Beslutningsprotokol

mandag den 6. februar 2017 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Ejler Schütt, Martin Ugilt Thomsen, Bent Sørensen, Lars Kristensen, Kim Brandt, Erik Uldall Hansen, Gert Nordklitgaard
Bemærkninger: Der var afbud fra Martin Ugilt Thomsen.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/45148, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  På mødet orienteres om Job og Virksomhed v/kontorleder Nikolaj Stage Jensen.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-02-2017

  Godkendt.

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/16199, Sagsinitialer: NLJ

  Sagsfremstilling

  Jobcenteret vil gerne give kommunens virksomheder den bedst mulige service, når der skal findes den rette arbejdskraft. Derfor udarbejder jobcenteret hvert halvår et virksomhedsbarometer, der forelægges Arbejdsmarkedsudvalget.

  Barometeret er en systematisk undersøgelse af virksomhedernes behov og forventninger til fremtiden og understøtter bl.a. beskæftigelsesplanens mål om, at virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.  

  I undersøgelsen for andet halvår 2016 har 295 virksomheder i Aabenraa Kommune deltaget i undersøgelsen. Virksomhederne i barometeret har tilsammen 5.233 medarbejdere svarende til 18,7 % af arbejdstyrken.

  Barometeret for andet halvår 2016 viser følgende tendenser:

  • Let dæmpet optimisme til fremtiden.
   • Andelen af virksomheder, der forventer stigende omsætning er faldet med 3 procentpoint til 36 %. Til gengæld er andelen af virksomheder, der forventer fald i omsætningen faldet med 5 procentpoint til 8 %
  • Forventning om let faldende rekruttering.
   • Andelen af virksomheder, der forventer at skulle ansætte flere medarbejdere i de kommende 6 måneder, er faldet med 5 procentpoint til 18 %. Andelen af virksomheder, der forventer at skulle afskedige medarbejdere er steget med 1 procentpoint til 6 %.
  • Virksomhederne oplever udfordringer med at rekruttere arbejdskraft.
   • 19 % af virksomhederne  har haft vanskeligheder med at få besat opslåede stillinger. Af disse vurderer 77 %, at der i høj grad har været vanskeligheder med at rekruttere.
  • Fortsat fald i virksomheder, der vil ansætte elever
   • Andelen af virksomheder, der forventer at ansætte elever er faldet med 5 procentpoint til 10 %. – Men 38 % af de adspurgte virksomheder har allerede elever ansat.

  Barometeret omfatter denne gang en tilfredshedsmåling af jobcenteret.

  • Virksomhederne er tilfredse med jobcenterets service
   • På en skala fra 1-7 hvor 7 er bedst er den gennemsnitlige score 5,5.

  Forvaltningen betragter dette som et tilfredsstillende resultat.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-02-2017

  Godkendt.

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/18087, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har den 19. december 2016 fremsendt decisionsskrivelse vedr. gennemgang af revisionsberetning om revision af kommunens sociale regnskaber for 2015 på områder med statsrefusion.

  En decisionsskrivelse er ministeriers og styrelsers svar (tilbagemelding) på kommunens revisionsberetning.

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har gennemgået de dele af revisionsberetningen, som vedrører Beskæftigelsesministeriets område.

  Resultat af gennemgang på ministeriets område

  Ministeriet har følgende bemærkninger til revisionsberetningen:

  Revisor har ikke forbehold eller revisionsbemærkninger på ministeriets område.

  Ministeriet har noteret sig det tilfredsstillende resultat af revisors gennemgang, hvor der ikke er konstateret fejl og hvor vurderingen er, at alle personsagsområder bliver administreret generelt i overensstemmelse med reglerne.

  Opfølgning på tidligere beretninger

  Det fremgår at der ikke er uafklarede forhold vedrørende revisionen for 2014.

  Særlige gennemgange - jobrotationsordningen

  Der har været gennemført en fokusrevision for 2015 vedrørende jobrotationsordningen.

  Ministeriet har noteret sig, at kommunen i overvejende grad efterlever og overholder gældende regler og retningslinjer på området.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at decisionsskrivelsen fra Beskæftigelsesministeriet vedr. revisionsberetning for 2015 tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-02-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/18087, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Udlændinge- og Integrationsministeriet har den 2. januar 2017 fremsendt decisionsskrivelse vedr. gennemgang af revisionsberetningen af kommunens sociale regnskaber for 2015 på områder med statsrefusion.

  En decisionsskrivelse er ministeriers og styrelsers svar (tilbagemelding) på kommunens revisionsberetning.

  Udlændinge- og Integrationsministeriet har gennemgået de dele af revisionsberetningen, som vedrører ministeriets sagsområder.

  Resultatet af gennemgang på ministeriets område

  Revisor har ikke forbehold eller revisionsbemærkninger på Udlændinge- og Integrationsministeriets område.

  Udlændinge- og Integrationsministeriet har ikke yderligere bemærkninger.

  Opfølgning på tidligere års beregninger

  Det fremgår, at der ikke har været bemærkninger på ministeriets områder, som der skal følges op på.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at decisionsskrivelsen fra Udlændige- og Integrationsministeriet vedr. revisionsberetningen for 2015 tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-02-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/3867, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Sydjylland, RAR-Sydjylland, har sendt  følgende 2 notater,

  1) ”Status på reformer og indsats”

  2) ”Nøgletal for arbejdsmarkedet”

  Begge notater er sendt  til orientering til de beskæftigelsespolitiske udvalg i kommunerne. 

  Notat om status på reformerne

  En af de store udfordringer for Aabenraa har været, at kommunen har en relativt høj andel borgere på offentlig forsørgelse. De seneste tal viser, at antallet det seneste år er faldet med godt 8%, hvilket er næsthøjest i Sydjylland.    

  I forhold til beskæftigelsesreformen har Aabenraa en lav ledighed blandt dagpengemodtagere og det største fald det seneste år. I forhold til indsatsen ligger Aabenraa over gennemsnit med hensyn til borgere, der får samtaler, mens den virksomhedsrettede indsats ligger omkring gennemsnit.

  I forhold til kontanthjælpsreformen er andelen på kontant- eller uddannelseshjælp i Aabenraa under gennemsnittet, og udviklingen er blandt de bedste med et fald på 26,9%. Dette er bl.a. en konsekvens af KIK-projektet. I indsatsen anvender Aabenraa mentorordningen meget  i forhold til borgere på uddannelseshjælp ligesom virksomhedsrettet aktivering for aktivitetsparate, der får uddannelseshjælp ligger højt, mens det for aktivitetsparate på  kontanthjælp ligger omkring gennemsnittet.

  Status på førtidspensions- og fleksjobreformen viser, at Aabenraa har den højeste andel i Sydjylland på de valgte ydelser (f.eks. fleksjob, ressourceforløb og førtidspension). Det er især historiske årsager til dette, der rækker længere tilbage end kommunalreformen.  Med hensyn til ressourceforløb har Aabenraa den næstlaveste andel i virksomhedsrettede tiltag blandt de sydjyske kommuner, ligesom andelen med mentor ligger under gennemsnittet. Omvendt har Aabenraa klart den laveste andel på ledighedsydelse.  

  I forhold til sygedagpenge ligger andelen på sygedagpenge eller jobafklaring omkring gennemsnittet i Sydjylland, hvor det seneste år har budt på en stigning i antallet af borgere. I forhold til indsatsen ligger Aabenraa lige under gennemsnittet i Sydjylland med delvise raskmeldinger og virksomhedsrettet indsats både for sygedagpenge og jobafklaring, mens antallet af sygedagpengemodtagere, der får en samtale inden for de først 2 måneder ligger under gennemsnittet. 

  Ministerens  mål

  En af Aabenraas udfordringer er den relativt høje andel arbejdsmarkedsparate borgere, der er langtidsledige. Notatet viser, at det fortsat er en udfordring, som bl.a. søges løst gennem KIL-projektet og en tæt kontakt til virksomhederne, hvor det ses, at Aabenraa har en høj samarbejdsgrad.

  Det ses, at Aabenraa ligger med en relativ høj andel af de unge som påbegynder uddannelse.

  Blandt de langtidsforsørgede er det positivt, at Aabenraa lykkedes med at få en stor andel i en virksomhedsrettet indsats. 

  Notat om nøgletal

  Notatet giver overblik over lønmodtagerbeskæftigelsen, jobomsætningen og rekrutteringssituationen, hvilket tilsammen giver et billede af den aktuelle konjunkturelle udvikling, der er positiv. Dette er kombineret med et afsnit om forventninger til udviklingen i ledighed, beskæftigelse og arbejdsstyrke.

  Beskæftigelsen

  Selvom beskæftigelsen er stigende i Sydjylland, er væksten noget lavere end på landsplan, hvor det især er hovedstaden og områder med de større byer, der oplever vækst. Notatet siger ikke noget om udviklingen i Aabenraa, men tal fra Jobindsats indikerer, at der er en god udvikling i antallet af arbejdspladser, mens beskæftigelses blandt borgere i kommunen stort set er uændret.

  Væksten i sydjyske arbejdspladser ses inden for industri, handel/transport, bygge/anlæg  og erhvervsservice, hvilket svarer nogenlunde til resultatet af seneste virksomhedsbarometer, som vi selv gennemfører.

  Der forventes de kommende år vækst i beskæftigelsen, hvor stigningen forventes at finde sted inden for den private servicesektor, handel, industri og bygge-/anlægssektoren.

  Jobomsætningen

  Der er løbende et højt antal jobåbninger og bortset fra 2012-13, så har jobomsætningen været stigende siden 2009. Det seneste år har der været et lille fald i jobomsætningen, hvor Aabenraa har et lille fald på 1,1%.

  Rekruttering

  Udviklingen betyder, at der kan være rekrutteringsproblemer på arbejdsmarkedet, men det understreges, at de er relativt begrænsede. Aabenraa udarbejder løbende sin egen undersøgelse i form af et virksomhedsbarometer, der også bekræfter dette. Udfordringen lokalt er, at virksomhederne efterspørger arbejdskraft med kompetencer, men at en stor del af de ledige ikke søger job indenfor disse, men i stedet søger inden for ufaglærte områder.

  Ledighed

  Notatet viser endvidere, at bruttoledigheden er faldende og at Aabenraa har et meget stort  fald på 13,6% i perioden november 2015 til november 2016. Sydjylland har et fald på 8% og forventningen i lyset af bl.a. beskæftigelsesudviklingen er da også, at ledigheden fortsætter med at falde.

  Arbejdsstyrken

  Det er ganske interessant, at det i notatet er anført, at arbejdsstyrken bl.a. med baggrund i reformerne på arbejdsmarkedet og stigende beskæftigelse,  forventes at stige med mulige stigende rekrutteringsproblemer til følge med mindre man iværksætte tiltag. Det kan oplyses, at arbejdsstyrken i Aabenraa har været faldende siden 1993.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at RAR-Sydjylland’s  status på reformer, indsatser samt nøgletal tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-02-2017

  Godkendt.

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/3805, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  Fælles arrangement for de fire sønderjyske arbejdsmarkedsudvalg vil i år blive afholdt i Haderslev enten den 29. eller 30. maj fra kl. 13.30 - 15.30 - datoen vil blive endeligt udmeldt, så snart programmet er fastlagt.

  De fire sønderjyske jobcenterchefer har følgende to forslag til emner:

  1. Ekstern oplægsholder, med en lægefaglig baggrund, giver sit bud på, hvordan vi i kommunerne tackler en af vor tids store udfordringer, - at en forholdsvis stor andel af de borgere, som har andre problemer en ledighed, som jobcentrene er i kontakt med, har psykiske problemstillinger, som borgerne ofte finder det svært at forene med en beskæftigelsesrettet indsats.

  2. Ekstern oplægsholder fra Væksthusets Forskningscenter fortæller om Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP), som er et forskningsprojekt, der skaber ny viden om beskæftigelsesindsatsen for udsatte ledige i Danmark. BIP forener et omfattende progressionsmålingsprojekt med kvalitative undersøgelser af, hvornår beskæftigelsesindsatsen reelt hjælper udsatte ledige nærmere en tilknytning til arbejdsmarkedet. Og hør om, hvad arbejdsgiverne lægger vægt på i samarbejdet med jobcentrene om inklusion af udsatte borgere.


  Udvalget er velkommen til at komme med forslag til andre emner til arrangementet.

  Indstilling  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at forslagene drøftes og eventuelt suppleres med andre emner.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-02-2017

  Drøftet. Den 29. maj 2017 foretrækkes.

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/35797, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget er tidligere orienteret om iværksættelse af et satspuljeprojekt mellem Tønder Kommune, Sønderborg Kommune, Aabenraa Kommune og Lokalpsykiatrien i Region Syddanmark om udarbejdelse af et sammenhængende forløbsprogram for borgere med angst og depression.

  Den første projektfase med udarbejdelsen af forløbsprogrammet er nu afsluttet, og udvalgene orienteres i denne sag om den rapport, der beskriver indholdet i forløbsprogrammet, og som er fremsendt til Socialstyrelsen. Rapporten er vedhæftet som bilag.

  Social- og Sundhedsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget blev i november 2016 orienteret om en fase 2 ansøgning, der var fremsendt til Socialstyrelsen fra de fire sønderjyske kommuner og regionen til implementering af det forløbsprogram, der er udarbejdet i fase 1, for borgere med angst og depression i relation til beskæftigelsesområdet. Ansøgningen er imødekommet og finansieres over satspuljemidlerne.

  I tilknytning til fase 1-rapporten er der udarbejdet et sæt skabeloner og retningslinjer, der definerer indsatsen overfor målgruppen. Modellen implementeres i samspillet mellem region og kommuner omkring den målrettede fælles indsats overfor målgruppen.

  Fra Aabenraa Kommune deltager hhv. Jobcenteret og Handicap & Psykiatri, herunder Socialpsykiatrien, i indsatsen. Aabenraa Kommune modtager i 2017 200.000 kr. til fordeling mellem de involverede aktører til frikøb af medarbejdere. Dertil kommer nogle mindre beløb til netværksmøder etc. Øvrige udgifter forudsættes afholdt inden for de deltagende institutioners budgetramme.

  Målet med forløbsprogrammet i fase 2 er helt overordnet at sikre, at de forskellige aktiviteter og indsatser der tilbydes borgeren understøtter hinanden og opleves sammenhængende på tvær af fagområder. Borgere med angst og depression vil med andre ord opnå en bedre mulighed for opnå en meningsfuld hverdag og bedre betingelser for at vende tilbage til job eller uddannelse.

  Målgruppen for forløbsprogrammet er borgere i aldersgruppen 30-65 år, som tidligere har haft en mere varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Borgerne skal være i sygedagpengeforløb, jobafklaringsforløb eller være aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Borgerne er samtidig i målgruppen for behandling for angst og/eller depression i den regionale psykiatri.

  I det kommunale system registreres borgerne ikke ud fra et diagnosesystem, og der er således ikke øvrige relevante data til rådighed. Vurderingen er, at der vil være en tilstrækkelig andel af borgere, der følger et behandlingsforløb i psykiatrien og samtidig modtager kontanthjælp, jobafklaringsydelse eller sygedagpenge til at udarbejde et nyt forløbsprogram, jf. også dokumentationen for det produktionstab der følger af de to lidelser i Sundhedsstyrelsens rapport ”Sygdomsrapporten i Danmark”.

  Jf. regionale patientdata opgjort i perioden januar til og med august 2016 er 245 patienter i alderen 30-65 år, fra de fire kommuner (Tønder, Aabenraa, Sønderborg, Haderslev) i ambulant behandling med en angst og/eller depressionsdiagnose. Hertil kommer, at der opgjort for perioden januar til og med august 2016 i gennemsnit har været ca. 11 indlagte borgere med den pågældende diagnose og med bopæl i de fire kommuner. Der vurderes foreløbigt, at målgruppen er sammensat af 60 % kvinder og 40 % mænd.

  Forløbsprogrammet vil sikre en styrket koordination mellem involverede aktører fra forskellige kommunale forvaltninger og driftsområder, de forskellige regionale aktører, praksissektoren og ikke mindst borgeren selv. Dette vil ske ved, at borgeren sammen med de forskellige aktører sætter sig sammen med det formål i fællesskab at samstemme og koordinere de forskellige indsatser i den grad, det giver mening og lader sig gøre.  Indstilling

  Social & Sundhed og Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11-01-2017

  Taget til efterretning.

  Afbud: Svend Hansen Tarp. Karina T. Rogat.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-02-2017

  Godkendt.

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/3856, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  • Orientering om, hvad der evt. kan gøres for, at egnede ledige bliver gjort opmærksom på den nye politikadet-uddannelse.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-02-2017

  -

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen.