Beslutningsprotokol

mandag den 5. december 2016 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Ejler Schütt, Martin Ugilt Thomsen, Bent Sørensen, Lars Kristensen, Kim Brandt, Erik Uldall Hansen, Gert Nordklitgaard
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/13937, Sagsinitialer: hhoc

  Sagsfremstilling

  Med fokus på at rekruttere arbejdskraft til transport- og logistikbranchen, igangsætter forvaltningen i 2017 en ny indsats i Aabenraa Kommunes Investeringsstrategi (KIK)

  Brancheorganisationen for den danske vejgodstransport (ITD) ønsker at gennemføre et projekt, som synliggør et muligt område i forhold til at rekruttere arbejdskraft til branchen generelt. ITD ønsker, at projektet skal gennemføres i Aabenraa Kommune, da der netop i det sønderjyske område er en stor koncentration af medlemmer hos ITD.

  Målet for indsatsen er, at unge aktivitetsparate eller unge i risikogruppen for at blive aktivitetsparate, aktiveres og får opbygget deres selvtillid i en sådan grad, at de efter gennemførelse af projektet kan bestride et job i branchen med succes, eller påbegynde/genoptage uddannelse med succes.

  Projektet, som er planlagt til 20 unge deltagere, vil forløbe over 12 måneder startende i januar 2017, og sluttende i december 2017, med skiftende intensitet.

  Projektet vil i sin helhed bestå af tre elementer:

  1. Kost og idræt
  2. Individuel coaching
  3. Virksomhedspraktik, 13 ugers praktikophold ude hos en ITD medlemsvirksomhed, for at træne at have og passe et arbejde.

  Cyklen vil være det primære værktøj, da alle her kan være med. Via træning, øges distancen på cyklen fra 10 km i starten til 200 km til slut. Fra medio juni og ca. 12 dage frem, vil deltagere og projektmedarbejdere, cykle turen fra Aabenraa til Alpe D’Huez over 11 etaper, hvilket svarer til, mellem 125 km og 185 km hver dag.

  Forventet effekt:

  Ø 50 % af alle der gennemfører til og med juni skal være tilmeldt uddannelse eller være i uddannelse/job pr. 30.06.2017

  Ø De resterende 50 % effektmåles ved at yderligere 25 % skal være tilmeldt uddannelse eller være i uddannelse/job pr. 31.12.2017, og de sidste 25 % er i gang med brobygning til uddannelse/job

  Økonomi og afledt drift

  Det samlede projekt estimeres til at koste 1,200 mio. kr., ved 20 deltagere, forudsat de alle gennemfører turen til Paris – kommunens udgift til projektet bliver med mindre hvis færre deltagere gennemfører.

  Virksomheder, ITD og FDE fonden støtter projektet økonomisk med 50 % (0,600 mio. kr.).

  De resterende 50 % finansieres af midler i Investeringsstrategien (KIK)

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice, indstiller,

  at sagen tages til orientering

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 05-12-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/35084, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  I forlængelse af sagen om tilbudsindhentelse vedrørende den virksomhedsvendte indsats for flygtninge, der var på Arbejdsmarkedsudvalget den 20. september 2016, sag 62, hvor opgaven var at indhente tilbud, samt sagen den 10. august 2015, sag 59, omhandlende retningslinjer og udbudskriterier, orienteres her om resultatet af tilbudsindhentelsen.

  Aabenraa Kommune har afsluttet tilbudsindhentelsen vedrørende den virksomhedsvendte indsats for flygtninge. Tilbudsfristen var den 15. november 2016.

  Der blev inviteret tre tilbudsgivere til at afgive tilbud. To af disse tilbudsgivere afslog dog at afgive tilbud, hvorfor yderligere to tilbudsgivere blev inviteret - de to tilbudsgivere afslog ligeledes at afgive tilbud.

  Det ene tilbud der således er modtaget, har forvaltningen gennemgået og vurderet op imod tilbudsmaterialets krav.

  Tilbuddet opfylder de opstillede krav - bl.a. kravet om hurtige udplaceringer i virksomheder, straks efter flygtningenes ankomst til kommunen eller senest indenfor 4 uger. Resultatmålet, som er angivet i tilbuddet, svarer til målet i KIK-strategien - at 50 % af flygtningene skal være selvforsørgede senest ved integrationsperiodens udløb.

  Forvaltningen har efterfølgende, sammen med tilbudsgiver, gennemgået tilbuddet bl.a. for at styrke visheden om, at leverandøren er i stand til at levere den tilbudte ydelse indenfor den fastsatte tid og til den pris, der fremgår af tilbuddet.

  Der er foretaget en kontrolberegning forud for gennemgangen af tilbuddet, som har til formål at vise, om jobcentret, for færre penge, selv kan løse opgaven – det kan jobcentret ikke.

  Forvaltningen har på den baggrund valgt Integro, som ny leverandør af den virksomhedsvendte indsats for flygtninge med virkning fra 1. januar 2017.

  Økonomi og afledt drift

  Den nye indsats, som Integro skal levere fra 1. januar 2017, finansieres dels af den besparelse, der er i fm., at aftalen med den tidligere leverandør samtidig ophører, og dels af det budget der er afsat i KIK-strategien til ”Indsats for alle integrationsborgere”, hvor denne indsats erstatter den hidtidige indsats, som Integro også var leverandør af.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 05-12-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/13937, Sagsinitialer: hhoc

  Sagsfremstilling

  Målet med KIK er at halvere antallet af aktivitetsparate borgere i Aabenraa fra 1008 i juni måned 2015, til 500 ved udgangen af 2018. På integrationsområdet er målet for KIK, at 50 procent af borgerne, som er omfattet af integrationsprogrammet, opnår selvforsørgelse ved udgangen af integrationsperioden.

  Status er, at antallet af aktivitetsparate borgere nu er reduceret til 705, hvilket er noget under delmålet for 2016, som er 875. På integrationsområdet er status, at af de borgere som er ankommet i 2013, er 38,6 procent pt. selvforsørgende 3 år efter ankomsten. Forvaltningen forventer, at det tal når op over de forventede 50 procent ved udgangen af 2016.

  Indsatser

  Der er vedtaget tre hovedindsatsområder, hvoraf to budgetmæssigt hører under Arbejdsmarkedsudvalget:

  · Indsatsen for de aktivitetsparate borgere

  · Indsatsen for borgere omfattet af integrationsloven

  · Tværfaglige indsatser, samt personaleomkostninger (Økonomiudvalget)

  I forhold til indsatserne for de aktivitetsparate borgere er der i 2016 igangsat fem ekstraordinære indsatser under KIK:

  a. Indsats for unge under 30 år i målgruppen for at tage en uddannelse

  b. Indsats for aktivitetsparate borgere i samarbejde og Arbejde og Sundhed

  c. Udvidelse af nytteindsatsen i samarbejde med KINA.

  d. Indsats for borgere, der samtidig får støtte under Serviceloven

  e. Indsats for borgere med behov for at udvikle de mentale og sociale kompetencer

  Af disse fem indsatser forventer forvaltningen at nå de opstillede målsætninger i tre af indsatserne. De to andre indsatser (c og d) fortsættes ikke i 2017.

  I forhold til indsatser for borgere omfattet af integrationsloven, er der igangsat tre ekstraordinære forløb:

  a. Indsats for de borgere, der har afsluttet sprogundervisning med henblik på job eller jobpraktik

  b. Fritidstilbud til alle integrationsborgere

  c. Mentorindsats ift. at støtte borgeren

  Her forventer forvaltningen, at nå målet for den ene indsats. De to andre (b og c) fortsættes ikke i 2017.

  Økonomi og afledt drift

  Status:

  (i 1.000 kr. og løbende priser)

  2015

  2016

  Forventet indeværende år

  Pr. 31-10-2016

  Pr. 31-10-2016

  Forbrug af investeringen

  Arbejdsmarkedsudvalget

  -3.739

  -10.750

  Økonomiudvalget

  -272

  -6.005

  -7.008

  Netto forbrug af investeringen

  -272

  -9.744

  -17.758

  Afledte økonomiske konsekvenser ved målgruppeskift

  Målgruppeskift (Job- eller uddannelsesparat)

  -8.120

  Rehabiliteringsteam - Fleksjobberettiget (Ledighedsydelse og Fleksjob)

  -7.709

  Rehabiliteringsteam - Ressourceforløb

  -4.074

  Rehabiliteringsteam - Førtidspension

  -2.532

  Brutto afledte økonomiske konsekvenser i alt

  -22.434

  Refusion

  4.327

  Netto afledte økonomiske konsekvenser i alt

  -18.108

  -3.010

  Besparelse på borgere, der har opnået selvforsørgelse el. skiftet forsørgelsestype

  Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

  45832

  Flygtninge og familiesammenførte

  1.690

  Brutto besparelse i alt

  47.522

  Refusion

  -9.963

  Netto besparelse i alt

  37.559

  6.255

  Netto afkast

  Netto afkast

  19.451

  3.245

  Investeringens netto gevinst

  Netto gevinst

  -272

  9.708

  -14.513

  + = en gevinst ved investeringen / - = et tab ved investeringen

  Vi har sparet 37,7 mio. kr. på kontanthjælp som følge af faldet pr. 31. oktober 2016. Til gengæld har vi haft merudgifter til anden forsørgelse på 18,1 mio. kr. og brugt 9,7 mio. kr. i investering.

  Netto er der sparet 9,7 mio. kr.

  Det var forventet, at der pr. 31. oktober 2016 ville være en nettoudgift på 14,5 mio. kr.*

  Overstående oversigt findes i den månedlige rapport på iPaden under BI.

  *Tallene kan dog ikke sammenlignes fuldt ud.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 05-12-2016

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/41938, Sagsinitialer: ekc

  Sagsfremstilling

  RAR Sydjylland har udviklet et overvågningsredskab, der supplerer de halvårlige arbejdsmarkedsmarkeds-balancer, som RAR har fået udarbejdet i de seneste år. RAR har udsendt materiale herom til alle de sydjyske kommuner.

  Med introduktionen af de nye overvågningsredskaber, suppleres arbejdsmarkeds-balancer nu med en månedlig opdatering.

  Udover en indikator for udviklingen i ”mangelsituationen” er der i redskaberne opgørelser over antal ledige med mere end 3 måneders ledighed fordelt på de stillingsbetegnelser, som de ledige står til rådighed indenfor, samt opgørelse over antal nyopslåede stillinger i Jobnet.

  RAR Sydjylland skriver i brev til de beskæftigelsespolitiske udvalg i de syddanske kommuner, at man hermed, citat: ”stiller overvågningsredskaberne til rådighed for alle aktører på det sydjyske arbejdsmarked via RAR Sydjyllands hjemmeside: De Regionale Arbejdsmarkedsråd – Overvågningsredskaber. Her kan der udover kommunefordelte baggrundsdata også hentes en præsentation af overvågningsredskaberne” (se bilag).

  RAR udtrykker forventning om, at udvalget kan supplere egen viden om lokale forhold med informationerne i de månedlige opdateringer i dette nye redskab og håber de nye redskaber på den måde kan være med til, at give citat:” et mere detaljeret udgangspunkt for drøftelser af udviklingen på arbejdsmarkedet”.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at henvendelsen fra RAR Sydjylland vedrørende nyt overvågningsmateriale tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 05-12-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/3856, Sagsinitialer: MKRI

  Sagsfremstilling

  Udvalgsformanden har den 28. oktober 2016, i en mail til forvaltningen, stillet en række spørgsmål.

  • Status på vores projekter.
  • Hvor mange personer sanktionerer vi i øjeblikket opdelt på køn, og med vestlig og ikke vestlig baggrund?
  • Hvordan fungerer og håndterer vi reglerne om, at alle flygtninge skal anses for arbejdsparate?
  • Hvor mange personer er omfattet af kontanthjælpsloftet i kommunen?
  • Hvor mange personer er faldet ud af dagpengesystemet i kommunen?
  • Pga. af store mængder af sager til den enkelte socialrådgiver besluttede vi for nogen tid siden at opnormere korpset af socialrådgivere meget kraftigt. Hvordan har denne opnormering lettet arbejdet og sagsbehandlingstiden?
  • I sag 75 i 2015 besluttede vi, at virksomheder med over 50 ansatte kan få en fast leder kontaktperson fra jobcenteret. Hvordan er dette tilbud slået an?

  Spørgsmålene samt forvaltningens besvarelser fremgår af det vedlagte bilag.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 05-12-2016

  Taget til orientering.