Beslutningsprotokol

mandag den 6. marts 2017 kl. 16:00

Mødested: Loungen v/byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Ejler Schütt, Martin Ugilt Thomsen, Bent Sørensen, Lars Kristensen, Kim Brandt, Erik Uldall Hansen, Gert Nordklitgaard
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/45148, Sagsinitialer: hhoc

  Sagsfremstilling

  På mødet orienteres om Job og Fastholdelse

  v/kontorleder Helle Hockerup.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-03-2017

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/13937, Sagsinitialer: hhoc

  Sagsfremstilling

  Arbejdsmarkedsudvalget fik på mødet den 5. december 2016  en orientering om cykelprojekt Unge på Toppen og besluttede, at udvalget løbende skulle orienteres om status på projektet. Første gang,  når deltagerne er udpeget.

  I uge 6 startede tyve kontanthjælpsmodtagere, to kvinder og atten mænd i alderen 18 - 35 år, i cykelprojektet Unge på Toppen.

  Holdet træner indendørs i et Fitness Center, og når vejret bliver bedre, fortsætter forløbet ved Søgårdlejren, hvor de skal træne 3 gange om ugen.

  Projektet er et samarbejde mellem ITD – Brancheorganisationen for den danske vejgodstransport og Aabenraa Kommunes Investeringsstrategi for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (KIK-projektet).

  Målet er ikke kun at bestige det legendariske bjerg, Alpe D´Huez i de franske alper på cykel. I en ekstraordinær beskæftigelsesrettet indsats, er det overordnede mål at tilføre de unge vilje og selvtillid til at komme videre i uddannelse og få fodfæste på arbejdsmarkedet.

  I januar måned har der været afholdt informationsmøder og samtaler med borgere i målgruppen, hvor alle blev informeret om projektets indhold og mål. For nogle har der også været afholdt samtaler med forældre, pårørende, støttekontaktpersoner og mentorer for at sikre størst mulig opbakning til den enkelte deltager i projektet.

  I marts måned får deltagerne deres cykel udleveret til låns, samt tøj og udstyr.

  Sideløbende med træningen, starter deltagerne i midten af marts måned i virksomhedspraktik i ITD´s medlemsvirksomheder. Herefter trænes to gange om ugen, og de er i praktik i tre dage om ugen.

  Det er målet, at deltagerne i marts måned starter med at cykle 20 km om dagen, og i maj måned er målet, at kunne cykle ca. 200 km på én dag.

  I juni måned starter den 12 dage lange tur til Alpe D´Huez.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-03-2017

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/40088, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  På baggrund af det forventede merforbrug på 13,3 mio. kr. på jobafklaringsforløb i bevillingskontrollen pr. 30. september 2016 blev der igangsat en budgetanalyse af området.

  Der er mulighed for substitution mellem hhv. jobafklaringsforløb og en forlængelse på sygedagpenge. Jobcenter og Borgerservice har i samarbejde med Staben analyseret såvel jobafklaringsforløb som de nært beslægtede områder sygedagpenge og ressourceforløb.

  Aabenraa Kommune visiterer primært til jobafklaringsforløb, hvorimod eksempelvis Sønderborg Kommune, der indgår i analysen, i større grad visiterer til forlængelse af sygedagpengene.

  Analysen viser,

  at når de samlede udgifter til jobafklaring, sygedagpenge og ressourceforløb sammenlignes med udgifterne i andre kommuner, og der korrigeres for størrelsesforskelle, er der ingen væsentlig økonomisk forskel ift. om der visiteres til jobafklaringsforløb eller forlængelse på sygedagpenge samt

  at den økonomiske udfordring i 2016 primært kan henføres til to årsager:

  1. der har i 2016 været en ekstraordinær stor pukkel af sager på sygedagpengeområdet, hvilket har medført ekstraudgifter i størrelsesordenen 3,5 mio. kr.
  2. der blev i 2016 budgetteret på et lavere niveau end de lokale skøn viste.

  Analysen konkluderer, at der ikke er fundet belæg for en forventning om, at budget 2017 ikke vil kunne overholdes for jobafklaring, sygedagpenge og ressourceforløb set under ét.

  Indstilling

  Jobcenter og borgerservice indstiller,

  at budgetanalysen tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-03-2017

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/5267, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Til udvalgets orientering forelægges oversigt vedr. overførsel af driftsbevillinger for 2016 til 2017.

  Overførsel af driftsbevillinger skal ikke politisk behandles i det enkelte udvalg, men behandles direkte i Økonomiudvalg og Byråd.

  Overførsel af driftsbevillinger kan opdeles i 3 kategorier – henholdsvis

  • Institutioner og områder omfattet af dialogbaseret aftalestyring (kategori 1),
  • Puljer og Projekter m.v. (kategori 2) og
  • Øvrige overførsler (kategori 3).

  Denne sag vedrører overførsel af mer-/mindreforbrug på

  • Institutioner og områder omfattet af dialogbaseret aftalestyring (kategori 1)

  Såfremt institutionerne har et merforbrug på ud over 4% skal der udarbejdes afviklingsplan/redegørelse, som beskriver, hvorledes merforbruget er opstået og ligeledes hvordan merforbruget afvikles.

  Der er ikke institutioner under Arbejdsmarkedsudvalget, hvor der skal udarbejdes en afviklingsplan.

  Økonomi og afledt drift

  Oversigten viser et samlet merforbrug på 0,072 mio. kr. og vedr. KIS.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at orienteringen vedr. driftsoverførsler fra 2016 til 2017 tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-03-2017

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/5267, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Til udvalgets orientering forelægges oversigter vedr. overførsel af driftsbevillinger for 2016 til 2017.

  Overførsel af driftsbevillinger skal ikke politisk behandles i det enkelte udvalg, men behandles direkte i Økonomiudvalg og Byråd.

  Overførsel af driftsbevillinger kan opdeles i 3 kategorier – henholdsvis

  • Institutioner og områder omfattet af dialogbaseret aftalestyring (kategori 1),
  • Puljer og Projekter m.v. (kategori 2) og
  • Øvrige overførsler (kategori 3).

  Denne sag vedrører overførsel af mer-/mindreforbrug på

  • Puljer og Projekter (kategori 2 - garantioverførsel)
  • Øvrige overførsler (kategori 3)

  Økonomi og afledt drift

  Puljer og projekter (kategori 2) omfatter følgende områder:

  • Projekt Grib chancen

  Oversigten viser et samlet merforbrug på 0,672 mio. kr. Endelig afregning af tilskud sker i 2017.

  Øvrige overførsler (kategori 3) omfatter følgende områder:

  • Forsikrede ledige – områder omfattet af beskæftigelsestilskuddet.

  Der søges overført et mindreforbrug på 6,434 mio. kr. til imødegåelse af en forventet negativ efterregulering i 2017 af beskæftigelsestilskuddet for 2016.

  Ved bevillingskontrollen pr. 30. september 2016 anbefalede forvaltningen ovenstående praksis, hvor mer- eller mindreforbrug på områder omfattet af beskæftigelsestilskuddet opgøres i forbindelse med årsregnskabet og overføres til efterfølgende år, hvor efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet sker.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at orienteringen vedr. driftsoverførsler vedr. kategori 2 og 3 fra 2016 til 2017 tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-03-2017

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/5267, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Til orientering forelægges sektorbeskrivelse (bidrag til årsberetning for 2016) på Arbejdsmarkedsudvalgets område.

  I forhold til det korrigerede budget viser regnskabet et mindreforbrug på 16,062 mio. kr. En del af mindreforbruget vedrører forsikrede ledige, og hovedparten af mindreforbruget på dette område søges overført til 2017 til imødegåelse af en forventet negativ efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2016 til sommer 2017.  Mindreforbruget på overførselsudgifterne svarer godt overens med, at der også på landsplan forventes mindreudgifter for 2016 på overførselsudgifterne.

  Sektorbeskrivelsen skal ikke politisk behandles i de enkelte udvalg, men behandles direkte i Økonomiudvalg og Byråd.

  Sektorbeskrivelsen for Arbejdsmarkedsudvalget vil blive indarbejdet i Aabenraa Kommunes årsberetning for 2016.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sektorbeskrivelsen for Arbejdsmarkedsudvalget for 2016 tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-03-2017

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/2048, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  RAR Sydjylland kvitterer i brev af 9. februar 2017 for Aabenraa Kommunes beskæftigelsesplan for 2017. I brevet fremhæver Rådet kommunens fokus på at sikre bedre match mellem ledige og virksomhedernes efterspørgsel, initiativet omkring CSR, fastholdelse af sygemeldte medarbejdere samt det strategiske samarbejde mellem de sønderjyske kommuner omkring overvågning, rekruttering og kompetenceudvikling.

  Rådet har vedlagt sin strategi og handleplan for 2017, hvor der er fokus på mangel på arbejdskraft, udsatte borgere og integration. Fokuspunkter i indsatsen vil være virksomheds- og formidlingsindsats, motivation til uddannelse og opkvalificering, en tidlig og målrettet virksomhedsrettet indsats for integrationsborgere og udsatte borgere.

  Rådet opfordrer alle kommuner til at have fokus på aktivering, så borgere udenfor arbejdsmarkedet kan få et job og dernæst at indsatsen bidrager til forebyggelse af mangel på arbejdskraft. I den forbindelse mener Rådet, at der bør være fokus på virksomhedspraktik og løntilskud indenfor brancher med gode beskæftigelsesmuligheder.

  Ovenstående er på linje med de strategier og indsatser, der er beskrevet i Aabenraa Kommunes beskæftigelsesplan. F.eks. har en række initiativer for aktivitetsparate borgere under KIK-projektet sikret at mange af disse borgere, der før stod udenfor arbejdsmarkedet, har fået en plads på arbejdsmarkedet. 

  Rådet peger afslutningsvis på, at den vedlagte strategi- og handleplan for 2017, der indeholder RAR Sydjyllands synspunkter, kan bidrage til kommunernes arbejde med planlægningen af beskæftigelsesplan 2018 og implementeringen af indsatsen i 2017.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at RAR Sydjyllands kvitteringsbrev samt strategi- og handleplan tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-03-2017

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/1897, Sagsinitialer: MPJ

  Sagsfremstilling

  Region Sønderjylland-Schleswig blev grundlagt i 1997 af tyske og danske partnere med henblik på at fremme kultur, sprog, arbejdsmarked og udviklingen i regionen.

  Partnerne bag samarbejdet er på dansk side Region Syddanmark, Tønder, Sønderborg, Haderslev og Aabenraa Kommune. På tysk side er det Stadt  Flensburg, Kreis Nordfriesland og Kreis Schleswig-Flensburg. Der er etableret et regionskontor, der varetager sekretariatsbetjeningen af samarbejdet. De overordnede opgaver som Regionskontoret varetager, er tiltag indenfor kultur og arbejdsmarked, herunder pendlerrådgivning. Derudover er Regionskontoret fælles ”talerør” for den dansk/tyske grænseregion.

  I 2015 nedsatte bestyrelsen for Regionskontoret et ad-hoc-udvalg, der skulle vurdere behovet for en ændring af aftalegrundlag og kerneopgaver. Efterfølgende blev Regionskontorets bestyrelse enig om, at aftalegrundlaget skulle revideres og en strategi udarbejdes.

  På bestyrelsesmødet den 3. juni 2016 blev tekst til revideret aftalegrundlag og strategi godkendt. Den væsentligste ændring blev nedsættelsen af et arbejdsmarkedsudvalg.  Regionskontoret havde bedt de respektive partnere om en skriftlig godkendelse af aftaletekst og strategi inden den 20. september 2016. Byrådet i Aabenraa Kommune godkendte aftalegrundlet den 29. juni 2016. Ligeledes godkendte Sønderborg Kommunes byråd aftalegrundlaget inden sommerferien. De øvrige danske partnere kunne nå at trække deres punkt fra dagsordenen eftersom de tyske partnere ikke godkendte hhv. behandlede  aftalegrundlaget.

  Formanden for Regionskontorets bestyrelse indledte efterfølgende forhandlinger med de tyske partnere. Det resulterede i endnu et udvalg, et såkaldt grænsenært udviklingsudvalg, der skal gå på skift hvert ½ år mellem partnerne. På Region Sønderjylland-Schleswigs bestyrelsesmøde den 2. december 2016 blev det ændrede aftalegrundlag og strategien godkendt med forbehold for godkendelse i byrådene.

  Således skal aftalegrundlaget ændres og godkendes en gang til. Byrådet skal udpege en politisk repræsentant til arbejdsmarkedsudvalget samt en politisk repræsentant til det grænsenære udviklingsudvalg. Jf. aftalegrundlaget er det Arbejdsmarkedsudvalgets formand, der er politisk repræsentant. Derudover skal hver af de respektive forvaltningsområder udpege en forvaltningsrepræsentant til hvert udvalg.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at sagen sendes til orientering i Arbejdsmarkedsudvalget,

  at aftalegrundlag og strategi godkendes,

  at formanden for Arbejdsmarkedsudvalget indtræder i Region Sønderjylland-Schleswigs Arbejdsmarkedsudvalg,

  at der udpeges en stedfortræder for denne, og

  at byrådet udpeger en politisk repræsentant og stedfortræder til det Grænsenære Udviklingsudvalg.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 02-03-2017

  Anbefales godkendt.

  For forslaget stemte Philip Tietje (V), Martin Ugilt Thomsen (V), Jens Wistoft (V), Helga Nørgaard (A), Erik Uldall Hansen (A) og Erwin Andresen (F).

  Christian Gramstrup Lauridsen (O) undlod og stemme.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-03-2017

  Taget til orientering.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/14249, Sagsinitialer: ekc

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal på august mødet 2017 behandle budgetbidraget for 2018-2021. Budgetmaterialet laves bl.a. med udgangspunkt i økonomiaftalen, hvorfor det er nødvendigt at flytte mødet fra den 7. august til den 14. august 2017.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at udvalgsmødet den 7. august flyttes til den 14. august 2017.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-03-2017

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/3856, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-03-2017

  Orienteret om revisitering på integrationsområdet for etniske danskere.

  Orienteret om renholdelsesprojekt i Padborg området.