Beslutningsprotokol

mandag den 9. januar 2017 kl. 16:00

Mødested: Loungen v/byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Ejler Schütt, Martin Ugilt Thomsen, Bent Sørensen, Lars Kristensen, Kim Brandt, Erik Uldall Hansen, Gert Nordklitgaard
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/45148, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  På mødet orienteres om kontorområdet:

  • Job og Integration – v/kontorleder Kristian Jørgensen

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 09-01-2017

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/45609, Sagsinitialer: ekc

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelsesplanen er Arbejdsmarkedsudvalgets strategiske styringsværktøj for beskæftigelsesindsatsen og dermed den vigtigste plan på beskæftigelsesområdet i kommunen. Planen fastlægger mål, strategier og indsatser for et år ad gangen.

  I beskæftigelsesplanen for 2017 er der udpeget 2 lokale mål, der vedrører at få flere flygtninge i beskæftigelse samt at nedbringe antallet af borgere på kontant- eller uddannelseshjælp. Derudover er der 4 ministermål, der vedrører borgere på langvarig offentlig forsørgelse, langtidsledighed, unges uddannelse og samarbejdet med virksomhederne.

  I forhold til beskæftigelsesplan 2018 vil Arbejdsmarkedsudvalget i lighed med processen sidste år arbejde med at udpege lokale hovedtemaer, der suppleres med ministerens udmeldte mål. Det er forvaltningens vurdering, at det fortsat er aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, langtidsledigheden og integrationsområdet, der bør være fokusområder. Dette ligger i tråd med den overordnede ekstraordinære investeringsstrategi udmøntet i KIK-projektet.

  I den vedlagte tidsplan ses, at Arbejdsmarkedsudvalget har fire møder, hvor beskæftigelsesplanen er et punkt. Det vigtigste møde finder sted i juni, hvor udvalget bl.a. med udgangspunkt i resultatrevisionen og debatoplægget fra Arbejdsmarkedskontor Syd kommer med input til beskæftigelsesplanen.

  Det er forvaltningens vurdering, at det fortsat er vigtigt at sikre lokalt ejerskab ved at involvere relevante interessenter i processen. Dette varetages i Dialogforum vedr. beskæftigelsespolitikken i Aabenraa Kommune, hvor arbejdsmarkedets parter i lighed med 2016 i dialog med Aabenraa Kommune drøfter udfordringer og kommer med input til beskæftigelsesplanen.

  Når planen er vedtaget af Byrådet i november måned, skal den sendes til det Regionale Arbejdsmarkedsråd til orientering og offentliggøres senest med udgangen af året.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at proces- og tidplan for udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2018 godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 09-01-2017

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/672, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har den 4. januar 2017 modtaget en anmodning fra AOF i Aabenraa, om politisk tilsagn om deltagelse i et projekt, som AOF har søgt og fået bevilliget midler til fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

  Projektets formål er gennem mentorordninger at understøtte flygtninge af alle køn i at få tilknytning til det danske arbejdsmarked under ordnede forhold. Det er altså hensigten at medvirke aktivt til implementering af trepartsaftalen fra foråret 2016.

  Den primære målgruppe for projektet udgøres af flygtninge, som er job-eller uddannelsesparate.

  Der er derfor som udgangspunkt tale om flygtninge, der ikke har psykiske traumer. Såfremt mentee undervejs i et mentorforløb udviser tegn på, at have psykiske udfordringer, som kræver professionel hjælp, vil koordinatorer kunne bistå med råd og vejledning omkring relevante tilbud og indsatser, som mentor kan henvise flygtningen til.

  Der er ikke nogen aldersbegrænsning for målgruppen, så længe de kan stå til rådighed på arbejdsmarkedet.

  Projektet henvender sig til flygtninge – både mænd og kvinder - med korte/mellemlange/ videregående uddannelser/erhvervsfaglige uddannelser, men også flygtninge der endnu ikke har færdiggjort en uddannelse.

  Flygtningene skal kunne føre en erhvervsrettet samtale med mentor på enten engelsk eller rimeligt dansk og have været i Danmark i maksimum 3 år.

  Den sekundære målgruppe er medlemmer af fagbevægelsen, der kender arbejdsmarkedet og kan fungere som mentorer. Fokus er på personer med et tillidshverv, da kendskab til arbejdsmarkedet prioriteres højt, men alle er velkomne til at melde sig som mentor.

  Målet er, at der rekrutteres 240 frivillige mentorer, der indgår i et mentorforløb med en nyankommen flygtning. Af de 240 igangsatte mentorforløb forventes det, at 50 % af forløbene afsluttes ved, at flygtningen kommer videre i ordinær beskæftigelse, praktik, IGU eller løntilskudsordning.

  Samarbejdskommunerne vil have ansvaret for at afklare og henvise flygtninge til mentorindsatsen, hvilket vil ske i regi af det samarbejde og de møder, der allerede eksisterer mellem sprogcentrene og jobcentrene. Der er ingen medfinansiering forbundet med kommunernes deltagelse i projektet.

  Forvaltningen ser AOF projektet som et supplement til de initiativer, der er i gangsat som led i implementering af trepartsaftalen fra foråret 2016.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at Arbejdsmarkedsudvalget giver tilsagn om deltagelse i projektet.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 09-01-2017

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/3856, Sagsinitialer: MKRI

  Sagsfremstilling

  • Opfølgning på cykelprojektet ”Unge på Toppen”

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 09-01-2017

  Opfølgningen justeres til marts, maj og december.