Beslutningsprotokol

mandag den 6. november 2017 kl. 16:00

Mødested: Loungen v/byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Ejler Schütt, Martin Ugilt Thomsen, Bent Sørensen, Lars Kristensen, Kim Brandt, Erik Uldall Hansen, Gert Nordklitgaard
Bemærkninger: Martin Ugilt Thomsen forlod mødet kl. 17.30 og deltog ikke i behandlingen af pkt. 64-65
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/34175, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har, i samarbejde med budgetafdelingen, foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 30. september 2017 i forhold til driftsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af evt. tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

  Jf. Økonomiudvalgets beslutning opdeles bevillingskontrolsagerne i 4 sager:

  • 1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)
  • 2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering
  • 3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0)
  • 4. Tillægsbevillinger anlæg

  For Arbejdsmarkedsudvalgets vedkommende omfatter bevillingskontrollen pr. 30. september 2017 tre bevillingskontrolsager.

  Denne sag vedrører Omplaceringer indenfor eget udvalg, hvilket udvalget selv er bemyndiget til at foretage. Ved denne bevillingskontrol er der ikke budgetomplaceringer, som udvalget skal tage stilling til.

  Sagen viser ligeledes et samlet overblik over bevillingskontrollen for hele udvalgets område.

  Bevillingskontrollen viser (efter forventede omplaceringer) forventede mindreudgifter på serviceudgifterne på 0,135 mio. kr., 19,374 mio. kr. på overførselsudgifter og 11,656 mio. kr. på forsikrede ledige – i alt et samlet forventet mindreforbrug på 31,165 mio. kr.

  I forhold til serviceudgifterne kan mindreforbruget henføres til mindreudgifter til bonus i kommunale IGU forløb.  Mindreforbruget søges overført til 2019 med henblik på at kunne finansiere udgifter til ordningen.

  Det forventede mindreforbrug på overførselsudgifterne på 19,374 mio. kr. er sammensat af mindreforbrug på hovedsageligt politikområdet Integration og enkeltydelser samt ledighedsydelse og fleksjob. I det forventede mindreforbrug er modregnet besparelsespuljen på 5 mio. kr., som blev indarbejdet ved budgetlægningen for 2017. Forvaltningen anbefaler, at et mindreforbrug på 18,374 mio. kr. på overførselsudgifterne tilføres kassen til imødegåelse af en forventet negativ efterregulering af overførselsudgifterne til sommer 2019. Forvaltningen anbefaler merindtægten på 1 mio. kr. vedr. beskæftigelsesbonus overføres til 2018.

  Det forventede mindreforbrug på 11,656 mio. kr. vedr. forsikrede ledige er sammensat af et mindreforbrug på 0,839 mio. kr. vedr. overførselsudgifter, 12,075 mio. kr. på a-dagpenge og budgetværn for året samt et merforbrug på 1,258 mio. kr. vedr. endelig opgørelse af beskæftigelsestilskuddet for 2016.

  I forhold til mindreforbruget på 0,839 mio. kr. anbefaler forvaltningen, at beløbet tilføres kassen til imødegåelse af en forventet negativ efterregulering af overførselsudgifterne til sommer 2019.

  Forvaltningen anbefaler, at det forventede mindreforbrug på 12,075 på a-dagpenge m.v. tilføres budgetværnet i stedet for kassen, med henblik på at følge den principielle praksis fra 2016 i forhold til beskæftigelsestilskuddet. Her blev det besluttet, at mer-/mindreforbrug på områder omfattet af beskæftigelsestilskuddet opgøres i forbindelse med regnskabsafslutningen, og at mer-/mindreforbrug søges overført til efterfølgende år med henblik på at imødegå efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet.

  Beskæftigelsestilskuddet for 2016 er endeligt opgjort. Der har været afsat budgetværn til dækning af en negativ efterregulering. Der henstår en udfordring på 1,258 mio. kr., som forvaltningen ikke kan anvise finansiering til.

  Som bilag til sagen indgår en oversigt, som viser udvalgets samlede ansøgninger opdelt på de 4 bevillingskontrolsager.

  Herudover indgår en økonomisk oversigt med udvalgets resultat pr. 30. september 2017.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-11-2017

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/34175, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke selv kan finde finansiering.

  Som bilag er vedhæftet oversigt over udvalgets tillægsbevillingsansøgninger, samt de hertil hørende noter.

  Økonomi og afledt drift

  Nedenstående oversigt viser et overblik over tillægsbevillingsansøgningerne.

  Tillægsbevillinger, drift

  TB 2017

  TB 2018

  RK 2019

  RK 2020

  RK 2021

  Note

  Serviceudgifter:

  Udgift til bonus IGU (kommunal)

  -135

  135

  T2: 1

  Overførselsudgifter:

  Kontanthjælp

  -2.183

  T2: 2

  Integration og enkeltydelser

  -15.783

  T2: 3

  Ledighedsydelse og fleksjob

  -5.408

  T2: 4

  Besparelsespulje

  5.000

  T2: 5

  Beskæftigelsesbonus

  -1.000

  1.000

  T2: 6

  Forsikrede ledige:

  Forsikrede ledige (overf.udg.)

  -839

  T2: 7

  Beskæftigelsestilskud 2016

  1.258

  T2: 8

  I alt Arbejdsmarkedsudvalg

  -19.090

  1.000

  135

  Serviceudgifter

  Der søges overført et mindreforbrug på 0,135 mio. kr. på udvalgets serviceudgifter til 2019. Beløbet skal finansiere bonus ved afslutning af de 3 etablerede kommunale IGU forløb.

  Overførselsudgifter

  Der forventes et mindreforbrug på 18,374 mio. kr. på overførselsudgifterne. Det er integrationsområdet, som udgør den største del af mindreforbruget, hvilket kan henføres til et lavere antal flygtninge end forudsat i budgettet. På landsplan forventes der ligeledes mindreudgifter på overførselsudgifterne. Forvaltningen anbefaler, at mindreforbruget tilføres kassen til imødegåelse af en forventet negativ efterregulering af budgetgarantien i 2019.

  Aabenraa kommune har i 2017 modtaget en kommunal beskæftigelsesbonus på 1,000 mio. kr. Forvaltningen anbefaler, at beløbet overføres til 2018 med henblik på at indgå i finansieringen af en ny investeringsstrategi for job- og uddannelsesparate med fokus på opkvalificering og vejledning.

  Forsikrede ledige

  Der forventes et mindreforbrug på 0,839 mio. kr. på de overførselsudgifter, som ligger under bevillingsområdet Forsikrede ledige. Forvaltningen anbefaler, at mindreforbruget tilføres kassen til imødegåelse af en forventet negativ efterregulering af budgetgarantien i 2019.

  Der har været afsat et budgetværn til dækning af en negativ efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2016. Budgetværnet har ikke kunne dække den fulde efterregulering, og der henstår dermed en udfordring på 1,258 mio. kr., som forvaltningen ikke kan anvise finansiering til.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at ansøgninger om negative tillægsbevillinger i 2017 på i alt 20,348 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, der tilføres de likvide midler, godkendes,

  at ansøgninger om tillægsbevillinger i 2017 på i alt 1,258 mio. kr. jf. foranstående og vedhæftede bilag, der finansieres via likvide midler godkendes,

  at ansøgninger om tillægsbevillinger i 2018 på i alt 1,000 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, der finansieres via likvide midler godkendes, og

  at ansøgninger om rammekorrektion på 0,135 mio. kr. i 2019, jf. foranstående og vedhæftede bilag, der finansieres via likvide midler, godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-11-2017

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/34175, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0).

  Som bilag er vedhæftet en oversigt over udvalgets ansøgte tillægsbevillinger, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder, som netto giver 0, samt de hertil hørende noter.

  Økonomi og afledt drift

  Bevillingskontrollen udviser følgende ønsker om tillægsbevillinger finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (beløb i 1.000 kr.):

  Ønsker/ finansierende udvalg

  TB 2017

  TB 2018

  TB 2019

  TB 2020

  TB 2021

  Note

  Ønsker:

  -

  Serviceudgifter:

  KIS – løn til fleksjobbere

  1.880

  B2: 1

  Regulering af pris- og lønskøn

  -71

  B2: 2

  Overførselsudgifter:

  Ledighedsydelse og fleksjob

  -1.880

  B2: 3

  Lov- og cirkulæreprogram

  -2

  B2: 4

  Regulering af pris- og lønskøn

  -491

  B2: 5

  Forsikrede ledige:

  Beskæftigelsestilskud efterregulering 2016

  -7.692

  B2: 6

  Beskæftigelsestilskud midtvejsregulering 2017

  -732

  B2: 7

  Regulering af pris- og lønskøn

  -342

  B2: 8

  Ønsker Arbejdsmarkeds-

  udvalget i alt

  -9.330

  0

  0

  0

  0

  -

  Finansierende udvalg:

  -

  Økonomiudvalg

  9.330

  Finansierende udvalg i alt

  9.330

  0

  0

  0

  0

  -

  Balance

  0

  0

  0

  0

  0

  -

  De enkelte punkter er uddybet nærmere i bilag til sagen. (se notenr. i tabellen).

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at ansøgningerne om tillægsbevillinger, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder, i 2017 godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-11-2017

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/3867, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Sydjylland, RAR Sydjylland, har ultimo september 2017 sendt brev til de arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitiske udvalg i Sydjylland, hvor der er vedlagt notater om henholdsvis  ”Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR Sydjylland” og ”Status på reformer og indsats i RAR Sydjylland”.

  Forvaltningen har udarbejdet kommentarer til notaterne. Disse er vedlagt sagen.

  I notatet ”Status på reformer og indsats i RAR Sydjylland” fremgår det, at antallet af borgere på offentlig forsørgelse i Aabenraa ligger over niveauet i Sydjylland men med en faldende tendens, der er større end for landsdelen. Andelen er også højere for de såkaldt udsatte borgere (førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse, ressourceforløb, jobafklaringsforløb, sygedagpenge, revalidering/ forrevalidering, kontanthjælp/uddannelseshjælp), hvilket er historisk betinget.

  Med hensyn til ressourceforløb har Aabenraa en relativ lav andel i virksomhedsrettede tiltag og indgår derfor pt. i et projekt, som bl.a. har til formål at øge andelen af borgere i virksomhedsrettede tiltag.

  I forhold til fleksjobvisiterede har Aabenraa en relativ høj andel, der øger deres timetal, når de er i fleksjob, ligesom Aabenraa har en lav andel på ledighedsydelse. Den gode udvikling på området kan blandt andet tilskrives KIS-projektet, der blev etableret i maj 2013.

  Aabenraa har en lav ledighed for dagpengemodtagere med relativt store fald de senere år, der nu ser ud til at aftage. Brugen af samtale anføres som et effektfuld redskab, og Aabenraa ligger bedst i Sydjylland i brugen heraf.

  Andelen på kontant- eller uddannelseshjælp ligger under gennemsnittet i RAR Sydjylland, hvilket bl.a. kan tilskrives KIK-projektet. For sygedagpenge og jobafklaringsforløb ligger andelen lidt over gennemsnittet, hvilket bl.a. kan tilskrives, at der det seneste år har været en vækst i antallet i jobafklaringsforløb.

  Ministerens mål

  I forhold til samarbejdet med virksomhederne ligger Aabenraa i lighed med tidligere med en høj samarbejdsgrad, og denne gang over RAR-gennemsnittet med hensyn til unge, der efter at have været på ydelse påbegynder uddannelse. Det skal bemærkes, at jobcentret har ansat tre ungekonsulenter for at sikre en fortsat positiv udvikling på dette område.

  Blandt de langtidsforsørgede er det positivt, at Aabenraa fortsat lykkedes med at få en stor andel i virksomhedsrettet indsats.

  I forhold til ministerens mål om at flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende er der ikke en opgørelse med i notatet. Det kan dog oplyses, at data er blevet offentliggjort og viser, at såvel udviklingen i Aabenraa, som andelen der er i beskæftigelse er højere end niveauet for både Sydjylland og hele landet.     

  Notat om nøgletal

  Lønmodtagerbeskæftigelsen er stigende i Sydjylland, og i notatet fremhæves Aabenraa som en af de kommuner, hvor der er fremgang. Væksten forventes at fortsætte bl.a. inden for den private servicesektor, handel og industri og ledigheden forventes fortsat at falde.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-11-2017

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/16199, Sagsinitialer: NLJ

  Sagsfremstilling

  Jobcentret vil gerne give kommunens virksomheder den bedst mulige service, når der skal findes den rette arbejdskraft. Derfor udarbejder jobcentret hvert halvår et virksomhedsbarometer, der forelægges Arbejdsmarkedsudvalget.

  Barometeret er en systematisk undersøgelse af virksomhedernes behov og forventninger til fremtiden og understøtter bl.a. beskæftigelsesplanens mål om, at virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

  I undersøgelsen for første halvår 2017 har 326 virksomheder i Aabenraa Kommune deltaget i undersøgelsen. Virksomhederne i barometeret har tilsammen 4596 medarbejdere svarende til 16,4 % af arbejdstyrken.

  Barometeret for første halvår 2017 viser følgende tendenser:

  • Øget optimisme til fremtiden.
   • Andelen af virksomheder, der forventer stigende omsætning er steget med 5 procentpoint til 41 %. Andelen af virksomheder, der forventer fald i omsætningen faldet med 2 procentpoint til 6 %
  • Forventning om øget rekruttering.
   • Andelen af virksomheder, der forventer at skulle ansætte flere medarbejdere i de kommende 6 måneder, er steget med 8 procentpoint til 26 %. Andelen af virksomheder, der forventer at skulle afskedige medarbejdere er faldet med 3 procentpoint til 3 %.
  • Virksomhederne oplever udfordringer med at rekruttere arbejdskraft.
   • 33 % af virksomhederne, der har ansat medarbejdere,  har haft vanskeligheder med at få besat opslåede stillinger. Af disse vurderer 47 %, at der i høj grad har været vanskeligheder med at rekruttere.
  • Fortsat fald i virksomheder, der vil ansætte elever
   • Andelen af virksomheder, der forventer at ansætte elever er steget med 1 procentpoint til 11 %. – Men 39 % af de adspurgte virksomheder har allerede elever ansat.
  • Virksomhederne er fortsat tilfredse med jobcenterets service
   • På en skala fra 1-7 hvor 7 er bedst er den gennemsnitlige score 5,9, hvilket er en stigning på 0,4 fra sidste undersøgelse.

  Virksomhedsbarometeret er et vigtigt bidrag til det jobbarometer, som jobcenteret udarbejder hvert kvartal. Jobbarometeret er jobcenterets skøn, for det næste kvartal, over jobmuligheder for de ledige, og danner udgangspunkt for dialogen om mulighederne for uddannelse og kompetenceløft.

  Jobbarometeret er delt op i fire kategorierne: Mangel på arbejdskraft, der blandt andet omfatter stillingstyper inde for mekanikere og byggefagene.

  Gode beskæftigelsesmuligheder, der blandt andet omfatter stillingstyper inden for servicefag og transport

  Dårlige beskæftigelsesmuligheder, der blandt andet omfatter medie og IT området og SOSU-medhjælper.

  Overskud på arbejdskraft, der blandt andet omfatter ufaglært arbejdskraft inden for butik og kontor.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-11-2017

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/12967, Sagsinitialer: NLJ

  Sagsfremstilling

  Arbejdsmarkedsudvalget besluttede den 2. maj 2016 at få udarbejdet et forslag til en kommunal investeringsstrategi til nedbringelse af langtidsledigheden på det forsikrede område (KIL) til budget 2017-2020. Nedenstående status uddyber den økonomiske ledelsesinformation udvalget har mulighed for at tilgå hver måned.

  Deltagere i KIL

  De efterfølgende tal vedrører antal personer omfattet af KIL-investeringsstrategien med driftsstatus pr. 15. oktober 2017:

  Indsats for ledige over 12 mdr.

  Borgere omfattet til dato med mere end 12. mdr. ledighed: 502, af de afsluttede forløb er 203 afmeldt til arbejde eller uddannelse og 112 er affmeldt af anden grund

  Aktuelle borgere tilmeldte: 187

  Indsatserne for denne målgruppe består af:

  • Målrettet opkvalificering. Opkvalificeringstilbud som er tilrettet arbejdsmarkedets aktuelle behov.

  I alt etablerede opkvalificeringsforløb: 119.

  • Jobformidler. Jobformidlerfunktionen blev oprettet i forbindelse med beskæftigelsesreformen i 2015.
   Jobformidler skal gennemføre en særlig håndholdt indsats for ledige med 16. mdr. ledighed.

  Aktuelle antal borgere tilknyttet en jobformidler med 16. mdr. ledighed: 44

  Antal borgere med forlænget dagpengeret over 24 mdr. tilknyttet en jobformidler: 10

  Tidlig forebyggelse - under 12. mdr. ledighed

  En fremrykket indsats til ledige med under 12. mdr. ledighed - der ligger ud over de hyppige samtaler og fælles a-kasse samtaler.

  Antal borgere til dato i tidlig indsats: 141

  Aktuelle borgere med tidlig indsats: 125

  Lærlinge og voksenelever:

  Der gennemføres i øjeblikket en virksomhedskampagne bestående af virksomhedsbesøg, der forventes 30 gennemførte besøg i efteråret 2017, samt deltagelse med stand på karrieremessen 31. oktober 2017.

  Antal borgere i KIL, der er realkompetencevurderet (RKV): 5

  RKV udføres af uddannelsesinstitutionerne og igangsættes når der er relevant erhvervserfaring, der giver mulighed for merit så uddannelsesforløbet kan afkortes. Niveaet afspejler derfor de udfordringer der er for opkvalificering af denne gruppe.

  Omlægning af indsatsen på det forsikrede område.

  Som følge af den faldende ledighed har det vist sig, at en forholdsvis stor del af restgruppen af langtidsledige har andre problemer end ledighed. Det drejer sig blandt andet om tunge sociale problemstillinger, kognitive forstyrrelser, tunge psykiatriske diagnoser, misbrug osv.

  Dette betyder at tilgangen af borgere er større end afgangen fra målgruppen. Som en følge heraf bliver den samlede indsats på det forsikrede område i løbet af de kommende måneder omlagt med henblik på at flytte den forebyggende indsats frem i begyndelsen af ledighedsforløbet for at reducere ny tilgangen.

  Økonomi og afledt drift

  Målsætning:

  At reducere antallet af forsikrede ledige med høj medfinansiering med 6 helårspersoner i 2017 og 12 helårspersoner i 2018 og fremover.

  Økonomistatus pr. 30. september:

  Der er budgetteret med en forventet besparelse pr. 30. september 2017 på 0,667 mio. kr.

  Den faktiske besparelse viser sig at være på 0,559 mio. kr. svarende til knap 1 helårsperson mindre end forventet.

  Med omlægningen af indsatsen forventes det, at besparelsen er opnået inden for projektperioden.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at status vedr. KIL tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-11-2017

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/32671, Sagsinitialer: ekc

  Sagsfremstilling

  Regeringen har med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, SF og Radikale Venstre indgået en aftale om etablering af en ny uddannelse med navnet Forberedende Grunduddannelse (FGU). Aftalen indeholder en sammenhængende kommunal ungeindsats, hvor kommunerne får det fulde ansvar for at gøre alle unge under 25 år parat til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

  Kommunerne får dermed ansvaret for den unges uddannelsesplan og uddannelsespålæg. Samtidig fjernes kravet om, at kommunernes uddannelsesvejledning skal ske i Ungdommens Uddannelsesvejledning.

  Visitering og håndtering af uddannelsesplan og uddannelsespålæg skal samordnes i den sammenhængende kommunale ungeindsats. Endvidere skal ungeindsatsen koordinere en opsøgende funktion i forhold til at tilvejebringe virksomhedspraktikker og erhvervstræning i samarbejde med FGU skolerne og med jobcentrene.

  Den nye uddannelse FGU udspringer af en enighed om, at ”der etableres en ny forberedende uddannelse til unge under 25 år….”. Formålet er, at ”..give de unge kundskaber, færdigheder, afklaring og motivation til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller opnå ufaglært beskæftigelse”. FGU skal hovedsagelig forberede de unge til en erhvervsuddannelse, men skal også give mulighed for undervisning, der kvalificere til gymnasiale uddannelser, eksempelvis til hf.

  Uddannelsen opbygges i 3 spor:

  1) Almen grunduddannelse

  2) Produktionsgrunduddannelse 

  3) Erhvervsgrunduddannelse

  Ad 1) Undervisning i almene fag tilrettelagt på en praksisrettet måde. Kvalificerer til erhvervsuddannelse eller hf.

  Ad 2) Værkstedsundervisning, som det kendes det fra produktionsskoler. Målet er at kvalificere til erhvervsuddannelse eller ufaglært beskæftigelse.

  Ad 3) Primært som det EGU det kendes i dag.

  Hvert spor indeholder et basisniveau og dertil 2 til 3 niveauer.

  Uddannelsesforløbet skal være fleksibelt og kan indledes med et afsøgningsforløb på op til 2 uger. Hele FGU forløbets varighed er 2 år med mulighed for forlængelse.

  Indholdet i  spor 2 og spor 3 bygges op inden for faglige temaer, der afspejler den lokale erhvervsstruktur, og hvor der er gode beskæftigelsesmuligheder.

  Der skal ske løbende optagelse på basisniveauerne.

  Aftalen om FGU forholder sig også til det indholdsmæssige i undervisningen. Eksempelvis skal der være mulighed for ordblindeundervisning og andre elementer, som fjerner barrierer for gennemførelse af undervisningen. Der skal også kunne etableres virksomhedspraktik og erhvervstræning. Her beholder eleven sin skoleydelse. Endvidere skal forløb der svarer til det nuværende produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) også kunne videreføres i FGU sammenhængen.

  Der etableres en ny type ydelse for FGU elever uanset spor. Ydelsen hedder skoleydelse og gøres afhængig af alder, om man er udeboende eller ej, og om man har forsørgerforpligtigelser. Der bliver mulighed for at lave ydelsestræk ved manglende fremmøde, sådan som det kendes ved produktionsskolerne i dag.

  Der oprettes i omegnen af 90 skoler, som organiseres i de selvejende institutioner, der antalsmæssigt udgør op imod en tredjedel af det samlede antal skoler.  Disse drives som selvejende institutioner og udpeges endeligt af Undervisningsministeriet, efter kommunerne gennem KKR (kommunekontaktråd) har gennemført en lokal proces, hvor igennem der udarbejdes anbefalinger til Undervisningsministeriet vedr. placering, bygning, etc. Aftaleparterne bemærker, at de lokale forslag skal tage udgangspunkt i de eksisterende bygninger fra produktions-skoler, VUC, m.fl. Der udpeges en opmand, som kan bidrage med undersøgelser m.v. under den lokale proces.

  Den samlede proces sigter i mod, at hele den ny organisation er på plads således, at elever kan starte på FGU i august 2019. Indtil da vil der være en del overgangsudfordringer, hvor nogle eksisterende institutioner vil skulle tilpasse aktivitetsniveauet. FGU institutionerne vil blive forpligtet til at overtage medarbejdere fra de specifikke berørte uddannelsesinstitutioner, og der vil være puljer mv., der bliver rettet imod at afbøde de udfordringer, der viser sig.

  Udover ovenstående indeholder aftalen oplæg til:

  · en samlet målsætning for FGU og ungeindsatsen

  · kompetence krav og – løft af FGU personalet og ledernes kvalifikationer/kompetencer, samt til vejlederne på området ved kommunerne

  · bedre vilkår for unge og voksne med ordblindhed og funktionsnedsættelse

  · en forenkling af rådsstrukturen på ungdomsuddannelsesområdet

  Allerede i december 2017 forventes det, at processen omkring formulering af forslag til Undervisningsministeren om FGU-skolens placering startes op. Aftalen forventes omsat til lovforslag, der vedtages i foråret 2018. I efteråret 2018 træffer Undervisningsministeren afgørelse om placering af skolerne, og i januar 2019 oprettes institutionerne. Herefter er der opstart med optag af elever på FGU til august 2019.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice og Børn og Skole indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-11-2017

  Godkendt.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 14-11-2017

  Taget til efterretning.

  Afbud: Kåre S. Dahle

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/32415, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har modtaget skrivelse, borgmesterbrev – bilag, fra beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, vedr. kontanthjælpsmodtageres muligheder for medicintilskud.

  Der er vedlagt analyse over kontanthjælpsmodtageres udgifter til egenbetaling på medicin i de danske kommuner.

  Detaljerne af analysen fremgår af bilag.

  Nedenfor fremgår tallene vedr. kontanthjælpsmodtagere med medicinudgifter i de 4 sønderjyske kommuner i 2016 – analysen omfatter alene personer, som har modtaget ydelse i hele året.

  Gns.

  udgift
  kr.

  Gns.

  egenbetaling kr.

  Antal med

  udgifter

  Andel med

  udgift

  Aabenraa

  2.323

  934

  717

  85%

  Sønderborg

  2.380

  882

  830

  83%

  Tønder

  2.858

  1.011

  460

  85%

  Haderslev

  2.200

  914

  953

  83%

  Landsgns.

  2.574

  1.051

  69.417

  79%

  Som det fremgår, ligger Aabenraa Kommune på niveau med de 3 andre sønderjyske kommuner. Den gennemsnitlige egenbetaling per måned er beregnet til 78 kr. i Aabenraa.

  Kommunen kan yde hjælp til egenbetaling af medicin jf. aktivlovens bestemmelser, når andre muligheder er udtømte, dvs. aktivloven er subsidiær til anden lovgivning.

  Borgeren kan ansøge om hjælp til egenbetaling af medicin, der er lægeordineret og tilskudsberettiget.

  I forbindelse med en ansøgning skal udgifterne til medicin, dokumenteres fra apotek og læge.

  Aktivloven foreskriver, at der kun kan ydes hjælp, hvis borger ikke selv har økonomisk mulighed for at dække udgiften.

  Dette betyder, at der foretages en rådighedsvurdering i forhold til borgers økonomi.

  Det bemærkes, at den omtalte målgruppe kontanthjælpsmodtagere, i forbindelse med deres ansøgning, vejledes om deres rettigheder og pligter, herunder mulighed for at ansøge om hjælp til egenbetaling på medicin. Ansøgning kan findes på borger.dk eller kommunens hjemmeside.

  Der foreligger ikke individuel registrering af ansøgninger vedr. medicin, hvorfor det ikke er muligt at angive antallet af konkrete ansøgninger.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-11-2017

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/12199, Sagsinitialer: ekc

  Sagsfremstilling

  Arbejdsmarkedsudvalget behandlede på mødet den 3. april 2017 status vedrørende socialøkonomiske virksomheder i Aabenraa Kommune. Her fremgik det, at der foruden 4plus (Den blå Oase) yderligere er en socialøkonomisk virksomhed, som baserer sin forretningsplan primært på kommerciel produktion. Virksomheden, som har fået navnet MULTI-JOB.DK, var på det tidspunkt endnu ikke etableret.

  Udvalget bemærkede på mødet i april 2017, at Jobcenter og Borgerservice fortsat skal have fokus på at gå aktivt og positivt ind i samarbejder med socialøkonomiske virksomheder, når aktiviteterne matcher de interesser, som Aabenraa Kommune har i en sådan virksomhed.  Planerne om at etablere MULTI-JOB.DK er sidenhen blevet udviklet yderligere og flere interessenter samler sig nu omkring opstart af en egentlig etableringsfase. I den forbindelse har der været afholdt sonderende møder med Jobcenter Aabenraa og virksomheden, hvor man har fået afstemt, hvilke forventninger parterne har til et fremtidigt samarbejde.

  Det er forvaltningens opfattelse, at en politisk opbakning vil være fremmende for etableringsfasens gennemførelse, idet den vil vægte positivt i nuværende og kommende samarbejdspartneres vurdering af samarbejdets værdi, projektets seriøsitet og bæredygtighed. Den politiske opbakning består i at beslutte en hensigtserklæring, hvoraf kommunens motivation for at støtte op om virksomhedens etablering fremgår samt konkretisere, hvad kommunens rolle er.

  Kommunens motivation kan hægtes op på vækststrategien, ”Sund Vækst”, der ikke kun er navnet på kommunens vækststrategi. Det er også et mål, som kommunen arbejder henimod sammen med borgere, virksomheder og øvrige samarbejdspartnere med fokus på:

  · Et mere rummeligt arbejdsmarked

  · Bedre velfærd for udsatte borgere

  · Lokal udvikling og jobskabelse

  Aabenraa Kommune har bl.a. derfor gennem en længere periode undersøgt og vurderet mulighederne for etablering og samarbejde generelt med socialøkonomisk virksomhed i kommunen. Det vil sige et samarbejde med en socialøkonomisk virksomhed, der er kendetegnet ved at fungere på kommercielle vilkår, og som har viden og erfaring med at håndtere borgere med forskellige udfordringer. Kommunen ser MULTI-JOB.DK som en virksomhed med disse kendetegn og stiller sig derfor positive overfor et fremtidigt samarbejde med virksomheden.

  Kommunens rolle i samarbejdet er:

  · at bistå med sparring og vejledning i forhold til opstart af samarbejdet

  · henvisning af borgere, som er i risikogruppen for beskæftigelsesmæssig marginalisering

  · at indgå aftaler om støtte og opkvalificering efter mulighederne i beskæftigelseslovgivningen

  Forvaltningen har således store forventninger til samarbejdet med MULTI-JOB.DK i de kommende år, hvor kommunen primært bidrager med visitering af udsatte ledige og understøtter kortvarige faglige- og personlige initiativer i virksomheden, så borgeren bliver selvforsørgende og klar til en ordinær ansættelse i MULTI-JOB.DK.

  Med baggrund i bl.a. ovennævnte håber vi, at andre virksomheder også vil understøtte etablering, udvikling og senere driften af denne socialøkonomiske virksomhed.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller;

  at hensigtserklæring til MULTI-JOB.DK godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-11-2017

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/45492, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan den vil løse de beskæftigelsespolitiske udfordringer det kommende år. Udfordringerne omfatter bl.a.

  · at der er et stigende antal job og uddannelsesparate borgere,

  · at en stor andel af de jobparate borgere bliver langtidsledige,

  · at relativt få unge kommer i gang med uddannelse, når de har været på offentlig forsørgelse,

  · at en del ledige ikke har kompetencer virksomhedernes efterspørger.

  I det vedlagte forslag til beskæftigelsesplan er det i lighed  med de senere år målrettede investeringer kombineret med strategier og indsatser på de enkelte områder, der er svaret på udfordringerne, og som skal bidrage til at skabe gode resultater.

  På Arbejdsmarkedsudvalgets møde i august 2017 blev det besluttet, at beskæftigelsesplanen skulle fremlægges på mødet i november 2017 med fokus på forslag til indsatser samt målsætninger på de udpegede områder.

  Forslaget til beskæftigelsesplan 2018 indeholder 6 strategiske hovedspor med indsatser samt fem lokale og fem  ministermål. De lokale mål er:

  · Færre borgere på kontant- og uddannelseshjælp

  · Flere flygtninge i ordinær beskæftigelse

  · Langtidsledigheden for borgere på a-dagpenge skal reduceres

  · Antallet af borgere på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb må ikke være højere end det gennemsnitlige niveau for de sammenlignelige kommuner (”Klyngen”)

  · Øget arbejdskraftudbud

  I september 2017 blev ministermålene for 2018 udmeldt. Målene, der er indarbejdet i det fremlagte forslag til beskæftigelsesplan, er:

  · Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse

  · Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

  · Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

  · Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse

  · Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes

  Med undtagelse af målet om socialt bedrageri og fejludbetalinger, der afventer en egentlig opgørelsesmetode, understøttes ministermålene af målinger på Jobindsats.dk. For såvel lokale som ministermål gælder det, at der i vid udstrækning er fastsat mål, hvor resultaterne for Jobcenter  Aabenraa  sammenlignes med udviklingen i den øvrige klynge eller RAR-Sydjylland.  

  Følgende indsatser kan fremhæves:

  • Videreførelse af KIK-indsatsen for aktivitetsparate borgere og borgere omfattet af integrationsindsatsen
  • Nyt KI-projekt målrettet job- og uddannelsesparate borgere, hvor en håndholdt formidlingsindsats og brug af korttids- og deltidsansættelser skal bidrage til at reducere antallet af job og uddannelsesparate borgere
  • Arbejde og uddannelse suppleret med sprogundervisning skal sikre en vellykket integration af borgere omfattet af integrationsindsatsen 
  • Projektet KUI (Koordineret Unge Indsats) skal sikre, at flere unge gennemfører en uddannelse
  • Politisk opprioritering af det grænseregionale samarbejde med etablering af et grænseregionalt arbejdsmarkedsudvalg
  • Øget fokus på at indfri kompetencebehovene i virksomhederne ved gennemførelse af opkvalificeringsprojekter
  • KIL-projektet skal bidrage til at forebygge langtidsledighed
  • Samarbejdet på tværs af forvaltninger prioriteres, når det er relevant
  • CSR-mærke Aabenraa vil fortsat være kommunens anerkendelse af virksomheder der udviser socialt ansvar
  • Fokus på arbejdspladsfastholdelse af sygemeldte medarbejdere

  Beskæftigelsesindsatsen har været drøftet på møderne i Dialogforum i april og august 2017, og de fremkomne input er blevet indarbejdet i udkastet til Beskæftigelsesplan 2018. I forhold til udkastet indeholder det en ny for- og bagside, mens det øvrige design er fastholdt fra sidste år.

  Endelig kan det oplyses budgettet i udkastet til beskæftigelsesplan blev godkendt i oktober 2017.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at beskæftigelsesplan 2018 godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-11-2017

  Anbefales godkendt.

  Martin Ugilt Thomsen deltog ikke i sagens behandling.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-11-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/3856, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  • Orientering fra formanden vedr. arbejdsmarkedsudvalget i Region Sønderjylland-Schleswig
   Der orienteres endvidere om ansøgning om forlængelse af projektet ”Job over grænsen”, som udvalget fik en orientering om på mødet i november 2016.
  • Orientering om Jobcamp 2017
  • Arbejdsmarkedsudvalgsformanden har på baggrund af artikel i Ugebrevet A4 den 11. september 2017 vedr. manglende eller mangelfulde orientering om uddannelsesmuligheder for ledige, bedt forvaltningen redegøre for jobcentrets praksis på området (notat vedlagt).
  • Orientering om rådighed og sanktionering af kontanthjælpsmodtagere.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-11-2017

  Godkendt.

  Martin Ugilt Thomsen deltog ikke i sagens behandling.