Beslutningsprotokol

mandag den 4. september 2017 kl. 16:00

Mødested: Loungen v/byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Ejler Schütt, Martin Ugilt Thomsen, Bent Sørensen, Lars Kristensen, Kim Brandt, Erik Uldall Hansen, Gert Nordklitgaard
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/26075, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  Som opfølgning på den mundtlige orientering om herboende udlændinges muligheder for repatriering, som Arbejdsmarkedsudvalget fik på sidste møde efter spørgsmål fra formanden, får udvalget her en orientering om de seneste ændringer i repatrieringsloven, samt om jobcentrets information om emnet på hjemmesiden.

  Repatrieringsloven indeholder en regulering af herboende udlændinges muligheder for at få rådgivning og økonomisk støtte ved frivillig tilbagevenden til udlændingens hjemland eller tidligere opholdsland.

  Repatrieringsloven er ændret pr. 1. juli  2017. I hovedtræk består ændringerne i en øget støtte til sygeforsikring ved repatriering til lande med ringe eller ingen offentlig støtte, indførelse af økonomisk støtte til skolegang i hjemlandet til familier med skolesøgende børn, indførelse af resultattilskud til kommunerne med henblik på at styrke kommunernes fokus på repatriering -  resultattilskuddet er på 25.000 kr. for hver udlænding med bopæl i kommunen, der repatrierer med støtte efter repatrieringsloven. Samt et absolut krav om tilbagebetaling for at hindre misbrug af repatrieringsordningen. Detaljerne i ændringerne fremgår af bilag 1.

  Lovændringerne gælder for udlændinge, der repatrierer med støtte efter repatrieringsloven den 1. juli 2017 eller senere. Dog gælder de ændrede regler om tilbagebetaling ikke for sager, hvor ansøgning om hjælp til repatriering er indgivet før lovens ikrafttrædelse, dvs. før 1. juli 2017.

  Udlændinge- og Integrationsministeriet har ansvaret for den individuelle rådgivning af herboende udlændinge, der ønsker at vende tilbage til hjemlandet i det tidligere opholdsland. Ministeriet varetager også den generelle information om repatriering. Ministeriet har overdraget opgaven til Dansk Flygtningehjælp.

  Som oftest i disse sager modtager kommunen en henvendelse fra dansk Flygtningehjælp, hvor udlændingen har fået rådgivning. En sådan henvendelse, som regel i form af en skrivelse, skal anses som en ansøgning om økonomisk hjælp til repatriering. Kommunen skal til brug for vurderingen af ansøgningen indhente en udtalelse fra Dansk Flygtningehjælp, som har rådgivet udlændingen om repatriering.

  Kommunes udgifter til repatriering refunderes af Staten.

  Fra 2014 og frem til i dag er 7 borgere i Aabenraa Kommune repatrieret; 3 i 2014, 4 i 2015, 0 i 2016-2017.

  Det er fremadrettet muligt at finde information om repatriering på jobcentrets hjemmeside (se bilag 2), hvor der også er linket til Dansk Flygtningehjælps hjemmeside.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-09-2017

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/45492, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan den vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer, der i det vedlagte udkast er udpeget til bl.a. at omfatte:

  · stigningen i antallet af job og uddannelsesparate borgere

  · den relativt høje andel, der bliver langtidsledige

  · at relativt få unge kommer i gang med uddannelse, når de først har været på offentlig forsørgelse

  · mismatch mellem virksomhedernes efterspørgsel på arbejdskraft og de kompetencer de ledige har

  De seneste år har målrettede investeringer kombineret med strategier på de enkelte områder har bidraget til at skabe gode resultater bl.a. et stort fald i antallet af aktivitetsparate borgere.

  På Arbejdsmarkedsudvalgets møde i maj 2017 blev det besluttet, at forvaltningen skulle udarbejde forslag til indsatser samt målsætninger på de udpegede områder, som omfatter videreførelse af KIK-projektet, indsatser rettet mod job- og uddannelsesparate samt opkvalificering.

  Første udkast til beskæftigelsesplan 2018 er vedlagt dagsorden, hvor 6 strategiske hovedspor sikrer fokuserede indsatser og målsætninger. I forslaget er der lagt op til følgende 5 lokale mål:

  · Færre borgere på kontant- og uddannelseshjælp

  · Flere flygtninge i ordinær beskæftigelse

  · Langtidsledigheden for borgere på a-dagpenge skal reduceres

  · Antallet af borgere på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb må ikke være højere end det gennemsnitlige niveau for de sammenlignelige kommuner  (”Klyngen”)

  · Øget arbejdskraftudbud

  Der er endnu ikke udmeldt ministermål for 2018, men hvis de svarer til målene fra 2017,  supplerer de fint ovenstående lokale mål og de udpegede udfordringer for 2018, målene i 2017 er:

  · Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

  · Flere unge skal have en uddannelse

  · Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, herunder langtidsledige kontanthjælpsmodtagere skal tættere på arbejdsmarkedet

  · Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

  Ministermålene vil blive indarbejdet, når de foreligger.

  De indsatser der kan fremhæves er:

  • Udvidelse af KIK-indsatsen til også at omfatte job- og uddannelsesparate borgere, hvor en håndholdt formidlingsindsats og brug af korttids- og deltidsansættelser skal bidrage til at reducere antallet af job og uddannelsesparate borgere
  • Arbejde og uddannelse suppleret med sprogundervisning skal sikre  en vellykket integration af borgere omfattet af integrationsindsatsen 
  • KUI (Koordineret Unge Indsats) skal sikre, at flere unge gennemfører en uddannelse
  • Politisk opprioritering af det grænseregionale samarbejde med etablering af et grænseregionalt arbejdsmarkedsudvalg
  • Øget fokus på af indfri kompetencebehovene i virksomhederne ved gennemførelse af opkvalificeringsprojekter
  • Forebyggelse af langtidsledighed gennem KIL-projektet
  • Prioritering af forpligtende samarbejde på tværs af forvaltninger, når det er relevant
  • Anerkendelse af virksomheder der udviser socialt ansvar ved tildeling af CSR-mærke
  • Fokus på arbejdspladsfastholdelse af sygemeldte medarbejdere

  Beskæftigelsesindsatsen har været drøftet på møderne i Dialogforum i april og august 2017, og de fremkomne input er herefter blevet indarbejdet i udkastet til Beskæftigelsesplan 2018.

  I forhold til det fremlagte udkast kan det oplyses, at det såvel sprogligt som grafisk er under bearbejdning af kommunikationsafdelingen i Aabenraa Kommune.

  Dertil kommer, at budgettet i beskæftigelsesplanen er foreløbigt indtil Byrådet har vedtaget det samlede budget for kommunen for 2018-2021.

  Lovgrundlag

  Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Lov nr. 1482 af 23/12/2014)  § 4.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at Arbejdsmarkedsudvalget drøfter udkast til beskæftigelsesplan 2018 med særlig fokus på lokale indsatser og mål.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-09-2017

  Drøftet og genoptages på møde i november.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/3856, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  • Konference ”Digitalisering af uddannelse” afholdes 19. september kl. 9.30-15.30 hos IHK Flensborg.
   Invitation med tilmelding er udsendt pr. mail.
  • jobCamp 17 afholdes den 23.-24. oktober i Aalborg Kongres og Kultur Center under overskriften
   Godt på vej mod fremtidens arbejdsmarked.
   Program med tilmelding er udsendt pr. mail.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-09-2017

  - Borgmesteren deltog i Beskæftigelsesministeriets møde om investeringsstrategier på beskæftigelsesområdet den 29. august 2017.

  - Borgmesteren deltager i Beskæftigelsesministeriets møde om beskæftigelsesrettet indsats på integrationsområdet den8. september 2017.