Beslutningsprotokol

mandag den 14. august 2017 kl. 16:00

Mødested: Loungen v/byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Ejler Schütt, Martin Ugilt Thomsen, Bent Sørensen, Lars Kristensen, Kim Brandt, Erik Uldall Hansen, Gert Nordklitgaard
Bemærkninger: Der var afbud fra Martin Ugilt Thomsen.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/9647, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget besluttede i forbindelse med behandling af rammeudmeldingen for 2018-2021, at der i lighed med tidligere år ikke blev udmeldt en ramme til overførselsområdet førend regeringsaftalen var kendt i juni 2017. Budgetrammen til overførselsområdet reguleres med de ændringer, der ligger i aftalen.

  Arbejdsmarkedsudvalgets budget bygger på følgende forudsætninger:

  · Budgetbidraget er udarbejdet ud fra ”bottom- up” tankegangen og svarer til de lokale skøn for områderne

  · Budgetbidraget er kvalificeret ud fra regeringsaftalens indhold

  · De gennemsnitlige refusionssatser i budgetbidraget er skønnet med baggrund i regnskab 2016 og foreløbige satser for 2017

  · Budgetbidraget indeholder en udmøntning af besparelsespuljen på 4,080 mio. kr.

  De ændringer, som er mellem basisbudgettet og det beregnede budget (budgetbidraget), svarer stort set overens med de ændringer, som ligger i regeringsaftalen. Der er således ikke udfordringer af en væsentlig størrelse. 

  I nedenstående er der under de enkelte områder kort beskrevet udfordringer og løsningsforslag.

  Serviceudgifter

  Der forventes merudgifter på 0,500 mio. kr. vedr. lægeerklæringer på kontanthjælpsområdet, hvilket vurderes at være en konsekvens af investeringsstrategien KIK. Der kan findes finansiering på 0,100 mio. kr. inden for området, hvorefter der resterer en udfordring på 0,400 mio. kr. Forvaltningen foreslår, at denne finansieres af midler indenfor det afsatte budget til investeringsstrategien KIK. Under Økonomiudvalgets område vedr. KIK er der afsat budget til køb af IT-systemer og budget til ekstraordinære møder i rehabiliteringsteamet, som ikke forventes anvendt fuldt ud.

  Overførselsudgifter

  Det beregnede budget viser mindreudgifter i forhold til basisbudgettet. Mindreudgifterne svarer stort set til den negative vækst, som ligger i regeringsaftalen, og som budgetrammen bliver korrigeret med.

  Forvaltningen ønsker at igangsætte en ekstraordinær indsats på sygedagpengeområdet. Dette er indregnet i budgetbidraget. Det er vurderingen, at investeringsstrategien KIK har afledte konsekvenser på sygedagpengeområdet. Det foreslås, at der i 2018 og 2019 opnormeres med to ansatte på Økonomiudvalgets område, og at finansieringen sker via midler i KIK til indsatser vedr. aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere under udvalgets overførselsudgifter. Forvaltningen foreslår derfor, at der flyttes 0,865 mio. kr. i 2018 og 2019 fra Arbejdsmarkedsudvalgets overførselsudgifter til Økonomiudvalgets serviceudgifter.

  Forsikrede ledige (beskæftigelsestilskud)

  Forskellen mellem basisrammen og det beregnede budgetforslag svarer til den negative vækst, som ligger i regeringsaftalen, og som budgetrammen bliver reguleret med. Der forventes ikke udfordringer på udgifterne omfattet af beskæftigelsestilskuddet.

  Forvaltningen skønner, at udgifterne ligger under det udmeldte beskæftigelsestilskud, således at budgetbidraget indeholder et budgetværn til imødegåelse af en forventet negativ regulering af beskæftigelsestilskuddet for 2018.

  Med udgangspunkt i det udmeldte beskæftigelsestilskud har forvaltningen yderligere foretaget en revurdering af om KIL skal fortsætte med uændrede forudsætninger. Forvaltningen vurderer at KIL kan fortsætte uændret.

  Økonomi og afledt drift

  I nedenstående ses basisbudgettet, det beregnede budget samt de opgjorte udfordringer. Ligeledes er angivet løsningsforslag samt afvigelse. Nedenstående er opdelt på serviceudgifter, overførselsudgifter og forsikrede ledige.

  For uddybning af områderne henvises til vedlagte budgetnotat.

  BASISBUDGET (1.000 KR.)

  Budget 2018

  Budget 2019

  Budget 2020

  Budget 2021

  Serviceudgifter

  14.393

  13.453

  13.453

  13.453

  Overførselsudgifter

  729.316

  737.493

  749.833

  749.833

  Forsikrede ledige (kun udg. omfattet af besk.tilskud)

  109.620

  109.620

  109.620

  109.620

  I alt

  853.329

  860.566

  872.906

  872.906

  BEREGNET BUDGET (1.000 KR.)

  Budget 2018

  Budget 2019

  Budget 2020

  Budget 2021

  Serviceudgifter

  14.393

  13.453

  13.453

  13.453

  Overførselsudgifter

  715.527

  711.542

  722.875

  737.409

  Forsikrede ledige (kun udg. omfattet af besk.tilskud)

  102.696

  102.696

  102.696

  102.696

  I alt

  832.616

  827.691

  839.024

  853.558

  UDFORDRINGER (1.000 KR.)

  Budget 2018

  Budget 2019

  Budget 2020

  Budget 2021

  Serviceudgifter

  0

  0

  0

  0

  Overførselsudgifter

  -13.789

  -25.951

  -26.958

  -12.424

  Forsikrede ledige (kun udg. omfattet af besk.tilskud)

  -6.924

  -6.924

  -6.924

  -6.924

  I alt

  -20.713

  -32.875

  -33.882

  -19.348

  LØSNINGSFORSLAG (1.000 KR.)

  Budget 2018

  Budget 2019

  Budget 2020

  Budget 2021

  Serviceudgifter

  0

  0

  0

  0

  Overførselsudgifter

  -14.189

  -25.951

  -26.958

  -12.424

  Forsikrede ledige (kun udg. omfattet af besk.tilskud)

  -6.924

  -6.924

  -6.924

  -6.924

  I alt

  -21.113

  -32.875

  -33.882

  -19.348

  AFVIGELSE (1.000 KR.)

  Budget 2018

  Budget 2019

  Budget 2020

  Budget 2021

  Serviceudgifter

  0

  0

  0

  0

  Overførselsudgifter

  400

  0

  0

  0

  Forsikrede ledige (kun udg. omfattet af besk.tilskud)

  0

  0

  0

  0

  I alt

  400

  0

  0

  0

  IGU Bonus, ompl. fra AU serviceudgifter

  400

  0

  0

  0

  AFVIGELSE

  0

  0

  0

  0

  ØK Indsats sygedagpenge, resultat af KIK

  865

  865

  0

  0

  AU - finansiering KIK, indsatser aktivitetsparate

  -865

  -865

  0

  0

  AFVIGELSE

  0

  0

  0

  0

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at Arbejdsmarkedsudvalgets budgetnotat og specielle bemærkninger sendes til Økonomiudvalget, som udvalgets budgetbidrag,

  at der i 2018 flyttes 0,400 mio. kr. fra Arbejdsmarkedsudvalgets serviceudgifter til Arbejdsmarkedsudvalgets overførselsudgifter,

  at der i 2018 flyttes 0,400 mio. kr. fra Økonomiudvalgets område vedr. KIK til Arbejdsmarkedsudvalgets serviceudgifter, og

  at der i 2018 og 2019 flyttes 0,865 mio. kr. fra indsatser i KIK under Arbejdsmarkedsudvalgets overførselsudgifter til Økonomiudvalgets serviceudgifter.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 14-08-2017

  Anbefales godkendt.

  Udvalget ønsker at arbejde med nye tiltag/investeringsstrategier i sammenhæng med beskæftigelsesplan.

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/23842, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har den 7. juli modtaget et brev om kommunal beskæftigelsesbonus fra Udlændige- og Integrationsministeriet, hvor det fremgår, at Aabenraa modtager en bonus på 1,0 mio. kr. Det kan oplyses, at beløbet medtages i førstkommende bevillingskontrol. 

  Den kommunale beskæftigelsesbonus er et resultat af en aftale om at tildele kommunerne 25.000 kr. for hver ekstra flygtning/familiesammenført til flygtning der kommer i ustøttet beskæftigelse på mindst 190 timer sammenlignet med året før.” Udbetalingen for 2017 er blevet beregnet af STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) med baggrund i tal fra 4.kvartal 2016 i forhold til 4.kvartal 2015. Der vil komme en lignende opgørelse for 2017, der udbetales i 2018.

  Tallene bag bonus viser, at Aabenraa i 4. kvartal 2016 havde 75 borgere, der levede op til kriteriet for at få bonus mod 35 året før, hvilket svarer til 40 flere. Den kraftige vækst på mere end en fordobling er bl.a. et resultat af den målrettede indsats under KIK-projektet for at få flere i job, men det ses, at kommunerne generelt har en pæn vækst i antallet af flygtninge/familiesammenførte, der lever op til kriteriet.  

  I sammenligning med andre kommuner ses, at Aarhus og København er de kommuner, der i absolutte tal modtager størst bonus, men hvis man omregner bonusstørrelsen i forhold til befolkningstallet for de 16-66 årige modtager Aabenraa det sjettestørste tilskud. I forhold til væksten i antallet i job fra fjerde kvartal 2015 til fjerde kvartal 2016 er Aabenraa nummer 16 på landsplan.  

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at orienteringen om kommunal beskæftigelsesbonus fra Udlændige og Integrationsministeriet tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 14-08-2017

  Godkendt.

  Udvalget ønsker forslag til anvendelse af midlerne til opkvalificering.

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/3867, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Sydjylland, RAR Sydjylland, har sendt et notat om ”Status på reformer og indsats” samt et notat om ”Nøgletal for arbejdsmarkedet” til orientering til hver enkelt af de beskæftigelsespolitiske udvalg i RAR Sydjyllands område.

  Forvaltningen har udarbejdet et notat med kommentarer til notaterne, der er vedlagt sagen.

  Det kan fremhæves, at antallet af borgere på offentlig forsørgelse i Aabenraa aktuelt falder mest blandt kommunerne i RAR Sydjylland, men at det vurderes, at der er et potentiale for yderligere reduktion.   

  Aabenraa har en lav ledighed for dagpengemodtagere med det største fald det seneste år og andelen på kontant- eller uddannelseshjælp ligger under gennemsnittet i RAR Sydjylland. Omvendt ligger andelen relativt høj for ydelsesgrupper, der betegnes som udsatte borgere (f.eks. førtidspension, ledighedsydelse og ressourceforløb.

  Med hensyn til ressourceforløb har Aabenraa den laveste andel i virksomhedsrettede tiltag blandt de sydjyske kommuner. Jobcentret indgår derfor pt. i et projekt, som bl.a. har til formål at øge andelen af borgere i virksomhedsrettede tiltag.

  I forhold til sygedagpenge ligger andelen lidt over gennemsnittet i Sydjylland, hvor der det seneste år har været en vækst i antallet i jobafklaringsforløb.

  Ministerens mål

  I forhold til samarbejdet med virksomhederne ligger Aabenraa i lighed med tidligere med en høj samarbejdsgrad, men noget under RAR-gennemsnittet med hensyn til unge, der efter at have været på ydelse påbegynder uddannelse. Jobcentret har ansat tre ungekonsulenter for at imødegå udfordringen på dette område.

  Blandt de langtidsforsørgede er det positivt, at Aabenraa fortsat lykkedes med at få en stor andel i virksomhedsrettet indsats. 

  Notat om nøgletal

  Lønmodtagerbeskæftigelsen er stigende i Sydjylland, og i notatet fremhæves Aabenraa som en af de kommuner, hvor der er fremgang. Væksten forventes at fortsætte bl.a. inden for den private servicesektor, handel og industri og ledigheden forventes fortsat at falde. Alligevel har det ikke ført nævneværdige rekrutteringsproblemer med sig. 

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at RAR-Sydjylland’s  status på reformer, indsatser samt nøgletal tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 14-08-2017

  Godkendt.

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/23856, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har gennemført et tilsyn med Aabenraa Kommunes administration af rådighedsreglerne for 4. kvartal 2016 ved at udtage en stikprøve på 25 sager, der er blevet gennemgået af styrelsen.

  Styrelsen oplyser, at de ”har gennemgået sagsmaterialet for hele 4. kvartal 2016 for hver person og undersøgt, om der i perioden var flere negative hændelser hos personen, som ikke kan antages at falde ind under de rimelige grunde i aktivlovens § 13, stk. 7, og om der har været foretaget korrekt sanktionering efter aktivlovens §§ 36-41.”

  Styrelsen understreger, at rådighedstilsynet ”ikke omfatter en vurdering af, om kommunen har overholdt de forvaltningsprocessuelle regler i forvaltningsloven, retssikkerhedsloven m.v.”

  Styrelsen konklusion på tilsynet er, at ”Aabenraa

  Kommune generelt har velfungerende procedurer til at opfange, registrere og sanktionere tilfælde med manglende overholdelse af rådighedspligten. Sanktionerne bliver endvidere effektueret kort tid efter hændelsen.”

  Styrelsen oplyser endvidere, at ”Kommunalbestyrelsen skal i henhold til aktivlovens § 13 d, stk. 5, behandle denne afrapportering med det samlede resultat af tilsynet på et møde.”     

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at brevet om tilsynet med rådighedsregler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 14-08-2017

  Godkendt.

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/3856, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  • jobCamp 17 afholdes den 23.-24. oktober i Aalborg Kongres og Kultur Center under overskriften
   Godt på vej mod fremtidens arbejdsmarked.
   Program med tilmelding udsendes efter udvalgsmødet til udvalgets medlemmer.
  • Status vedrørende principiel afgørelse om jobtræning/kontanthjælp.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 14-08-2017

  -

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen.