Beslutningsprotokol

mandag den 6. juni 2016 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Ejler Schütt, Martin Ugilt Thomsen, Bent Sørensen, Lars Kristensen, Kim Brandt, Erik Uldall Hansen, Gert Nordklitgaard
Bemærkninger: Afbud: Erik Uldall Hansen
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/14249, Sagsinitialer: ekc

  Sagsfremstilling

  Konstitueret kontorleder for ydelseskontoret i jobcenteret, Jette Nissen, orientere om kontoret, dets opgaver mv.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at orienteringen fra konstitueret kontorleder Jette Nissen tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-06-2016

  Taget til orientering.

  Afbud fra Erik Uldall Hansen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/18087, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommunes eksterne revision Ernst & Young har fremsendt revisionsberetning nr. 10 om revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. vedrørende regnskabsåret 2015.

  Revisionsberetningen for 2015 har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at revisionsberetning nr. 10, hvad angår Arbejdsmarkedsudvalgets områder, tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-06-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud fra Erik Uldall Hansen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/12967, Sagsinitialer: NLJ

  Sagsfremstilling

  Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på deres møde den 2. maj 2016 at få udarbejdet et forslag til en kommunal investeringsstrategi til forebyggelse af langtidsledighed på det forsikrede område til budget 2017. Det foreslås at kalde investeringen KIL (Kommunal Investeringsstrategi for Langtidsledige).

  Jobcenteret foreslår en investeringsstrategi for perioden 2017-2019. Strategien har til mål at reducere langtidsledigheden udtrykt i antal forsikrede ledige med høj medfinansiering (80%) med 10 helårspersoner i 2017 og 21helårspersoner i 2018 og fremover.

  Jobcenteret forslår tre typer af indsatser:

  Målrettet opkvalificering

  Det er jobcenterets erfaring, at opkvalificering særligt målrettet langtidsledige og særligt målrettede områder med lav ledighed øger mulighederne for at komme i job. Det er dog også jobcenterets erfaring, at netop langtidsledige er vanskelige at motivere til at påbegynde et opkvalificeringsforløb. Indsatsen er derfor tæt knyttet til jobformidlerindsatsen. Og for at understøtte indsatsen skal opkvalificeringsforløbene indeholde tilbud om konkrete job.

  Opkvalificeringstilbuddene er tilrettet arbejdsmarkedets aktuelle behov og vil i første omgang omfatte følgende tilbud: struktør/beton, lager/logistik, rengøring, industri, detail, phoner.

  Indsatsen forventes at medføre øgede udgifter til opkvalificering på 0,5 mio. kr.

  Tidlig forebyggelse

  Fremrykket indsats, der ligger ud over de hyppige samtaler og fælles a-kasse samtaler, der ligger i reformen. Det gøres ved følgende indsatser:

  CV guide der giver individuel træning og hjælp til udarbejdelse af CV og skrivning af ansøgninger.

  Coachende jobsamtaler til udsatte gruppe af forsikrede ledige, hvor der er behov for samtaler af både længere varighed og samtaler, der ikke domineres af proceskrav.

  Jobcenteret forslår, at der oprettes en CV guide funktion, der samtidig har til opgave at gennemføre coachende samtaler. Dette kan gennemføres ved at tilføre et årsværk til jobcenteret, eller købe ydelsen hos en ekstern leverandør.

  Jobformidler

  Jobformidlerfunktionen blev oprettet i forbindelse med beskæftigelsesreformen i 2015. Jobformidler har til opgave at gennemføre en særlig håndholdt indsats for ledige fra 16. mdr. i ledighed.

  Det er jobcenterets vurdering, at andelen af borgere der afsluttes til beskæftigelse/uddannelse, kan øges ved en mere intensiv indsats. Jobcenteret foreslår derfor, at det nuværende sagstal på 120 sager halveres til 60 ved at udvide funktionen med et årsværk.

  Forvaltningen anbefaler, at investeringsstrategien indarbejdes som en del af budget 2017-2020.

  Opfølgning på målene vil ske ud fra antal af borgere pr. 1.1.2017 målt ift. niveauet i landsdelen, som Aabenraa Kommune befinder sig i.

  Økonomi og afledt drift

  I budget 2016-2019 blev det besluttet at budgettere med et lokalt skøn på udgifter til forsikrede ledige, der var lavere end det udmeldte beskæftigelsestilskud. Det lokale skøn ligger 6,613 mio. kr. under beskæftigelsestilskuddet, og vil også skulle hentes ind udover nedenstående investering.

  Finansieringssiden

  Kommunernes udgifter vedr. forsikrede ledige (a-dagpenge og beskæftigelsesindsatsen) finansieres af et beskæftigelsestilskud på finansieringssiden. Kommunerne under ét er fuldt finansierede, når beskæftigelsestilskuddet endelig opgøres og efterregulereres i det efterfølgende år. Beskæftigelsestilskuddet opgøres på baggrund af udgifterne på området, og tilskuddet fordeles på landsdelen ud fra ledigheden to år tidligere. 

  En besparelse på udgifterne er ikke ensbetydende med, at der en besparelse for kommunen, idet beskæftigelsestilskuddet på finansieringssiden kan blive nedsat, som følge af lavere udgifter. Der er dermed ingen garanti for, at investeringen giver det forventede afkast, idet finansieringsordningen på forsikrede ledige også afhænger af andre kommuners resultat på området.

  Hvis kommunen gør det dårligere end andre kommuner og har højere udgifter kan det i modsat fald betyde, at beskæftigelsestilskuddet ikke kan dække udgifterne på området.

  Drift

  I nedenstående ses forvaltningens forventninger til investeringer og besparelser. Besparelsen på Arbejdsmarkedsudvalgets område er på a-dagpenge.

  Opsummering
  (1.000 kr.)

  Budget 2017

  Budget 2018

  Budget 2019

  I alt

  Budget 2020

  Investering ØK

  864

  864

  864

  2.592

  432

  Investering AU

  500

  500

  500

  1.500

  0

  Besparelse AU

  -1.648

  -3.461

  -3.461

  -8.570

  -3.461

  I alt netto

  -284

  -2.097

  -2.097

  -4.478

  -3.029

  I tabellen ses investeringen og besparelsen opdelt på udvalg og år. Samlet er investeringen opgjort til 4,092 mio. kr. (2,592+1,500 mio. kr.) og der forventes besparelser på 8,570 mio. kr. set over den 3 årige periode.

  Investeringen på driftssiden forventes at være finansieret i starten af projektperioden. Fra 2020 forventes  der en årlig nettobesparelse på 3,029 mio. kr. i hvert af de efterfølgende år.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at indsatserne under hvert af de 3 hovedindsatsområder i indsatsplanen godkendes, og

  at investeringsstrategien indarbejdes som en del af budget 2017-2020.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-06-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud fra Erik Uldall Hansen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/20814, Sagsinitialer: ekc

  Sagsfremstilling

  Arbejdsmarkedsudvalget orienteres i denne sag om status for projekterne under Sundhedsplanen 2015-2016.

  Sundhedsplanen 2015-2016 beskriver overordnet, hvilke sundhedsindsatser kommunen arbejder med i 2015 og 2016. I sundhedsplanen er der derfor indenfor de 11 indsatsområder, synliggjort 62 indsatser/projekter, der bidrager til at forbedre sundhedstilstanden for borgerne i Aabenraa Kommune. Sundhedsplanen skal sikre, at visionerne for kommunens sundhedspolitik 2012-2020 bliver opfyldt. Visionerne heri er:

  • Vi vil have flere sunde borgere med godt helbred og høj livskvalitet
  • Aabenraa kommune skal være kendt som kommunen, hvor der træffes sunde valg
  • Aabenraa skal evne at skabe sunde sammenhænge og effekt af sundhedsindsatsen

  Det generelle statusbillede for Sundhedsplanen 2015-2016 er, at der er fremdrift i alle projekter og indsatser. De følger tidsplanerne og en del er allerede implementeret i den daglige drift. Enkelte projekter er lukket, hvor projekterne er blevet erstattet af andre indsatser.

  Status for de arbejdsmarkedsrelaterede projekter er:

  • Det helbredsafklarende ressourcecenter: Projektet følger planen.
  • Ressource- og rehabiliteringsforløb: Projektet er i gang og følger planen.
  • Sygemeldte med senhjerneskade: Projektet er afsluttet i 2014 og har været brobygning til et fortløbende samarbejde mellem Jobcenter, Træning og Forebyggelse og behandlingssystemet. Ledelsen i Jobcenteret har fastholdt og implementeret indsatsen i ordinær drift, og målgruppen er udvidet fra sygedagpengemodtagere til også at indbefatte senhjerneskadede på kontanthjælp, ledighedsydelse, fleksjob, ressourceforløb, jobafklaringsforløb, integration og borgere uden ydelse.
  • Arbejde og Sundhed: Udvikling og samarbejde mellem Arbejde og Sundhed og Jobcenteret sker med en tæt dialog parterne imellem. Der har været visse udfordringer i forhold til håndteringen af de henviste borgere, idet den borgergruppe, som får tilbud i Arbejde og Sundhed, har ændret sig siden opstarten af samarbejdet. Der har været stor efterspørgsel fra Jobcenteret på virksomhedskonsulent- og ergoterapeutfunktionen, hvorfor der er tilført flere ressourcer til disse funktioner.

  Der arbejdes lige nu med den kommende Sundhedsplan, der skal gælde fra 2017. Hensigten er, at den skal indeholde færre konkrete projekter og indsatser, som dels skal have et større sundhedsfagligt indhold, dels have fastsatte effektmål.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at status tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-06-2016

  Godkendt.

  Afbud fra Erik Uldall Hansen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/18756, Sagsinitialer: tck

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget har godkendt rammen for Aabenraas Veteranstrategi – Anerkendelse, Støtte og Oplysning.

  Staben har på baggrund af denne ramme i samarbejde med Jobcenter og Borgerservice, Børn og Skole og Social & Sundhed udarbejdet et udkast til veteranstrategien.

  Med veteranstrategien anerkender Aabenraa den indsats, som hjemvendte veteranerne har ydet for Danmark under internationale missioner, og de kompetencer, som veteraner kan tilbyde samfundet og erhvervslivet, når de kommer hjem.

  Målet er, at veteranerne kommer godt videre med Det Gode Liv i familien, på arbejdsmarkedet og i det samfund, som de oprindeligt blev udsendt af.

  Samtidig sikrer veteranstrategien et konstant fokus på støtten til de veteraner og de pårørende, der har nogle helt særlige udfordringer, som følge af veteranens meget barske oplevelser under udsendelse. Det kan være fysiske handicap eller psykiske skader, men der kan også være tale om afledte udfordringer i forhold til familie og børn, beskæftigelse og økonomi eller rusmidler.

  Endelig bidrager en veteranstrategi til oplysning om veteraners kompetencer og udfordringer både til borgerne og til kommunens ledere og sagsbehandlere.

  Veteranstrategiens indhold (udkast)

  Indholdsmæssigt beskriver strategien, hvordan kommunen allerede målrettet arbejder med veteraner, som har alvorlige udfordringer. Kommunens veterankoordinator har eksempelvis fokus på særligt udfordrede veteraner, som indgår i psykiatri- og beskæftigelsestilbud.

  Men strategien beskæftiger sig også med, hvordan kommunen kan fokusere på de stærke kompetencer, som veteraner har opøvet under deres udsendelse. Kompetencer som er efterspurgte på arbejdsmarkedet.

  Det er vigtigt at anerkende, at det kun er op til 10 procent af veteranerne, som har eller risikerer at få udfordringer i varierende grad, mens det store flertal kommer styrkede tilbage fra en udsendelse.

  Iflg. Veterancenteret under Forsvaret har Aabenraa 288 veteraner bosat i kommunen (2016). I det tal indgår borgere, som har været udsendt af Forsvaret, Politiet, Hjemmeværnet og Beredskabet, samt som hovedregel sundhedsfagligt personel og præster, som typisk er udlånt til Forsvaret, mens de er udsendt. Dertil kommer et ukendt mindre antal borgere, som f.eks. har været udsendt af NGO’ere, internationale organisationer eller Udenrigsministeriet.

  I Aabenraa er færre end 10 tidligere udsendte (2016) i længerevarende psykiatri og/eller beskæftigelsesforløb samt revalidering.

  Statens indsats for veteranerne

  Staten har siden 2010 via Finansloven og Forsvarsforlig afsat midler til særlige ordninger for hjemvendte veteraner med støttebehov bl.a. til drift af veteranhjem og midlertidige boliger for veteraner, herunder støtte til Camp Frøslev i Aabenraa kommune, som tilbyder ophold for veteraner og deres familier.

  Derfor er der heller ingen planer om oprettelse af et kommunalt drevet veteranhjem eller soldaterhjem i Aabenraa. Dels er det en statslig opgave og dels er antallet af veteraner i Aabenraa Kommune lavere end i kommuner med garnisonsbyer.

  Tidsplan

  Eventuelle bemærkninger til udkastet fra Arbejdsmarkedsvalget (6/6), Børne- og Uddannelsesudvalget (7/6) og Social- og Sundhedsudvalget (14/6) indarbejdes medio juni.

  Herefter forelægges udkastet for Økonomiudvalget (21/6).

  Hvorefter udkastet sendes i ekstern høring frem til 10. august.

  Ultimo august afholdes et informationsmøde med oplæg fra Forsvarets Veterancenter for alle relevante sagsbehandlere og ledere i Aabenraa kommune.

  Den endelige veteranstrategi forventes lanceret 5. september ifm. Flagdagen for Danmarks Udsendte.

  Høring/udtalelse

  Der findes i Danmark et større antal organisationer, foreninger mv. for veteraner fra Danmarks deltagelse i internationale missioner fra 1948 til i dag.

  Dertil kommer Forsvarets egen indsats for de hjemvendte veteraner bl.a. via Veterancenteret.

  En høringsproces af disse organisationer, foreninger og institutioner giver mulighed for at indhente kommentarer til et foreløbigt udkast til en veteranstrategi. Samtidig anerkender en høring disse organisationer, foreninger og institutioners indsigt og indsats for de danske veteraner.

  Forsvarets medarbejderorganisationer høres også.

  Indstilling

  Jobcenter & Borgerservice, Børn og Skole og Social & Sundhed indstiller,

  at udvalget afgiver eventuelle bemærkninger til udkastet til Veteranstrategien – Anerkendelse, Støtte og Oplysning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-06-2016

  I afsnit 4 foreslås, at det betones, at det er en statsopgave at dokumentere veteranernes kvalifikationer, men at givet de ikke er registret er det et særligt opmærksomhedspunkt ved den kommunale sagsbehandling. Derudover ingen bemærkninger.

  Afbud fra Erik Uldall Hansen.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-06-2016

  Ingen bemærkninger.

  Afbud: Rasmus Lyngbak Bøgen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/32530, Sagsinitialer: LHH

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget skal i denne sag drøfte etablering af Frivilligcenter Aabenraa, og træffe beslutning om den kommunale medfinansiering.

  Afdelingschef Lars Harding Hansen fra Ledelse & udvikling deltager i Kultur- og Fritidsudvalgsmødet under behandlingen af dette punkt. 

  På baggrund af arbejdet med at etablere et frivilligcenter i Aabenraa, inviterer Social- og Sundhedsudvalget relevante fagudvalg til et samarbejde om frivillighed og anmoder om, at der træffes beslutning om økonomisk medfinansiering af den kommunale andel af driftsøkonomien fra og med budget 2017.

  Med henvisning til mål i Ældre og Handicappolitikkerne ser Social- og Sundhedsudvalget en fælles værdi i at indlede et samarbejde omkring frivillighed med det formål at udvikle og styrke den frivillige indsats. Begrundelsen er, at der i fremtiden vil være behov for flere aktive borgere indenfor alle interesseområder og på tværs af fagudvalgenes opgaver. 

  I forbindelse med forarbejdet og den gennemførte dialogproces med de frivillige foreninger er der nedsat en udviklingsgruppe med deltagelse fra relevante forvaltninger. Udviklingsgruppen har drøftet muligheden for samarbejde om frivillighed for bedre at understøtte fremtidens fællesskaber og frivillighed ved, at det prioriteres som en fælles indsats på tværs af forvaltninger og politiske fagudvalg.  

  Et frivilligcenter er organiseret som en forening af foreninger af frivillige, der beskæftiger sig med frivilligt socialt arbejde indenfor alle aldersgrupper. Et frivilligcenter har en bestyrelse, som ansætter det personale, som arbejder med centrets opgaver. Der findes mere end 60 frivilligcentre i Danmark, der er finansieret af et fast statstilskud på 350.000 kr. om året og en tilsvarende kommunal medfinansiering. Mange frivilligcentre søger også PUF midler (Pulje til frivilligt socialt arbejde) til finansiering af aktiviteter.
   
  Formålet med etablering af et Frivilligcenter Aabenraa er at understøtte det eksisterende frivillighedsarbejde, foreningslivet lokalt og udvikle fremtidens frivillighed i fællesskab med borgerne i kommunen. Det kan bl.a. ske ved at:

  · tilbyde opkvalificering af frivillige foreninger og initiativer ved at yde konsulentbistand og rådgivning om drift og udvikling, fx rekruttering af frivillige, bestyrelsesarbejde og fundraising. 

  · hjælpe nye frivillige initiativer i gang gennem sparring og rådgivning, fx om vedtægter, økonomi og relevante samarbejdspartnere

  · igangsætte netværk og samarbejde på tværs af foreninger, fx gennem temadage og kurser

  · skabe dialog mellem foreninger og relevante samarbejdspartnere, fx via dialog- og temamøder, hvor kommunen eller virksomheder og de frivillige foreninger mødes

  · synliggøre og formidle mulighederne i den frivillige verden, fx med foreningsvejvisere, frivilligjob-oversigter og personlige samtaler med potentielle frivillige og borgere.

  Aabenraa Kommune har søgt og fået bevilget statstilskud til udvikling og etablering af et frivilligcenter i Aabenraa. Social og Sundhedsforvaltningen har det ledelsesmæssige, juridiske og organisatoriske ansvar for bevillingen. 

  I 2016 er der bevilget 510.000 kr. mod en kommunal medfinansiering på 190.000 kr. I 2017 bevilges der ved forlængelse af ansøgningen 430.000 kr. mod en kommunal medfinansiering på 270.000 kr.

  I 2018 og frem ændres status for Frivilligcenter Aabenraa. På baggrund af en ansøgning bevilger Socialstyrelsen et fast årligt tilskud til drift af et frivilligcenter på 350.000 kr. mod en forventet tilsvarende kommunal medfinansiering.  

  I bevillingsskrivelsen er der opstillet 4 kriterier, der skal opfyldes for at få statstilskud til opstart. Det er følgende:

  · Der skal etableres et netværk mellem foreninger

  · Frivilligcentret skal synliggøre det frivillige arbejde

  · Frivilligcentret skal yde foreningsservice

  · Der skal med udgang af december 2017 være 20 medlemsforeninger.

  Et frivilligcenter i Aabenraa forventes at indfri de 4 kriterier og opnå permanet statstilskud.

  Social- og Sundhedsudvalget anmoder om en drøftelse i øvrige relevante fagudvalg med henblik på 1) at indlede et samarbejde omkring Frivilligcenter Aabenraa og styrkelsen af det frivillige arbejde, 2) at bidrage til den kommunale økonomiske medfinansiering i budget 2017 på 270.000 kr. Fra 2018 og frem får Frivilligcenter Aabenraa status af en forening med selvstændig bestyrelse, der skal ansøge staten om et årligt statstilskud på 350.000 kr. og kommunen om en tilsvarende kommunal medfinansiering. En model kunne være, at den kommunale medfinansiering deles ligeligt mellem de politiske fagudvalg, som træffer beslutning om at deltage.

  Begrundelsen for at rejse sagen er, at Social- og Sundhedsudvalget ønsker en debat og beslutning omkring det fælles politiske ansvar for at udvikle fremtidens frivillighed som supplement til kommunens opgaveløsning. 

  Der vedlægges 2 bilag. En kort projektbeskrivelse og bevillingsskrivelsen.

  Arbejdsmarkedsudvalget har finansieret en frivillighedskoordinator via KIK-projekt. Opgaven her er især koncentreret om at integrere flygtninge i foreningslivet og på anden måde introducere til lokalsamfundet.

  Såfremt forespørgslen fra Social- og Sundhedsudvalget skal ses som et ønske om medfinansiering, vil det kræve, at andre aktiviteter under Arbejdsmarkedsudvalget skal reduceres tilsvarende. Det ser Jobcenter og Borgerserviceforvaltningen ikke umiddelbart som en god ide.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at samarbejde med Social- og Sundhedsudvalget om Frivilligcenter Aabenraa drøftes,

  at Arbejdsmarkedsudvalget tilkendegiver opbakning til ideen om at styrke samarbejdet i forhold til de frivillige,

  at frivillighedskoordinatoren ifm. KIK-projekt efter nærmere dialog kan indgå i tilknytning til centret, og

  at der ikke p.t. afsættes yderligere midler til frivillighedsområdet fra Arbejdsmarkedsudvalget.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-06-2016

  Godkendt.

  Afbud fra Erik Uldall Hansen.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-06-2016

  Godkendt.

  Afbud: Rasmus Lyngbak Bøgen

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/20940, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, har i april måned i år offentliggjort en rapport om den del af integrationsindsatsen, der retter sig mod indvandrernes integration på arbejdsmarkedet og hovedsageligt med fokus på den del af den beskæftigelsesrettede indsats, der foregår i jobcentrene.

  Benchmarkingindikatorerne i rapporten indikerer, om kommunen klarer sig bedre eller dårligere, end hvad der forventes på baggrund af rammevilkårene. Dermed afspejler indikatorerne de respektive kommuners gennemsnitlige integrationssucces fra 2006 til og med 2014.

  Rapporten sammenligner specifikt integrationen af to grupper af indvandrere, der historisk har haft en meget lav tilknytning til arbejdsmarkedet, og hvor behovet for en effektiv beskæftigelsesindsats derfor er stor. De to grupper er ledige ikke-vestlige indvandrere med problemer ud over ledighed, der har været i Danmark i mere end tre år og nytilkomne flygtninge og familiesammenførte under integrationsperioden.

  I rapporten gøres opmærksom på, at der ikke er statistisk sikkerhed for ranglisteplaceringen for op mod 2/3 af kommunerne. Samt at analyserne ikke tager højde for, at nogle kommuner bruger flere ressourcer end andre på målgrupperne.

  Aabenraa er i rapporten placeret i gruppe 4 ud af 5 - hvor gruppe 1 er de bedste - hvad angår at få ikke-vestlige indvandrere med problemer ud over ledighed samt nytilkomne flygtninge og familiesammenførte under integrationsloven i beskæftigelse. Der er ifølge rapporten uden tvivl et forbedringspotentiale fra de mindst succesfulde til de mest succesfulde kommuner.

  Det er den samme konklusion vi her i Aabenraa nåede frem til tilbage i 2015. Det førte til, at Arbejdsmarkedsudvalget i maj 2015 investerede 1,4 mio. kr. på området, og efterfølgende at Byrådet foretog yderligere investeringer på området som en del af KIK.

  Hvad gør de bedste kommuner anderledes end de knap så gode?

  Det fulde svar på det spørgsmål ligger uden for opdraget for KORA rapporten, men der peges på, at blandt de undersøgte indsatser er der kun stærk evidens for en positiv effekt af privat løntilskud og en lidt svagere evidens af positiv effekt af virksomhedsrettet aktivering generelt. Endvidere at ansættelse i vikarbureauer er en effektiv måde at få øget indvandreres beskæftigelse, også på længere sigt.

  I Aabenraa Kommune bruger vi virksomhedsrettet aktivering og løntilskud meget målrettet i KIK indsatsen, og effekterne kan allerede ses. Ud af de nytilkomne flygtninge og familiesammenførte vi modtog i 2013 er 67 procent i dag selvforsørgede. For dem der kom i 2014 og 2015 er det hhv. 25 og 21 procent, som i dag er selvforsørgede.

  Vikarbureauer bruger vi også i mindre omfang, men ofte er det sproglige barrierer, der gør, at integrationsborgerne bliver valgt fra til vikarjobs.

  Endvidere viser Litteraturstudiet i rapporten, at sprogundervisning kombineret med virksomhedsrettede ordninger og vejledning fra kommunal side er det, som virker rigtig godt i forhold til at få den her målgruppe i job.

  Denne kombination indgår efter bestået andet modul i aftalen, der er indgået med Sprogskolen.

  Forvaltningen finder på den baggrund ikke, at KORA rapporten tilfører ny viden, der gør, at vi bør ændre noget i vores nuværende indsats på integrationsområdet.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-06-2016

  Godkendt.

  Afbud fra Erik Uldall Hansen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/2048, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag drøfte første udkast til beskæftigelsesplan 2017, der er vedlagt dagsorden. I udkastet er der foreslået følgende 4 lokale mål:

  • Reduktion i antallet af borgere på kontant- og uddannelseshjælp såvel blandt de aktivitetsparate og som noget nyt blandt de jobparate borgere.
  • Selvforsørgelse for borgere omfattet af integrationsprogrammet.
  • Reduktion af langtidsledigheden for borgere på A-dagpenge.
  • Som et nyt mål færre borgere på jobafklaringsforløb.

  Derudover forventer forvaltningen, at der bliver udmeldt nogenlunde de samme 4 ministermål som for 2016 med fokus på unges uddannelse, tværfaglig indsats, samarbejdet med virksomhederne og langtidsledigheden.

  De 4 foreslåede lokale mål skal ses som svar på de lokale udfordringer, der er identificeret på baggrund af mødet i Dialogforum og interne drøftelser. 

  • Udviklingen på kontant- og uddannelseshjælp
  • Langtidsledigheden
  • Udviklingen for jobafklaringsforløb
  • Tilgangen af borgere på integrationsområdet
  • At for få unge gennemfører en uddannelse
  • At lediges kompetencer ikke matcher virksomhedernes efterspørgsel
  • Den faldende arbejdsstyrke
  • At en stor del af kommunens borgere har været lang tid på offentlig forsørgelse.

  I det foreliggende udkast er der foreslået følgende indsatser:

  • For at forebygge stigning i antallet af jobparate borgere på kontanthjælp omlægges indsatsen med fokus på fremrykket visitation og tilknytning af virksomhedskonsulenter og jobformidling.
  • Etablering af en tværgående enhed målrettet særligt udsatte familier.
  • Kommunal Investering i forebyggelse af langtidsledighed på det forsikrede område (KIL)
  • Samarbejdet med virksomhederne
   • Virksomheder, der tager socialt ansvar kan tildeles et CSR-mærke.   
   • Jobcenteret skal være en attraktiv samarbejdspartner for virksomhederne ift. arbejdskraftbehov og et mere rummeligt arbejdsmarked.
   • Jobcenteret skal arbejde mere målrettet med opkvalificering af arbejdsstyrken.
   • Kampagner på udvalgte områder f.eks. voksenlærlinge.
  • Videreførelse af KIK-projektet for at reducere antallet af aktivitetsparate borgere samt gøre borgere omfattet af integrationsprogrammet selvforsørgende.
  • Tværgående lokalt samarbejde mellem de sønderjyske jobcentre på prioriterede områder bl.a. i forbindelse med udflytningen af statslige arbejdspladser til Sønderjylland.  
  • Nye investeringstiltag rettet mod langtidsledige på A-dagpenge (KIL) samt Jobparate kontanthjælpsmodtagere.

  En stor del af beskæftigelsesplan 2016 videreføres i 2017. Det gælder ikke mindst indsatserne i forbindelse med investeringsstrategien KIK. Der er opnået en række resultater, hvoraf de væsentligste er:

  • At der er et kraftigt fald i antallet af aktivitetsparate borgere bl.a. som følge af tiltagene i KIK-projektet.
  • At de seneste tal for selvforsørgelse blandt borgere der afslutter integrationsforløbet viser, at over halvdelen er selvforsørgende.
  • At over 1.500 virksomheder det seneste år har givet plads til over 3.300 udsatte borgere i ansættelser på særlige vilkår.
  • At Kina og KIS bidrager til at løse samfundsnyttige opgaver samtidig med at borgernes rådighed afprøves.
  • At det er lykkedes kommunen at reducere antallet af borgere på forsørgelsesydelser.

  Det fremgår af tidsplanen for beskæftigelsesplan 2017, at Arbejdsmarkedsudvalget i juni bl.a. med udgangspunkt i resultatrevisionen og debatoplægget fra Arbejdsmarkedskontor Syd skal komme med input til beskæftigelsesplanen. Da der ikke længere udarbejdes

  Debatoplæg, og der ikke foreligger en resultatrevision, har sekretariatet udarbejdet et kort notat, der er vedlagt dagsorden, hvor udfordringer og mulige løsninger fremgår. 

  Derudover er der vedlagt et referat af mødet 5. april i Dialogforum vedrørende beskæftigelsespolitik ved Aabenraa

  Kommune, der er kommet med input til beskæftigelsesplanen. Disse er indarbejdet i det vedlagte udkast til beskæftigelsesplan.

  I forhold til den endelige beskæftigelsesplan udestår fortsat layoutmæssige justeringer herunder nye billeder på for- og bagside.

  På baggrund af dagens input fra Arbejdsmarkedsudvalget udarbejder forvaltningen et revideret udkast til Arbejdsmarkedsudvalgets møde i september 2016.

  Lovgrundlag

  Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Lov nr. 1482 af 23/12/2014)  § 4.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at Arbejdsmarkedsudvalget drøfter udkast til beskæftigelsesplan 2017 med særlig fokus på udvælgelsen af de lokale mål.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-06-2016

  Mere fokus på voksenlærlinge. Juster ”Borgere på sygedagpenge og jobafklaring”. Derudover godkendt.

  Afbud fra Erik Uldall Hansen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/16134, Sagsinitialer: pkle

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget har efter indstilling fra Arbejdsmarkedsudvalget besluttet, at indføre et CSR-mærke for de virksomheder i Aabenraa Kommune, der påtager sig et socialt ansvar i forhold visse grupper indenfor arbejdsmarkedet, bl.a. personer i virksomhedspraktik, fleksjob og lærlinge.

  Mærket uddeles første gang i august 2016, og ansøgningsrunden startede 15. april 2016, og løber indtil 15. juli 2016.

  Fra begyndelsen af april har der været en række aktiviteter for at profilere CSR mærket og ikke mindst virksomhedernes opmærksomhed på muligheden, ansøgningsperiode, mv. Borgmesteren har besøgt virksomheder, Jobcenteret besøger virksomheder, der annonceres lokalt, og der er skrevet og udgivet artikler om initiativet i Aabenraa.

  Pr. 26. maj 2016 er der i alt indkommet 39 ansøgninger, hvoraf de 34 opfylder kriterierne for tildeling af mærket.

  Der er 2 kriterier, der skal være opfyldt for, at man kan få tildelt mærket.

  Kriterierne er:

  • At minimum 5% af de ansatte i de seneste 3 måneder skal være ansat i virksomhedspraktik, løntilskud, fleksjob eller skånejob.
  • At minimum 5% af de ansatte i de seneste 3 måneder skal være i voksenlærlingeforløb, ordinære lærlinge eller ledige ansat i jobrotation.

  Virksomheder med under 10 ansatte skal dog kun opfylde det ene kriterie.

  Af de 34 virksomheder, der indtil nu opfylder kriterierne, har de 24 under 10 ansatte, mens de resterende 10 virksomheder har 10 ansatte eller derover.

  Der er således 5 virksomheder, der ikke opfylder kriterierne. Disse virksomheder er blevet kontaktet af Jobcentret med henblik på mulighederne for at få etableret et eller flere forløb, så de kan nå at opfylde kriterierne inden ansøgningsfristens udløb.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at status tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-06-2016

  Godkendt.

  Afbud fra Erik Uldall Hansen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/3856, Sagsinitialer: MKRI

  Sagsfremstilling

  • Udviklingen i jobrotation.
  • Ministerbrev om sanktioner.
  • Status på KINA.
  • Fællesarrangement den 20. september i Sønderborg.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-06-2016

  -

  Afbud fra Erik Uldall Hansen.