alt serviceudgifter

  1.273

  -299

  0

  1.572

  Overførselsudgifter:

  Sygedagpenge og revalidering

  14.684

  327

  14.357

  0

  Kontanthjælp

  -647

  -512

  -135

  0

  Integration og enkeltydelser

  -3.741

  -97

  -4.124

  480

  Ledighedsydelse og fleksjob

  1.384

  185

  -345

  1.544

  Førtidspension

  1.320

  0

  1.320

  0

  I alt overførselsudgifter

  13.000

  -97

  11.073

  2.024

  Forsikrede ledige:

  Forsikrede ledige

  -4.751

  0

  -4.751

  0

  I alt forsikrede ledige

  -4.751

  0

  -4.751

  0

  Udfordringer i alt

  9.522

  -396

  6.322

  3.596

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at budgetomplaceringerne godkendes, og

  at der afventes, om der sker en midtvejsregulering til sommer 2016 samt afklaring af topartsaftalen, hvorfor der på nuværende tidspunkt ikke søges en tillægsbevilling.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 02-05-2016

  Godkendt.

  Afbud fra Gert Nordklitgaard.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/17457, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0).

  Som bilag er vedhæftet en oversigt over udvalgets ansøgte tillægsbevillinger, finansieret af andre udvalg/bevillingsniveauer, som netto giver 0, samt de hertil hørende noter.

  Økonomi og afledt drift

  Bevillingskontrollen pr. 31. marts 2016 udviser følgende ønsker om tillægsbevillinger finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (beløb i 1.000 kr.):

  Ønsker/Finansierende udvalg

  TB 2016

  RK 2017

  RK 2018

  RK 2019

  RK 2020

  Note

  Ønsker:

  Serviceudgifter:

  Forsikringspræmier

  1

  1

  1

  1

  1

  B2:2

  Tolkebistand

  -300

  -300

  -300

  -300

  -300

  B2:3

  Overførselsudgifter:

  Lejetab, Mejerihaven

  -397

  -397

  -198

  0

  0

  B2:1

  Tolkebistand

  300

  300

  300

  300

  300

  B2:4

  Ønsker Arbejdsmarkedsudvalget i alt

  -396

  -396

  -197

  1

  1

  Finansierende udvalg:

  Social- og Sundhedsudvalget

  397

  397

  198

  0

  0

  Økonomiudvalget

  -1

  -1

  -1

  -1

  -1

  Finansierende udvalg i alt

  396

  396

  197

  -1

  -1

  Balance

  0

  0

  0

  0

  0

  De enkelte punkter er uddybet nærmere i bilag til sagen. (se notenr. i tabellen).

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at ansøgningerne om tillægsbevillinger i 2016 (netto 0), finansieret af andre udvalg/bevillingsområder, jf. foranstående og vedhæftede bilag, godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 02-05-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud fra Gert Nordklitgaard.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/4750, Sagsinitialer: ekc

  Sagsfremstilling

  RAR Sydjylland skal sammen med kommunerne én gang årligt drøfte en strategi for kommunernes etablering af og opfølgning på anvendelse af nytteindsatsen. Endvidere kan RAR Sydjylland dispensere fra rimelighedskravet vedr. forholdet mellem antal ansatte uden tilskud og med tilskud efter ansøgning fra kommunerne også kaldet rimelighedskravet.

  Med kontanthjælpsreformen fra 1. januar 2014 blev nytteindsats indført som et aktiveringsredskab for især åbenlyst uddannelsesparate unge og jobparate kontanthjælpsmodtagere. I Aabenraa Kommune er KINA den udøvende i forhold til nytteindsatsen.

  Anbefalingerne fra RAR blev sendt i høring, hvor Forvaltningen kunne konstatere, at KINA, allerede administreres efter de anbefalinger, som RAR har opstillet. Høringssagen var til orientering i Arbejdsmarkedsudvalget på mødet den 7. marts 2016. På den baggrund blev der i høringssvaret meddelt, at Aabenraa Kommune ikke havde bemærkninger til RAR Sydjyllands anbefalinger.

  RAR Sydjylland har i vedlagt skrivelse af 16. marts 2016 fremsendt følgende: anbefalinger til anvendelse af nytteindsats:

  • Hensigten med nytteindsats bør være, at den motiverer borgeren til at søge ordinær uddannelse eller beskæftigelse.
  • Der skal i perioden, hvor borgeren er i nytteindsats, følges op, motiveres og gives mulighed for, at borgeren kan søge ordinært job og/eller uddannelse.
  • Der tages aktivt stilling til, at nytteindsatsen ikke er konkurrenceforvridende.
  • Der er en klar procedre for at sikre, at nytteindsatsen ikke erstatter ordinære driftsopgaver eller opgaver, der er budgetteret med i kommunen.
  • Rimelighedskravet skal være opfyldt, og det sikres, at kravet fortløbende er opfyldt, eller der søges dispensation hos RAR Sydjylland.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at RAR Sydjyllands anbefalinger for anvendelsen af nytteindsats tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 02-05-2016

  Godkendt.

  Afbud fra Gert Nordklitgaard.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/12967, Sagsinitialer: NLJ

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med slutevaluering af projekt om opkvalificering af langtidsledige på arbejdsmarkedsudvalgsmødet 1. feb. 2016 ønskede udvalget, at forvaltningen fremlægger et investeringsforslag til imødegåelse af langtidsledighed bl.a. ved hjælp af brancherettet opkvalificering. Ligeledes er bekæmpelse af langtidsledigheden et af ministermålene for Beskæftigelsesplanen 2016.

  Ledighedstallet for Aabenraa Kommune har i mange år ligget over ledighedstallene i de øvrige sønderjyske kommuner.

  Aabenraa havde i 2015 en bruttoledighed på 3,1% hvor de øvrige kommuner lå under 3%.  

  Bruttoledighed for forsikrede ledige

  2015

  Haderslev

  2,9

  Sønderborg

  2,8

  Tønder

  2,7

  Aabenraa

  3,1

  Andelen af forsikrede  langtidsledige af bruttoledigheden er 16,2% i Aabenraa Kommune hvor Sønderborg og Tønder ligger på hhv. 13,7% og 13,5% og Haderslev på 17,1%

  Andel af forsikrede ledige af bruttoledigheden

  Gennemsnitlig ledighed i de 12 forudgående mdr.

  Haderslev

  17,1

  Sønderborg

  13,7

  Tønder

  13,5

  Aabenraa

  16,2

  For at få bragt ledigheden på niveau med de bedste Sønderjyske kommuner er der behov for en styrket indsats for at forebygge og nedbringe langtidsledigheden.

  Jobcenteret foreslår tre typer indsatser:

  Tidlig forebyggelse

  I rammerne af den sidste del af implementering af beskæftigelsesreformen kommer der et værktøj til screening af ledige, der er i fare for at blive langtidsledige. For at øge effekten af screeningsværktøjet fremrykkes en målrettet indsats, der ligger ud over de hyppige samtaler og fælles a-kasse samtaler, der ligger i reformen.  Det kan gøres ved:

  CV guide, der giver individuel træning og hjælp til udarbejdelse af CV og skrivning af ansøgninger.

  Det er vores erfaringer at der for de målgrupper, der er i risiko for langtidsledighed er et stort behov for hjælp til at søge job, skrive jobansøgninger og sikre kvaliteten af CV’et.

  Coachende jobsamtaler til udsatte gruppe af forsikrede ledige hvor der er behov for samtaler af både længere varighed og samtaler, der ikke domineres af proceskrav.

  Jobformidler

  Jobformidlerfunktionen blev oprettet i forbindelse med beskæftigelsesreformen i 2015. Indsatsen beskrives i reformen som brug af en jobformidler til en særlig hånd-holdt indsats for ledige fra 16. mdr. Fra 1. marts 2015 til 18. april 2016 er der visiteret 357 unikke borgere til jobformidlerindsatsen, heraf er 101 borger kommet i job, 100 er fortsat i indsatsen, 80 er overgået til arbejdsmarkedsydelse og 76 er hhv. sygemeldte, på efterløn, eller fraflyttet osv.

  Det er jobcenterets vurdering, at andelen af borgere, der afsluttes til beskæftigelse/uddannelse kan øges. Dette kan opnås ved en halvering af sagstallet hos den ene sagsbehandler, der er på området fra de nuværende ca. 120 til ca. 60.

  Målrettet opkvalificering

  Arbejdsmarkedsudvalget godkendte i april 2014 et projekt om målrettet opkvalificering af forsikrede ledige. Beskæftigelseseffekten i dette projekt var på 58,1 %.

  Det er jobcenterets erfaring, at opkvalificering særligt målrettet langtidsledige og særligt målrettede områder med lav ledighed øger mulighederne for at komme i job for de grupper, der er i risiko for at blive langtidsledige. Det er dog også jobcenterets erfaring at netop langtidsledige er vanskelige at motivere til at påbegynde et opkvalificeringsforløb. Derfor er det vigtigt at opkvalificeringsforløbene både indeholder tilbud om konkrete job, og at indsatsen knyttes tæt sammen med jobformidlerindsatsen (se foregående forslag), og sker i tæt samarbejde med uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Der forventes derfor et stigende behov for midler til uddannelsesforløb på området.

  Forvaltningen vil frem til næste udvalgsmøde udarbejde forslag til anvisning af finansiering.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at der træffes principbeslutning om, at der arbejdes videre med en investeringstilgang omhandlende forebyggelse af langtidsledighed på det forsikrede område til budget 2017.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 02-05-2016

  Godkendt.

  Afbud fra Gert Nordklitgaard.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/13190, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har bedt Ankestyrelsen om at gennemføre en undersøgelse af kommunernes praksis ved anvendelsen af sygedagpengelovens § 7

  om uarbejdsdygtighed.

  Rapporten forelægges Arbejdsmarkedsudvalget, og skal i henhold til retssikkerhedslovens § 79 a forelægges kommunalbestyrelsen.

  Baggrunden for undersøgelsen er sygedagpengereformen, som trådte i kraft den 1. juli 2014, og som blandt andet har til mål at sikre, at sygemeldte er økonomisk sikrede i hele perioden, hvor de er uarbejdsdygtige på grund af egen sygdom.

  Reformen medførte, at revurderingstidspunktet blev rykket frem, så kommunen skal vurdere, om der er grundlag for at forlænge udbetalingen af sygedagpenge, når borgeren har modtaget sygedagpenge i mere end 22 uger i de 9 forudgående måneder.

  Udbetaling af sygedagpenge forudsætter bl.a., at borgeren er uarbejdsdygtig på grund af sygdom. Hvis borgeren er uarbejdsdygtig, men der ikke (længere) er grundlag for at

  forlænge udbetalingen af sygedagpenge, overgår borgeren til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse. På denne baggrund er vurderingen af uarbejdsdygtighed af afgørende betydning for borgerens forsørgelsesgrundlag.

  Formålet med undersøgelsen har været at belyse kommunernes anvendelse af § 7 i praksis, og om sagerne er tilstrækkeligt oplyste på afgørelsestidspunktet.

  For at sikre en tilfældig udvælgelse af sagerne har kommunerne udvalgt sagerne, så de vedrører de 10 seneste afgørelser truffet før den 1. juli 2015 fordelt på sagskategorier. De udvalgte sager må ikke være anket og videresendt til Ankestyrelsen med henblik på behandling.

  I praksisundersøgelsen indgår i alt 115 sager fordelt på 16 kommuner. Heraf vedrører 52 % af sagerne kvinder, og 48 % vedrører mænd. For Aabenraa Kommunes vedkommende indgår i alt 10 sager i praksisundersøgelsen.

  I 9 ud af de 10 sager finder Ankestyrelsen, at der er truffet en korrekt afgørelse, i overensstemmelse med reglerne. I en sag fandt Ankestyrelsen, der var truffet en forkert afgørelse, som ville være blevet ændret eller sagen hjemvist, hvis det havde været en klagesag. I denne sag havde Jobcentret vurderet, at tilstanden var stationær, og truffet afgørelse om stop af sygedagpenge efter § 7, stk. 5. Ankestyrelsen vurderer at tilstanden ikke var stationær. Det handler om fortolkning af en speciallægeerklæring, en fortolkning som jobcentret har taget til efterretning, og nu administrerer efter.

  Forvaltningen finder, på baggrund af praksisundersøgelsens resultater, at vi i Aabenraa Kommune administrerer efter gældende regler og praksis, i fm. behandling af sygedagpengesager efter Sygedagpengelovens § 7 om uarbejdsdygtighed.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Sygedagpengelovens § 7 om uarbejdsdygtighed tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 02-05-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud fra Gert Nordklitgaard.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/16421, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  Regeringen har den 17. marts 2016 indgået trepartsaftale på integrationsområdet med arbejdsmarkedets parter og efterfølgende en topartsaftale med KL, som udmønter dele af aftalerne i trepartsforhandlingerne.

  Fokus i trepartsaftalen er en mere jobrettet integrationsindsats. Et centralt forslag er en ny 2-årig integrationsgrunduddannelse (IGU). Derudover skal flygtninge og familiesammenførte som udgangspunkt mødes som jobparate, og den virksomhedsrettede indsats skal igangsættes hurtigere end i dag.

  Aabenraa Kommune er med vedtagelsen af investeringsstrategien på beskæftigelsesområdet i 2015 - KIK projektet, som også indbefatter integrationsindsatsen - på forkant med flere af initiativerne i trepartsaftalen.

  Topartsaftalen giver kommunerne under et en økonomisk indsprøjtning til integrationsindsatsen på godt en milliard kroner allerede i 2016.

  De mest centrale initiativer og tiltag i de to aftaler i forhold til beskæftigelsesindsatsen for flygtninge og familiesammenførte har forvaltningen beskrevet i et særskilt notat – se bilag.

  En række lovforslag er under udarbejdelse som opfølgning på treparts- og topartsforhandlingerne. Det forventes, at dele af ændringerne vil træde i kraft den 1. juli 2016.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,
  at punktet tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 02-05-2016

  Godkendt.

  Afbud fra Gert Nordklitgaard.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/15922, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  I juni 2014 besluttede Arbejdsmarkeds- og Økonomiudvalget i Aabenraa Kommune at igangsætte Citybike-projektet, der skulle evalueres efter 2 år. Følgende fremgår af den vedlagte foreløbige evaluering:

  • Projektet har set over hele perioden nået målene:

  o 30 standerpladser er etableret ved strandpromenaden og busstationen

  o 30 nye cykler indkøbt

  o Cyklerne bruges flittigt og i store dele af byen

  • Økonomi

  o Budgettet er overholdt 

  o Der er ikke bogført driftsudgifter eller sponsorindtægter, selvom ordningen har været i gang i knap et år. Dette tilskrives, at der kun har kørt brugte cykler rundt

  o 15-30 potentielle sponsorer er kontaktet marts 2016 – der er endnu ingen konkrete tilsagn om støtte 

  • Tilbagemeldinger

  o Der har været positive tilbagemeldinger

  o Der er forslag om etablering af standerpladser ved turistkontoret, campingpladsen i Aabenraa samt det nye campusområde

  I forhold til det oprindelige projektforslag har der været en merugift til indkøb af 20 brugte citybikes, som følge af, at de bestilte citybikes først blev leveret oktober 2015 – over et år senere end aftalt.

  Der er 3 mulige scenarier for projektet fremadrettet.

  Scenarie 1 – status quo

  Projektet videreføres som nu, hvor de nye cykler erstatter de gamle og de gamle cykler anvendes som reservecykler. Baseret på erfaringerne fra Århus udgør de årlige driftsudgifter omkring 1.000 kr. pr. cykel. Der har dog indtil videre været meget lave driftsudgifter og det skønnes, at den første periode vil kunne dækkes af mulige sponsorindtægter.

  Scenarie 2 - udvidelse

  Udvidelse med flere stationer på baggrund af de tilkendegivelser der er kommet. Dette medfører yderligere omkostninger til etablering af stationer. Omkostning pr. stander ligger baseret på de hidtidige erfaringer på ca. 2.500 kr. pr. stander. En udvidelse med yderligere 25 stationer vil således løbe op i ca. 62.500 kr.

  Scenarie 3 - nedlukning

  Nedlukning af ordningen hvorved de nyerhvervede og brugte cykler skal sælges. Der vil være en reduktion i forhold til de arbejdsopgaver, som ikke længere skal udføres.

  Der er  ikke ekstra lønomkostninger udover det, der ligger i KIS projektet.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at evalueringen tages til orientering,

  at citybike-projektet permanentgøres som beskrevet i scenarie 1, og

  at de årlige driftsudgifter afholdes indenfor eksisterende budget suppleret af sponsorindtægter.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 02-05-2016

  Godkendt.

  Afbud fra Gert Nordklitgaard.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/6729, Sagsinitialer: ekc

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget besluttede på mødet den 8. september 2015 at godkende ansøgning til Landsbyggefonden om

  prækvalifikation af nyt boligsocialt projekt på Høje Kolstrup. Prækvalificeringen i Landsbyggefonden er sket og byrådet skal nu behandle den endelige ansøgning. Ansøgningen er godkendt af bestyrelserne for Kolstrup Boligforening og Aabenraa Andelsboligforening på et fælles bestyrelsesmøde den 13. april 2016.

  Det blev ligeledes på mødet i Økonomiudvalget besluttet, at projektets politiske forankring er i Arbejdsmarkedsudvalget. Endelig betyder det nye projekt, at der udarbejdes en ny helhedsplan for Høje Kolstrup.

  Der afholdes indstillingsmøde om ansøgningen i Landsbyggefonden den 27. april, derfor kan der endnu forekomme mindre justeringer i forhold til selve aktivitetsbeskrivelserne. Budget og aktiviteter ligger dog fast.

  Ansøgningen forventes endelig godkendt af byrådet den 25. maj. Godkender byrådet ansøgningen, kan den herefter fremsendes til Landsbyggefonden.  Derfra forventes endelig tilsagn medio juni 2016.

  Det er det tredje boligsociale projekt i området siden 2008.

  I den sidste projektperiode, der sluttede i 2015, var der fokus på ”Trivsel, Aktivitet og Image”.

  Denne gang er projektperiode fra 1. juli 2016 – 30. juni 2020, og fokus er på 3 indsatsområder:  1) Tryghed og Trivsel, 2) Uddannelse og Beskæftigelse samt 3)  Forebyggelse og Forældreansvar.

  Der arbejdes med 15 forskellige aktiviteter indenfor de 3 forskellige indsatsområder.

  Prækvalifikationen  i Landsbyggefonden var  betinget af, at der blev arbejdet på at forstærke den tidlige forebyggelse blandt børn og unge og på en større sammenhæng i indsatsen.

  På møde med Landsbyggefonden den 10. februar 2016 faldt projektdesignet og budgettet for den nye ansøgning endeligt på plads. Landsbyggefonden hævede sin bevilling med 0,631 mio. kr., så det samlede projektbudget er på 11,482 mio. kr.  Landsbyggefonden bidrager med 8,131 mio. kr. boligforeningerne med 1,440 mio. kr. og Aabenraa Kommune bidrager med arbejdstimer, svarende til en værdi af 1,911 mio. kr. 

  Alle parterne i den nye helhedsplan har deltaget i udarbejdelse af projektansøgningen, og har desuden godkendt medfinansiering, som den fremgår af budgettet.

  Ansøgningen består af en strategisk aftale, der gælder for hele projektperioden, en delaftale for hver af de 3 indsatsområder og budget. I delaftalerne fremgår de partnere, der specifikt indgår i indsatsområderne.

  Der kan lokalt justeres i delaftalerne, så længe linjerne i den samlede ansøgning overholdes. Alle justeringer i delaftalerne skal godkendes af bestyrelsen/styregruppen.

  Projektorganisering:

  Efter krav fra Landsbyggefonden er der nedsat en bestyrelse/styregruppe samt følgegrupper for indsatsområderne.

  Styregruppen består af direktøren i SALUS Boligadministration samt vicekommunaldirektøren i Aabenraa Kommune.

  Der nedsættes derudover en særlig følgegruppe i boligforeningernes regi, som følger hele projektet.

  Gruppen fungerer som særlig følgegruppe på aktiviteterne ”Beboerambassadører” og ”reducering af udgifter ved fraflytning” under indsatsområde 1.

  Økonomi og afledt drift

  Det samlede projektbudget over 4 år er på 11,482 mio. kr., hvoraf Aabenraa Kommune bidrager med arbejdstimer til en samlet værdi af 1,911 mio. kr.

  Projektbudget for boligsocialt projekt Høje Kolstrup:

  Bidragsyder:

  Beløb i 1000 kr.

  Landsbyggefonden

  8.131

  Boligorganisation

  1.440

  Aabenraa Kommune

  1.911

  Total:

  11.482

  Bidraget fra Aabenraa Kommune finansieres indenfor de eksisterende budgetrammer.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at ansøgning til Landsbyggefonden om nyt boligsocialt projekt på Høje Kolstrup, godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 02-05-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud fra Gert Nordklitgaard.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/30801, Sagsinitialer: atha

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 2. juni 2014, at fastsætte nye mål og indgå nye aftaler med de kommunale- og selvejende idrætsfaciliteter.

  Baggrunden er, at driftsvilkårene for Aabenraa Kommunes kommunale og selvejende haller siden kommunalreformen i 2007 har været præget af forskellige tilskudsordninger.

  Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 30. november 2015, at iværksætte en idrætsfacilitetsanalyse. Analysen skulle rumme forslag til en ny tilskudsmodel, der bygger på principper om transparens og harmonisering og giver incitament til aktivitet. Formålet er at fremtidssikre idrætsfaciliteterne i hele kommunen og få mere idræt for pengene.

  Analysen og tilskudsmodellerne sendes i høring fra 11. april til 11. maj 2016 sammen med anbefalinger om:

  - at den nye tilskudsmodel indfases over en 3-årig periode

  - at en harmonisering af priserne for leje af haller, aktivitetslokaler og svømmehaller træder i kraft 1. januar 2017

  - indførelse af ensartet regnskabspraksis med ikrafttrædelse 1. januar 2017

  Analysen kategoriserer idrætsfaciliteterne ud fra deres størrelse, rolle og forudsætninger i lokalområdet. Den synliggør, at nogle idrætsfaciliteter hidtil har haft mere gunstige driftsforudsætninger end andre, og at de derfor kan blive udfordret på deres økonomi af de nye ensartede tilskudsprincipper, hvis de ikke udvikler sig.

  Den 3-årige overgangsperiode gør det muligt at tilpasse anlæggenes drift til de nye driftsvilkår. Det kan ske ved at arbejde videre med de udviklingsperspektiver, der er skitseret i samarbejde med de enkelte faciliteter i forbindelse med analysen. Det kan dreje sig om udbud af nye aktiviteter, aktiviteter i samarbejde med andre haller, samarbejde omkring drift, sundhedsfremmede tiltag etc.

  I det fremadrette arbejde med at udvikle faciliteterne skal der også tages højde for, hvordan afskrivning og investeringer kan indarbejdes i den enkelte facilitets budget.

  Kultur, Miljø & Erhverv har opbakning fra Social & Sundhed samt Børn & Skole til at agere proaktivt for at kunne støtte op om analysens anbefalinger, og forvaltningerne foreslår derfor, at der nedsættes arbejdsgrupper på tværs af kommunens forvaltninger, der skal komme med oplæg til:

  - hvordan man etablerer en driftsorganisation, som institutioner, der primært er finansieret af Kultur & Fritid, får mulighed for at blive en del af

  - hvordan Kultur & Fritid og Sundhed & Forebyggelse kan styrke deres samarbejde fx omkring udbud af sundhedsrelaterede aktiviteter og aktiviteter i dagtimerne. Det gælder blandt andet aktiviteterne i Sundhedscenteret i Rødekro og de aktiviteter, der foregår i regi af Servicelovens § 79

  - hvordan gebyr for leje af lokaler på skoler, borgerhuse m.fl. kan indføres for at stille alle ens

  - hvordan driften af svømmehallerne kan udvikles, så aktivitetsniveauet højnes og svømmehallernes økonomi forbedres blandt andet via en ny model for skolesvømning.

  Konsulent fra firmaet Frejo&Steen deltog i Kultur- og Fritidsudvalgsmødet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at oplægget sendes i høring, og

  at sagen forelægges Børne- og Uddannelsesudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-04-2016

  1. at Godkendt, analysen og forslag til tilskudsmodel sendes i offentlig hørring.

  2. at Analysen og forslag til tilskudsmodel sendes til orientering i samtlige stående udvalg. 

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-04-2016

  Taget til efterretning med bemærkning om, at Børne- og Uddannelsesudvalget inddrages inden der træffes beslutning om driften af svømmehallerne.

  Afbud: Rasmus Lyngbak Bøgen

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 12-04-2016

  1. at godkendt.
  2. at taget til efterretning.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 02-05-2016

  Taget til orientering.

  Afbud: Gert Nordklitgaard.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/17562, Sagsinitialer: NLJ

  Sagsfremstilling

  Jobcenteret har aftalt et opkvalificeringsforløb med Danish Crown, Blans afdelingen for 16 ledige borgere med henblik på efterfølgende ansættelse på aftenhold i opskæring.

  Opkvalificeringsforløbet har en varighed på 4 uger og benyttes til at vurdere, om borgeren kan klare det fysiske arbejde. Danish Crown vil under forløbet vurdere, om borgerne egner sig til arbejdet og såfremt de gør det, vil de efterfølgende blive tilbudt arbejde. Det forventes, at vi skal finde en bruttopulje på omkring det dobbelte.

  Arbejdstiden er på aftenhold (32 t.) i perioden kl. 15-23 fire dage om ugen. Da transportmuligheder til Blans er dårlige, har Jobcenter Aabenraa valgt at sørge for bustransport fra opsamlingspunkter i Kommunen i opkvalificeringsperioden.

  Der er indhentet tilbud på bustransport for hele praktikperioden på i alt 46.000 kr. ekskl. moms. Udgiften afholdes af Jobcenteret.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 02-05-2016

  Godkendt.

  Afbud fra Gert Nordklitgaard.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/3856, Sagsinitialer: MKRI

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 02-05-2016

  -

  Afbud fra Gert Nordklitgaard.