Beslutningsprotokol

mandag den 8. maj 2017 kl. 16:00

Mødested: Loungen v/byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Ejler Schütt, Martin Ugilt Thomsen, Bent Sørensen, Lars Kristensen, Kim Brandt, Erik Uldall Hansen, Gert Nordklitgaard
Bemærkninger: Der var afbud fra Kim Brandt.
Bent Sørensen deltog fra pkt. 36.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/9663, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har, i samarbejde med budgetafdelingen, foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 31. marts 2017 i forhold til driftsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af evt. tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

  Jf. Økonomiudvalgets beslutning opdeles bevillingskontrolsagerne i 4 sager:

  • 1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)
  • 2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering
  • 3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0)
  • 4. Tillægsbevillinger anlæg

  For Arbejdsmarkedsudvalgets vedkommende omfatter bevillingskontrollen pr. 31. marts 2017 2 bevillingskontrolsager.

  Denne sag vedrører omplaceringer indenfor eget udvalg, hvilket udvalget selv er bemyndiget til at foretage. Ved denne bevillingskontrol er der ikke budgetomplaceringer, som udvalget skal tage stilling til. Sagen viser ligeledes et samlet overblik over bevillingskontrollen for hele udvalgets område.

  Bevillingskontrollen viser forventede mindreudgifter på serviceudgifterne på 1,399 mio. kr., 11,275 mio. kr. på overførselsudgifter og 8,318 mio. kr. på forsikrede ledige – i alt et samlet forventet mindreforbrug på 20,992 mio. kr.

  I budgettet for 2017 indgår der en besparelsespulje på 5 mio. kr., Mindreforbruget på overførselsudgifter på 11,275 mio. kr. ville reelt have været 5 mio. kr. større, såfremt denne besparelsespulje ikke var indarbejdet i budgettet.

  Det forventede mindreforbrug på overførselsudgifterne på 11,275 svarer stort set overens med regeringens foreløbige skøn for en regulering. Regeringens foreløbige skøn ligger, når det omregnes til Aabenraa forhold, ca. 12 mio. kr. under aftaleniveauet i økonomiaftalen. Forvaltningen anbefaler, at der afventes en evt. midtvejsregulering til sommer.

  I forhold til serviceudgifterne kan det forventede mindreforbrug udelukkende henføres til omplaceringer mellem udvalg og bevillingsområder.

  I forhold til forsikrede ledige viser området også et forventet mindreforbrug. Forvaltningen forventer, at der til sommer 2017 vil komme en negativ midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2017. Forvaltningen anbefaler, at der afventes midtvejsreguleringen til sommer, og efterreguleringen til sommer 2018.

  Beskæftigelsestilskuddet for 2016 opgøres endeligt til sommer 2017 – en foreløbig prognose fra KL viser en negativ efterregulering på 3,585 mio. kr. Der er afsat et budgetværn på 6,434 mio. kr. til imødegåelse af denne efterregulering. Under forudsætning af, at prognosen holder vil Aabenraa kommune have gjort det 2,849 mio. kr. bedre end forventet.

  Som bilag til sagen indgår en oversigt, som viser udvalgets samlede ansøgninger opdelt på de 4 bevillingskontrolsager.

  Herudover indgår en økonomisk oversigt med udvalgets resultat pr. 31. marts 2017.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-05-2017

  Godkendt.

  Bent Sørensen og Kim Brandt deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/9663, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0).

  Som bilag er vedhæftet en oversigt over udvalgets ansøgte tillægsbevillinger, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder, som netto giver 0, samt de hertil hørende noter.

  Økonomi og afledt drift

  Bevillingskontrollen pr. 31. marts 2017 udviser følgende ønsker om tillægsbevillinger finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (beløb i 1.000 kr.):

  Ønsker/ finansierende udvalg

  TB 2017

  RK 2018

  RK 2019

  RK 2020

  RK 2021

  Note

  Ønsker:

  -

  Serviceudgifter:

  Fordeling integrationspulje

  96

  98

  98

  98

  98

  B2: 1

  Arbejdsmarkedsrettet psykiatrisk udredning (jobafklaring)

  -1.500

  B2: 2

  Forsikringspræmier

  5

  5

  5

  5

  5

  B2: 3

  Overførselsudgifter:

  Fordeling integrationspulje

  48

  49

  49

  49

  49

  B2: 4

  Arbejdsmarkedsrettet psykiatrisk udredning (jobafklaring)

  1.500

  B2: 5

  Mentorstøtte til unge på ungdomsuddannelserne

  -119

  -183

  -75

  B2: 6

  Ønsker Arbejdsmarkeds-

  udvalget i alt

  30

  -31

  77

  152

  152

  -

  Finansierende udvalg:

  -

  Økonomiudvalg

  -149

  -152

  -152

  -152

  -152

  Børne- og uddannelsesudvalg

  119

  183

  75

  Finansierende udvalg i alt

  -30

  31

  -77

  -152

  -152

  -

  Balance

  0

  0

  0

  0

  0

  -

  De enkelte punkter er uddybet nærmere i bilag til sagen. (se notenr. i tabellen).

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at ansøgningerne om tillægsbevillinger, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder, i 2017 samt rammekorrektionerne i 2018-2021 (netto 0) jf. foranstående og vedhæftede bilag, godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-05-2017

  Anbefales godkendt.

  Bent Sørensen og Kim Brandt deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/9647, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Jf. Økonomiudvalgets rammeudmelding den 4. april 2017 skal der udarbejdes forslag til et omprioriteringskatalog på samlet 25 mio. kr. i 2018-2021. Omprioriteringskataloget berører udvalgenes serviceudgifter.

  Ligeledes har udvalgene mulighed for at fremsende udvidelsesforslag på op til 1% af servicerammen, som kan indgå i omprioriteringskataloget.

  Arbejdsmarkedsudvalgets andel af serviceudgifterne udgør 0,143 mio. kr. i 2018-2021.

  Som bilag er vedlagt oversigt over forvaltningens reduktionsforslag samt noter hertil. Reduktionsforslaget vedrører nettolønsudgiften ved forsikrede ledige i kommunale løntilskud.  

  Ligeledes er vedlagt oversigt over forvaltningens udvidelsesforslag samt noter hertil. Udvidelsesforslaget vedrører kampagnemidler til opkvalificeringsprojekter for forsikrede ledige og jobparate.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at forvaltningens forslag til omprioriteringskataloget godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-05-2017

  Godkendt.

  Bent Sørensen og Kim Brandt deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/18087, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommunes eksterne revision Ernst & Young har fremsendt revisionsberetning nr. 12 om revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. vedr. regnskabsåret 2016.

  Revisionen har givet anledning til én revisionsbemærkning. Revisionsbemærkningen er ikke af en så væsentlig karakter, at den vil komme til udtryk i revisionspåtegningen af kommunens endelige restafregninger af statsrefusion for 2016.

  Revisionsbemærkningen vedrører økonomisk opfølgning efter aktivlovens § 10 og vedrører flere udbetalingsområder. I en række sager er den lovpligtige økonomiske opfølgning ikke foretaget.

  Der er iværksat initiativer med henblik på at sikre, at den økonomiske opfølgning fremadrettet bliver foretaget rettidigt. Forvaltningen har i en redegørelse beskrevet de iværksatte initiativer. Redegørelsen fremgår af nedenstående.

  Redegørelse:

  For at sikre at alle adviser jfr. Aktivlovens § 10 bliver behandlet rettidigt dvs. indenfor en måned, er alle sagsbehandlere vejledt, og det er kontrolleret, at alle er sat rigtigt op i it-systemet.

  Kontorleder foretager ugentligt kontrol af, hvad der er af ubehandlede adviser og deltager i ugentlige møder.

  Herudover foretages der hver måned et skærpet ledelsestilsyn, hvor der udtages 50 sager til kontrol vedr. rettidigheden på behandling af adviser – herunder også aktivlovens § 10.

  Der er indskærpet overfor medarbejderne, at opfølgningen er en opgave, der skal prioriteres.

  På baggrund af de udfordringer der har været med at få foretaget den lovpligtige økonomiske opfølgning i alle sager efter aktivlovens § 10, er der fra den 1. maj 2017 sket en opnormering på området med hhv. én medarbejder samt én fagligkoordinator. Dette betyder bl.a., at den enkelte sagsbehandler nu fremadrettet får et mindre sagsantal, og dermed mere tid til at udføre opgaverne.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at forvaltningens redegørelse godkendes, og

  at revisionsberetning nr. 12, hvad angår Arbejdsmarkedsudvalgets områder, tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-05-2017

  Anbefales godkendt.

  Kim Brandt deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/7940, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget besluttede 15. marts 2016 at indføre CSR-mærke Aabenraa. Det fremgår af beslutningen, at det er Arbejdsmarkedsudvalget, der tildeler mærket efter indstilling fra forvaltningen.

  Det fremgår endvidere af beslutningen, at 2 objektive kriterier skal opfyldes for at få CSR-mærke Aabenraa for virksomheder med 10 eller flere ansatte, mens kun et kriterie skal opfyldes for virksomheder med 9 eller færre ansatte. Derudover blev det besluttet at lade nye ordninger målrettet flygtninge indgå i kriterierne.

  I 2016 blev integrationsgrunduddannelsen (IGU) indført. Der er tale om en 3-årig forsøgsordning målrettet arbejde og opkvalificering for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der mangler kvalifikationer for at kunne opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Det anbefales på baggrund af økonomiudvalgets beslutning at justere i uddannelseskriteriet, således at IGU indgår.

  På mødet den 4. april 2017 i Dialogforum  for beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune fremkom forslag om at udvide beskæftigelseskriteriet, således at virksomheder, der fleksibelt bidrager med medarbejdere, der frivilligt indgår i beredskabet, også indgår som en positiv del af beskæftigelseskriteriet. Derudover var der på mødet opbakning til de eksisterende kriterier.

  Trepartsaftalen

  Med ”Trepartsaftalen om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser” er der blevet indført et såkaldt ”måluddannelsesratio”.  Hvis virksomheden ikke lever op til målet, skal de betale en straf på ca. 27.000 kr. pr. årsværk, de uddanner for lidt, mens de omvendt kan få en bonus for det antal, de uddanner over den fastsatte norm. Den konkrete administration af ordningen kendes ikke endnu og heller ikke måluddannelsesniveauet for de enkelte brancher. Det kan være relevant at justere i tildelingskriterierne for CSR-mærke Aabenraa, når den nye ordning kendes fuldt ud. På det tidspunkt vil forvaltningen rejse sagen i Arbejdsmarkedsudvalget igen.

  Tildelingen i 2018

  Der blev i 2016 afholdt et arrangement, hvor Arbejdsmarkedsudvalget tildelte de virksomheder, der opfyldte kriterierne CSR-mærket.

  Til brug for tildelingen af CSR-mærke Aabenraa udarbejder forvaltningen på baggrund af virksomhedernes oplysninger et udtræk, der anvendes som grundlag for arbejdsmarkedsudvalgets behandling om tildeling af mærket. Efter udvalgets møde i januar 2018 uddeles CSR-mærke Aabenraa ved en reception lige som det skete i 2016.

  Erfaringer med CSR-mærket

  Introduktionen af CSR-mærket Aabenraa Kommune i 2016 til virksomheder, der tager et socialt ansvar, viste sig at være en stor succes. Hele 57 virksomheder blev certificeret.

  I forbindelse med ansøgningsrunden viste det sig, at enkelte virksomheder, der udfører et godt stykke arbejde for udsatte borgere, ikke kunne opfylde kriterierne og derfor ikke fik mærket. Det er f.eks. virksomheder, som ikke kan godkendes til at tage elever/lærlinge ind af forskellige årsager. Ved at medtage IGU, samt Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i uddannelseskriteriet vil flere af disse virksomheder få en mulighed for at få CSR-mærket. Endvidere vurderes det, at beslutningen truffet på Arbejdsmarkedsudvalgets møde i august 2016 vedrørende KIL omhandlende tiltag, der har opkvalificeringsforløb via lærlinge- og voksenelevforløb som målsætning, er et yderligere supplement til virksomhedernes mulighed for at opfylde uddannelseskriteriet.  Endelig foreslås det at opkvalificeringsforløb finansieret af Jobcenteret og som indebære virksomhedserklæringer om ansættelse efter endt kvalificeringsforløb, også indgår i uddannelseskriteriet.

  De to kriterier for tildelingen af CSR-mærke Aabenraa er som følger:

  Beskæftigelsesrettet kriterie

  Det drejer sig om, at minimum 5 % af de ansatte i de seneste 3 måneder skal være ansat i virksomhedspraktik, løntilskud, fleksjob eller skånejob. Kriteriet foreslås justeret, således at virksomheder, der fleksibelt bidrager med medarbejdere, der frivilligt indgår i Beredskabet,  også indgår som en positiv del af beskæftigelseskriteriet.

  Uddannelsesrettet kriterie

  Herudover skal minimum 5 % af de ansatte i de seneste 3 måneder være i voksenlærlingeforløb, ordinære lærlinge eller ledige ansat i jobrotation. Derudover anbefales det at justere kriteriet, således at IGU og EGU indgår og også opkvalificeringsforløb, finansieret af jobcenteret, hvortil der er tilknyttet virksomhedserklæringer, er en del af uddannelseskriteriet.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at justeringen i de objektive kriterier for tildeling af CSR-mærke Aabenraa godkendes, således at IGU, EGU og opkvalificeringsforløb, finansieret af jobcenteret, hvortil der er tilknyttet virksomhedserklæringer, indgår i uddannelseskriteriet,

  at virksomheder der fleksibelt bidrager med medarbejdere, der frivilligt indgår i Beredskabet, indgår som en positiv del af beskæftigelseskriteriet, og

  at tidsplanen for tildeling af CSR-mærke Aabenraa for 2018 godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-05-2017

  Godkendt.

  Kim Brandt deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/13659, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) og formand for Folketingets Beskæftigelsesudvalg Bent Bøgsted (DF) samt formand for Socialrådgiverforeningen Majbrit Berlau, har den 13. marts i år været på besøg i Aabenraa og holdt møde med borgmesteren og Arbejdsmarkedsudvalgets formand og næstformand for at drøfte kommunes hidtidige erfaringer med investeringsstrategien, KIK.

  Med direkte reference til bl.a. Aabenraa Kommunes besparelse på forsørgelsesydelserne ved at investere i en individuel og håndholdt indsats for kontanthjælpsmodtagere, opfordrer ministeren efterfølgende i vedlagte brev borgmestrene i landets kommuner til at gøre det samme.

  Det fremgår endvidere af brevet, at afklaring og individuel indsats for de mest udsatte kontanthjælpsmodtagere fra centralt hold understøttes med satspuljeinitiativet "Flere skal med".

  Satspuljemidler "Flere skal med":

  Kommuner kan frem til 15. maj 2017 søge om penge fra satspuljen ”Flere skal med”. Med puljen er der afsat 262,5 millioner kr.  i 2017-2019 til at give en særlig indsats til de mere end 27.000 kontanthjælpsmodtagere, der har været i systemet i mindst fem år.

  Pengene skal først og fremmest bruges til, at der kan ansættes flere frontmedarbejdere i jobcentrene. Det drejer sig blandt andet om jobkonsulenter og sagsbehandlere, der skal være med til at afklare de godt 27.000 kontanthjælpsmodtagere, der er i målgruppen, og sikre, at de efterfølgende hjælpes målrettet videre. Samtidig udpeges der et ambassadørkorps, der skal sikre, at de gode erfaringer på området bliver spredt til hele landet. Ambassadørerne er medarbejdere fra kommuner, der har særligt gode erfaringer med at hjælpe udsatte borgere i småjob.

  Pengene bliver uddelt til kommunerne på baggrund af, hvor mange langvarige kontanthjælpsmodtagere, der bor i den enkelte kommune. Kommunerne får pengene udbetalt i tre rater for at sikre, at kommunerne først investerer i flere frontmedarbejdere og dernæst sikrer, at alle borgere får en afklaring. Det gælder også de borgere, som skal have deres sag forelagt kommunens rehabiliteringsteam med henblik på en førtidspension, ressourceforløb eller fleksjob.

  Pengene til kommunerne udbetales i følgende tre rater:

  · 30 pct. af pengene tildeles ved projektets start med henblik på at sikre, at kommunerne investerer i flere frontmedarbejdere: Sagsbehandlere, jobformidlere, mentorer, virksomhedskonsulenter samt fagligt personale, der varetager social- og sundhedsindsatser.

  · 40 pct. af pengene tildeles, når hele bruttomålgruppen er afklaret og visiteret. Det skal sikre, at alle borgere får en grundig gennemgang af deres sag.

  · De resterende 30 pct. af pengene tildeles, når minimum 40 pct. af kontanthjælpsmodtagerne i tre måneder i træk har været i gang med en virksomhedsrettet indsats.

  Målgruppe og økonomi - Aabenraa Kommune:

  Med udmeldingen om satspuljemidlerne er det opgjort, hvor stor en andel af borgerne, der pr. uge 52 i 2016 er bosat i de enkelte kommuner, og hvor meget kommunerne maksimalt kan ansøge om.

  Det fremgår af opgørelsen (fordelingsmodellen), at der ud af den samlede målgruppe på 27.000 borgere var bosat 241 borgere i Aabenraa Kommune, der har været i systemet i mindst fem år, og hvoraf hovedparten er aktivitetsparate og dermed allerede en del af KIK-investeringsstrategien.

  Forvaltningen finder ikke, at projektet ”Flere skal med” er foreneligt med vores nuværende KIK-investeringsstrategi, fordi deltagelse i projektet kræver opfyldelse af en lang række proces- og dokumentationskrav. Særligt proceskravene hører ’fortiden’ til. I KIK-investeringsstrategien er vi i Aabenraa lykkedes med at flytte fokus væk fra proceskrav og i stedet se på, hvad der virker for den enkelte borger og styre efter resultatmål. Derudover vil deltagelse i projektet fordre megen deltagelse i koordinations- og netværksmøder, og at op mod 2/3 af de afsatte midler vil gå til det formål alene. 

  Samtidig betyder fordelingsmodellen i projektet, at de kommuner der hidtil har valgt en passiv beskæftigelsesindsats belønnes. Alt andet lige vil der således være mere støtte til de kommuner, der ikke har prioriteret indsatsen, end til de kommuner, der har investeret i en særlig individuelt tilpasset, langvarig, indsats og opnået gode resultater hermed – f.eks.. i Hjørring og Aabenraa. Det er et helt forkert signal om, at det kan svare sig at læne sig tilbage – og at foregangskommunerne bliver straffet.

  Med de afsatte midler i satspuljeinitiativet ”Flere skal med”, kan Aabenraa Kommune i perioden 2017 – 2019 højst opnå et tilskud på lidt under 2,3 mio. kr.  - Der henvises til bilag vedr. fordeling af puljemidler..

  I samme periode har Aabenraa Byråd med KIK-investeringsstrategien afsat 68 mio. kr. – penge der er taget fra servicerammen.

  Hvis der er kommuner med borgere i målgruppen, der ikke søger, bliver de overskydende penge fordelt efterfølgende via en ny pulje.

  Afslutningsvis skal det oplyses, at Hjørring og Favrskov kommuner har valgt at takke nej til satspuljemidlerne "Flere skal med".

  Hjørring finder, at puljens fordeling og administrationen af den er uforenelig med deres igangværende investeringsprojekt, jf. vedlagte brev.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at Arbejdsmarkedsudvalget drøfter ministerens henvendelse og udmelding af satspuljeprojektet "Flere skal med", og

  at Arbejdsmarkedsudvalget i et brev til ministeren meddeler, at Aabenraa Kommune ikke ønsker at søge puljen.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-05-2017

  Godkendt.

  Kim Brandt deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/13937, Sagsinitialer: hhoc

  Sagsfremstilling

  Arbejdsmarkedsudvalget har på mødet den 9. januar 2017 besluttet, at udvalget skal orienteres om status på cykelprojekt ”Unge på Toppen”, i marts, maj og december måneder 2017.

  Første status fik Arbejdsmarkedsudvalget  på mødet den 6. marts 2017.

  Cykelprojektet ”Unge på Toppen” er en indsats i kommunens investeringsstrategi for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (KIK).

  Siden den første status, er 3 unge afmeldt projektet. Den 25. april 2017 er 17 kontanthjælpsmodtagere i cykelprojektet ”Unge på Toppen”.

  Træningen foregår nu udendørs, hvor der cykles mellem 60 – 80 km, 2 dage om ugen. For at målrette sig de kilometer, som kræves, når turen i juni måned starter mod Alpe D´Huez, øges træningen nu til 100 – 120 km, 2 dage om ugen.

  Alle de unge deltagere er ude i virksomhedspraktik, 3 dage om ugen. Tilbagemeldingerne fra såvel virksomheder, som de unge, er meget positiv.

  De fleste af virksomhederne, er begyndt at byde ind med ansættelse/læreplads til de unge, når projektet slutter.

  Der arbejdes med individuelle planer i forhold til, hvilke kompetencer de unge mangler, for at kunne blive ansat eller komme i lære.

  Den 12 dage lange tur til Alpe D´Huez, starter mandag morgen den 12. juni 2017 fra Rådhuset i Aabenraa. Der er planlagt morgenmad i Byrådssalen, hvorefter deltagerne sendes afsted på turen.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-05-2017

  Godkendt.

  Kim Brandt deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/13738, Sagsinitialer: KJOER

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har den 28. april 2017 modtaget mail fra Udlændingestyrelsen vedr. landstallene for 2017 og 2018.

  Det følger af integrationsloven, at Udlændingestyrelsen hvert år senest den 1. maj skal udmelde et landstal, som er styrelsens skøn over det antal flygtninge, der skal boligplaceres i kommunerne det pågældende år.


  Udlændingestyrelsen har derfor offentliggjort landstallet for 2018, og forventningen er, at kommunerne næste år vil skulle modtage 3.000 nye flygtninge. For 2017 lyder det seneste skøn på 4.000 personer – et skøn der blev nedjusteret fra 5000 med udgangspunkt i det faldende antal asylansøgere til Danmark. For begge vurderinger gælder dog en grad af usikkerhed, fordi den nuværende lave tilstrømning kan ændre sig.


  Udlændingestyrelsen har lavet foreløbige beregninger på, hvordan tallet kommer til at fordele sig i 2018 på regioner og kommuner, og der forventes at være 16 såkaldte ”0-kommuner” – altså kommuner, der ikke skal modtage flygtninge. ”0-kommunerne” har enten en stor andel udlændinge i forvejen eller har modtaget et relativt stort antal familiesammenførte til flygtninge i 2016.


  Aabenraa Kommune er indtil videre en af de 16 kommuner, som ikke skal modtage flygtninge i 2018.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-05-2017

  Godkendt.

  Kim Brandt deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/3856, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-05-2017

  Orientering om:

  •  ”Nøgletal for udvikling på arbejdsmarkedet i RAR- Sydjylland” og ”Status på reformer og indsats”, jf. bilag.
  • Brev fra Beskæftigelsesministeren om forenkling af den aktive beskæftigelsesindsats. Se bilag.
  • Processen for ansættelse af Stabs- og Arbejdsmarkedsdirektør.
  • Tilbagemelding vedrørende samarbejde mellem de faglige organisationer og KIS.