Beslutningsprotokol

mandag den 15. august 2016 kl. 15:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Ejler Schütt, Martin Ugilt Thomsen, Bent Sørensen, Lars Kristensen, Kim Brandt, Erik Uldall Hansen, Gert Nordklitgaard
Bemærkninger: Der var afbud fra Martin Ugilt Thomsen.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/30317, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget besluttede i forbindelse med behandling af rammeudmeldingen for 2017-2020, at der ikke blev udmeldt en ramme til overførselsområdet førend regeringsaftalen var kendt.

  Arbejdsmarkedsudvalget budget er udarbejdet under følgende forudsætninger:

  · Budgettet er udarbejdet ud fra ”bottom- up” tankegangen og svarer til de lokale skøn for områderne

  · De gennemsnitlige refusionssatser er ud fra Beskæftigelsesministeriets seneste opgørelse for 2015

  · Investeringsstrategien KIL er ikke indarbejdet i budgettet

  Ved sidste års budgetlægning for 2016-2017 blev det lokale skøn nedjusteret på flere områder, da væksten i budgettet lå over aftaleniveau. For 2017 blev det lokale skøn nedjusteret med 14,016 mio. kr.

  Det beregnede budget for 2017 viser, at der er udfordringer på 9,447 mio. kr. på overførselsudgifterne i 2017.

  Forvaltningen foreslår følgende finansiering;

  · at det lokale skøn på jobafklaringsforløb nedjusteres med 2,047 mio. kr. – for at kunne nedjustere skønnet er der behov for at købe primært psykiatrisk hjælp (serviceudgifter). Det foreslås, at der anvendes 1,500 mio. kr. fra investeringsstrategien KIK (overførselsudgifter) til køb heraf,

  · at der afsættes en negativ pulje på 5,000 mio. kr. på overførselsudgifterne, og

  · at budgetrammen til overførselsudgifter (jobafklaringsforløb) øges med 2,400 mio. kr.

  De 5 mio. kr. som foreslås afsat som en negativ pulje er forbundet med usikkerhed, og kan betyde en udfordring i forhold til budgetoverholdelse.

  Forvaltningen anmoder konkret om, at der sker en forhøjelse af budgetrammen på overførselsudgifter med 2,400 mio. kr. i 2017.

  Økonomi og afledt drift

  I nedenstående ses basisbudgettet, det beregnede budget samt de opgjorte udfordringer. Ligeledes er angivet løsningsforslag samt afvigelse. Nedenstående er opdelt på serviceudgifter, overførselsudgifter og forsikrede ledige.

  For uddybning af områderne henvises til vedlagte budgetnotat.

  BASISBUDGET (1.000 KR.)

  Budget 2017

  Budget 2018

  Budget 2019

  Budget 2020

  Serviceudgifter

  13.257

  13.297

  13.423

  13.423

  Overførselsudgifter

  735.839

  731.923

  721.583

  721.583

  Forsikrede ledige (kun udg. omfattet af besk.tilskud)

  118.630

  118.630

  118.630

  118.630

  I alt

  867.726

  863.850

  853.636

  853.636

  BEREGNET BUDGET (1.000 KR.)

  Budget 2017

  Budget 2018

  Budget 2019

  Budget 2020

  Serviceudgifter

  13.257

  13.297

  13.423

  13.423

  Overførselsudgifter

  730.430

  735.525

  738.423

  751.796

  Forsikrede ledige (kun udg. omfattet af besk.tilskud)

  110.426

  110.426

  110.426

  110.426

  I alt

  854.113

  859.248

  862.272

  875.645

  UDFORDRINGER (1.000 KR.)

  Budget 2017

  Budget 2018

  Budget 2019

  Budget 2020

  Serviceudgifter

  0

  0

  0

  0

  Overførselsudgifter

  -5.409

  3.602

  16.840

  30.213

  Forsikrede ledige (kun udg. omfattet af besk.tilskud)

  -8.204

  -8.204

  -8.204

  -8.204

  I alt

  -13.613

  -4.602

  8.636

  22.009

  LØSNINGSFORSLAG (1.000 KR.)

  Budget 2017

  Budget 2018

  Budget 2019

  Budget 2020

  Serviceudgifter

  0

  0

  0

  0

  Overførselsudgifter

  -14.856

  3.602

  16.840

  30.213

  Forsikrede ledige (kun udg. omfattet af besk.tilskud)

  -8.204

  -8.204

  -8.204

  -8.204

  I alt

  -23.060

  -4.602

  8.636

  22.009

  AFVIGELSE (1.000 KR.)

  Budget 2017

  Budget 2018

  Budget 2019

  Budget 2020

  Serviceudgifter

  0

  0

  0

  0

  Overførselsudgifter

  9.447

  0

  0

  0

  Forsikrede ledige (kun udg. omfattet af besk.tilskud)

  0

  0

  0

  0

  I alt

  9.447

  0

  0

  0

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at Arbejdsmarkedsudvalgets  budgetnotat og specielle bemærkninger, sendes til Økonomiudvalget som udvalgets budgetbidrag,

  at Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme til overførselsudgifter forhøjes med 2,400 mio. kr. i 2017, og

  at der overføres 1,500 mio. kr. i 2017 fra investeringsstrategien KIK under Arbejdsmarkedsudvalgets overførselsudgifter til Arbejdsmarkedsudvalgets serviceudgifter.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 15-08-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/2048, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelsesministeren udmeldte i slutningen af juni de beskæftigelsespolitiske mål for 2017. Det er områder, hvor ministeren vurderer, at der er behov for en styrket indsats i kommunerne. Det fremgår af vedlagte notat, at målene ”skal danne udgangspunkt for kommunernes beskæftigelsesplaner”, men at ”kommunerne har mulighed for at adressere andre lokale udfordringer samt arbejde med målene på den måde, som er mest relevant for det enkelte jobcenter.”

  Det fremgår endvidere af det vedlagte notat om målene udarbejdet af STAR (STyrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering), at der stilles ”indikatorer til rådighed på jobindsats.dk, som de enkelte kommuner kan benytte som supplement til den lokale opfølgning på indsatsen.”

  De udmeldte mål er:

  1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

  2. Flere unge skal have en uddannelse.

  3. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, herunder langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, skal tættere på arbejdsmarkedet.

  4. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.

  Det fjerde mål er kommet til siden sidste år, mens de andre sammenfatter de 4 mål fra 2016.

  I udkastet til beskæftigelsesplan 2017 er ovennævnte mål adresseret bl.a. gennem videreførelsen af KIK, hvor målene er reduktion af aktivitetsparate borgere og forøget selvforsørgelse blandt borgere på integrationsområdet herunder også langvarige modtagere af kontanthjælp (mål 3 og 4).

  I forhold til mål 1 om den virksomhedsrettede indsats fremgår det af notatet, at ”jobcentrene skal … have fokus på en målrettet opkvalificering, så ledige, herunder langtidsledige, kan få de kompetencer, der er efterspurgt af virksomhederne.” Dette er et af de udpegede fokusområder i det fremlagte udkast til beskæftigelsesplan, som blev fremlagt på Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 6. juni 2016.

  I forhold til målet om at flere unge skal fuldføre en uddannelse, har dette gennem årene været et løbende tema i beskæftigelsesplanerne, og er det også i førnævnte udkast til beskæftigelsesplan 2017.

  Endelig er der målet omkring borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, hvor det af notatet fremgår, at det er afgørende, at kommunerne ”understøtter langvarige kontanthjælpsmodtagere med aktiv hjælp til at komme i job og blive selvforsørgende, fx gennem målrettet jobformidling og virksomhedsrettede forløb.” Dette er ligeledes en del af  den virksomhedsrettede indsats og af KIK-projektet.

  Forvaltningen vurderer samlet set, at der er fin sammenhæng mellem de udmeldte ministermål og det foreliggende udkast til beskæftigelsesplan, hvor der vil blive foretaget enkelte mindre justeringer, som fremægges på udvalgets møde den 7. november 2016.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at ministermålene tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 15-08-2016

  Godkendt.

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/2048, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  Arbejdet med beskæftigelsesplan 2017 er længere fremme i processen end forventet i den oprindelige tidsplan. Derfor er der udarbejdet en revideret tidsplan, der er vedlagt dagsorden.

  På baggrund af mødet i april i Dialogforum og mødet i Arbejdsmarkedsudvalget i juni, hvor et første udkast til beskæftigelsesplan 2017 blev drøftet, har forvaltningen justeret beskæftigelsesplanen i forhold til de input, der kom på de 2 møder.

  Det anbefales derfor, at punktet om beskæftigelsesplanen på Arbejdsmarkedsudvalgets møde, der oprindelig var fastsat til september måned, udgår af tidsplanen.

  Planen vil dermed først blive fremlagt på mødet i  Arbejdsmarkedsudvalget i november, hvor den senere i samme måned ligeledes behandles af Økonomiudvalg og Byråd.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at den reviderede tidplan for udarbejdelse af beskæftigelsesplan 2017 godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 15-08-2016

  Godkendt.

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/14114, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune havde i efteråret 2015 sprogundervisningen i udbud. Arbejdsmarkedsudvalget godkendte den 10. august 2015 vægtningen af kriterierne i forhold til udbuddet af danskuddannelsen. Den 2. november 2015 fik udvalget en orientering om, at AOF SYD havde vundet udbuddet.

  På Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 2. maj i år, fik udvalget en orientering om trepartsaftalen mellem arbejdsmarkedets parter og Regeringen om en mere jobrettet integrationsindsats, som blev aftalt i marts måned. Lovgivning er trådt i kraft den 1. juli 2016.

  De væsentligste ændringer i forhold til den nuværende kontrakt med AOF SYD er følgende:

  Udlændinge forventes fremover at være jobparate ved ankomst. Derved er den sproglige barriere umiddelbart ikke en hindring for at være jobparat. De jobparate skal fremover indenfor 2-4 uger have tilbud om virksomhedspraktik eller løntilskud med mindst 15 timer om ugen ved siden af danskundervisningen.

  I kontrakten med AOF SYD modtager nye flygtninge indenfor 4 uger danskuddannelse med 25 timer og studiecenter med 12 timer om ugen, og skal først i virksomhedspraktik efter de første to sprogmoduler - efter ca. 6-7 måneder.

  Flygtninge, som har åbenlyse barrierer, skal fremover målgruppeplaceres som aktivitetsparate, og skal i de første 6 måneder tilbydes et forberedende forløb til virksomhedsrettede tilbud.

  Fremover ændres der også i den procentvise fordeling af betalingen for danskuddannelser. Fra den 1. juli 2016 er fordelingen 30 procent ved start og 70 procent ved slut. For forløbskontrakter indgået før den 1. juli 2016 er fordelingen som hidtil 50 procent ved start og 50 procent ved slut. Den nye fordeling kan øge motivationen ved sprogudbyder til hurtigere gennemførelse.

  Disse væsentlige og grundlæggende ændringer i lovgivningen gør, at indholdet i kontrakten med AOF SYD skal ændres.

  Udbudslovgivningen foreskriver, at større ændringer af en kontrakt skal medføre en fornyet udbudspligt. For evt. at kunne undgå en fornyet udbudspligt skal følgende to betingelser være opfyldt:

  · Den økonomiske værdi af ændringen skal være under tærskelværdierne i udbudsloven (indkøb under vareindkøb og tjenesteydelser for offentlige myndigheder i 2016 kr. 1,558 mio. kr.).

  · Værdien af ændringerne skal være lavere end 10 procent af den oprindelige kontrakt (dvs. under 2,0 mio. kr. årligt).

  Disse to betingelser vurderer forvaltningen ikke kan opfyldes.

  Jobcentret har på et møde i juni med AOF SYD drøftet lovændringerne, og hvilken betydning det vil have for ændringer i den nuværende kontrakt.

  AOF SYD tilkendegiver på mødet, at de ikke ser, at praktik i virksomheder kan erstatte eller supplere sprogundervisningen, og at det derfor ikke ses muligt at nedsætte sprogundervisningen til 15 timer ugentlig, uden at varigheden på sprogundervisningen tilsvarende forlænges.

  AOF SYD har det første halve år af den nuværende kontrakt haft vanskeligt ved at løse opgaven med etablering af praktikker i virksomheder, som skal ske efter 6–7 måneder og kan umiddelbart ikke se, at de kan løse den nye meget sværere opgave med udplacering indenfor 2–4 uger.

  AOF SYD er af Jobcentret opfordret til at fremkomme med et nyt tilbud. Et tilbud hvor prisen opdeles på sprogundervisning og på den del, der vedrører etablering af virksomhedspraktikker.

  Det er Forvaltningens vurdering, at den virksomhedsrettede del bør hjemtages til Jobcenteret for at opfylde kravet om en hurtig udplacering. Det er endvidere vurderingen, at en sådan ændring i den nuværende kontrakt med AOF SYD vil have så stor betydning ift. prisen, at den vil ligge over de to tærskelværdier i udbudsloven.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at den nuværende kontrakt med AOF SYD varsles opsagt til udgangen af december måned 2016,

  at forvaltningen får til opgave at gennemføre et nyt udbud alene omhandlende sprogundervisningen, og

  at vægtningen af tildelingskriterierne er de samme som ved det seneste udbud på sprogundervisning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 15-08-2016

  Udsat.

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/12967, Sagsinitialer: NLJ

  Sagsfremstilling

  Arbejdsmarkedsudvalget behandlede den 6. juni 2016 et forslag til kommunal investeringsstrategi til forebyggelse af langtidsledighed på det forsikrede område til budget 2017 (punkt 45) - KIL (Kommunal Investeringsstrategi for Langtidsledige). Sagen blev anbefalet godkendt.

  I sagen var der angivet et budget med en forventet besparelse som følge af en reduktion i langtidsledigheden udtrykt i antal forsikrede ledige med høj medfinansiering (80 %) på 10 helårspersoner i 2017 og 21 helårspersoner i 2018 og fremover.

  Forvaltningen har efterfølgende i fm. udmelding af beskæftigelsestilskuddet for 2017 revurderet den forventede besparelse/reduktion i antal helårspersoner, i det beskæftigelsestilskuddet for 2017 er reduceret ift. 2016 grundet faldende ledighed. Det får den betydning, at den tidligere forventede besparelse bliver mindre. Vurderingen er, at reduktionen i antal helårspersoner ændres fra 10 til 6 i 2017 og fra 21 til 12 i 2018 og frem.

  Arbejdsmarkedsudvalget tilkendegav på mødet den 6. juni 2016, at man gerne så, at KIL også havde fokus på lærlinge og voksenelever. Det er nu indarbejdet.

  Indsatsplanen i KIL ser her efter således ud:

  Målrettet opkvalificering

  Det er jobcenterets erfaring, at opkvalificering særligt målrettet langtidsledige og særligt målrettede områder med lav ledighed øger mulighederne for at komme i job. Det er dog også jobcenterets erfaring, at netop langtidsledige er vanskelige at motivere til at påbegynde et opkvalificeringsforløb. Indsatsen er derfor tæt knyttet til jobformidlerindsatsen. Og for at understøtte indsatsen skal opkvalificeringsforløbene indeholde tilbud om konkrete job.

  Opkvalificeringstilbuddene er tilrettet arbejdsmarkedets aktuelle behov og vil i første omgang omfatte følgende tilbud: struktør/beton, lager/logistik, rengøring, industri, detail, phoner.

  For at imødegå den store efterspørgsel efter faglært arbejdskraft vil der være særligt fokus på at screene de ufaglærte ledige, og gennem kampagner hjælpe med at få etableret lærlinge- og voksenelevforløb. Screeningen har til formål at afdække mulighederne for at formidle ledige i lærlinge og voksenelevforløb, og bliver en del af den forslåede ”Jobformidler” indsats, da motivationen hos de ledige vil være særlig stor i slutningen af ledighedsforløbet.

  Det foreslås, at der afsættes 0,500 mio. kr. årligt til indsatser på Arbejdsmarkedsudvalgets område til opkvalificeringsforløb og til kampagner, der kan markedsføre lærlinge- og voksenelevuddannelserne.

  Tidlig forebyggelse

  En fremrykket indsats - der ligger ud over de hyppige samtaler og fælles a-kasse samtaler, der blev indført i fm. beskæftigelsesreformen i 2015 - som indeholder følgende elementer:

  CV-guide, der giver individuel træning og hjælp til udarbejdelse af CV og skrivning af ansøgninger.

  Coachende jobsamtaler til udsatte grupper af forsikrede ledige, hvor der er behov for samtaler af både længere varighed og samtaler, der ikke domineres af proceskrav.

  Det foreslås, at der oprettes en CV-guide funktion, der samtidig har til opgave at gennemføre coachende samtaler. Dette kan gennemføres ved at tilføre et årsværk til jobcenteret, eller købe ydelsen hos en ekstern leverandør.

  Jobformidler

  Jobformidlerfunktionen blev oprettet i forbindelse med beskæftigelsesreformen i 2015. Jobformidler har til opgave at gennemføre en særlig håndholdt indsats for ledige fra 16. mdr. i ledighed.

  Det er vurderingen, at andelen af borgere, der afsluttes til enten beskæftigelse eller uddannelse, kan øges ved en mere intensiv indsats, som beskrevet under ”Målrettet opkvalificering”. Det foreslås derfor, at det nuværende sagstal på 120, som i dag varetages af én medarbejder, halveres til 60 sager ved at udvide funktionen med yderligere et årsværk.

  Forvaltningen anbefaler, at investeringsstrategien indarbejdes som en del af budget 2017-2020.

  Opfølgning på målene vil ske ud fra antal borgere pr. 1.1.2017 målt ift. niveauet blandt de fire sønderjyske kommuner og sammenligningskommunerne i klyngen.

  Økonomi og afledt drift

  I budget 2016-2019 blev det besluttet at budgettere med et lokalt skøn på udgifter til forsikrede ledige, der var lavere end det udmeldte beskæftigelsestilskud. Det lokale skøn ligger 6,613 mio. kr. under beskæftigelsestilskuddet, og vil også skulle hentes ind udover nedenstående investering.

  Finansieringssiden

  Kommunernes udgifter vedr. forsikrede ledige (a-dagpenge og beskæftigelsesindsatsen) finansieres af et beskæftigelsestilskud på finansieringssiden. Kommunerne under ét er fuldt finansierede, når beskæftigelsestilskuddet endelig opgøres og efterregulereres i det efterfølgende år. Beskæftigelsestilskuddet opgøres på baggrund af udgifterne på området, og tilskuddet fordeles på landsdelen ud fra ledigheden to år tidligere.

  En besparelse på udgifterne er ikke ensbetydende med, at der en besparelse for kommunen, idet beskæftigelsestilskuddet på finansieringssiden kan blive nedsat som følge af lavere udgifter. Der er dermed ingen garanti for, at investeringen giver det forventede afkast, idet finansieringsordningen på forsikrede ledige også afhænger af andre kommuners resultat på området.

  Hvis kommunen gør det dårligere end andre kommuner og har højere udgifter kan det i modsat fald betyde, at beskæftigelsestilskuddet ikke kan dække udgifterne på området.

  Drift

  I nedenstående ses forvaltningens forventninger til investeringer og besparelser. Besparelsen på Arbejdsmarkedsudvalgets område er på a-dagpenge.

  Opsummering (1.000 kr.)

  Budget 2017

  Budget 2018

  Budget 2019

  I alt 2017-19

  Budget 2020

  Investering ØK

  864

  864

  864

  2.592

  432

  Investering AU

  500

  500

  500

  1.500

  500

  Besparelse AU

  -979

  -2.056

  -2.056

  -5.092

  -2.056

  I alt netto

  385

  -692

  -692

  -1.000

  -1.124

  I tabellen ses investeringen og besparelsen opdelt på udvalg og år. Samlet er investeringen opgjort til 4,092 mio. kr. (2,592+1,500 mio. kr.) og der forventes besparelser på 5,092 mio. kr. set over den 3 årige periode.

  Investeringen på driftssiden forventes at være finansieret i starten af projektperioden. Fra 2020 og fremefter forventes der en årlig nettobesparelse på 1,124 mio. kr.

  Såfremt beskæftigelsestilskuddet for 2018, som udmeldes  sommeren 2017, nedjusteres i forhold til beskæftigelsestilskuddet for 2017, kan det have den betydning, at det ikke er muligt, at opnå den besparelse, som er indregnet i investeringsforslaget.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at ændringerne til budgettet i KIL, som følge af et lavere udmeldt beskæftigelsestilskud i 2017 end i 2016, godkendes, og

  at tilføjelserne om lærlinge og voksenelever i KIL-indsatsplanen godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 15-08-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/22077, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  Folketinget har den 19. maj 2016 vedtaget nye regler om førtidspension, så kommunerne nu får mulighed for at lette administrationen af ansøgninger om førtidspension. De nye regler om førtidspension er trådt i kraft den 1. juni 2016.

  Med de nye regler kan kommunen fjerne unødvendige sagsgange og forkorte sagsbehandlingstiden, og samtidig tilgodeses borgerne ved en hurtigere afklaring af sagen. Kommunen kan beslutte, at der fremover er tre typer af sager om førtidspension, som ikke skal behandles af Rehabiliteringsteamet i kommunen, men kan afgøres direkte i kommunens Førtidspensionsnævn:

  · Sager vedr. terminal syge personer.

  · Sager, hvor det er helt åbenbart at personens arbejdsevne ikke kan forbedres.

  · Sager, hvor borgeren har søgt førtidspension på det foreliggende grundlag, og kommunen konkret vurderer, at der ikke er tvivl om, at borgeren ikke opfylder betingelserne for førtidspension.

  Af vejledningen til loven fremgår følgende kriterier om de ”åbenbare sager”:

  · Evnen til at varetage almindelig dagligdags aktiviteter er meget svært nedsat i et omfang, hvor støtteforanstaltninger af praktisk, social eller plejekarakter allerede er iværksat i fornødent omfang. Det vurderes, at yderligere støtte ikke kan forbedre funktionsevnen.

  · Helbredsforholdene er i sig selv tilstrækkelige til at forklare borgerens nedsatte funktionsevne.

  · Der foreligger en klar diagnose, relevant behandling er gennemført, og prognosen er sikker.

  · Prognosen indebærer, at funktionsevnen og dermed arbejdsevnen ikke kan udvikles gennem behandling eller træning.

  Sundhedskoordinatoren skal vurdere alle ”åbenbare sager” (dog ikke terminalt syge), hvorefter kommunen skal vurdere, om der skal træffes afgørelse om, at sagen overgår til behandling efter reglerne for førtidspension, eller om sagen skal forelægges Rehabiliteringsteamet.

  De nye regler ændrer ikke på kriterierne for tilkendelse af pension. Ansøgerne skal opfylde de samme betingelser som hidtil for at få førtidspension. Der ændres heller ikke på borgernes mulighed for at klage over en kommunal afgørelse om retten til førtidspension.

  Forvaltningen lægger op til, at de tre typer af sager hvor kommunen (Jobcentret) ikke er i tvivl om udfaldet af sagen, behandles direkte i kommunens Førtidspensionsnævn.

  Det foreslås, at sagen sendes i  høring i Handicaprådet, som holder møde den 17. august 2016.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen sendes i høring i Handicaprådet, og

  at Arbejdsmarkedsudvalget godkender sagen under forudsætning af, at Handicaprådet i deres høringssvar ikke har indsigelser, som går imod beslutningen.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 15-08-2016

  Godkendt.

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/16134, Sagsinitialer: pkle

  Sagsfremstilling

  På Arbejdsmarkedsudvalgets foranledning besluttede Økonomiudvalget i foråret 2016 at indføre CSR-mærke Aabenraa til de lokale virksomheder, der påtager sig et socialt ansvar ved at hjælpe borgere til at få tilknytning til arbejdsmarkedet via forskellige ordninger som f.eks. virksomhedspraktik, fleksjob og voksenlærling.

  Ansøgningsperioden løb i perioden 15. april til 15. juli, hvor der indkom ansøgninger fra 66 virksomheder.

  Af de 66 opfylder 57 kriterierne for at få tildelt CSR-mærke Aabenraa 2016-2017. De fordeler sig således:

  • 33 virksomheder, der har 9 eller færre ansatte, opfylder kriterierne.
  • 24 ud af 33 virksomheder, der har 10 eller flere ansatte, opfylder kriterierne.

  JB-sekretariatet har gennemført en stikprøve af de indkomne ansøgninger for at fastslå, om kriterierne for at få tildelt mærket var opfyldte. Der blev ikke konstateret fejl, der har betydning for tildelingen af CSR-mærket.

  Jobcenteret har været i dialog med de virksomheder, der ikke opfylder kriterierne for at sikre, at der ikke forelå f.eks. indtastningsfejl osv.

  På baggrund af gennemgangen er de virksomheder, der fremgår af vedlagte bilag, indstillet til CSR-mærket. 

  De virksomheder, der får tildelt CSR-mærke Aabenraa 2016-2017, vil få direkte besked. Virksomhederne bliver inviteret til overrækkelse af diplom mv. den 30. august 2016. Borgmester Thomas Andresen og Udvalgsformand Ejler Schütt vil forestå uddelingen, og de øvrige udvalgsmedlemmer vil blive inviteret med.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at virksomhederne, som fremgår af bilaget til sagen, tildeles CSR-mærke Aabenraa for 2016-2017.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 15-08-2016

  Godkendt.

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/3856, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  • Jobcamp 2017.
  • Flytning af udvalgsmøde.
  • Status på omfanget af aktivering af jobparate kontanthjælpsmodtagere.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 15-08-2016

  -

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen.