Beslutningsprotokol

onsdag den 31. maj 2017 kl. 14:30

Mødested: Loungen v/byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Ejler Schütt, Martin Ugilt Thomsen, Bent Sørensen, Lars Kristensen, Kim Brandt, Erik Uldall Hansen, Gert Nordklitgaard
Bemærkninger: Der var afbud fra Lars Kristensen
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/45492, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag drøfte forslag til temaer og indsatser til beskæftigelsesplan 2018.

  Beskæftigelsesplanen er arbejdsmarkedsudvalgets og byrådets strategiske styringsværktøj for beskæftigelsesindsatsen og dermed den vigtigste plan på beskæftigelsesområdet i kommunen. Planen fastlægger mål, strategier og indsatser for et år ad gangen.

  I forhold til den tidsplan, der blev godkendt på arbejdsmarkedsudvalgets møde i januar, er der et par ændringer. Der kommer hverken en resultatrevision fra STAR eller et debatoplæg fra Arbejdsmarkedskontor Syd. Samtidig har ministeren endnu ikke udmeldt de beskæftigelsespolitiske mål for 2018.

  I beskæftigelsesplanen for 2017 er der udpeget 4 lokale mål, der vedrører flere flygtninge i beskæftigelse samt en reduktion i antallet af borgere på kontant- eller uddannelseshjælp, reduktion i antal langtidsledige a-dagpengemodtagere samt reduktion af antallet i jobafklaringsforløb. Ministeren udmeldte mål for 2017 indeholder flygtningeområdet, borgere på langvarig offentlig forsørgelse, unges uddannelse samt samarbejdet med virksomhederne. Det er forvaltningens forventning, at ministermålene vil være stort set de samme for 2018, men der kan naturligvis komme ændringer.

  På mødet i Dialogforum den 4. april 2017 blev forskellige temaer for indsatsen i 2018 drøftet. Det handlede om integrationsindsatsen, kompetenceknaphed, borgere på kanten af arbejdsmarkedet og langtidsledighed. Derudover blev temaer som CSR, tiltrækning af akademikere og ungeindsatsen drøftet. Referatet fra mødet er vedlagt som bilag.

  Det er forvaltningens vurdering, at den nuværende beskæftigelsesplan i vid udstrækning er svar på de udfordringer, der er på beskæftigelsesområdet.

  Derfor anbefales det at videreføre nogle af fokusområderne f.eks. på kontant- og uddannelseshjælp. Dette ligger  i tråd med den overordnede ekstraordinære investeringsstrategi udmøntet i KIK.

  Forvaltningen anbefaler følgende fokusområder, hvor der fastlægges konkrete mål:

  · Nå succeskriterierne i KIK-projektet

  · Reducere væsentligt i antallet af jobparate og uddannelsesparate

  · Forstærket indsats i forhold til opkvalificering, evt. via en investeringsstrategi eller relancering af KIK

  Forvaltningen vil frem til mødet i Arbejdsmarkedsudvalget i september udarbejde forslag til indsatser samt målsætninger på de udpegede områder.

  Lovgrundlag

  Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Lov nr. 1482 af 23/12/2014)  § 4.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at de udpegede fokusområder KIK, job- og uddannelsesparate samt opkvalificering, godkendes som foreløbige mål for Beskæftigelsesplan 2018

  at forvaltningen udarbejder forslag til indsatser og mål på de udpegede områder.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 31-05-2017

  Godkendt.

  Afbud: Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/12967, Sagsinitialer: NLJ

  Sagsfremstilling

  Arbejdsmarkedsudvalget besluttede den 2. maj 2016 at få udarbejdet et forslag til en kommunal investeringsstrategi til  nedbringelse af langtidsledigheden på det forsikrede område (KIL) til budget 2017-2020. Nedenstående status uddyber den økonomiske ledelsesinformation udvalget modtager hver måned.

  Deltagere i KIL

  De efterfølgende tal vedrører antal personer omfattet af KIL-investeringsstrategien med driftsstatus pr. 23. maj 2017:

  Tidlig forebyggelse - under 12. mdr. ledighed

  En fremrykket indsats til ledige med under 12. mdr. ledighed - der ligger ud over de hyppige samtaler og fælles a-kasse samtaler.

  Antal borgere i tidlig indsats: 80

  Aktuelle borgere med tidlig indsats: 61

  Indsats for ledige over 12 mdr.

  Borgere omfattet til dato med mere end 12. mdr. ledighed: 308

  Aktuelle borgere tilmeldte: 164

  Indsatserne for denne målgruppe består af:

  • Målrettet opkvalificering
   Opkvalificeringstilbud som er tilrettet arbejdsmarkedets aktuelle behov.
   Etablerede opkvalificeringsforløb: 38.
  • Jobformidler
   Jobformidlerfunktionen blev oprettet i forbindelse med beskæftigelsesreformen i 2015.
   Jobformidler skal gennemføre en særlig håndholdt indsats for ledige med 16. mdr. ledighed.
   Antal borgere tilknyttet en jobformidler med 16. mdr. ledighed: 47

  Antal borgere med en forlænget dagpengeret over 24 mdr. tilknyttet en jobformidler: 7

  Lærlinge og voksenelever:

  Der er planlagt en virksomhedskampgane for lærlinge og voksenelver i efteråret 2017.

  Antal borgere i KIL, der er realkompetencevurderet (RKV): 2

  Økonomi og afledt drift

  Målsætning:

  At reducere antallet af forsikrede ledige med høj medfinansiering med 6 helårspersoner i 2017 og 12 helårspersoner i 2018 og fremover.

  Økonomistatus pr. 30. april:

  Der er budgetteret med en forventet besparelse pr. 30. april 2017 på 0,300 mio. kr..

  Den faktiske besparelse viser sig at være på 0,732 mio. kr. svarende til knap 3 helårspersoner mere end forventet.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at status vedr. KIL tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 31-05-2017

  Godkendt.

  Afbud: Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/12950, Sagsinitialer: ekc

  Sagsfremstilling

  Der har i 2016 i alt været behandlet 239 klagesager i Ankestyrelsen indenfor beskæftigelsesområdet i Aabenraa. I 2015 var der i alt 271 klagesager.

  Der blev i 2016 kun behandlet 3 klagesager vedrørende førtidspension. Alle 3 sager blev stadfæstet.

  På ydelsesområdet er der sket et fald fra 142 klagesager i 2015 til 99 sager i 2016. Andelen af stadfæstelser på ydelsesområdet var i 2015 på 43 %, hvor den på landsplan samme år var på 61 %. Der blev igangsat en faglig oprustning på området, hvilket har betydet, at der i 2016 blev stadfæstet 51 % klagesager i Aabenraa. Hertil kommer, at Ankestyrelsen har afvist at behandle 13 % af klagesagerne.  På landsplan er 56 % af klagesagerne på ydelse blevet stadfæstet, og 12 % blevet afvist.

  Sygedagpengeområdet  har i 2016 fået stadfæstet 85% af de afgjorte 122 sager. I 2015 blev 78% stadfæstet ud af de 92 afgjorte sager.

  Som en følge af sagsbehandlingstiden i Ankestyrelsen, kan de behandlede sager både være indgivet i 2015 og 2016, ligesom nogle sager, indgivet i 2016, først bliver behandlet og afgjort af Ankestyrelsen i 2017.

  Det fremgår af nedenstående tabel, hvordan det samlede antal behandlede sager i 2016 fordeler sig på typer af afgørelser, såvel i Aabenraa som i hele landet:

  2016

  Hele landet

  Aabenraa

  I alt (antal)

  I alt (%)

  I alt (antal)

  I alt (%)

  Stadfæstelse

  10280

  66,2%

  152

  63,6%

  Afvisning

  1793

  11,6%

  30

  12,6%

  Ændring

  1992

  12,8%

  39

  16,3%

  Hjemvisning

  1454

  9,4%

  18

  7,5%

  Afgjorte sager i alt

  15519

  100%

  239

  100%

  I Aabenraa afvises og stadfæstes  – dvs. fastholdes – 76,2 % af afgørelserne efter behandling i Ankestyrelsen. På landsplan er det 77,8 %. Typisk afvises en sag af Ankestyrelsen, hvis borgeren ikke har overholdt klagefristen.

  De resterende 23,4 % af sagerne i Aabenraa har Ankestyrelsen  hjemvist eller ændret.

  Når Ankestyrelsen hjemviser en sag, betyder det, at den afgørelse, som kommunen har truffet ophæves, og der skal træffes en ny afgørelse. Ankestyrelsen tager ikke stilling til, om afgørelsen er korrekt eller ej.

  Hjemvisning sker typisk, hvis der mangler oplysninger i sagen, eller hvis der er sket en sagsbehandlingsfejl. Efter revurdering i kommunen kan den nye afgørelse derfor godt føre til samme resultat som den afgørelse, der i første omgang blev anket.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice  indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 31-05-2017

  Godkendt.

  Afbud: Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/15692, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) har 19. maj 2017 sendt reviderede nøgletal til brug for benchmarking af beskæftigelsesindsatsen.

  Som noget nyt er der tilføjet et overblik på tværs af kommunens borgere, nye sigtelinjer og implementeringsindikatorer. STAR oplyser, at formålet er at give mulighed for videns- og erfaringsdeling mellem kommunerne samt at synliggøre de bedste resultater i beskæftigelsesindsatsen.

  Den vedlagte opgørelse viser, at Aabenraa er bedst i klyngen på 2 af 8 målinger. Aabenraa har således reduceret antallet af personer på kontant- og uddannelseshjælp mest af alle kommuner i klyngen. Derudover er det også lykkedes, at opnår den højeste reduktion i antallet af a-dagpengemodtagere.

  De opnåede resultater er en følge af prioriteringen af de udpegede fokusområder i beskæftigelsesplan 2017, hvor bl.a. KIK-projektet kan nævnes.

  De øvrige mål viser enten samme eller bedre placeringer end sidste opgørelse, og dermed er der generelt set en positiv udvikling på de enkelte områder, selvom det fortsat er en udfordring, at mange borgere er på varig offentlig forsørgelse som førtidspension, ledighedsydelse eller fleksjob. Aabenraa er til gengæld bedst i klyngen til at sikre, at personer, der er fleksjobvisiterede, også bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet, hvilket bl.a. kan tilskrives KIS-projektet.

  Der er aktuelt en gunstig  arbejdsmarkedsudvikling, hvilket ses af, at antallet af beskæftigede er steget med 1,3 pct. point det seneste år og nu er på godt 20.000. Samtidig er antallet af borgere i uddannelse steget med 0,5 pct. point det sidste år og ligger dermed på knap 1.900 borgere.

  Ser man på de enkelte ydelsesgrupper ses det, at en relativ høj andel af de aktivitetsparate er i virksomhedsrettede forløb. Til gengæld ses en stigende andel på sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb.

  I forhold til borgere på a-dagpenge ses, at Aabenraa lykkes med at tilbyde samtaleforløb hurtigt og intensivt, hvor den virksomhedsrettede indsats bringes i spil.

  I forhold til de udmeldte ministermål ses det, at Aabenraa fortsat har en høj samarbejdsgrad med virksomhederne, hvorimod andelen af unge, der kommer i gang med uddannelse efter at have været på offentlig ydelse ligger relativ lavt.

  Endelig ses, at 37 % af borgerne i udkanten af arbejdsmarkedet får et virksomhedsrettet tilbud inden for de seneste 6 måneder af deres ydelsesforløb, hvilket placerer Aabenraa som nummer 20 af landets jobcentre.   

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at STAR’s  benchmark af beskæftigelsesindsatsen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 31-05-2017

  Godkendt.

  Afbud: Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/3856, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 31-05-2017

  Orienteret om:

  • Muligt ministerbesøg
  • Statslig puljeansøgning

  Afbud: Lars Kristensen.