Beslutningsprotokol

mandag den 7. november 2016 kl. 16:00

Mødested: KIS/KINA, Gråstenvej 1, Felsted, 6200 Aabenraa
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Ejler Schütt, Martin Ugilt Thomsen, Bent Sørensen, Lars Kristensen, Kim Brandt, Erik Uldall Hansen, Gert Nordklitgaard
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/16550, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  Institutionsleder Finn Feddersen deltager under dette punkt, hvor Arbejdsmarkedsudvalget får en mundtlig orientering om status på KIS og KINA.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at status på KIS og KINA tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 07-11-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/38678, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har, i samarbejde med budgetafdelingen, foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 30. september 2016 i forhold til driftsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af evt. tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

  Jf. Økonomiudvalgets beslutning opdeles bevillingskontrolsagerne i 4 sager:

  • 1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)
  • 2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering
  • 3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0)
  • 4. Tillægsbevillinger anlæg

  For Arbejdsmarkedsudvalgets vedkommende omfatter bevillingskontrollen pr. 30. september 2016 3 bevillingskontrolsager.

  Denne sag vedrører Omplaceringer indenfor eget udvalg, hvilket udvalget selv er bemyndiget til at foretage.

  Bevillingskontrollen giver anledning til at flytte budgetbeløb mellem politikområder.

  Som bilag er vedhæftet en oversigt over udvalgets interne budgetomplaceringer, samt de hertil hørende noter.

  Bevillingskontrollen viser, at der særligt er udfordringer på jobafklaringsforløb og sygedagpenge. Disse udfordringer kan løses af mindreforbrug på andre områder, f.eks. kontanthjælpsområdet, integrationsområdet samt mindreforbrug på forsikrede ledige vedr. bl.a. seniorjob og kontantydelse. Derudover er kommunen blevet tilført ekstra kompensation vedr. refusionsomlægningen.  På flere områder er udviklingen bedre end ved sidste bevillingskontrol – en del af dette kan dog henføres til lovændringer.

  Som bilag til sagen indgår en oversigt, som viser udvalgets samlede ansøgninger opdelt på de 4 bevillingskontrolsager.

  Herudover indgår en økonomisk oversigt med udvalgets resultat pr. 30. september 2016.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at budgetomplaceringerne godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 07-11-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/38678, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke selv kan finde finansiering.

  Som bilag er vedhæftet oversigt over udvalgets tillægsbevillingsansøgninger, samt de hertil hørende noter.

  Den overordnede konklusion på bevillingskontrollen er at budgettet for 2016 stort set forventes overholdt.

  Der er en udfordring, som forvaltningen ikke kan anvise finansiering til. Det vedrører beskæftigelsestilskuddet for 2015, som endeligt opgjort, og hvor der resterer en udfordring på 1,046 mio. kr. 

  Forvaltningen anbefaler en ny principiel praksis i forhold til beskæftigelsestilskuddet. Forvaltningen anbefaler, at mer-/mindreforbrug på områder omfattet af beskæftigelsestilskuddet opgøres i forbindelse med årsregnskabet, og at mer-/mindreforbruget overføres til efterfølgende år til imødegåelse af den endelige efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for det pågældende år.

  Derudover anbefaler forvaltningen, at der fra KIK indsatserne i alt overføres 1,200 mio. kr. fra 2016 til 2017. Der er tale om budget, som styregruppen i KIK ikke har disponeret over i 2016. Det overførte budget skal dække forventede merudgifter på lægeerklæringer, som følge af KIK indsatsen. Der vil være tale om at flytte budget mellem overførselsudgifter og serviceudgifter.

  Økonomi og afledt drift

  Tillægsbevillinger, drift

  TB 2016

  TB 2017

  TB 2018

  TB 2019

  TB 2020

  Note

  Serviceudgifter:

  Forventet øget forbrug lægeerklæringer

  1.200

  T2: 3

  Overførselsudgifter:

  KIK, investeringsstrategi - aktivitetsparat

  -500

  T2: 1

  KIK, investeringsstrategi - integration

  -700

  T2: 2

  Forsikrede ledige:

  Beskæftigelsestilskud 2015

  1.046

  T2: 4

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at der søges en tillægsbevilling på 1,046 mio. kr. til bevillingsområdet vedr. forsikrede ledige finansieret via likvide midler,

  at der i 2016 meddeles en negativ tillægsbevilling på 1,200 mio. kr. til bevillingsområdet vedr. overførselsudgifter finansieret via likvide midler, og

  at der i 2017 meddeles en tillægsbevilling på 1,200 mio. kr. til bevillingsområdet vedr. serviceudgifter finansieret af de likvide midler.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 07-11-2016

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/38678, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0).

  Som bilag er vedhæftet en oversigt over udvalgets ansøgte tillægsbevillinger, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder, som netto giver 0, samt de hertil hørende noter.

  Økonomi og afledt drift

  Bevillingskontrollen pr. 30. september 2016 udviser følgende ønsker om tillægsbevillinger finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (beløb i 1.000 kr.):

  Ønsker/ finansierende udvalg

  TB 2016

  Note

  Ønsker:

  -

  Serviceudgifter:

  KIS, løn vedr. fleksjobbere

  809

  B2: 1

  Overførselsudgifter:

  Ledighedsydelse og fleksjob

  -809

  B2: 2

  Overførselsudgifter, finansiering fra forsikrede ledige (BG/ØO)

  3.037

  B2: 3

  Boligstøtte, forventet finansiering fra SSU

  950

  B2: 4

  Forsikrede ledige:

  Forsikrede ledige (BG/ØO)

  -3.037

  B2: 5

  Ønsker Arbejdsmarkeds-

  udvalget i alt

  950

  -

  Finansierende udvalg:

  -

  Social- og Sundhedsudvalget

  -950

  Finansierende udvalg i alt

  -950

  -

  Balance

  0

  -

  De enkelte punkter er uddybet nærmere i bilag til sagen. (se notenr. i tabellen).

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at ansøgningerne om tillægsbevillinger i 2016 (netto 0), finansieret af andre udvalg/bevillingsområder, jf. foranstående og vedhæftede bilag, godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 07-11-2016

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/2048, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelsesplanen er også i 2017 kommunens plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelses-politiske udfordringer. I beskæftigelsesplan 2017 er det anført, at udfordringerne er, at der fortsat er mange borgere på kontant- og uddannelseshjælp, integrationsborgere der ikke er i job, at borgere fastholdes i langtidsledigheden på a-dagpengeområdet eller ender i jobafklaringsforløb.

  De seneste år har målrettede investeringer kombineret med strategier på områderne været svar på udfordringerne. I planen for 2017 omfatter de nye tiltag bl.a. Kommunal Investering i forebyggelse af Langtidsledighed på det forsikrede område (KIL-projektet). Det har til formål at intensivere indsatsen for at se sagerne i sammenhæng på tværs af afdelinger og forvaltninger bl.a. gennem opkvalificerende forløb. Dertil kommer videreførelse af KIK-projektet (Kommunal Indsats for aktivitetsparate Kontanthjælpsmodtagere), KINA (nytteindsatsen) og KIS (fleksjob).

  Beskæftigelsesplanen har 4 lokalt udpegede mål:

  • Færre borgere på kontant- eller uddannelseshjælp
  • Flere flygtninge i ordinær beskæftigelse
  • Langtidsledighed for borgere på a-dagpenge skal reduceres
  • Færre borgere i jobafklaringsforløb

  Målene svarer til eller ligger i fin forlængelse af beskæftigelsesministerens 4 mål:

  • Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.
  • Flere unge skal have en uddannelse.
  • Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, herunder langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, skal tættere på arbejdsmarkedet.
  • Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.

  Planen beskriver strategier og indsatser, hvilket bl.a. omfatter

  • Øget brug af forpligtende samarbejde på tværs af forvaltninger
  • Øget fokus på samarbejdet med virksomhederne
  • Prioritering af det grænseregionale samarbejde
  • Fokus på virksomheder med socialt ansvar
  • Fokus på fastholdelse af sygemeldte medarbejdere
  • Tidlig og hyppig kontakt med borgerne
  • Fastholdelse af den drift, der har vist gode resultater

  Siden mødet i juni er der kommet enkelte justeringer primært af sproglig karakter.

  Dertil kommer, at det budget, der fremgår på side 17 i forslag til beskæftigelsesplanen er udarbejdet på baggrund af Byrådets 2. behandling af budgettet den 13. oktober.

  Beskæftigelsesplanen har derudover fået ny for-  og bagside, der afspejler satsningsområder udpeget i kommunens vækststrategi: vækstcenter for sundhed og (velfærds)uddannelse samt transport og logistik.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at beskæftigelsesplan 2017 godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 07-11-2016

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/35797, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget blev den 6. januar 2016 orienteret om, at kommunerne og regionen var gået sammen om udviklingen af et forløbsprogram i 2016, som der blev bevilget midler til fra Socialstyrelsen. Social- og Sundhedsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget orienteres i denne sag om en ny ansøgning der er fremsendt til Socialstyrelsen fra de fire sønderjyske kommuner og regionen.

  Ansøgningen er samlet set på godt 1,8 mio. kr. til fordeling mellem aktørerne. I 2017 skal forløbsprogrammet implementeres, og Haderslev kommune der ikke deltog udviklingsdelen i 2016, er nu med i ansøgningen omkring selve implementeringen.

  Projektets formål er:

  - At borgere med psykiske lidelser hurtigere opnår det bedst tænkelige funktionsniveau i hverdagslivet og en større grad af arbejdsfastholdelse.

  - At der implementeres et forløbsprogram for borgere med psykiske lidelser, der sikrer en koordineret og helhedsorienteret indsats på tværs af det behandlende sundhedsteam og én eller flere kommunale forvaltninger.

  - At der afprøves og implementeres et forløbsprogram der er baseret på retningsgivende mål og handleplaner for borgere med psykiske lidelser på tværs af fagområderne i kommunerne og Regionen.

  - At borgerne inddrages aktivt i hele processen omkring sit forløbsprogram, også når der skal træffes beslutninger.

  Baggrunden for forløbsprogrammet er, at man på beskæftigelsesområdet i kommunerne oplever en stor andel af borgere med psykiske lidelser, særligt blandt sygedagpengemodtagere og de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

  Derfor vil der være et potentiale i at øge graden af arbejdsfastholdelse ved, at aktørerne omkring målgruppen i større grad samarbejder om mål og koordinerede indsatser i et fælles forløbsprogram. De primære aktører er således den kommunale socialpsykiatri, jobcentrene og den regionale lokalpsykiatri samt borgerens egen læge.

  Indstilling

  Social & Sundhed og Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-11-2016

  Taget til efterretning.

  Udvalget noterer sig Socialstyrelsens meddelelse om bevilling af ca. 1,4 mio. kr.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 07-11-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/36461, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  Udlændinge-, Integrations og Boligministeriet har udsendt en pulje til kommunerne ”Virksomhedsrettet indsats med en brancheorienteret tilgang for flygtninge og indvandrere”.

  Forvaltningen er først blevet bekendt med puljen efter udvalgets seneste møde, og ansøgningsfristen var den 26. oktober 2016, og da der i ansøgningen skulle angives, om der er politisk opbakning til ansøgningen, er der derfor truffet en formandsbeslutning, som bakker op om ansøgningen.

  Puljen skal understøtte udbredelse af en brancheorienteret tilgang, som skal styrke kommunernes virksomhedsrettede indsats og sikre et løft i beskæftigelsen blandt flygtninge og indvandrere fra ikke-vestlige lande.

  Puljen støtter gennemførelsen af forløb, hvor kommuner udvikler koncept for- og gennemfører brancheorienterede forløb i samarbejde med lokale virksomheder. Forløbene skal være målrettet flygtninge og familiesammenførte under integrationsloven og ikke vestlige indvandrere med andre problemer end ledighed. Hovedfokus lægges dog på indsatsen rettet mod nyankommne flygtninge og familiesammenførte omfattet af integrationsloven.

  Projektperioden er fra 1. december 2016 til 31. marts 2019. Aabenraa Kommune har ansøgt puljen om 1.227.600 kr. for hele projektperioden til en projektleder samt til administration og tolkebistand.

  Der søges under titlen ”ENTI - Brancheorienterede IGU – kantine/rengøring”, og fokus er på integration af kvinder gennem brancherettede forløb. Vi ser, på baggrund af flere henvendelser fra virksomheder indenfor kantine og rengøring, et behov for at få opkvalificeret/uddannet borgere målrettet disse to brancher.

  Målgruppen for projektet vil være flygtninge og familiesammenførte kvinder under 40 år i integrationsperioden og ikke vestlige indvandrere med andre problemer end ledighed. Der fokuseres særligt på kvinder uden uddannelse og uden sammenlignelig faglig baggrund fra hjemlandet.

  Hvis ansøgningen imødekommes, vil Jobcentret i samarbejde med bl.a. VEU, AMU, EUC, SOSU igangsætte opkvalificerende forløb i forhold til de to brancher - køkken og rengøring. Det skal i den forbindelse aftales med virksomhederne, hvilke kvalifikationer der kan lægges på, så kvinderne bliver en attraktiv arbejdskraft. Og derefter etableres praktikker i virksomhederne med henblik på, at der kan indgås aftaler om 30 integrationsgrunduddannelsesforløb (IGU) i projektperioden.

  Økonomi og afledt drift

  Jobcentrets udgifter/bidrag til projektet vedrører alene opkvalificeringsdelen, og forventes at kunne holdes indenfor budgettet på Arbejdsmarkedsudvalgets område.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at punktet tages til orientering

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 07-11-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/27693, Sagsinitialer: NLJ

  Sagsfremstilling

  Jobcenter Aabenraa har modtaget midler fra pulje til særligt tilrettelagt virksomhedsforløb til gennemførelse af et projekt, der har til formål, at øge aktiveringsgraden for hhv. ressourceforløbsmodtagere og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Projektperioden er fra 1. november 2016 til 31. december 2018. Midlerne tildeles som følger: 985.194 kr. for perioden 1. nov. 2016 og indtil tilskuddet er anvendt, og såfremt finansloven 2017 vedtages vil der blive givet tilsagn om 898.806 kr. for resten af projektperioden. I alt for projektperioden 1.884.000 kr.

  Projektet er en del af et landsdækkende projekt hvor ca. 20 kommuner deltager. Projektet finansierer en virksomhedskonsulent samt en projektleder, som sideløbende her med også fungere som virksomhedskonsulent i projektperioden.

  Et krav for at modtage midlerne er at projektet skal nå forudbestemte mål for den virksomhedsvendte indsats for projektets målgrupper. Det betyder at projektet har følgende måltal:

  At øge andelen ressourceforløbsmodtagere, der deltager i virksomhedsrettet indsats eller har opnået ordinære timer med 20 procentpoint til 32 %

  At øge andelen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og integrationsydelsesmodtager, der deltager i virksomhedsrettet indsats eller har opnået ordinære timer med 20 procentpoint til 41% ved afslutningen af projektet

  Jobcenter Aabenraa vil med udgangspunkt i erfaringerne fra projekt Småjob sammen med indførelsen af 225-timers reglen på kontanthjælpsområdet fokusere projektet på jobskabelse som det primære projektmål.

  Projektet understøtter KIK indsatsen idet en del af projektets målgruppe er aktivitetsparate kontakthjælpsmodtagere. Projektet understøtter ligeledes målene i beskæftigelsesplan 2017 om at nedbringe antallet af aktivitetsparate borgere og at borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere på arbejdsmarkedet.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 07-11-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/33875, Sagsinitialer: NLJ

  Sagsfremstilling

  I regeringens Tysklandsstrategi, handler en af indsatserne om vækst og erhvervsudvikling i grænseregionen. Her peges der på, at det skal gøres nemmere, at tage arbejde og rekruttere på begge sider af grænsen.  I denne sammenhæng har STAR (Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering) bedt de fire Sønderjyske jobcenter om et forslag til ansøgning til strukturfondsmidler, der har til formål, at igangsætte et arbejdsmarkedsfremmende tiltag i Region Sønderjylland Schleswig. Der ansøges om et tilskud på i alt 500.000 kr.

  Det foreslås, at der i perioden 1. januar til 31. december 2017 igangsættes et projekt, der har til formål, at skabe en større mobilitet på arbejdsmarkedet på tværs af den dansk-tyske grænse. Projektet har til opgave, at formidle job på begge sider af grænsen. Denne opgave skal løses via opsøgende virksomhedsbesøg og formidling af ledige til job i Sønderjylland Schleswig. Formidlingsarbejdet målrettes de brancher, hvor der er de bedste muligheder for at efterkomme efterspørgsel efter arbejdskraft.

  Formidlingsopgaven består i konkret formidling, synliggøre ledige job på jobnet.dk og jobboerse.arbeitsagentur.de. Det er ikke muligt at pålægge borgerne at søge job i udlandet, men det er muligt at udsøge egnede ledige og opfordre/udfordre dem til at søge.

  Projektet fokuserer på langtidsledige i de fire sønderjyske kommuner og borgere, der er omfattet af 225 timers reglen.

  Projektet afgrænses til virksomheder i region Sønderjylland Schleswig, det vil sige Sønderborg Kommune, Haderslev Kommune, Tønder Kommune, Aabenraa Kommune,  Flensburg, Kreis Flensburg Schleswig og Nordfriesland.

  Succesmål:

  • 200 kontakter til virksomheder i region Sønderjylland Schleswig
  • 150 jobåbninger på jobnet.dk/ jobboerse.arbeitsagentur.de
  • 30 fuldtids ansættelser (fra 30 t. ugen) til en netto sammenlignelig løn
  • 20 antal ansættelser i rammene af 225 timers reglen
  • 450 antal formidlinger opgjort som antal fremsendte CV’er

  En del af projektets opgaver vil også bestå i at rådgive arbejdstagerne og arbejdsgivere i alle forhold omkring grænsependling. Derfor er Regionskontoret for Sønderjylland Schleswig inddraget som samarbejdspartner i projektet med hensyn til målrettede rådgivningsydelser til de deltagende borgere og virksomheder.

  Projektet understøtter beskæftigelsesplanens strategi for en styrket formidling i Danmark og Tyskland i 2017.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 07-11-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/36572, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  Den 1. oktober 2016 er lovgivningen vedr. det nye kontanthjælpsloft og 225-timers-reglen trådt i kraft.

  Kontanthjælpsloftet

  Kontanthjælpsloftet er en øvre grænse for, hvor meget man samlet kan modtage i integrationsydelse, uddannelseshjælp, kontanthjælp, boligstøtte og særlig støtte. Loftet omfatter ikke tilskud til daginstitutionsbetaling, børne- og ungeydelse, børnetilskud mv.

  I september 2016 har de berørte borgere i Aabenraa Kommune fået en afgørelse fra kommunen om, hvilket kontanthjælpsloft, der gælder for den enkelte.

  Ligeledes i september måned har borgerne fået en afgørelse fra Udbetaling Danmark om, hvor meget de kan forvente at få udbetalt i boligstøtte og særlig støtte i oktober måned.

  Borgerne bliver ikke berørt af kontanthjælpsloftet, hvis de ikke får særlig støtte, og der ikke udbetales boligstøtte til husstanden.

  Større gevinst ved arbejde

  Hvis borgerne tager arbejde – selv i få timer – får de dels en indtægtsfremgang og samtidig kan de få udbetalt mere af den boligstøtte eller særlige støtte, de måtte have mistet på grund af kontanthjælpsloftet.

  Undtagelser fra kontanthjælpsloftet

  Der er situationer, hvor en borgers boligstøtte og særlig støtte undtages fra kontanthjælpsloftet. Det gælder, hvis de eller en person, de bor sammen med,

  · får boligstøtte efter reglerne for stærkt bevægelseshæmmede

  · får boligstøtte efter reglerne for personer, der modtager døgn-hjælp efter serviceloven

  · er visiteret til og anvist en almen ældrebolig eller lignende boligtype på grund af en fysisk eller psykisk funktionsevnenedsættelse

  · får boligydelse, og er anvist en almen ældrebolig eller lignende boligtype af kommunen

  225-timers-reglen

  225-timers-reglen betyder, at alle, der har modtaget kontant-, og uddannelseshjælp og integrationsydelse i sammenlagt 1 år eller derover inden for de seneste 3 år, skal have haft 225 timers ustøttet arbejde inden for de seneste 12 måneder for at bevare retten til fuld hjælp. Det svarer til godt 6 ugers fuldtidsarbejde eller 5 til 6 timers arbejde om ugen i et helt år. Er man gift, kan man miste uddannelses- eller kontanthjælpen helt, hvis man ikke lever op til kravet.

  Kommunen skal varsle borgerne senest et halvt år før den dato, hvor de risikerer at miste eller få deres ydelse nedsat på grund af 225-timers-reglen.

  Undtagelser fra 225-timers-reglen

  Visse grupper af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere og modtagere af integrationsydelse, vil være undtaget fra 225-timers reglen. Det gælder,

  · Borgere som aktuelt ikke har en arbejdsevne, der gør dem i stand til at arbejde 225 timer inden for 12 måneder

  Det er kommunen, der vurderer, hvem der er undtaget.

  Overgangsregel

  Fra 1. april 2016 til 31. marts 2017 gælder en overgangsregel. Den betyder, at borgeren løbende skal have haft 113 timers arbejde inden for de seneste 6 måneder, for at modtage fuld kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse. Pr. 1. oktober 2016 skal borgeren derfor have arbejdet 113 timer i perioden efter 1. april 2016.

  Tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

  I Aabenraa Kommune viser tal fra fagsystemet, at knap 1.425 borgere i oktober måned modtog enten kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, og er således omfattet af de nye regler. Her under er vist, hvor mange af dem der ifølge tal fra Styrelsen foreløbig bliver berørt, og får nedsat ydelsen (man kan være berørt af begge regler samtidig).

  Kontanthjælpsloft: 222

  (Haderslev 349, Sønderborg 302, Tønder 142)

  225-timers-regel: 512

  (Haderslev 319, Sønderborg 593, Tønder 312)

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 07-11-2016

  Godkendt.

  CSR-strategien forsøges at bruges til at mindske antallet, der falder for 225 timers-reglen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/33642, Sagsinitialer: ekc

  Sagsfremstilling

  Forslag til mødeplan 2017:

  Mandag den 09. januar

  Mandag den 06. februar

  Mandag den 06. marts

  Mandag den 03. april

  Mandag den 01. maj

  Mandag den 12. juni

  Mandag den 07. august

  Mandag den 04. september

  Mandag den 02. oktober

  Mandag den 06. november

  Mandag den 04. december

  Alle møder afholdes som udgangspunkt  kl. 16.00 på Rådhuset, Skelbækvej, den første mandag i måneden.

  Dog afholdes mødet den 2. oktober hos KIS på Gråstenvej 1 i Feldsted.

  Mødet den 2. januar er rykket til 9. januar.

  Endelig er mødet den 5. juni rykket til den 12. juni på grund af pinsen og grundlovsdag.

  Der er intet møde i juli måned.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at ovennævnte mødeplan godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 07-11-2016

  Godkendt, idet 1. maj flyttes til 8. maj.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/3856, Sagsinitialer: MKRI

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 07-11-2016

  • Orienteret om ombudsmandens udtalelse.
  • JobCAMP.