Beslutningsprotokol

mandag den 4. december 2017 kl. 16:00

Mødested: Loungen v/byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Ejler Schütt, Martin Ugilt Thomsen, Bent Sørensen, Lars Kristensen, Kim Brandt, Erik Uldall Hansen, Gert Nordklitgaard
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/13937, Sagsinitialer: hhoc

  Sagsfremstilling

  Arbejdsmarkedsudvalget har den 9. januar 2017 besluttet, at udvalget skal orienteres om status på cykelprojekt ”Unge på Toppen”, i marts og maj måneder og evaluering i december måned 2017.

  I januar måned udvalgte jobcentret, efter informationsmøder, 22 unge til cykelholdet ”Unge på Toppen”. 19 unge har været en del af projektet siden træningen startede i februar måned.

  14 ud af 16 deltagere fuldførte målet om at nå toppen af Alpe D´Huez, efter at have cyklet 1570 kilometer over 11 etaper igennem Tyskland, Luxembourg og Frankrig. Lørdag den 24. juni blev cykelholdet budt velkommen hjem ved et arrangement på ITD i Padborg.

  ITD (International Transport i Danmark) med virksomheder indenfor transport og logistikbranchen har støttet ”Unge på Toppen”, og alle 19 deltagere  har siden marts måned været i praktik i én af virksomhederne.

  Virksomhedernes store engagement, sammen med en håndholdt og vedholdende indsats fra projektkonsulenterne, er årsagen til, at disse unge har fået fodfæste på arbejdsmarkedet eller har fået en konkret uddannelsesplan for at kvalificere sig til arbejdsmarkedet.

  18 unge er ude af kontanthjælpen

  Ud af de 19 unge deltagere, er 11 ansat i ordinært arbejde og 7 er i ordinær uddannelse. Dermed har 18 deltagere, ved deltagelse i projektet, fået ændret en passiv tilværelse på kontanthjælp til at være en del af arbejdsmarkedet og dermed selvforsørgende.

  Den sidste deltager er meget tæt på at blive ansat i ordinært arbejde.

  ”Unge på Toppen” er en indsats, som har skabt stor interesse i hele landet.

  Projekt ”Unge på Toppen” afsluttes med udgangen af december 2017. Indtil projektets afslutning, arbejdes der med efterværn og fastholdelse til de unge, som er kommet i job og uddannelse.

  Projektet ”Unge på Toppen” er en af indsatserne i den omfattende investeringsstrategi for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (KIK-projektet), som byrådet har bevilget 68 mio. kr. til over fire år.

  Den viden og erfaring i projekt ”Unge på Toppen”, samt de metoder, som har medført så gode resultater, vil blive anvendt i udviklingen af indsatser for 2018 i KIK-projektet.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-12-2017

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/13937, Sagsinitialer: hhoc

  Sagsfremstilling

  Målet med KIK er at halvere antallet af aktivitetsparate borgere i Aabenraa Kommune, fra 1008 i juni måned 2015, til 500 ved udgangen af 2018.

  På integrationsområdet er målet for KIK, at 50 procent af borgerne, som er omfattet af integrationsprogrammet, opnår selvforsørgelse ved udgangen af integrationsperioden.

  Status er, at antallet af aktivitetsparate borgere, pr. 31. oktober 2017, er reduceret til 533, hvilket er noget under delmålet for 2017, som er 700.

  På integrationsområdet er status, at af de borgere som er ankommet i 2013, er 60 procent pt. selvforsørgende, 3 år efter ankomsten. For de borgere der er ankommet i 2014, er status, at 67 procent er selvforsørgende på nuværende tidspunkt. Denne tendens ses også for de borgere, der er ankommet i 2015 og 2016.

  Der har i ”KIK-perioden” været en nytilgang af aktivitetsparate på 396, hvilket reelt betyder, at ialt 1404 aktivitetsparate er reduceret til 533 pr.31. oktober 2017. Af udgangspopulationen på de 1008, er der 351 aktivitetsparate borgere tilbage.

  Reduktionen i antallet af aktivitetsparate borgere fordeler sig således:

  • 53 % selvforsørgelse, (forventet 56%)
  • 14 % målgruppeskift, (forventet 20%)
  • 33 % afklaring til anden forsørgelse, (forventet 24%)

  Indsatser

  Der er vedtaget tre hovedindsatsområder, hvoraf to budgetmæssigt hører under Arbejdsmarkedsudvalget:

  • Indsatsen for de aktivitetsparate borgere
  • Indsatsen for borgere omfattet af integrationsloven
  • Tværfaglige indsatser, samt personaleomkostninger (Økonomiudvalget)

  Ekstraordinære indsatser i 2017

  I forhold til indsatserne for de aktivitetsparate borgere, er der i 2017 igangsat seks ekstraordinære indsatser under KIK:

  1. Indsats for unge under 30 år i målgruppen for at tage en uddannelse
  2. Indsats for aktivitetsparate borgere i samarbejde og Arbejde og Sundhed
  3. Indsats for aktivitetsparate, som har behov for ekstra støtte og hjælp i længere tid end ca. 1 år. Borgere med kort eller ingen erhvervserfaring, psykiske udfordringer, svært ved at se sig selv på arbejdsmarkedet, er svær at fastholde i aktivitet + borgere som har personlige karakteristika, adfærd, let misbrug, lavt IQ eller kognitive udfordringer, samt målgrupper med svær misbrug og kriminelle
  4. Indsats for borgere med angst, stress og depression
  5. Cykelprojektet ”Unge på Toppen” i samarbejde med ITD
  6. Indsats for borgere med behov for at udvikle de mentale og sociale kompetencer

  Af disse seks indsatser, forventer forvaltningen, at nå de opstillede målsætninger i fire af indsatserne.

  For 2018 ændres den ene indsats (a) til brobygningsforløb for unge, og den anden indsats (c) nedjusteres og ændres både i indhold og budget.

  I forhold til indsatser for borgere omfattet af integrationsloven, er der i 2017, igangsat to ekstraordinære forløb:

  1. Indsats for alle integrationsborgere
  2. Mentorindsats og IGU fastholdelse

  Her forventer forvaltningen, at nå målet for begge indsatser, som fortsætter i 2018.

  Ekstraordinære indsatser i 2018

  Som opfølgning på succesen med ”Unge på Toppen” i 2017, overføres erfaringerne til to nye indsatser i 2018: ”Toppen af Danmark” (Bike and run - til Skagen (Grenen), samt individuelle ”Formel 1 Forløb” i tæt samarbejde med virksomheder, hvor der er mangel på arbejdskraft.

  Den administrative styregruppe for KIK projektet, har i deres møde den 20. november 2017, godkendt, at forvaltningen igangsætter 6 ekstraordinære indsatser i 2018:

  • ”Toppen af Danmark”
  • ”Formel 1 Forløb”
  • Brobygningsforløb for unge
  • Forløb med fysisk, kognitiv og psykologisk træning
  • Forløb for borgere med angst og depression
  • Jobsøgning og praktikudplacering

  Der henvises til uddybende beskrivelse af indsatserne i vedlagte bilag.

  Alle aftaler med leverandører i KIK indsatsen i 2018, formuleres således, at de kan opsiges med kort varsel, hvis dette viser sig at blive nødvendigt, i forbindelse med, at målene for KIK, nås.

  I forbindelse med budgetforliget er det politisk vedtaget, at borgere indenfor rammerne af KIK, skal tilbydes en form for åben psykologisk rådgivning. Målgruppen for dette er aktivitetsparate, samt job- og uddannelsesparate, op til 26 år. Der disponeres 1 mio. kr. indenfor ramme af KIK i årene 2018 og 2019.

  Forvaltningen arbejder på løsningsmodeller for åben psykologisk rådgivning, bl.a. ud fra erfaringer i andre kommuner. Forvaltningen forventer at kunne præsentere et koncept for åben psykologisk rådgivning, for Arbejdsmarkedsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget, senest i februar 2018.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.  

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-12-2017

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/12967, Sagsinitialer: NLJ

  Sagsfremstilling

  I opfølgningsrapporten for KIL pr. 31. oktober 2017 har det vist sig, at den forventede besparelse på KIL projektet ikke kan forventes at blive nået.

  Siden projektets vedtagelse i Arbejdsmarkedsudvalget i juni 2016 til juni 2017 har Aabenraa i sammenligning med de øvrige sønderjyske jobcentre, haft den bedste udvikling i andelen af langtidsledige. Udviklingen har ligeledes i de seneste 5 år været positiv.

  Udviklingen i andelen af langtidsledige i forhold til bruttoledige personer på a-dagpenge i sammenligning med de øvrige sønderjyske jobcentre har været positiv. Aabenraa har fra at have den største andel af langtidsledige i januar 2013, udviklet sig til i januar 2017, at have den laveste andel.

  297 borgere har afsluttet forløbet i KIL projektet, heraf er 221 borgere igen tilmeldte jobcenteret. Af de 221 gentilmeldte er 171 borgere, svarende til 77 %, tilmeldt som dagpengemodtagere. De resterende borgere er på anden forsørgelse, primært kontanthjælp og sygedagpenge svarende til 23 %.

  Jobcenteret har gennemgået 159 aktuelle sager. I denne gennemgang har man vurderet hvilke kendte barrier borgerne har. Det viser sig at være et meget bredt spektrum af problemer, der gør sig gældende, fra motoriske problemer over kognitive til psykiske problemstillinger. Det kan ikke konstateres ved gennemgangen af målgruppen, at der er nogen signifikante indikatorer så som alder eller køn.

  I forbindelse med gennemgangen af sagerne har jobcenteret vurderet, at 45 borgere, svarende til 28 % ikke vurderes at stå til rådighed. Det er selvfølgelig jobcenterets egen vurdering, da kompetencen alene ligger hos a-kasserne. Men det er et emne jobcenteret vil tage op med det lokale A-kasseudvalg.

  Det kan konstateres, at en stor del af målgruppen i KIL udgøres af borgere, der har en marginal tilknytning til arbejdsmarkedet, idet de er periodevis beskæftiget, og derved opnår en genindplacering i dagpengesystemet. Ligeledes er der en del af målgruppen, der ender på anden forsørgelse, herunder kontanthjælp i jobcenteret.

  Fremtidig KIL indsats:

  Projektet har vist sig ikke, at have det besparelsespotentiale som det var forventet ved projektets opstart. Årsagerne ligger i den faldende ledighed, der medfører, at andelen af borgere med andre udfordringer end ledigheden tilsvarende stiger. Denne gruppe af borgere har en høj grad af tilbagefald til dagpenge samt kontanthjælp og er vanskelige, at sikre en varig selvforsørgelse.

  Med den nye viden, som projektet har, anbefaler forvaltningen, at projektet i sin nuværende form nedlægges. Men det anbefales samtidig, at den forebyggende indsats for, at nedbringe langtidsledigheden og udfald fra dagpenge til kontanthjælp bliver en del af den fremtidige investeringsstrategi job og uddannelsesparate kontanthjælpsmodtagere.

  Økonomi og afledt drift

  Uddrag af opfølgningsrapport på KIL pr. 31. okt. 2017

  (i 1000 kr.)

  Oprindeligt budget

  Korrigeret budget

  Faktisk forbrug pr. 31/10/17

  Forventet forbrug pr.31/10/17

  Arbejdsmarkedsudvalget - investering

  -500

  -500

  -607

  -379

  Økonomiudvalget, investering

  -864

  -864

  -685

  -720

  Arbejdsmarkedsudvalget, besparelse

  979

  979

  -167

  741

  Netto gevinst

  -385

  -385

  -1.459

  -358

  Budget: + = indtægtsbudget / - = udgiftsbudget
  Forbrug: + = en gevinst ved investeringen / - = et tab ved investeringen

  Som det fremgår af ovenstående tabel viser nettogevinsten, at KIL er langt fra det forventede forbrug. Det er som udgangspunkt på selve investeringen (køb af indsatser) på Arbejdsmarkedsudvalgets område, samt på selve besparelsen, hvor det faktiske forbrug ikke følger det forventede.

  Økonomiske konsekvenser af en evt. nedlæggelse

  De økonomiske konsekvenser ved evt. nedlukning af KIL fremgår af vedlagte notat.

  En evt. nedlukning af KIL vil betyde, at besparelsen som er indregnet i budgetterne ikke kan indfries. Tabellen i notatet viser, at der er indregnet en nettogevinst på 1,027 mio. kr. i 2018, 0,698 mio. kr. i 2019 og 1,135 mio. kr. i 2020-2021.  

  Forvaltningen forventer, at de forventede merudgifter for 2017 vil kunne afholdes indenfor de eksisterende budgetrammer via det afsatte budgetværn under Arbejdsmarkedsudvalgets bevillingsområde Forsikrede ledige.

  I forhold til budget 2018-2021 forventer forvaltningen at kunne finansiere de forventede merudgifter indenfor det eksisterende budget via det afsatte budgetværn under Arbejdsmarkedsudvalgets bevillingsområde Forsikrede ledige.  

  Forvaltningen anbefaler, at de bevillingsmæssige konsekvenser medtages ved bevillingskontrollen pr. 31. marts 2018.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at kommunal investeringsstrategi til nedbringelse af langtidsledigheden på det forsikrede område (KIL) nedlægges,

  at de bevillingsmæssige konsekvenser medtages ved bevillingskontrollen pr. 31.03.2018, og

  at den forebyggende indsats til nedbringelse af langtidsledigheden og udfald fra dagpenge til kontanthjælp bliver en del af fremtidige investeringsstrategi for job og uddannelsesparate kontanthjælpsmodtagere.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-12-2017

  1. og 2. at anbefales godkendt.

  3. at godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/27281, Sagsinitialer: acha

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om proces for udvikling af Ungeindsatsen.

  Baggrund

  Ungeindsatsen blev etableret i oktober 2009 på baggrund af en byrådsbeslutning fra april samme år.

  Formålet med Ungeindsatsen er at sikre sammenhæng, kontinuitet og helhedsperspektiv på arbejdet med og for de unge på tværs af lovgivning og administrative strukturer. Ungeindsatsen skal koordinere rådgivning og sagsbehandling i forhold til de unge, samt udvikling af tilbuddene til de unge i kommunalt regi og med eksterne samarbejdsparter.

  Afsættet for udvikling af Ungeindsatsen

  Ungeindsatsen er organiseret stort set, som den var fra starten, men verden ændret sig. Visitation og Rehabilitering er blevet tættere knyttet til Ungeindsatsen og deltager i husmøder og temadage.

  Der er sket en udskiftning i ledelsen og blandt medarbejderne, der har skabt behov at identificere og tydeliggøre de værdifulde elementer i den eksisterende Ungeindsats og skabe afsæt for en videreudvikling af vores model, så den vedbliver med at være en relevant og effektiv organisering.

  Endelig betyder den nye ”Aftale om bedre veje til uddannelse og job” fra oktober 2017 nye overordnede rammer for en sammenhængende kommunal ungeindsats.

  Proces for revitalisering af Ungeindsatsen

  Der er udarbejdet en projektplan for udvikling af Ungeindsatsen, som er godkendt i Direktionen den 21. september 2017.

  Formålet er at revitalisere Ungeindsatsen med afsæt i de eksisterende erfaringer og relancere den i en ny og optimeret udgave. Den nye Ungeindsats skal samle mangfoldigheden af både kommunale, regionale og private aktører i en fælles bestræbelse på at skabe betingelser for, at alle unge kan lykkes med at etablere et meningsfuldt ungdomsliv med uddannelse og/eller arbejde.

  Projektets mål er at beskrive en (eller flere) model(ler) for en ny Ungeindsats 2.0. - til præsentation i sommeren 2018.

  Modellen/modellerne skal komme med bud på:

  • Vision for Ungeindsatsen 2.0
  • Målgruppen for Ungeindsatsen 2.0
  • Organisering, herunder bl.a.:
    • Hvilke funktioner/medarbejdere indgår i Ungeindsatsen 2.0, og hvem er samarbejdspartnere i og udenfor kommunen
    • Fremtidig ledelse
    • Sammenhæng og snitflader til den øvrige organisation og til samarbejdspartnere udenfor organisationen
  • Rammebetingelser, der understøtter Ungeindsatsen 2.0
  • Dokumentation af Ungeindsatsens  resultater

  Relevante ledere og medarbejdere fra de tre forvaltninger Børn og Skole, Sundhed & Omsorg og Jobcenter og Borgerservice er involveret i udviklingsarbejdet.

  Indstilling

  Børn og Skole, Social & Sundhed og Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 14-11-2017

  Taget til efterretning.

  Afbud: Kåre S. Dahle

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-12-2017

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/35677, Sagsinitialer: hhoc

  Sagsfremstilling

  Med udgangspunkt i den positive udvikling i KIK projektet – Aabenraa Kommunes Investeringsstrategi for aktivitetsparate Kontanthjælpsmodtagere – hvor målet om, blandt andet at nedbringe antallet af aktivitetsparate borgere fra 1008 til 500, allerede forventes indfriet i 2018, har forvaltningen igangsat en udviklingsproces til en ny investeringsstrategi med fokus på job- og uddannelsesparate på kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse, samt for udfaldstruede A-dagpengemodtagere.

  Det overordnede mål med investeringsstrategien er, at investere målrettet i at øge arbejdsstyrken, ved at reducere antallet af personer, der i dag er udenfor arbejdsmarkedet, og derved undgå stigende udgifter i beskæftigelsesindsatsen.

  På nuværende tidspunkt, er det forvaltningens mål, at nedbringe antallet af job- og uddannelsesparate med 30 % over en 4 årig periode. For udfaldstruede A-dagpengemodtagere, arbejder forvaltningen på, at kunne give et kvalificeret måltal for reducering.

  Reduceringen skal på nuværende tidspunkt, betragtes som et foreløbigt pejlemærke. Måltallene kan ændre sig, når der er udregnet konkrete tal, bl.a. ud fra analyser og prognoser for nytilgang m.m.

  I KIK-indsatsen, er forventningen, at ca. 20% af de aktivitetsparate bliver job- og uddannelsesparate. Status for KIK pr. 31. oktober 2017 viser, at 14% af de aktivitetsparate, er blevet op-kvalificeret til et målgruppeskift som betyder, at de i dag er job- og uddannelsesparate.

  Især for denne målgruppe er der brug for ekstraordinære indsatser, for vedholdende at kunne fastholde en positiv udvikling, på vej mod arbejdsmarkedet. Ligesom der også i målgruppen er borgere, som er i risikogruppen for at blive aktivitetsparate, hvis der ikke supplerende igangsættes en mere individuel, håndholdt indsats.

  Jobparate på kontanthjælp og integrationsydelse:

  Aabenraa Kommune har siden sommeren 2016 haft en stigende udvikling i andelen af jobparate. Dette skyldes, at afgangen af jobparate, ikke har kunnet kompensere for tilgangen. Aabenraa Kommune har derfor flere jobparate kontanthjælpsmodtagere, og udviklingen ligger over niveauet, såvel i klyngen som på landsplan.

  Pr. 20. november 2017, er 340 borgere, jobparate på kontanthjælp.

  Jobparate kontanthjælpsmodtagere kan i Aabenraa Kommune, opdeles i 2 kategorier:

  • en gruppe på ca. 25%, uden jobbarrierer, og
  • en gruppe på ca. 75%, som har brug for håndholdt indsats.

  Udfaldstruede A-dagpengemodtagere:

  En del af tilgangen til kontanthjælpsområdet skyldes A-dagpengemodtagere, der falder ud af A-dagpenge, som følge af de afkortede dagpengeperioder. Gruppen er karakteriseret ved en marginal tilknytning til arbejdsmarkedet, hvorfor de har svært ved at fastholde sig varig beskæftigelse. Udfordringer med at opnå en fast tilknytning til arbejdsmarkedsmarkedet, skyldes til dels, at gruppen har en række udfordringer ud over ledighed, som f.eks. fysiske, psykiske og kognitive udfordringer. Den manglende tilknytning til arbejdsmarkedet betyder, at en forholdsvis stor andel af denne gruppe, ender på kontanthjælp eller anden offentlig forsørgelse.

  Pr. 20. november 2017, er bruttomålgruppen for udfaldstruede A-dagpengemodtagere på 196 borgere. Heraf har 70 borgere mere end 16 måneders ledighed, inkl. 18 borgere med forlænget dagpengeperiode.

  Uddannelsesparate på uddannelseshjælp:    

  Aabenraa kommune har siden sommeren 2016, haft en stigende andel af uddannelsesparate på uddannelseshjælp. Aabenraa har en udvikling, hvor vi ligger markant over niveauet, såvel i klyngen som på landsplan.

  Pr. 20. november 2017, er 237 unge under 30 år, uddannelsesparate på uddannelseshjælp.

  Målgruppen spænder bredt, og der er en stor variation i de unges udfordringer. Målgruppen kan deles op i to kategorier:

  • en gruppe på ca. 20% af ressourcestærke uddannelsesparate,  og
  • en gruppe på ca. 80% af ressourcesvage (udsatte) uddannelsesparate.

  I lighed med KIK skal den nye investeringsstrategi gøre det muligt for Jobcentret, at reducere sagsantallet hos den enkelte sagsbehandler, ved i en periode på op til fire år, at øge antallet af medarbejdere, samt at øge den økonomiske ramme for køb af særlig tilrettelagte indsatser – begge initiativer har bevist deres værdi i KIK.

  Investeringsstrategien forventes at have fokus på følgende indsatsområder:

  Ny job- og uddannelsesrettet visitation ved første henvendelse i Jobcentret

  • Stærkt jobrettet indsats for jobparate ledige på kontanthjælp og integrationsydelse
  • Indsatser, der understøtter at jobparate ledige fastholdes  i at gennemføre jobrettet opkvalificering
  • Stærkt uddannelsesrettet indsats for uddannelsesparate ledige
  • Indsatser som understøtter at unge uddannelsesparate ledige, fastholder og gennemfører uddannelse med et godt resultat
  • En intensiv forebyggende indsats for udfaldstruede A-dagpengemodtagere
  • En koordinerende indsats for A-dagpengemodtagere, ved overgang til kontanthjælp
  • Tidlig og individuel virksomhedsrettet indsats med fokus på småjob og tilknytning af virksomhedsmentorer
  • En styrkelse af uddannelsesvejledning med fokus uddannelsesløft
  • Udvikling og køb af nye beskæftigelsesrettede tilbud, med afsæt i de erfaringer, som er afprøvet i KIK

  Forslag til ny Investeringsstrategi for Job- og Uddannelsesparate, samt for udfaldstruede A-dagpengemodtagere, forelægges det nye Arbejdsmarkedsudvalg, og behandles politisk i februar 2018.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-12-2017

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/3856, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Orientering om:

  • Beton-struktørforløb
  • Udspil vedr. forenkling af beskæftigelsesloven
  • CSR-status
  • Nøgletal fra Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sydjylland – se bilag
  • AOF ansøgning

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-12-2017

  Godkendt.