Beslutningsprotokol

mandag den 8. januar 2018 kl. 16:00

Mødested: Loungen v/byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Ejler Schütt, Bent Sørensen, Kim Brandt, Carina Underbjerg Hansen, Dorrit Knudsen, Jens Bundgaard Nielsen, Thomas Juhl
Bemærkninger: Bent Sørensen forlod mødet kl. 16.40.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39298, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  I henhold til lov om kommunernes styrelse vælger udvalget selv sin formand.

  Ethvert medlem af udvalget er forpligtet til at modtage valg til formand. Formanden forbereder, indkalder og leder udvalgets møder og drager omsorg for, at dets beslutninger indføres i beslutningsprotokollen.

  Formanden kan på udvalgets vegne afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl. Kommunalbestyrelsens formand underrettes forudgående om afgørelsen af sager, som ikke tåler opsættelse, medmindre der er tale om afgørelser, der ved lovgivningen er henlagt til udvalget.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at der vælges en formand.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-01-2018

  Ejler Schütt blev valgt til formand.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39298, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  I henhold til bemærkningerne til lov om kommunernes styrelse kan et udvalg vælge en næstformand.

  Næstformanden varetager i formandens midlertidige fravær dennes opgaver.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at der vælges en næstformand.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-01-2018

  Kim Brandt blev valgt til næstformand.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39305, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Forslag til mødeplan for 2018:

  08. januar

  05. februar

  05. marts

  09. april

  07. maj

  11. juni

  13. august

  3. september

  1. oktober

  5. november

  3. december

  Alle møder afholdes kl. 16 på Rådhuset.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at mødeplanen for 2018 godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-01-2018

  Godkendt med den ændring, at mødetidspunkt kl. 16.30 fastsættes frem til sommerferien.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39313, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Jf. Styrelsesvedtægt for Aabenraa Kommune fra 1. januar 2018

  har Arbejdsmarkedsudvalget ansvaret for kommunens opgaver vedrørende beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet, herunder

  • Sygedagpenge
  • Kontanthjælp
  • Dagpenge
  • Førtidspension
  • Ressourceforløb
  • Revalidering
  • Integrationspolitik, herunder danskundervisning for voksne
  • Andre sundhedsudgifter, personlige tillæg og boligstøtte
  • Gennemførelse af bygge- og anlægsopgaver vedrørende bygninger og anlæg samt drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme inden for udvalgets område
  • Godkende vedtægtsændringer for institutioner mv.
  • Afgive høringssvar inden for udvalgets område

  Samtidig udarbejder udvalget forslag og foretager indstilling til byrådet om:

  • Politikker og beskæftigelsesplaner inden for udvalgets område
  • Anlægsplaner
  • Projektforslag, forprojekt og hovedprojekt vedrørende bygge- og anlægsopgaver inden for udvalgets område
  • Takster inden for udvalgets område

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at opgaverne drøftes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-01-2018

  Godkendt.

  Bent Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39313, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  På mødet orienterer direktør Søren Lorenzen om:

  • Beskæftigelsesplanen 2018
  • Investeringsprojekter KI
   • KIS
   • KINA
   • KIK
   • KI?
  • Integrationsindsatser, herunder repatriering
  • CSR

  Samtidig foreslås det, at den fremadrettede introduktion af udvalget aftales.

  Forslag til introduktionsplan:

  8. januar

  • Præsentation af Ydelseskontoret v/kontorleder Jette Nissen
  • Præsentation af Job og Integration v/ kontorleder Kristian Jørgensen

  5. februar

  • Præsentation af Job og Virksomhed v/kontorleder Nikolaj Stage Jørgensen
  • Præsentation af Job og Fastholdelse v/kontorleder Helle Hockerup

  5. marts

  • Orientering vedr. økonomi v/direktør Søren Lorenzen

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at orientering tages til efterretning, og

  at introduktionsplanen godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-01-2018

  Godkendt, idet introduktionen fordeles over flere møder.

  Bent Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39313, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Kontorleder Jette Nissen orienterer om Ydelseskontorets opgaver, og

  Kontorleder Kristian Jørgensen orienterer om Job og Integrations opgaver.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-01-2018

  Orientering taget til efterretning.

  Bent Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/7940, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget besluttede 15. marts 2016 at indføre CSR-mærke Aabenraa. Det fremgår af beslutningen, at det er Arbejdsmarkedsudvalget, der tildeler mærket efter indstilling fra forvaltningen.

  På Arbejdsmarkedsudvalgets møde i 8. maj marts 2017 blev det besluttet at udvide kriterierne for tildeling af CSR-mærket, således at følgende gælder:

  2 objektive kriterier skal opfyldes for at få CSR-mærke Aabenraa for virksomheder med 10 eller flere ansatte, mens kun et kriterie skal opfyldes for virksomheder med 9 eller færre ansatte. Kriterierne er:

  Beskæftigelsesrettet kriterie

  Minimum 5 % af de ansatte skal i de seneste 3 måneder have været ansat i virksomhedspraktik, løntilskud, fleksjob eller skånejob. Kriteriet blev på maj-mødet udvidet med, at frivillige, der indgår i Beredskabet, også indgår.

  Uddannelsesrettet kriterie

  Minimum 5 % af de ansatte skal i de seneste 3 måneder have været ansat i et voksenlærlingeforløb, ordinære lærlinge eller ledige ansat i jobrotation. Kriteriet blev på maj-mødet udvidet med IGU og EGU samt opkvalificeringsforløb, finansieret af jobcenteret, hvortil der er tilknyttet en virksomhedserklæring, hvor virksomheden angiver at ville ansætte den ledige på baggrund af forløbet.

  Tildelingen i 2018

  Der er i alt indkommet 67 ansøgninger i 2018, hvoraf 55 kan indstilles til CSR-mærke 2018. Efter udvalgets  møde i januar uddeles CSR-mærke Aabenraa ved en reception, ligesom det skete i 2016.

  Virksomheder med 9 eller færre ansatte:

  27 virksomheder kan indstilles til godkendelse. Virksomhederne fremgår af bilaget til dagsordenen.

  I forhold til de 27 virksomheder kan det oplyses i forhold til de nye kriterier, at 3 har ansatte i beredskabet, og at 3 virksomheder har enten IGU-elever eller EGU-elever, mens ingen har angivet, at de har ansatte i opkvalificeringsforløb.

  Virksomheder med 10 eller flere ansatte:

  28 virksomheder kan indstilles til godkendelse. Virksomhederne fremgår af bilaget til dagsordenen.

  I forhold til de 28 virksomheder kan det oplyses i forhold til de nye kriterier, at 2 har ansatte i beredskabet, og at 4 virksomheder har enten IGU-elever eller EGU-elever, mens 4 har angivet, at de har ansatte i opkvalificeringsforløb.

  Erfaringer med CSR-mærket

  Introduktionen af CSR-mærket Aabenraa Kommune i 2016 til virksomheder, der tager et socialt ansvar, viste sig at være en stor succes. Hele 57 virksomheder blev certificeret. I ansøgningsrunden til mærket for 2018 har det vist sig, at det alene er virksomheder med 10 eller flere ansatte, der har vanskeligt ved at leve op til kriterierne. Derudover ses også, at socialt ansvarlige virksomheder ikke kan godkendes, da det ansvar de påtager sig ikke falder ind under de godkendte kriterier. Dette omfatter f.eks. STU-elever (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse).     

  Fremadrettet perspektiv

  Med ”Trepartsaftalen om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser” er der blevet indført et såkaldt ”måluddannelsesratio”.  Hvis virksomheden ikke lever op til målet, skal de betale en straf på ca. 27.000 kr. pr. årsværk, de uddanner for lidt, mens de omvendt kan få en bonus for det antal, de uddanner over den fastsatte norm, indenfor overenskomstsystemet.  Den konkrete administration af ordningen kendes ikke endnu og heller ikke måluddannelsesniveauet for de enkelte brancher. Det kan være relevant at justere i tildelingskriterierne for CSR-mærke Aabenraa, når den nye ordning kendes fuldt ud. På det tidspunkt vil forvaltningen rejse sagen i Arbejdsmarkedsudvalget igen.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at virksomhederne, som fremgår af bilaget til sagen, tildeles CSR-mærke Aabenraa for 2018.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-01-2018

  Godkendt.

  Bent Sørensen deltog ikke i sagens behandling.